הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 09/10/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

9.10.2018

שם הספק

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם

היקף/תקופת ההתקשרות:

6 חודשים, מיום 1/10/2018 עד 31/3/2019. תעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): ספק יחיד לשירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם, לתקופה של 6 חודשים, מיום 1/10/2018 עד 31/3/2019. תעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

2. סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

3.נותן השירותים ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 13/09/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם

היקף/תקופת ההתקשרות:

מיום 1/10/2018 עד 31/3/2019. תעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזו חוות הדעת של זהר ינון, מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 9.10.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ספטמבר 2018) 13/09/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ספטמבר 2018)

13.9.2018, תים נטקום: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי תחזוקת מחשבים וציוד היקפי, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 10.5.2019.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוגוסט 2018) 28/08/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוגוסט 2018)

12.8.2018, אמניר תעשיות מיחזור: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי פינוי נייר וקרטונים למחזור, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.8.2019.

28.8.2018, סנו פרופשיונל: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת ציוד משקי לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תגיע לסיומה ביום 30.9.2019.

28.8.2018, מור הנדסה, אבטחה ואחזקה ירושלים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לניהול, שיווק אירועים ותפעול מרכז וואהל, לתקופה נוספת וקצובה, עד יום 30/4/2019, במתווה המוצע על ידי סמנכ"ל תפעול בהודעתו.

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 28/08/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

28.8.2018

שם הספק:   

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת ציוד משרדי ונייר

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופת ביניים קצובה עד ליום 1.12.2018.

החלטת הועדה:

לאור הנימוקים שהונחו בפניה והבירורים הנחוצים בדחיפות עם שני זוכי מכרז החשכ"ל, וחגי תשרי הקרבים, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם הספק הנוכחי, שהוא אחד הזוכים במכרז המרכזי של החשכ"ל: גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקופת ביניים קצובה עד ליום 1.12.2018. החברה תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. דיווח על עמדת שני הזוכים לגבי התקשרות האוניברסיטה עימם בפטור לפי תקנה 3(23) יימסר לועדת המכרזים בתוך תקופה זו. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 28/08/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

28.8.2018

שם הספק:   

פז חברה לנפט בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת סולר

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31/12/2018 בהתאמה להודעת החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל.

החלטת הועדה:

בכפוף להסכמת פז חברה לנפט בע"מ (שלא הוצגה לועדה), ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם פז חברת נפט בע"מ, לצורך אספקת סולר לחימום לאוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד. תוקף: עד ליום 31/12/2018 בהתאמה להודעת החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת הביניים שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור. הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/08/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

28.8.2018

שם הספק

אקס ליבריס

נושא ההתקשרות:   

שדרוג מערכות לניהול הספרייה למערכת מבוססת ענן 'עלמא' וכלי גילוי 'פרימו' (פיתוח של אקס ליבריס).

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים מרגע עליית המערכת לאוויר, עם אפשרות הארכה ל-3 שנים נוספות. עלות כפי שדווחה בישיבת ועדת המכרזים.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

  1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חברת אקס ליבריס בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): ספק יחיד לשדרוג מערכות לניהול הספרייה למערכת מבוססת ענן 'עלמא' וכלי גילוי 'פרימו' (פיתוח של אקס ליבריס), וזאת לתקופה של 3 שנים מרגע עליית המערכת לאוויר, עם אפשרות הארכה ל-3 שנים נוספות.
  2. ועדת המכרזים רשמה בפניה את העלויות לאחר ניהול מו"מ. 
  3. סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור.     
  4. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 28/08/2018

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

28.8.2018 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 9.10.2018)

שם הספק :

אבנר אילון (עוסק) 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תכנות במערכת חיל"ן לתמיכה במערכת השכר ובמערכת הנוכחות

תקופת ההרחבה:  

תקופה נוספת בת 12 חודשים נוספים, היינו עד 21.9.2019, במתכונת זהה ובתנאים זהים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות עם אבנר אילון (עוסק) כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 12 חודשים נוספים, היינו עד 21.9.2019, במתכונת זהה ובתנאים זהים.

2. נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

3. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 9.10.2018

וועדת תשומות 14/08/2018 14/08/2018

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 14/08/2018/files/logistics/shared/rykvz_hkhltvt_vvdt_tshvmvt_d_ltryk_14.08.2018_-_lprsvm.pdf

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 31/07/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

אקס ליבריס

נושא ההתקשרות:   

שדרוג מערכות לניהול הספרייה למערכת מבוססת ענן 'עלמא' וכלי גילוי 'פרימו' (פיתוח של אקס ליבריס).

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים מרגע עליית המערכת לאוויר, עם אפשרות הארכה ל-3 שנים נוספות. עלות כפי שדווחה בישיבת ועדת המכרזים (עלות פרוייקט השדרוג + רישיון שנתי).

מצורפת בזו חוות הדעת של דר' אולגה גולדין, ראש מערך הספריות והמידע באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 15.8.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 

קובץ מצורף