הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 13/09/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

13.9.2022 (אישור מנכ"ל: 18.9.2022).

שם הספק :

א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

 אספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש

היקף ההרחבה:  

 36 חודשים נוספים (היינו, עד ליום 31.1.2026).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך בתנאים זהים לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש, וזאת לתקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 31.1.2026.

סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יש לוודא כי כל הזמנה תבוצע רק אם היא מכוסה תקציבית.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(22) 06/09/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(22) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם עורך מכרז בעקבות זכייתו של המוסד באותו מכרז;

תאריך ההחלטה: 

6.9.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

משרד הכלכלה

מהות ההתקשרות:  

זכייה של המרכז לערים חכמות במכרז של משרד הכלכלה (שירותי הקמה והפעלה של  קהילת חדשנות)

תקופת והיקף ההתקשרות:

שנה קלנדרית. 

החלטה:  

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי הבקשה היא בדיעבד ומציינת כי היה על היחידה המקצועית לפנות אליה בזמן אמת. יחד עם זאת, היא רואה לנכון לסווג את:

  1. ההתקשרות של המרכז לערים חכמות עם משרד הכלכלה כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(22): התקשרות הנעשית עם עורך מכרז בעקבות זכייתו של המוסד באותו מכרז; וזאת לתקופת בת שנה קלנדרית בלבד בשל המוסבר ובסכום מקסימאלי של: 1,602,216 ₪, מתוכם מתקציב משרד הכלכלה 838,575 ₪ והיתר מתקציב פנימי (לפיכך נמוך מסך 1.5 מש"ח כולל מע"מ ואינו כפוף לאישור ועדת הפטור). כמוסבר, תקציב זה לא נוצל במלואו.  
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 06/09/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

6.9.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

מרכז השלטון המקומי

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי  - הקמה והפעלה של  קהילת חדשנות: ערים חכמות

תקופת והיקף ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה

החלטה:  

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי הבקשה היא בדיעבד ומציינת כי היה על היחידה המקצועית לפנות אליה בזמן אמת. יחד עם זאת, היא רואה לנכון לסווג את -

ההתקשרות של מרכז לערים חכמות עם מרכז השלטון המקומי כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25): התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה - הקמת קהילת חדשנות בתחום הערים החכמות. תקופה: מיום הזכייה במכרז ועד לא יאוחר מיום 6.9.2022. מרכז השלטון המקומי אינו תאגיד הפועל למטרות רווח. אישור זה מאשרר את התשלום שבוצע למרכז השלטון המקומי בגין חלקו ע"ס 220,445 ש"ח מתוך תשלומים שהתקבלו ממשרד הכלכלה.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 31/08/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

31.8.2022   

שם הספק:

מר יונה טילמן (עוסק)

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה מיום סיווג הפטור, עם אופציה בידי האוניברסיטה להאריך בשנה נוספת.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18) בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם מר יונה טילמן (עוסק) לצורך המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים.
  2. מסגרת התקשרות: שנה מיום סיווג הפטור, עם אופציה בידי האוניברסיטה להאריך בשנה נוספת. סכום הפטור המבוקש אינו עולה על 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ ולפיכך סיווגו אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.
  3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 31/08/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

31.8.2022

שם הספק: 

קוירו אליהו בע"מ  

נושא התקשרות ההמשך:

אספקת אריחים נוספים זהים לאריחים הצפים המותקנים בבניין ננו טכנולוגיה (החלפה מטעמי בטיחות)

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם קוירו אליהו בע"מ לאספקת אריחים נוספים זהים לאריחים הצפים המותקנים בבניין ננו טכנולוגיה ואשר עלה צורך להחליפם מסיבה בטיחותית. הרחבת היקף האריחים שהוזמנו.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

האישור ניתן בשים לב לנימוקי אחידות טיב האריחים, התאמתם לקונסטרוקציה המותקנת והשתלבותם במארג הרצפה הצפה הקיים, יעילות ההזמנה מספק אחד שסיפק במקור את האריחים לבניין זה, תוך חסכון עלויות שילוח נוסף ואחידות השירות, ולפיכך גם שיקולי חסכון.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 31/08/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

31.8.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

מכון שלום הרטמן (חל"צ)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה של מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמורקטי עם מכון שלום הרטמן, בתחומי המחקר, פיתוח תכנים לרבות להוראה בסוגיות הנוגעות לדמותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, במיוחד בתחום דיני המעמד האישי ומצוקת הנישואין בישראל.

תקופת והיקף ההתקשרות:

שנה עם עד 3 אופציות של האוניברסיטה (הנתונות להחלטתה הבלעדית), בנות שנה אחת כ"א, להארכת ההתקשרות, לו תמשיך תמיכת פדרציית ניו-יורק בו גם לשנים הבאות. עד 60 אלף דולר ארה"ב לשנה.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי, עם מכון שלום הרטמן (חל"צ), לצורך עיסוק במחקר ובפיתוח תכנים בסוגיות הנוגעות לדמותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, במיוחד בתחום דיני המעמד האישי ומצוקת הנישואין בישראל, ואך פיתוח תכני הוראה בקורסים המועברים על ידי מי מהמוסדות - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט והמדיניות הציבורית, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם מכון שלום הרטמן (חל"צ), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון. מתוקף מעמדו של מכון שלום הרטמן כחברה לתועלת הציבור, אין הוא פועל למטרות רווח. 

היקף ההתקשרות: שנה עם עד 3 אופציות של האוניברסיטה (הנתונות להחלטתה הבלעדית), בנות שנה אחת כ"א, להארכת ההתקשרות, לו תמשיך תמיכת פדרציית ניו-יורק בו גם לשנים הבאות. עד 60 אלף דולר ארה"ב לשנה. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

יוכן הסכם מתאים שיעגן את מטרתו לשיתוף הפעולה בתחומי מחקר, פיתוח והוראה כפי שהוסבר במזכר הפנייה של מנכ"ל מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמורקטי והסבריו בדיון. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 24.5.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

המוביל ז'ק יולזרי רמלה בע"מ

מהות ההתקשרות:

הפעלת מערך היסעים-שאטלים בקמפוס ר"ג של האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 24.5.2022, ובמזכר רמ"ח לוגיסטיקה המתוקן מיום 29.5.2022, ומזכר סמנכ"ל תפעול מיום 1.6.2022 וכן בהצעת חב' המוביל ז'ק יוזלרי ובתנאיה לרבות ההטבה הנוגעת לויתור על ההצמדה והחסכון הכספי הכרוך בכך –

ועדת הפטור רשמה בפניה את נימוקי היעילות, החסכון, רציפות השירות וחשיבותו לסטודנטים באוניברסיטה, הרחבת מערך כלי התחבורה שישמשו בפועל במתן השירות בקמפוס האוניברסיטה והתחדשותו, והיא מצטרפת אליהם.

ועדת הפטור מעניקה משקל משמעותי גם לדיווח על בדיקת השוק שנערכה על ידי מדור תחבורה, ממנה עלה כי אין למעשה בשוק הישראלי כיום חברה אחרת זולת ז'ק יוזלרי הנ"ל שתוכל להתחרות במכרז לאספקת שירות ייחודי זה, באופן שנראה שעריכת מכרז לא תועיל בזמן זה ובנסיבות אלו ועלולה אף לגרור עלייה בעלות האוניברסיטה ברכישת השירות.

על כן ועדת הפטור מאשרת כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) את המשך ההתקשרות עם המוביל ז'ק יולזרי רמלה בע"מ, בהסכם להפעלת מערך היסעים-שאטלים בקמפוס ר"ג של האוניברסיטה לתקופה בת 5 שנים החל מיום 31.10.2022, בתנאים זהים ומיטיבים (ויתור על הצמדת המחירים ע"פ ההסכם למדד המחירים לצרכן).  ועדת הפטור רשמה בפניה את שווי ההתקשרות השנתי ומורה כי אישורה נוגע רק למסגרת ההתקשרותית ויש להסדיר בנוסף לכך גם תקציב מתאים (באחריות רמ"ח לוגיסטיקה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 28.6.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:

אספקת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/ARUBA (כזוכה מכרז מרכזי חשכ"ל)

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 28.6.2022, ובמזכר סמנכ"ל תקשוב ובהוראת השעה של החשכ"ל אודות הארכת ההתקשרות עם חב' מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ, וכן עיינה במזכר סמנכ"ל תפעול מיום 4.7.2022 ועדת הפטור רשמה בפניה את נימוקי הכדאיות הכלכלית וטעמי היעילות והאחידות בציוד ובשירות הטמונים בהתקשרות בתנאי החשכ"ל שהוא בעל כח קנייה רב בשוק זה והגיע למחירים מיטביים שמשרתים גם את צרכי האוניברסיטה כעת.  

ועדת הפטור מאשרת לפיכך, לפי סמכותה בתקנה 17(ג), את סיווג הפטור שניתן על ידי ועדת המכרזים עם מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ, כזוכה במכרז מרכזי חשכ"ל לצורך אספקת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/ARUBA. סכום הפטור: 1 מיליון ש"ח ₪ בתוספת מע"מ שיהיה בתוקף בזמן כל התשלום (בכפוף לקיום כיסוי תקציבי מתאים). תקופת ההתקשרות: עד סיום ההכרה בחברה כזוכת חשכ"ל, בשלב זה עד 30.4.2023 עם היתר מסגרת להארכה בתקופה נוספת בת שנתיים לו יהיו הארכות נוספות מצד החשכ"ל להתקשרות זו. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 5.7.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

שרת נגריית עיצוב

מהות ההתקשרות:

עבודות נגרות של ריהוט משלים במערך הספריות והמידע, בקו עיצובי זהה לריהוט הקיים שבוצע על ידי נגרייה זו.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 5.7.2022 ובמזכר ד"ר אולגה גולדין, ראשת מערך הספריות והמידע, מיום 30.6.2022, ובנימוקים שהונחו בפניה – מחליטה ועדת הפטור: 

מערך הספריות והמידע הוא מוקד מרכזי בקמפוס המשרת את הסטודנטים בכללותם, ולפיכך יש חשיבות לשמירה על היותו אכסניה מכבדת. שמירה על קו אסטתי אחיד, בדגש על איכות זהה וקו עיצובי זהה, של הריהוט הקיים וצרכי הריהוט הנוספים שנחוצים להשלמת עבודות השיפוץ במקום, היא על כן צורך סביר ומתקבל על הדעת.  יש יתרון בכך שמתן האחריות והשירות למתחם לא יפוצל בין נגרים שונים.

ועדת הפטור השתכנעה בנימוקי הבקשה ולפיכך מאשרת כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) התקשרות המשך עם שרת נגריית עיצוב, בהיקף מסגרת של עד 100 אש"ח נוספים כולל מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים) לתקופה שבין אישורה זה ועד ליום 30.9.2023. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 19.7.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

הראל חברה לביטוח בע"מ

מהות ההתקשרות:

חידוש מערך הביטוח של האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:

לאחר עיון בחוות הדעת ובסקירת השוק מטעם מארש - יועצת הביטוח של האוניברסיטה, ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 19.7.2022 והמסמכים הנלווים שהוצגו בפנינו לרבות הצעת החידוש של מערך הביטוח אצל הראל חב' לביטוח, ולאחר שקיבלה הבהרות משלימות בע"פ – מחליטה ועדת הפטור כדלקמן: 

ועדת הפטור רשמה בפניה את מצב שוק הביטוח הרלבנטי לאוניברסיטה, והשינויים שחלו בו בשנים האחרונות על רקע משברים עולמיים. 

ועדת הפטור גם רשמה בפניה את עמדת מארש סמנכ"ל התפעול ומנהל מחלקת תקציבים של האוניברסיטה ועמדת ועדת המכרזים אודות כדאיותם הגבוהה של תוצאות המו"מ שהושגו עם הראל לחידוש לשנה נוספת של מערך הביטוח של האוניברסיטה. בעניין זה רואה ועדת הפטור להביא מדברי מארש שהדגישה כי הצעתה הסופית של הראל הינה מיטבית וכי תנאי הביטוח המוצעים לאוניברסיטה אף טובים מתנאי השוק הנוכחי וכי הליך מכרזי בעת זו לא צפוי להביא לשיפור ההצעה שמונחת בפני האוניברסיטה. לצד זה, ועדת הפטור רואה חשיבות רבה לצאת במכרז פומבי לצורך ההערכות לשנת הביטוח הבאה, תשפ"ד, וערה למורכבות מכרז זה הדורש הכנה משמעותית להכנת מפרט ביטוח, איסוף נתונים מיחידות השונות של האוניברסיטה, והכנת המסמכים הדרושים – ועל כן מורה להחל בהכנתו כבר בחודשים הקרובים.   

משום שבסופו של דבר, ניתנה הסכמת הראל לחידוש לתקופה של 18 חודשים, מחליטה ועדת הפטור לסווג את ההתקשרות לחידוש נוסף של מערך הביטוח של האוניברסיטה בהראל חברה לביטוח בע"מ לתקופת ביטוח נוספת בת 18 חודשים בתנאי החידוש שהוצגו בפני ועדת המכרזים והפטור בתום המו"מ עם המבטחת הנ"ל – וזאת לפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) ו-17(ג).  נמסר כי קיים כיסוי תקציבי לכך. 

ועדת הפטור מורה לחדש את ההתקשרות בתנאי חלופה א'.