הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 30/05/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

30.5.2023

שם הספק: 

שיא סקיור קונסלטינג בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

התקשרות המשך לקבלת שירותי SOC מנוהל בענן, 24*7, של אבטחת מידע.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

 ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' שיא סקיור קונסלטינג בע"מ לצורך המשך קבלת שירותי SOC מנוהל בענן, 24*7, של אבטחת מידע. זאת בין היתר שביעות רצון מהשירות שניתן לאוניברסיטה, זמינות גבוהה ומקצועיות, סבירות התמורה וטעמי יעילות ורציפות השירות.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

3. אישור זה ניתן לתקופת ביניים של עד שנה או הכרזה על זוכה במכרז הפומבי שיוכן ויפורסם למערכת תחליפית, לפי המוקדם.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 30/05/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

30.5.2023

שם הצד לשיתוף הפעולה:  

מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ (חל"צ) 

מהות ההתקשרות:  

 שיתוף פעולה בפיתוח מודלים כלכליים חדשניים שיתמכו במהלכי ספירת הסוכרת ע"ש ברי בפקולטה לרפואה

תקופת והיקף ההתקשרות:

 8 שנים, עד ליום 1.6.2031, עם אופציה לסיום מוקדם מצד האוניברסיטה בכל עת בהודעה מראש בת 3 חודשים. בסך כולל מצטבר מתקציב הספירה של עד 1 מש"ח.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות עם מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ (חל"צ) – הידוע גם כ- Social Finance Israel (SFI) – היא שיתוף פעולה בתחומי המחקר והפיתוח שעולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.  הובהר כי שיתוף הפעולה יוכל לקדם את פעילות הספירה מול הרשויות המקומיות.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ (חל"צ - ולפיכך אינה פועלת למטרות רווח) לצורך שיתוף פעולה בפיתוח מודלים כלכליים חדשניים שיתמכו במהלכי ספירת הסוכרת ע"ש ברי בפקולטה לרפואה, על היבטי שיתוף הפעולה מצד שני הארגונים שהוצגו בפני ועדת המכרזים, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון. 

היקף ההתקשרות: 8 שנים, עד ליום 1.6.2031, עם אופציה לסיום מוקדם מצד האוניברסיטה בכל עת בהודעה מראש בת 3 חודשים. כל זאת, בסך כולל מצטבר מתקציב הספירה של עד 1 מש"ח שרובו ככולו ייצא כבר במהלך 18 החודשים הראשונים. ועדת המכרזים רשמה את הודעת הנהלת ספירת הסוכרת כי הוצאות נוספות, אם בכלל, ימומנו על ידי הרשויות המוניציפליות. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 07/05/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

7.5.2023

שם הספק: 

חב' קוגניטה פתרונות ייעוץ בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

המשך קבלת שירותי תכנון, ליווי והנחיית קורס ‘מובילים בבר אילן’ להכשרת עתודה מנהיגותית - עד לסיום המחזור הקרוב בחודש יוני 2023.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' קוגניטה פתרונות ייעוץ בע"מ לצורך המשך קבלת שירותי תכנון, ליווי והנחיית קורס ‘מובילים בבר אילן’ להכשרת עתודה מנהיגותית, עד לסיום המחזור הקרוב בחודש יוני 2023. זאת מטעמי יעילות ורציפות השירות ושביעות הרצון המלאה מהשירותים הניתנים לאוניברסיטה בקורס זה.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

3. אישור זה ניתן לגבי קורס במחזור הנוכחי, שנמצא לקראת סיומו. לגבי קורסים נוספים במחזורים נוספים - יש להסדיר התקשרות תקפה בהתייעצות מבעוד מועד עם מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 07/05/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

7.5.2023

שם הספק: 

פירמת ארנסט אנד יאנג (ישראל)

נושא התקשרות ההמשך:

התקשרות להכנת ההצעה למכרז משרד האנרגיה

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 25,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם פירמת ארנסט אנד יאנג (ישראל), בקשר עם שירותיהם בהכנת ההצעה למכרז משרד האנרגיה, מטעמי רציפות השירות, יעילות במתן השירות על ידי גורם אחד הבקיא ומסוגל להשלים את שירותיו באחידות רמה וטיב.

2. היקף ההתקשרות: עד 25,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 07/05/2023

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

7.5.2023 (אישור מנכ"ל: 17.5.2023).

שם הספק :

הוט טלקום בע"מ ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי מפעיל פנים ארצי (מפ"א) לאוניברסיטה

היקף ההרחבה:  

עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם כ"א מהחברות: הוט טלקום בע"מ ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, להמשך מתן שירותי מפעיל פנים ארצי (מפ"א) לאוניברסיטה. זאת, לתקופה נוספת בת 36 חודשים, היינו עד ליום 9.6.2026.

היקף כספי המאושר: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי טיב השירות וזמינותו, יעילות ברציפות שירות, וחסכון בהשוואה למחירי שוק. לאור סכום התקשרות ההמשך המצטבר בפטור ממכרז, לא כפוף סיווג זה לאישור ועדת הפטור.  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 07/05/2023

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

7.5.2023 (אישור מנכ"ל: 17.5.2023).

שם הספק :

גליקום שיווק בע"מ ו-י.א. מיוטווך ובניו בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי אספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים באוניברסיטה

היקף ההרחבה:  

עד 600 אש"ח בתוספת מע"מ לכלל דרישות הרכש משני ספקים אלו גם יחד (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם גליקום שיווק בע"מ ו-י.א. מיוטווך ובניו בע"מ, להמשך מתן שירותי אספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים באוניברסיטה. זאת, עד ליום 18.7.2024 עם חב' גליקום שיווק בע"מ ועד ליום 31.12.2023 עם חברת י.א. מיטווך ובניו בע"מ. 

היקף כספי המאושר: עד 600 אש"ח בתוספת מע"מ לכלל דרישות הרכש משני ספקים אלו גם יחד (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי יעילות, חסכון, כדאיות כלכלית, רציפות השירות ושביעות רצון גבוהה מטיב השירות וזמינותו. סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה במצטבר על 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות המאושרת, ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 01/05/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.5.2023

שם הספק: 

 בית מלון סטאי ביפו

נושא התקשרות ההמשך:

אירוח משתתפי כינוס חבר הנאמנים

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם בית מלון סטאי ביפו, לאירוח הנהלת האוניברסיטה וחברי חבר הנאמנים; זאת מטעמי אחידות והתכנסות משותפת של כל המתארחים באותו מלון, יעילות לוגיסטית ושביעות רצון מהמיקום ומרמת השירותים הצפויה.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 01/05/2023

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

תאריך ההחלטה:

1.5.2023

שם הספק:

 כפר הנוער הוד השרון ב.צ. מוסינזון

מהות ההתקשרות:

הארחה הסעדה ומתקנים למחנות הקיץ של המרכז האוניברסיטאי לנוער

היקף/תקופת ההתקשרות:

חודשים יוני עד סוף יולי 2023, ועד לסכום מירבי של 230 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם כפר הנוער מוסינזון ב.צ. בהוד השרון, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13), לצרכי אירוח הסעדה ומתקנים בתנאי פנימיה למחנות הקיץ של המרכז האוניברסיטאי לנוער, לתקופה של עד חודשיים (יוני עד סוף יולי), ועד לסכום מירבי של 230 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

בשים לב שבחודש אפריל נמצא שחלק מהחלופות כבר בתפוסה מלאה לתאריכים המבוקשים, מורה ועדת המכרזים כי לקראת מחזורי תשפ"ד יקדים המרכז האוניברסטאי לנוער אף יותר את בירורו. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(20) 24/04/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(20) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ (ספק חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

24.4.2023  

שם הספק:

קרולינה בירנבאום (תושבת ברזיל)

נושא ההתקשרות:   

שירותי גיוס משאבים בברזיל ואמריקה הדרומית, שיבוצעו מתוך אותו אזור.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת. תגמול חודשי ע"ס 4,000 דולר ארה"ב.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(20), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר בישראל המסוגל ליתן את השירותים המדוברים ולבצע את ההתקשרות הנחוצה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1 .ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם גב' קרולינה בירנבאום, כספק חוץ לשירותי גיוס משאבים בברזיל ואמריקה הדרומית, שיבוצעו מתוך אותו אזור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(20). 

2 .מסגרת התקשרות: שנה עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת, ובעלות חודשית קבועה של 4,000 דולר ארה"ב לחודש (בכפוף לסכום התקציב בפועל). לאור סכום הפטור, הסיווג אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. 

3 .נותנת השירות תמציא תצהירים ואישורים לפי הנחיית מחלקת תשלומים/חשבונאות בשים לב שהיא תושבת ברזיל לצרכי מס. 

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 2/2023) 24/04/2023

24.4.2023: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לקבלת שירותי מיון אישיותי, במיקור חוץ, למועמדים לתכנית השש-שנתית בפקולטה לרפואה, כפטורה ממכרז, מטעמים מקצועיים וטעמי יעילות, היקף מועמדים ודוחק הזמנים, לפי תקנה 9(א)(2): התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים. ועדת המכרזים סבורה כי גם תקנה 9(א)(4): התקשרות בתחום רכישת השכלה והכשרה מקצועית מתאימה ותומכת בסיווג הפטור המדובר, והיא מסווגת בנוסף גם לפיה. בשל טיב יחסי האמון הדרושים והצהרת הפקולטה לרפואה כי המנגנון נדרש לתקופת ביניים והכרח בהערכות מיידית לאור אישור התכנית רק ממש לאחרונה על ידי ות"ת, ולאחר שנחה דעת ועדת המכרזים שנבחנו דרכי פעולה אחרות שנמצאו לא ריאליות בנסיבות העניין ומצב הדברים בפועל, לביצוע המיון האישיותי למועמדים ללימודי רפואה בתכנית השש שנתית, ובשל מיעוט המכונים החיצוניים שנחזו מבירור ראשוני להתאים לביצוע מיונים אישיותיים אלו ללימודי רפואה - ועדת המכרזים מכריזה בהתאם לתקנה9(ג)2, כי אין זה אפשרי ומוצדק לערוך לצורך התקשרות זו פניה תחרותית לקבלת הצעות. לפיכך, מורה ועדת המכרזים לבחון כמה הצעות הבאות בחשבון: ראש מינהל הפקולטה לרפואה וצוות מטעמו יפנו אל מכון פילת ואל מכון אדם מילוא ויקיימו התרשמות מקצועית איכותנית מבחינת התאמה מקצועית ומבחינות זמינות וקיום מערך מיון מתאים והולם מבחינת היקפו, תכניו ומתכונתו להיקף המועמדים המדובר וללימודי רפואה, כפי דרישות האוניברסיטה. ראש מינהל הפקולטה לרפואה יקבל הצעת מחיר מכל מכל אחד ממכונים אלו.לאחר מכן, יונח מזכר חוות דעתו של ראש מינהל הפקולטה לרפואה, בחתימתו ובחתימת הדיקן בפועל - פרופ' פוטרמן, אודות סיכום ממצאי בדיקתם, בבקשה להשלים סיווג הפטור לפי תקנה 9(א) כאמור. 1.5.2023: ועדת המכרזים רשמה בפניה את הליך הבירור שערך צוות מקצועי מטעם הפקולטה לרפואה עם שני המכונים ואת ממצאי ההשוואה בין הצעותיהם. ועדת המכרזים מאמצת את מסקנת הדיקן בפועל של הפקולטה לרפואה וראש מינהל הפקולטה, כי הצעת מכון ‘אדם פילת’ משיאה את מירב היתרונות לאוניברסיטה בקשר עם המיון האישיותי של מאות המועמדים שנרשמו ללימודי רפואה בתכנית השש שנתית. בנסיבות אלו מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם מכון ‘אדם מילוא’ כפטורה ממכרז לפי תקנות 9(א)(2) ו-(4) [יחסי אמון מיוחדים וגם התקשרות בתחום רכישת השכלה/הכשרה מקצועית], למשך שנה עם אופציה להתקשרות בת שנה נוספת; ההתקשרות מאושרת עד סך כספי של 300 אש"ח כולל מע"מ מתקציב האוניברסיטה, כאשר סך זה כולל גם את שעות ייעוץ פסיכולוג (כפי הצורך) - והכל בכפוף להסדרת כיסוי תקציבי בפועל. היקף הפטור נמוך מסך 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור. 

30.5.2023: כהשלמה לדיון מיום 30.8.2022 ולאחר אישור סמנכ"ל כספים במייל (מצורף), ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם עו"ד ד"ר נטלי גרשון, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2). למען הסר ספק, החלטת ועדת המכרזים כוללת גם את הטיפול המשפטי עבור האוניברסיטה בתביעה בנוגע לנכס בפריז.