הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 14/11/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

14.11.2023

שם הספק: 

חב' תמר תקשורת

נושא התקשרות ההמשך:

מיפוי תשתיות התקשורת הקווית בקמפוס.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' תמר תקשורת מפאת נסיונה, מומחיותה והיכרותה עם מצב תשתיות התקשורת בקמפוס - לצורך מיפוי תשתיות התקשורת הקווית בקמפוס. זאת מטעמי מקצועיותה וניסיונה, טעמי יעילות, שביעות רצון מהשירות וסבירות המחיר, זמינות גבוהה ופרק הזמן הקצר הנחוץ לביצוע השירות המדובר.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

החלטות לפי סעיף 40 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה) - רבעונים 4.2023 ו-1.2024 07/11/2023

5.11.2023, קול קורא תחום ביטוח (אלמנטרי וחבויות): פורסם קול קורא להקמת רשימת ספקים בתחום ביטוח אלמנטרי וחבויות, אך לא הוגשה בו שום הצעה. ועדת המכרזים שמעה את הסקירה המקצועית של נציגות מארש (יועצת הביטוח של האוניברסיטה) על אודות שוק הביטוח הקשה שמתקיים בעת זו, ולאחריה סברה הוועדה כי עריכת הליך נוסף בעת הזו לא תביא תועלת ויש מקום להתקשר בלא מכרז, בכפוף לאישור המנכ"ל לכך לפי תקנה 40(ד) ובשים לב לסכום הפרמיה השנתי ששולם הנמוך מארבעה מש"ח. אם יתברר בעתיד שהפרמייה תעלה על סכום שנתי זה, אזי יש לקבל גם את אישור ועדת הפטור. מנכ"ל האוניברסיטה אישר ביום 8.11.2023 כי השתכנע שאין בעת הזו תועלת בעריכת מכרז בתחום הביטוח אלמנטרי וחבויות בשל תנאי שוק הביטוח ויש מקום למצות את אפשרות ההתקשרות עם המבטחת הקיימת לתקופת ביטוח נוספת. 

28.2.2024, קול קורא תחום ביטוח (אלמנטרי וחבויות): בהמשך להחלטת ועדת המכרזים מיום 5.11.2023, וועדת הפטור עיינה בחוות הדעת המקצועיות של יועצי הביטוח, שמעה את עמדתו המקצועית של חבר הוועדה מר יחזקאל ברנהולץ, ועמדה על חוות הדעת והנימוקים שעלו בדיוני ועדת המכרזים שעסקה בנושא ביום 21.1.2024 וביום-28.1.2024 וכן לאחר שבחנה את עמדת המנכ"ל, סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל תפעול, הגיעה הוועדה למסקנה שיש לאשר את המלצות ועדת המכרזים ושל יועצי הביטוח. הוועדה סבורה שאכן ההקשחות שמתרחשות בשוק הביטוח והשפעתן על עלות חידוש מערך הביטוח (אלמנטרי וחבויות) הנחוץ לאוניברסיטה, העובדה שלא נתקבלו הצעות אחרות וכי הראל עדכנה את הצעת המחיר שלה, יש לאשר את הבקשה. ועדת הפטור מאשרת, לפי סמכותה בתקנה 40(ד), את ההתקשרות עם חב' הביטוח הראל, לחידוש מערך הביטוח (אלמנטרי וחבויות) לתקופה נוספת בת 18 חודשים - מיום 1.2.2024 ועד ליום 31.7.2025 כולל, בפוליסות, בכיסויים ובעלויות כפי שהוצגו לוועדת הפטור בהצעת המחיר העדכנית שצורפה. ההתקשרות מאושרת לתקופה הנ"ל ובסכום פרמיה לתשלום בשנה של עד 5,184,024 ש"ח, ופרו רטה לתקופה בת 18 חודשים:  7,768,935 ש"ח בכפוף לקיום כיסוי תקציבי. הוועדה מציעה שהסכום ישולם ב-6 תשלומים ולא ב- 4 תשלומים.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 01/11/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

1.11.2023   

שם הספק:

גב' רותם עופר 

נושא ההתקשרות:

העברת תכנית ייחודית שפיתחה העוסקת הנ"ל בתחום מנהיגות, הנחייה וייעוץ בגישה דיאלוגית, באוניברסיטת בר-אילן (מערך לתכניות ייחודיות). .

היקף/תקופת ההתקשרות:

 כמפורט בסעיף 2 להלן.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם גב' רותם עופר כפטורה ממכרז לצורך העברת תכנית ייחודית שפיתחה העוסקת הנ"ל בתחום מנהיגות, הנחייה וייעוץ בגישה דיאלוגית, באוניברסיטת בר-אילן (מערך לתכניות ייחודיות).
  2. מסגרת התקשרות: שנה עם שתי אופציות של האוניברסיטה בנות שנה אחת כ"א. חלוקת פידיון בין נותנת השירות (55% שיכסו בין היתר את התשלומים למרצים) לבין האוניברסיטה (45%), בהתאם למינימום פתיחת תוכנית של 20 תלמידים. ההתקשרות שמאושרת בפטור היא במסגרת סכום כולל מע"מ שאינו טעון אישור ועדת הפטור (בכפוף לקיום תקציב בפועל).
  3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 01/11/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

1.11.2023

שם הספק:

תומקס טכנולוגיות בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי בחינות מקוונות מרחוק (מודול ETEST) המשתלב ביתר המודולים שנרכשים מהחברה. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בסעיף 2 להלן. 

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם תומקס טכנולוגיות בע"מ כפטורה ממכרז לצורך שירותי בחינות מקוונות מרחוק (מודול ETEST) המשתלב ביתר המודולים שנרכשים מהחברה.
  2. מסגרת התקשרות: עד ליום 13.3.2024 (אחידות עם זכות הברירה שמומשה עם תומקס טכנולוגיות בע"מ בחודש מאי 2023 לקבלת שירותי סריקת מחברות בחינה, בדיקה דיגיטלית של בחינות סרוקות, תמיכה טכנית, וסריקת מסמכי סיום תואר, עבור מינהל הסטודנטים באוניברסיטה). סכום ההתקשרות לא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לאישור תקציב מתאים לכיסוי).
  3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 4.2023) 24/10/2023

24.10.2023, זי. אל זהר לוי בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי יעוץ אסטרטגי וייעוץ בתחום קשרי ממשל עבור מרכז רקמן, וזאת לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 17.11.2024. 

1.11.2023, הוצאה לאור גרף (גרף ייזום והשקעות בע"מ): מימוש זכות ברירה לתקופה נוספת בת 3 שנים (ברציפות מתום תוקף ההתקשרות המקורית), לצורך שיתוך פעולה בתחום הפיתוח וההוראה והוצאה לאור של סדרת ספרים ייחודית במתכונת TEXTBOOK במגוון נושאים אוניברסליים שייבחרו על ידי ועדה מקצועית, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד 1.1.2025. 

1.11.2023, סנדרוביץ, רינקוב ושות' עורכי דין; דב שילנסקי ושות' עורכי דין; חברת עורכי דין פדר: מימוש זכות ברירה עם כ"א מנותני השירות הנ"ל בהסכם למתן שירותים משפטיים לאוניברסיטה בתחום גביית חובות שכ"ל, וזאת לתקופה של 24 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 9.11.2025.

1.11.2023, חב' שמע פודקאסטים ויצירות סאונד בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי הפקת הסכתים (פודקאסטים) עבור האוניברסיטה, לתקופה נוספת בת שנה, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 2.10.2024.

14.11.2023, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, ש. שלמה רכב בע"מ: מימוש זכות ברירה אחרונה בהסכם לשירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי, לתקופה בת 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 28.12.2024.

14.11.2023, בי.אן.ווי פרסום ושיווק בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי פרסום לאוניברסיטה, לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 5.11.2024.   

21.11.2023, ש.ע.ל הצפון – חברה לנכסים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשכירת משרדים ב"בית המורה" לצרכי הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.9.2026.

21.11.2023, נחמה אלקובי: מימוש זכות ברירה בהסכם לשכירת בית פרטי בן 3 חדרים, הידוע גם ב"בית המורה", שממוקם בקרבה גדולה מאד לשער הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2023.

27.11.2023, מ. דרורי עבודות חשמל: מימוש זכות ברירה לביצוע עבודות חשמל לפי מכרז המסגרת, לתקופה נוספת, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 1.3.2025.

27.11.2023, שוורץ ובניו פרוייקטים בע"מ: מימוש זכות ברירה לצורך קבלת שירותי ד"ר חיה שוורץ לניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל - לתקופה נוספת בת 24 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2025.

21.12.2023, אקס ליבריס בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם להתקנה, שדרוג, שירות ותחזוקה של מערכת מבוססת ענן 'עלמא' וכלי גילוי 'פרימו' (פיתוח של אקס ליבריס) במערך הספריות באוניברסיטת בר אילן - לתקופה נוספת בת שנה, עד ליום 31.12.2024 בתנאים זהים.

26.12.2023, מ. ברנע הנדסה ובניה בע"מ, מסד עוז ניהול ופיקוח בע"מ, שביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מ: מימוש זכות הברירה לתקופה של 24 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 1.2.2026.   

 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 10/10/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

10.10.2023   

שם הספק:

אינסופקו טכנולוגיות בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה, תחזוקה, תיקונים, תמיכה, טיפול ושדרוגים במערכת פניקס למנדפים מתוצרת פניקס קונטרול, ארה"ב.

היקף/תקופת ההתקשרות:

ארבע שנים, עד 30.9.2027 בהיקף מצטבר לתקופה של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם אינסופקו טכנולוגיות בע"מ כפטורה ממכרז לצורך אספקה, תחזוקה, תיקונים, תמיכה, טיפול ושדרוגים במערכת פניקס למנדפים מתוצרת פניקס קונטרול, ארה"ב.
  2. מסגרת התקשרות: ארבע שנים, עד 30.9.2027 בהיקף מצטבר לתקופה של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל). סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור. 
  3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 26/09/2023

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

26.9.2023

שם הספק:

ג'רוזלם פוסט

נושא ההתקשרות:

העברת מגוון מסרים תקשורתיים אודות אודות אוניברסיטת בר אילן ופועלה בתחום האקלים, הקיימות והאנרגיה, לציבור רחב באי כנס הג'רוזלם פוסט וועידת האו"ם העולמית לשינוי אקלים 28COP באיחוד האמירויות הערביות - באפיקי תקשורת דיגיטליים, מודפסים (פרינט) וריאלים (מוחשיים).

היקף התקשרות:  

עד 43 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ, ולתקופה שבין 1.10.2023 ועד ליום 13.12.2023.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים שמעה את הסברי דוברת האוניברסיטה ושקלה בדבר. מקובל על ועדת המכרזים הסבריה כי מדובר בהזדמנות אד-הוק שראוי לנצלה ומהותה העברת מגוון מסרים ממוקדים אודות פועלה של אוניברסיטת בר אילן וחוקריה לפתרון אתגרי האקלים ולקיימות ואנרגיה נקייה, לציבור רחב (וביניהם מנהיגי מדינות, חוקרים, פילנטרופים, שוחרי אקלים וקיימות ברחבי העולם, נציגי חברה אזרחית ומגזר פרטי, גופי תקשורת ופיננסים ועוד). 

ועדת המכרזים סקרה את חבילת השירותים שהוצעה על ידי ג'רוזלם פוסט כמי שגם מארגנת את הכנס הנלווה בסמוך לועידת האקלים ורואה לקבלו, למעט בגין רכיב האירוח שאינו בגדר תכולתו הטבעית של השירות מושא סעיף הפטור בתקנה 3(29) ואותו יש להסדיר במסגרת נורמטיבית אחרת לפי נהלי האוניברסיטה. 

לפיכך ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם ג'רוזלם פוסט כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29) לצורך העברת מסרים תקשורתיים אודות האוניברסיטה ופועלה בתחום האקלים, הקיימות והאנרגיה – תחומים שנמצאים בליבת האסטרטגיה התדמיתית של אוניברסיטת בר-אילן - בכנס שאירגנה הקבוצה ויתקיים בסמוך לועידת האו"ם לשינוי אקלים 28COP באיחוד האמירויות. היקף ההתקשרות המאושר: עד 43 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ, ולתקופה שבין 1.10.2023 ועד ליום 13.12.2023 מועד סיום ועידת שינוי האקלים העולמית. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 19/09/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

19.9.2023

שם הצד לשיתוף הפעולה:  

המרכז הרפואי שיבא-תה"ש

מהות ההתקשרות:  

 שיתופי פעולה מדעיים (מחקר, פיתוח והוראה) במסגרת פעילות הצדדים בעמק הביוטק.

תקופת והיקף ההתקשרות:

כמפורט בסיפא ההחלטה.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות עם המרכז הרפואי שיבא-תה"ש (מוסד רפואי בבעלות מדינת ישראל שאינו פועל למטרות רווח), על היבטיו השונים, הוא שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח ו/או ההוראה, שעולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה. 

לאור זאת, הוועדה מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) את התקשרות האוניברסיטה עם המרכז הרפואי שיבא-תה"ש (או מי ממוסדותיו, כגון קרן מחקרים, שאינם פועלים למטרות רווח) וזאת לצורך שיתוף פעולה במחקר מדעי, בפיתוח מדעי ובהוראה מדעית, במסגרת פעילותם בעמק הביוטק שמוקם והנגזר ממנו (בין שהיבטי שיתוף הפעולה מבוצעים בקומפלקס עמק הביוטק, ובין בקמפוס המרכז הרפואי שיבא-תה"ש ובין בקמפוס אוניברסיטת בר אילן). 

היקף ההתקשרות: 24 שנים ו-11 חודשים, ולא יאוחר מיום 1.9.2047. סיווג שיתוף הפעולה כעת אינו כרוכה בתשלום כספי כלשהו בין הצדדים ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור. מובהר, כי עלויות רכש שונות בגין צרכי המחקרים המשותפים - יוסדרו לפי נהלי האוניברסיטה (כגון בוועדת תשומות מחקר והשכלה גבוהה), ותחת כיסוי תקציבי.  

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 10/09/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

10.9.2023   

שם הספק:

בייקוניקס אינטרנשיונל בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקת מערכת תכנון וניהול תקציב TM1 פרי פיתוח החברה על תשתית IBM Planning Analytcs, לרבות תחזוקתה של המערכת, פיתוחה והתאמות בה (קוסטומיזציה).

היקף/תקופת ההתקשרות:

 עד ליום 30.9.2026. שווי ההתקשרות המבוקש: עד 262 אש"ח כולל מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם בייקוניקס אינטרנשיונל בע"מ כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18), לצורך אספקת מערכת תכנון וניהול תקציב TM1 פרי פיתוח החברה על תשתית IBM Planning Analytcs, לרבות תחזוקתה של המערכת, פיתוחה והתאמות (קוסטומיזציה) עבור אוניברסיטת בר אילן. 

2. מסגרת התקשרות: עד ליום 30.9.2026. שווי ההתקשרות המבוקש: עד 262 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל). היקף התקשרות שאינו טעון אישור ועדת הפטור.

3. בייקוניקס תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 22/08/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

22.8.2023

שם הספק:   

סטודיו לוקה - עיצוב גרפי במרחב בע"מ

נושא ההתקשרות:

הכנת ספר מותג אמנותי, עם תפריט עיצובים ושילובים שונים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 150 אש"ח בתוספת מע"מ, לתקופה בת 12 חודשים - לפי המוקדם.

החלטה:

ועדת המכרזים מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(8) את ההתקשרות עם סטודיו לוקה - עיצוב גרפי במרחב בע"מ, לצורך הכנת ספר מותג אמנותי, עם תפריט עיצובים ושילובים שונים, שישמש בבוא העת לצורך עיצוב קירות וחללים שונים באוניברסיטה. ועדת המכרזים סבורה כי הרעיון הכללי של ביטוי הווי אוניברסיטת בר אילן - הרוח האקדמית פורצת דרך, החזון להשפעה על המחר כבר היום וכו', בספר מותג שיוכן ויכלול תפריט אמנותי של רכיבים והנחיות שאפשר לשלבם לכדי עיצוב כאמור עונה על דרישת הסעיף בהיבטי אמנות והווי. שווי ההתקשרות הפטורה: עד 150 אש"ח בתוספת מע"מ, לתקופה בת 12 חודשים - לפי המוקדם.