בינוי

מחלקת בינוי ועוזר הנדסי לסמנכ"ל התפעול

  .

דוא"ל

תפקיד

טלפון

שם

Gadi.buganim@biu.ac.il

רמ"ח בינוי

03-5317980

גדי בוגנים

aharon.bouzaglo@biu.ac.il

מנהל פרויקטים

03-5317786

אהרון בוזגלו

shlomi.bachar@biu.ac.il

אדריכל הקמפוס

03-7384740

שלומי בכר

avivit.yedidya@biu.ac.il

מרכזת המחלקה ומנהלת פרויקטים

03-7384550

אביבית ידידיה

moran.ventura@biu.ac.il

מתאמת בקרה ולו"ז

03-5317980

מורן ונטורה

yuval.yaakov@biu.ac.il

מהנדס בינוי

03-5317980

יובל יעקב

orit.hoftman@biu.ac.il

הנדסאית אדריכלות

03-7384731

אורית האופטמן

Tec-Dep.Secretary@biu.ac.il

מזכירות

03-5317980

מזכירות המחלקה

 

מחלקת בינוי ועוזר הנדסי לסמנכ"ל תפעול אחראית על הנושאים הבאים :

  • הקמה וביצוע בניה חדשה, הסבות, התאמות ושיפוצים בקמפוס בר-אילן ברמת גן וקמפוס הפקולטה לרפואה בגליל  (צפת).
  • ביצוע פרויקטים מערכתיים בקמפוס.
  • ייעוץ הנדסי לסמנכ"ל תפעול בתחומי הנדסה שונים.
  • ניהול הארכיב הטכני של אגף התפעול.

המחלקה מפרסמת בשנה מאות מכרזי תיחור לתחומי המלאכות המגוונות השונות ומבצעת באופן שוטף  כ 30-40  פרויקטים שונים בו זמנית, בשלבים שונים בהיקף כספי מצטבר של  כ- 120 מיליון ₪.

בתקופה בה מתבצעת הקמת מבנים חדשים מוכפל ויותר היקף תקציבי הפרויקטים.

יחידות המחלקה:

תכנון אדריכלי ואדריכלות פנים – תכנון פרויקטים של הסבות והתאמות, שיפוצים, קשר עם רשויות ממשלתיות וגופים חיצוניים באמצעות אדריכל הבינוי.

תכנון מבנים חדשים – תכנון מבנים חדשים ומערכותיהם באמצעות משרדי אדריכלים חיצוניים מהנדסים ויועצים חיצוניים.

תכנון מערכות – תכנון מערכות חשמל מיזוג אוויר בטיחות, אקוסטיקה, נגישות בפרויקטים באמצעות מהנדסים יועצים ומתכנני חוץ.

פרויקטים בניהול פנים – ניהול ופיקוח פרויקטים באמצעות עובדי המחלקה.

פרויקטים בניהול חוץ – ניהול ופיקוח על פרויקטים באמצעות משרדי ניהול פרויקטים חיצוניים.

ארכיב טכני – ניהול מאגר התוכניות של אגף תפעול.

מזכירות – מתן שרות טכני ללשכת סמנכ"ל תפעול ויחידות אגף התפעול השונות.

נוהל פתיחת בקשה לביצוע פרויקט – שלבים טרום ביצוע הפרויקט

  1. גורם המבקש תכנון וביצוע פרויקט ימלא טופס  בקשה ייעודי  {קישור לטופס} בו יספק נתונים ראשוניים לשם פתיחת תיק פרויקט בינוי. יש להעבירו בדואר אלקטרוני אל מנהל מחלקת הבינוי גדי בוגנים ובעותק לאביבית ידידיה ומורן ונטורה.

         מנהל הבינוי יבחן את היקפו ומורכבותו של הפרויקט המבוקש ויקבע גובה הסכום הראשוני הנדרש עבור תכנון ראשוני, ויעדכן את הגורם המבקש.

         הגורם המבקש ידאג להעביר תקציב ראשוני מינימלי בסך של 5,000  ₪ או יותר. הסכום המבוקש בפועל תלוי   

         בהיקף הפרויקט ומורכבותו כפי שיקבע מנהל הבינוי

  1. אופן העברת התקציב הראשוני: על המבקש לשלוח אל מנהל הבינוי גדי בוגנים והתקציבן עמיחי כהן בדואר אלקטרוני פנייה ובה יציין את בקשתו להעביר תקציב ע"פ הסכום שקבע מנהל הבינוי מסעיף מקור של המבקש בציון מספרו אל סעיף בינוי ייעודי ושם הפרויקט המתוכנן.

          דוגמא: אני מבקש להעביר סך של 5,000 ₪ מתקציב מחלקתי שמספרו 240/536087 אל סעיף בינוי יעודי     

         שיפתח לביצוע פרויקט מעבדת דר' ישראל ישראלי

         פנייה זו תועבר באמצעות הבינוי אל אגף כספים לשם פתיחת הסעיף התקציבי כאמור וביצוע העברת התקציב 

         כפי שינחה המבקש.

  1. מנהל פרויקט שימונה יצור קשר עם המבקש לשם קבלת פרוט ממוקד, והבנת הפרוגרמה המבוקשת.       מנהל הפרויקט יפעיל את מתכנני האוניברסיטה, יתבצע תכנון ראשוני ויוגש למבקש מסמך אומדן עלויות ראשוני לאישור תקציבי.

       4. מזמין העבודה יבקש העברת התקציב המאושר אל סעיף תקציב הבינוי הייעודי שנפתח לפרויקט באותו אופן

           כפי שהעביר את התקציב הראשוני.

       5. לאחר אישור התקציב והעברתו בפועל אל סעיף התקציב של הפרויקט, תחל מלאכת התכנון המפורט, הכנת                   תכניות ומסמכי המכרז לשם קבלת הצעות מקבלנים.

        6. לאחר אישור ועדת המכרזים יחל שלב ביצוע הפרויקט.

 

באם התקבלה הנחייה להעביר תקציב דרך הברנט יש להשתמש בהנחיות הבאות:

הסבר להעברת תקציב דרך הברנט

 

 

מחלקת בינוי ועוזר הנדסי  

אוניברסיטת בר אילן                                                                                                            

רחוב אנה ומקס ווב 5290002                                                                                        

טלפון : 03-5317980                                                                                            

פקס : 03-7384087 דוא"ל :                                                                                                

  tec-dep.secretary@biu.ac.il