הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה מכרזים סגורים רבעון 4.2022 25/10/2022

25.10.2022, מכרז סגור 26/22 ריהוט מעבדה 336 בבניין הטריפלקס לננוטכנולוגיה ע"ש לסלי וסוזן גונדה (בניין 206): אישור פניה לרשימת ספקים. 22.11.2022: הכרזה על מינץ ריהוט בע"מ, בעל ההצעה הזולה ביותר, כזוכה.

27.12.2022, מכרז סגור 22/22 להקמת רשימת מציעים לביצוע עבודות בתחום ריהוט משרדי (נגרות): הכרזה על זוכים: נגרית ש.ל. שדה בע"מ, ש. בן עמי סוכנויות בע"מ וגלובל פתרונות פנים בע"מ.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 25/10/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.10.2022  

שם הספק:

יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי ניטור, איתור, ליקוט ועריכת קטעי עיתונות (עיתונות כתובה, משודרת ואלקטרונית)

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים, בהיקף כספי של כ-83 אש"ח לשנה כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל). לפי הסכום, אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

מצורפת בזה חוות דעת דוברת האוניברסיטה.  

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 17.11.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(12) 25/10/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המוסד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת לפי תקנה 3(12) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.10.2022

שם נותן השירותים:

 חברת ש.ע.ל הצפון- חברה לנכסים בע״מ (הבעלים)

מהות ההתקשרות:

שכירת משרדים שבבעלותה בשטח מצרפי של 205 מ"ר בבניין הידוע בשם "בית המורה" בצפת.

החלטה:

לאחר קבלת הסברי ראש מינהל הפקולטה לרפואה, ועדת המכרזים השתכנעה בייחודיות מיקום המשרדים המדוברים בבית המורה שסמוך עד מאד לפקולטה לרפואה. 

בנסיבות אלו, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת ש.ע.ל הצפון- חברה לנכסים בע״מ (הבעלים), לשכירת משרדים שבבעלותה בשטח מצרפי של 205 מ"ר בבניין "בית המורה" הנמצא בקרבה רבה (כ-20 מטר ו-7 שניות הליכה בלבד מהכניסה הראשית לפקולטה), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(12) תוך הדגשת מיקומם הייחודי.

תקופת ההתקשרות המאושרת:  שנה אחת, מיום 1.11.2022, עם שלוש אופציות הנתונות לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות בעד 3 שנים נוספות (לשיעורין לפי החלטת ועדת המכרזים). היקף כספי: בשנת השכירות תשפ"ג - דמי שכירות מצטברים של 19,316 ₪ כולל מע"מ לחודש, ובתקופות האופציה - 21,177 ש"ח לחודש כולל מע"מ. 

יוכן הסכם לצורך שכירות מצרפית זו. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 19/10/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 27.7.2022 - ועדת הפטור: 19.10.2022 

שם נותן השירותים:

השקעות חברתיות אחראיות (אס אר אי) בע"מ

מהות ההתקשרות:

העברת קורס דירקטורים למגזר המוניציפלי

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בחומר שהוצג בפניה ואף קיבלה פרטים נוספים במהלך הדיון, בעניין בקשת היחידה לפיתוח מקצועי לאשר התקשרות המשך עם חברת השקעות חברתיות אחראיות (אס אר אי) בע"מ לצורך העברת קורס דירקטורים למגזר המוניציפלי לפי תקנה 3(4)ב(3), מחליטה ועדת הפטור כדלקמן: 

ועדת הפטור מסווגת את התקשרות ההמשך עם חברת "השקעות חברתיות אחראיות (אס אר אי) בע"מ", לגבי קורס הדירקטורים המועבר במגזר המוניציפלי (כעת בעיריית רמת גן), כפטורה ממכרז לתקופה קצובה שסיומה ערב תחילת שנה"ל תשפ"ה, ובסכום קצוב של עד 185 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה (השווה ערך ל-5 קורסים מסוג זה בשנה אקדמית) – וזאת בכפוף להסדרת תקציב בסכום מתאים.  

ועדת הפטור מורה כי לקראת תשפ"ה יערך מכרז פומבי למתן השירותים הנ"ל. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 02/10/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

2.10.2022

שם הספק:

טוויסטד  

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים וכן לסטודנטים, סגל וחוקרים, באמצעות פרסום וקידום תכנים (קמפיינים פרסומיים) של פקולטות, מחלקות ויחידות האוניברסיטה בפלטפורמות תקשורת דיגיטליות.

היקף התקשרות:  

עד ליום 31.12.2022, ועד 60 אש"ח בתוספת מע"מ, לצורך השלמת פרוייקטים קיימים. כפוף לכיסוי מתאים בתקציבי היחידות הדורשות.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם טוויסטד כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): לצורך העברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים וכן לסטודנטים, סגל וחוקרים, באמצעות פרסום וקידום תכנים (קמפיינים פרסומיים) של פקולטות, מחלקות ויחידות האוניברסיטה בפלטפורמות תקשורת דיגיטליות. היקף התקשרות: עד סך 60 אש"ח בתוספת מע"מ, ועד ליום 31.12.2022 בלבד, לצורכי השלמת פרוייקטים קיימים. הוצאת הזמנות בכפוף לכיסוי מתאים בתקציבי היחידות הדורשות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 02/10/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

2.10.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת “יוזמת אורות” ועמותת 'קרן חרות'

מהות ההתקשרות:  

הפעלת מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) - שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים.

תקופת והיקף ההתקשרות:

ממועד הפטור המקורי (8.3.2022) ועד תום תשפ"ג - היקפו הכספי הכולל של הפטור לא יעלה על 900 אש"ח כולל מע"מ בכפוף להסדרת תקציב.

החלטה:  

לאחר קבלת הבהרות מנכ"ל הקונגרס הישראלי, ולאחר שרמ"ח תקציבים אישר כי ניתן לשנות את שיריון הסכום שלא נוצל ולהעבירו לתשפ"ג, מורה ועדת המכרזים כדלקמן:

  1. ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של הקונגרס הישראלי ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים באוניברסיטה, עם עמותת יוזמת אורות ועם עמותת קרן חירות המפעילות יחדיו את המיזם החברתי “פלוגתא”, לצורך המשך הפעלת מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) והרחבת הפעילות - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.
  2. לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת יוזמת אורות ועם קרן חירות, ביחד וגם לחוד, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.
  3. היקף ההתקשרות בסיווג הפטור המקורי יתוקן כך שממועד הפטור המקורי (8.3.2022) ועד תום תשפ"ג - היקפו הכספי הכולל של הפטור לא יעלה על 900 אש"ח כולל מע"מ בכפוף להסדרת תקציב. לאור שווי ההתקשרות המצרפי המדובר, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.
  4. יוכן מסמך התקשרות לחתימת קרן חירות. 

בהודעת הפטור המקורי ישולב קישור להודעת הפטור העדכני זו.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 02/10/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.10.2022 (אישור מנכ"ל: 23.10.2022).

שם הספק :

אפקון התקנות ושירותים בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת חשמל מתח גבוה

היקף ההרחבה:  

  תקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 7.2.2026

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך בתנאים זהים לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם אפקון התקנות ושירותים בע"מ בהסכם לשירותי תחזוקת חשמל מתח גבוה, וזאת לתקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 7.2.2026.סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יש לוודא כי כל הזמנה תבוצע רק אם היא מכוסה תקציבית.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 20/09/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.9.2022

שם הספק: 

שדאפנה רנין אסעד בת ג'מאל (עוסקת) 

נושא התקשרות ההמשך:

ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, ניהול תוכן וקמפיין תקשורתי, לרבות במדיה הדיגיטלית, לשם העלאת מודעות אודות מחלת הסוכרת ומניעתה ושליטה במחלה והפחתת השפעתה – במגזר הערבי.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם שדאפנה רנין אסעד בת ג'מאל (עוסקת) לצורך ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, ניהול תוכן וקמפיין תקשורתי, לרבות במדיה הדיגיטלית, לשם העלאת מודעות אודות מחלת הסוכרת ומניעתה ושליטה במחלה והפחתת השפעתה – במגזר הערבי. זאת מטעמי יעילות, שביעות רצון מטיב השירותים, רציפות השירות, מומחיותה הענפה במגזר הערבי.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 20/09/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.9.2022

שם הספק: 

 נ.א. שלדג ניהול ותחזוקה בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

ניקוי חיצוני של חלונות בבניינים שונים באוניברסיטה.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם נ.א. שלדג ניהול ותחזוקה בע"מ לצורך ניקוי חיצוני של חלונות בבניינים שונים באוניברסיטה מטעמי יעילות וכדאיות כלכלית של הצעתו.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו). 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 13/09/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

13.9.2022

שם הספק: 

נגריית ישראל לוי בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

ריהוט למעבדת מחשבים נוספת בבניין 505, תוך שמירת על אחידות אסטתית למעבדות הנוספות של הפקולטה למדעי החברה.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם נגריית ישראל לוי בע"מ לצורך ריהוט למעבדת מחשבים נוספת בבניין 505, תוך שמירת על אחידות אסטתית למעבדות הנוספות של הפקולטה.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

האישור ניתן בשים לב לנימוקי אחידות אסטתית, זריזות ויעילות ובשים לב להסבר שניתן אודות ההכרח בהפעלת המעבדה כבר בשנה"ל בחודש הבא, ובשים לב שהתקציב לכך הוסדר רק כעת.