הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 20/07/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.7.2021

שם הספק:

האוניברסיטה העברית בירושלים המעניקה למכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת שירותים תפעוליים לרבות רכש.

מהות ההתקשרות:

התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל.

החלטת הועדה:   

ועדת המכרזים רשמה בפניה את ההסבר להחזר ההוצאות (תשלום) לאוניברסיטה העברית בירושלים כמרכזת הרכש עבור פעילות החוקרים מהאוניברסיטאות השונות במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת.

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם האוניברסיטה העברית בירושלים לצורך זה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(24): התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל. האוניברסיטה העברית תידרש להמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

סכום הפטור נקצב עד 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2021) 13/07/2021

13.7.2021, נקסטקום בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקה ולהתקנת תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 10.7.2022.

13.7.2021, גליקום שיווק בע"מ, גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ,  י.א. מיטווך ובניו בע"מ, ס. כחילה בע"ממימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות עם כ"א מהנ"ל תעמוד בתוקפה לשנה נוספת, עד ליום 18.7.2022.   

20.7.2021, טופ סקייליין מערכות הנדסה בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת מערכות טמ"ס ותחזוקתן, באופן שההתקשרות עם החברה תעמוד בתוקפה עד ליום 21.1.2023.   

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 06/07/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

6.7.2021

שם הספק:

חב' ביקוניקס 

נושא ההתקשרות:

שדרוג (פיתוח והוספת מודולים) במערכת הקיימת באוניברסיטה לתכנון התקציב.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-359 אש"ח כולל מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם עם חב' ביקוניקס לשידרוג (פיתוח והוספת מודולים) במערכת הקיימת באוניברסיטה לתכנון התקציב. 

2. היקף התקשרות המבוקש: כ-359 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל). 

3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 06/07/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

6.7.2021

שם הספק:

מר יונה טילמן (עוסק)

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים, בשנה הקרובה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כנקוב בתוכן ההחלטה.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם עם מר יונה טילמן (עוסק) להמשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים, בשנה הקרובה. 

2. היקף התקשרות: שנה אחת בלבד, בתנאים זהים.

3. נותן השירותים ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 06/07/2021

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

6.7.2021

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ; 

נושא ההתקשרות:

הקונגרס הישראלי - פעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת דיגיטליים.

היקף התקשרות:  

מסגרת עד 800 אש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להתפתחויות הקמפיין וצרכיו), ובכל מקרה תקופת ההתקשרות לא תעלה על 12 חודשים מיום תחילת הקמפיין.

החלטת הועדה:  

לאחר שעיינה במזכר מנכ"ל הקונגרס הישראלי ושמעה את הבהרותיו במהלך הדיון, ולאחר ששקלה את הבקשה - מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת המתכנה לתוכן עברי בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך פעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת דיגיטליים, ובין היתר: יצירת תכנים לרשתות חברתיות והפעלתם של נכסי הרשת של הקונגרס הישראלי. תכני וידאו, פיתוח תכנים לאתר ורשת הפייסבוק ופיתחתן של פעילויות "YouTube" ו"Twitter". מסגרת כספית מאושרת, שכפופה להסדרת תקציב מתאים כאשר מובהר כי האוניברסיטה אינה חייבת לנצלה במלואה, או בחלקה, אם בכלל: עד 800 אש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להתפתחויות הקמפיין וצרכיו), ובכל מקרה תקופת ההתקשרות לא תעלה על 12 חודשים מיום תחילת הקמפיין.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 06/07/2021

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

6.7.2021

שם הספק:

 ניר הירשמן תקשורת

נושא ההתקשרות:

הקונגרס הישראלי - פעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת מסורתיים (עיתונות, מדיה כתובה או משודרת).

היקף התקשרות:  

מסגרת עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להתפתחויות הקמפיין וצרכיו), ובכל מקרה תקופת ההתקשרות לא תעלה על 12 חודשים מיום תחילת הקמפיין..

החלטת הועדה:  

לאחר שעיינה במזכר מנכ"ל הקונגרס הישראלי ושמעה את הבהרותיו במהלך הדיון, ולאחר ששקלה את הבקשה - מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת ניר הירשמן תקשורת, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך פעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת מסורתיים (עיתונות, מדיה כתובה או משודרת), ובין היתר: הדגשת חלקו של הקונגרס בבניית הסכמות בסוגיות שבליבת השיח הציבורי והתקשורתי, קידום אייטמים תקשורתיים הממצבים את הקונגרס כ"מסכים ציבורי". מסגרת כספית מאושרת, שכפופה להסדרת תקציב מתאים כאשר מובהר כי האוניברסיטה אינה חייבת לנצלה במלואה, או בחלקה, אם בכלל: עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להתפתחויות הקמפיין וצרכיו), ובכל מקרה תקופת ההתקשרות לא תעלה על 12 חודשים מיום תחילת הקמפיין.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 29/06/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

29.6.2021

שם הספק

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) 

מהות ההתקשרות:

בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים באוניברסיטה (בדגש על מבחני מיון אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי, יעלנ"ט) ומתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה לאוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים ובסכום של עד 600 אש"ח לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:

לאחר שועדת המכרזים השתכנעה כי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) הוא תאגיד בת מסוג עמותה - הפועל שלא למטרות רווח (מלכ"ר), שחבריו הם האוניברסיטאות המייסדות, וביניהן גם אוניברסיטת בר אילן, וכי הועד המנהל של מאל"ו מורכב מראשי האוניברסיטאות וכי נציג אוניברסיטת בר אילן (פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור) גם משתתף בועד המנהל של מאל"ו, וכי מטרותיו של מאל"ו הן קידום פעילות המוסדות להשכלה גבוהה ובין היתר "בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה" ו-"מתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה למוסדות חינוך ולארגונים אחרים כדי לפתח את הידע והניסיון של העמותה" - ולאחר שהוסבר לועדת המכרזים כי מאל"ו יוצר ומפתח בעצמו את בחינות הקבלה השונות: מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(27)(א) לתקופה בת 3 שנים ובסכום של עד 600 אש"ח לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).
 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.6.2021

שם הספק:

חב' ביקוניקס 

נושא ההתקשרות:

שדרוג (פיתוח והוספת מודולים) במערכת הקיימת באוניברסיטה לתכנון התקציב.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-359 אש"ח כולל מע"מ.

 

מצ"ב חוות דעת מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי באגף הכספים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.7.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.6.2021

שם הספק:

יונה טילמן (עוסק) 

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים, בשנה הקרובה.

תקופת ההתקשרות:

שנה אחת, בתנאים זהים.

 

מצ"ב חוות דעת מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.7.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 13/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 26.5.2021 - ועדת הפטור: 13.6.2021 

שם נותן השירותים:

אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ (IPI)

מהות ההתקשרות:

הרחבת ההתקשרות גם לצורך הכשרה, ניהול והפעלה של חניון יהודית.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 26.5.2021, בהוראות סעיף 24 להסכם ההתקשרות עם חברת אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ (IPI), ובמזכר סמנכ"ל תפעול מיום 30.5.2021 וטעמיו – וכן קיבלה הסברים אודות השתלשלות ההתקשרות ואודות הנסיבות והנימוקים שלדעת סמנכ"ל התפעול תומכים בהרחבת ההתקשרות עם IPI גם לצורך הכשרת חניון יהודית והפעלתו, ושקלה בכובד ראש את הדברים:

ועדת הפטור מוצאת כי מתקיימים טעמים מיוחדים להרחבת ההתקשרות המבוקשת, כמוסבר ומנומק במזכרו של סמנכ"ל תפעול, בדגש על דוחק הזמנים שהוצג, יעילות ביצועית בשל ניסיון קודם ספציפי בתחום, הבנה ישירה של הצורך ויכולת ביצוע מיידית תחת גזירת לו"ז, רצף ואחידות השירות, האחריות והטיפול הכוללני בחניונים, לרבות בחניון יהודית, תחת קורת גג אחת, סבירות המחיר וביסוסו על אדני כתב כמויות שהוכן ע"י יועץ ומקובל על מערך הבינוי באוניברסיטה ומאפשר בקרה מצדו. בכך תומכת גם ההלימה לאפשרות להחלפת מיקום חניון ו/או לבניית חניון נוסף, שנצפתה כבר עם כריתת החוזה בעקבות המכרז שנערך.

על כן ועדת הפטור מאשרת, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך להתקשרות הקיימת עם אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ, בהסכם לאבזור, הכשרה, ניהול והפעלת חניונים ע"י אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים בשטחי האוניברסיטה, בעקבות מכרז 18/11, לצורך הכשרת חניון יהודית החדש והפעלתו.  האישור ניתן למסגרת התקשרות של עד 2,008,000 ₪ כולל מע"מ, בכפוף להסדרת תקציב כספי מתאים לביצוען של העבודות. סך זה מתייחס לעלות פיתוח (הכשרת השטח), בצ"מ לפיתוח ולתאורה, ייצוב מדרון – צורך בטיחותי, ועבודות מדידות, תאורה, טיפול בהיתר ובקרת כניסה.