הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 11/07/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

11.7.2023

שם הספק: 

ד"ר מאיר בן יצחק (גמלאי ויועץ חיצוני)

נושא התקשרות ההמשך:

השלמת שירותי ייעוץ חינוכי למרכז לוקשטיין בקשר עם פרוייקטים שפיתח וניהל ומגיעים לסיום.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם ד"ר מאיר בן יצחק (גמלאי ויועץ חיצוני) להשלמת שירותי ייעוץ חינוכי למרכז לוקשטיין בקשר עם פרוייקטים שפיתח וניהל ומגיעים לסיום. זאת בין היתר מטעמי שביעות רצון מהשירות שניתן למרכז לוקשטיין בקשר עם פרוייקטים אלו, ידע ייחודי, זמינות גבוהה ומקצועיות, סבירות התמורה וטעמי יעילות ורציפות השירות - ניהול הפרויקטים אותם הוא מכיר לעומקם לתקופה קצרה עד להשלמתם וסיומם.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך, או עד ליום 1.12.2023 לפי המוקדם. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

הודעת אינטרנט לפי תקנות 3(20) ו-4 11/07/2023

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם ספק חוץ, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(20) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

SIMBIA AG, ZURICH

נושא ההתקשרות:   

שירותי גיוס משאבים באירופה, שיבוצעו מתוך אותו אזור.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת, תגמול חודשי ע"ס 7,000 פרנק שוויצרי.

מצורפת בזה חוות הדעת של עו"ד תמר בראון, משנה לסגנית נשיא לפיתוח משאבים באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 26.7.2023 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 11/07/2023

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

11.7.2023

שם הספק:

(1) חיים אושדי דיגיטל בע"מ; (2) סוסנקו ציפריס בע"מ; (3) קניבל מדיה בע"מ; (4) בולזאי בע"מ - שלומי בן סימון; (5) מ.מ בן זכאי סוכנות גדילה בע"מ

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור באמצעי תקשורת דיגיטליים

היקף התקשרות:  

מסגרת עד סך 1.5 מש"ח כולל מע"מ, או עד ליום 11.7.2026 לפי המוקדם - עם כל ספק.

החלטת הועדה:  

לאחר שנבחנו כמה הצעות הבאות בחשבון, והוסבר מדוע ההתקשרות עם שני נותני שירות אלו מתוכן משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם כ"א מנותני שירותים אלו - 

  • חיים אושדי דיגיטל בע"מ
  • סוסנקו ציפריס בע"מ
  • קניבל מדיה בע"מ
  • בולזאי בע"מ - שלומי בן סימון
  • מ.מ בן זכאי סוכנות גדילה בע"מ

כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): לצורך העברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים וכן לסטודנטים, סגל וחוקרים, באמצעות פרסום וקידום תכנים (קמפיינים פרסומיים) של פקולטות, מחלקות ויחידות האוניברסיטה בפלטפורמות תקשורת דיגיטליות. היקף התקשרות עם כל ספק (מסגרת מירבית): עד סך 1.5 מש"ח כולל מע"מ, או עד ליום 11.7.2026 לפי המוקדם. הוצאת הזמנות תעשה בכפוף לכיסוי מתאים בתקציבי היחידות הדורשות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 27/06/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

27.6.2023   

שם הספק:

הסתדרות העובדים הכללית החדשה

נושא ההתקשרות:

פרסום תכניות אוניברסיטת בר-אילן בתחומי מדעי החברה, בערוצי התקשורת הפנימיים השונים של הסתדרות העובדים הכללית החדשה, וקידומן בפלטפורמות תקשורתיות ייעודיות אלו תוך מתן חסות ההסתדרות לחבריה שיתקבלו ללימודים בתכניות המקודמות. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים עם אופציה לעוד שנתיים. שווי ההתקשרות המבוקש: עד 300,000 ₪ בשנה כולל מיסים (בכפוף לקיום תקציב בפועל). היקף כספי מצטבר שאינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1 .ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לצורך פרסום תכניות אוניברסיטת בר-אילן בתחומי מדעי החברה, בערוצי התקשורת הפנימיים השונים של הסתדרות העובדים הכללית החדשה, וקידומן בפלטפורמות תקשורתיות ייעודיות אלו תוך מתן חסות ההסתדרות לחבריה שיתקבלו ללימודים בתכניות המקודמות - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18). 

2 .מסגרת התקשרות: 3 שנים עם אופציה של האוניברסיטה להארכתה בעד שנתיים נוספות. שווי ההתקשרות המבוקש: עד 300,000 ₪ בשנה כולל מיסים (בכפוף לקיום תקציב בפועל). היקף התקשרות במצטבר, בכל השנים יחדיו, שמאושר לא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

3 .ההסתדרות תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 27/06/2023

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

27.6.2023 (אישור מנכ"ל: 3.7.2023).

שם הספק :

יוניטאסק בע"מ ו-וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ 

הרחבת ההתקשרות:

 שירותי תכנות לפרוייקט מעבר אורקל לענן בתכניתנים נוספים

היקף ההרחבה:  

עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ עם כ"א מהחברות, לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם כ"א מהחברות: יוניטאסק בע"מ ו-וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ, לשם הרחבת שירותי תכנות לפרוייקט מעבר אורקל לענן בעד 3 תכניתנים נוספים. זאת, עד תום ההתקשרות המקורי ביום 16.1.2025 ללא שינוי ובהיקף כספי של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל ספק (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי טיב השירות וזמינותו, יעילות ברציפות שירות, וסבירות התעריף בהשוואה למחירי שוק.  

לאור שווי ההתקשרות עם כל חברה, לא טעון סיווג פטור זה את אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 20/06/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.6.2023

שם הספק: 

חברת 'הלום' (בראשות הגב מירי ליפשיץ)

נושא התקשרות ההמשך:

המשך קבלת מכלול שירותים לקידום סטודנטים חרדים באוניברסיטה, בהלימה לדרישות המל"ג

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

 ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' הלום בע"מ (בניהול הגב' מירי ליפשיץ) לצורך המשך קבלת מכלול שירותים לקידום סטודנטים חרדים באוניברסיטה, בהלימה לדרישות המל"ג. זאת בין היתר הודות לשביעות רצון מהשירות שניתן לאוניברסיטה, מקצועיות גבוהה וטעמי יעילות ורציפות השירות. 

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. 

3. אישור זה ניתן לתקופת ביניים של עד 3 חודשים במסגרתם תונח בפני ועדת המכרזים בקשה מנומקת של ראש אגף מינהל ודיקן הסטודנטים המתייחסת לתקופת ההתקשרות שלאחר תום תקופת ביניים זו. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 04/06/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 21.2.2023; ועדת הפטור: 4.6.2023 

שם נותן השירותים:

אורקל

מהות ההתקשרות:

המשך השירות להשלמת המעבר של מערכת ERP לסביבת ענן תוך אחידות נותן השירות.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 21.2.2023 ועמדתה החיובית בעניין זה וקראה את פניית סמנכ"ל תקשוב מיום 13.2.2023, וקיבלה הסברים נוספים בדבר נחיצות המשך השירות להשלמת המעבר של המערכת לסביבת ענן ואחידות נותן השירות - ועדת הפטור מסווגת את ההתקשרות עם חב' אורקל לתקופה המבוקשת: 3 שנים נוספות, ובמסגרת התקשרות מירבית של עד 3 מיליון דולר ארה"ב בסכומם בש"ח בתוספת מע"מ ובגבולות סך התקציב שיוסדר לעניין זה. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 30/05/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

30.5.2023

שם הספק: 

שיא סקיור קונסלטינג בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

התקשרות המשך לקבלת שירותי SOC מנוהל בענן, 24*7, של אבטחת מידע.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

 ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' שיא סקיור קונסלטינג בע"מ לצורך המשך קבלת שירותי SOC מנוהל בענן, 24*7, של אבטחת מידע. זאת בין היתר שביעות רצון מהשירות שניתן לאוניברסיטה, זמינות גבוהה ומקצועיות, סבירות התמורה וטעמי יעילות ורציפות השירות.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

3. אישור זה ניתן לתקופת ביניים של עד שנה או הכרזה על זוכה במכרז הפומבי שיוכן ויפורסם למערכת תחליפית, לפי המוקדם.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 30/05/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

30.5.2023

שם הצד לשיתוף הפעולה:  

מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ (חל"צ) 

מהות ההתקשרות:  

 שיתוף פעולה בפיתוח מודלים כלכליים חדשניים שיתמכו במהלכי ספירת הסוכרת ע"ש ברי בפקולטה לרפואה

תקופת והיקף ההתקשרות:

 8 שנים, עד ליום 1.6.2031, עם אופציה לסיום מוקדם מצד האוניברסיטה בכל עת בהודעה מראש בת 3 חודשים. בסך כולל מצטבר מתקציב הספירה של עד 1 מש"ח.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות עם מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ (חל"צ) – הידוע גם כ- Social Finance Israel (SFI) – היא שיתוף פעולה בתחומי המחקר והפיתוח שעולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.  הובהר כי שיתוף הפעולה יוכל לקדם את פעילות הספירה מול הרשויות המקומיות.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ (חל"צ - ולפיכך אינה פועלת למטרות רווח) לצורך שיתוף פעולה בפיתוח מודלים כלכליים חדשניים שיתמכו במהלכי ספירת הסוכרת ע"ש ברי בפקולטה לרפואה, על היבטי שיתוף הפעולה מצד שני הארגונים שהוצגו בפני ועדת המכרזים, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון. 

היקף ההתקשרות: 8 שנים, עד ליום 1.6.2031, עם אופציה לסיום מוקדם מצד האוניברסיטה בכל עת בהודעה מראש בת 3 חודשים. כל זאת, בסך כולל מצטבר מתקציב הספירה של עד 1 מש"ח שרובו ככולו ייצא כבר במהלך 18 החודשים הראשונים. ועדת המכרזים רשמה את הודעת הנהלת ספירת הסוכרת כי הוצאות נוספות, אם בכלל, ימומנו על ידי הרשויות המוניציפליות. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 07/05/2023

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

7.5.2023 (אישור מנכ"ל: 17.5.2023).

שם הספק :

הוט טלקום בע"מ ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי מפעיל פנים ארצי (מפ"א) לאוניברסיטה

היקף ההרחבה:  

עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם כ"א מהחברות: הוט טלקום בע"מ ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, להמשך מתן שירותי מפעיל פנים ארצי (מפ"א) לאוניברסיטה. זאת, לתקופה נוספת בת 36 חודשים, היינו עד ליום 9.6.2026.

היקף כספי המאושר: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי טיב השירות וזמינותו, יעילות ברציפות שירות, וחסכון בהשוואה למחירי שוק. לאור סכום התקשרות ההמשך המצטבר בפטור ממכרז, לא כפוף סיווג זה לאישור ועדת הפטור.