הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה מכרזים סגורים רבעון 2.2019 16/04/2019

16.4.2019 מכרז סגור לעבודות ריהוט בבניין לוננפלד: אישור קיום מכרז סגור בין שלושת נותני השירות בקטגוריית ריהוט מעבדות (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור, לפי תקנה 7(4) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 02/04/2019

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם

היקף/תקופת ההתקשרות:

מיום 1/4/2019 עד 30/9/2019. תעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזו חוות הדעת של זהר ינון, מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 18.4.2019, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אפריל 2019) 02/04/2019

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אפריל 2019):

2.4.2019, שראל מהנדסים: מימוש זכות הברירה אחרונה בהסכם לשרותי אחזקת מזרקות לקמפוס, לתקופה נוספת של 12 חודשים בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.4.2020. 

2.4.2019, תים נטקום בע"מ; נס מט"ח בע"מ; הראל טכנולוגיות מידע בע"מ; זיפקום תקשורת בע"מ: בהמשך להחלטה מחודש ינואר 2019, מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת מחשבים וציוד מחשבים והארכת ההתקשרות לתקופה נוספת המשלימה לשנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 16.1.2020.

11.4.2019, צבי המלי מהנדסים: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום הנדסת הבניין, לשנה נוספת (עד ליום 26.3.2020).

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 02/04/2019

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.4.2019

שם הספק: 

האומנים ורדי בוברוב, ישראל הדני, אילי לוי.

נושא התקשרות ההמשך:

יצירות אמנות מקורית (במסגרת פרוייקט הקמת מוזיאון הננוטכנולוגיה ע"ש פטר)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך עם כל אחד מהאומנים ורדי בוברוב, ישראל הדני, אילי לוי, כפטורה ממכרז לפי תקנה3(4)(ב)(1), בסכום נוסף שאינו עולה על 50,000 ₪ כולל מע"מ. הנ"ל בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בסכום המדוייק שיאושר לכל יצירה, ובשים לב כי האוניברסיטה לא מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות המקורית ו/או היקף ההרחבה, וכי האוניברסיטה תפעל משיקולים אמנותיים ותפעוליים ותקציביים הנובעים מהקמתו של המוזיאון.
  2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וקידום פרוייקט הקמת המיצבים האמנותיים במוזיאון המוקם.
  3. כל אחד מהאמנים ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אם טרם עשה כן.

מובהר כי סכום הפטור עם כל אומן הוא סכום כולל מע"מ. עוד מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהאמנים עמם סווגה ההתקשרות כפטורה ממכרז, ואין האוניברסיטה מתחייבת באופן כלשהו לנצל את סכום הפטור שאושר במלואו ו/או בחלקו. האוניברסיטה תפעל לגבי כל אומן ויצירה לפי שיקולים אמנותיים ותפעוליים ותקציביים הנובעים מהקמתו של המוזיאון וצרכי האוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 02/04/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

2.4.2019

שם הספק:   

אבי וייסבלאי ועמית בוימל

נושא ההתקשרות:

יצירת יצירות קולנועיות שונות כנדבך משלים לעבודות האמנות למוזיאון הננוטכנולוגיה ע"ש פטר.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 300,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לסכום התקציב שיאושר).

החלטה:

לאחר שהשתכנעה כי אכן מדובר בשירות ייחודי שעניינו תרבות ואמנות, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם אנשי הקולנוע אבי וייסבלאי ועמית בוימל (שניהם עוסקים), לצורך יצירת יצירות קולנועיות שונות כנדבך משלים לעבודות האמנות למוזיאון הננוטכנולוגיה ע"ש פטר, כפטורה ממכרז לפי תקנה תקנה 3(8): התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי .

שווי ההתקשרות: עד 300 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לסכום התקציב שיאושר). כל אחד מהיוצרים יידרש להמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

לפי סכום שווי הפטור, אינו טעון אישור ועדת הפטור.

מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהאמנים עמם סווגה ההתקשרות כפטורה ממכרז, ואין האוניברסיטה מתחייבת באופן כלשהו לנצל את סכום הפטור שאושר במלואו ו/או בחלקו. האוניברסיטה תפעל לגבי כל אומן ויצירה לפי שיקולים אמנותיים ותפעוליים ותקציביים הנובעים מהקמתו של המוזיאון וצרכי האוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 25/03/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

25.3.2019

שם הספק:  

אשכולות (פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחום ההוראה - קורס מדריכי טיולים "תו תקן"

תקופת ההתקשרות:

שנתיים, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת.

החלטה:  

לאחר שבחנה את הדברים, ולאחר קבלת הבהרות מפרופ' רוזנברג-פרידמן, ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ולאחר שעיינה שמסמכים שהונחו בפניה - הועדה מחליטה כדלקמן:

1. הועדה השתכנעה כי ההתקשרות עם אשכולות (פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית) הינה שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה העולה בקנה אחד עם לשון ותכלית התקנה.

2. שיתוף הפעולה של האוניברסיטה עם אשכולות, מהותו שילוב קורס מדריכי טיולים "תו תקן" פרי תכנון אשכולות, באוניברסיטת בר אילן ובסמוך למחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, דבר שעשוי להניב פירות ברוכים בהכשרת מדריכי טיולים איכותיים בעלי זיקה למקורות ישראל ובעלי השכלה אקדמית, וייתן מענה ושרות לסטודנטים רבים החפצים בהכשרה זו יחד עם לימודים אקדמאים במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ויקנה להם תעודה מקצועית בנוסף לתעודת התואר הראשון.

3. במסגרת שיתוף הפעולה המדובר בתחום ההכשרה וההוראה –  ישולב הקורס במערכת הלימודים של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אשר גם תספק מרצים וכיתה פעם בשבוע לכל משך השנה הקלנדרית עבור העברת הקורס. חלק ניכר מהתכנית יועבר על ידי סגל המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה. הקורס יוכר כשווה ערך ל 6 ש"ש בחירה לתואר ראשון ומהווה השלמה של תכנית הלימודים לתואר זה. אשכולות, כגוף הכשרה גדול ומוכר להכשרת מדריכי טיולים "תו תקן", הם האחראים על תכני הקורס, ההכשרה והלוגיסטיקה לרבות יציאה לשטח והכשרה לעזרה ראשונה והם האחראים על הענקת התעודה בסוף הקורס. אשכולות תישא בכל העלויות של הקורס, כולל תשלום ישיר למרצי המחלקה שיעבירו הרצאות בו. (הנרשמים לקורס ישלמו עבורו ישירות לאשכולות שתטפל בגבייה). על התעודה הרשמית של סוף הקורס יופיע לצד אשכולות גם הלוגו של בר אילן.

4. לאור זאת ולאחר שהשתכנעה כאמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם אשכולות (פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות.

5. תקופת ההתקשרות: שנתיים, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2019) 25/03/2019

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2019):

25.3.2018, מססה + י.ר.א.ב: מימוש זכות הברירה בהסכם לשרותי פינוי פסולות, לתקופה נוספת ואחרונה של 12 חודשים בתנאים זהים, עד ליום 30.4.2020.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 25/03/2019

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.3.2019

שם הספק: 

TDI 

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי ייעוץ בתחום הקמת פנלים סולריים

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם TDI – למתן שירותי ייעוץ לפרוייקט הקמת פאנלים סולריים על גגות האוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים), בשים לב כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות באשר נותן השירות כבר מועסק כיועץ לצורך זה והוא ערוך ליתן את השירות ברציפות לשירותיו עד כה ולהשלמתם.

3. נותן השירות ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 20/03/2019

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.3.2019

שם הספק: 

גבי רותם (עוסק)

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי ייעוץ בתחום ה-IT

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1.סיווג התקשרות המשך עם גבי רותם (עוסק) – למתן שירותי ייעוץ בתחום ה-IT, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים), בשים לב כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

2.האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות באשר נותן השירות כבר מועסק כיועץ לצורך זה והוא ערוך ליתן את השירות ברציפות לשירותיו עד כה ולהשלמתם.

3.נותן השירות ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(11) 12/03/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון.

תאריך ההחלטה:

12.3.2019 (אישור מנכ"ל מיום 19-3-2019)

שם הספק:   

רוני פילו (עוסק)

נושא ההתקשרות:

השקעות כספים ופעולות אחרות בשוק ההון

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה בת שנה, היינו עד ליום 12.3.2020, עם שתי זכויות ברירה לאוניברסיטה, בנות שנה כ"א, להארכתה. סך התמורה שתשולם לנותן השירותים: כנקוב בפני ועדת המכרזים [סודי-מסחרי].

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, כדלקמן:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם מר רוני פילו (עוסק) כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(11): התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון. וזאת לתקופה בת שנה, היינו עד ליום 12.3.2020, עם שתי זכויות ברירה לאוניברסיטה, בנות שנה כ"א, להארכתה. סך התמורה שתשולם לנותן השירותים: כנקוב בפני ועדת המכרזים [סודי-מסחרי].

הסכם ההתקשרות יוכן על ידי לשכת היועץ המשפטי, ונותן השירותים ימציא את התצהירים ואישורי ניהול הספרים והמס הנחוצים, כמקובל.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 19-3-2019.