מידע כללי - יחידת המכרזים

יחידת המכרזים אחראית על הכנת התשתית לביצוע ההתקשרות עם ספקי טובין ושירותים עבור האוניברסיטה.

היחידה פועלת מול ובשיתוף מחלקות ואגפי האוניברסיטה, מלווה אותם בתהליך הכנת המכרז ומטפלת בהכנה וחתימה על הסכם ההתקשרות לביצוע הפעילות.

חוק חובת המכרזים באוניברסיטה

האוניברסיטה, כמוסד ציבורי כפופה להוראות חוק חובת המכרזים, הקובע הליך מסודר לביצוע התקשרויות עם ספקים בתחומים שונים, על פי הגדרות מפורטות.

מתוקף היות האוניברסיטה גוף מחקרי, הוגדרו תשומות אוניברסיטה, הנידונות בוועדות פקולטטיביות מיוחדות.

לפרטים נוספים בנושא החלת החוק ניתן לפנות ליחידת המכרזים.

פרטי התקשרות – יחידת מכרזים

שם טלפון / פקס דוא"ל
רמ"ח רכש, מכרזים והתקשרויות
03-5318717
ענת לזמי -  ראש תחום מכרזים
(בינוי ושירותים כלליים)
03-5318552
דודי שוורץ - ראש תחום מכרזים
(טכנולוגיה ושירותים כלליים)
03-7384557
יוסי סולומון - ראש תחום מכרזים
(ועדת מכרזים וסיווגי פטור)
03-7384323 Yosef.Solomon@biu.ac.il