הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 03/10/2019

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

3.10.2019

שם הספק: 

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם.

היקף/תקופת ההתקשרות:

10,000 ש"ח בתוספת מע"מ לחודש.

3 חודשים, 1.10.19 עד 31.12.2019.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרוייקטים בע"מ למתן שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), למשך 3 חודשים, מיום 1.10.2019 ועד ליום 31.12.2019, בהיקף כספי של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ לחודש (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים), בשים לב כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות באשר נותן השירות כבר מועסק כיועץ לצורך זה והוא ערוך ליתן את השירות ברציפות לשירותיו עד כה ולהשלמתם.

3. נותן השירות ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים והתיקון לחוק חובת מכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 05/09/2019

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

5.9.2019 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 2/10/2019)

שם הספק :

אבנר אילון

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תכנות במערכת חיל"ן לתמיכה במערכת השכר ובמערכת הנוכחות

היקף ההרחבה:  

12 חודשים, עד 21.9.2020

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות עם אבנר אילון (עוסק) כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 12 חודשים נוספים, היינו עד 21.9.2020, במתכונת זהה ובתנאים זהים.

2. נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

3. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 30/07/2019

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

30.7.2019 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 3/10/2019 )

שם הספק :

סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ 

הרחבת ההתקשרות:

הפקת אירועים, לצורך הפקת אירועי הקונגרס הישראלי של המרכז למשפט יהודי ודמורקטי בשנת 2019

היקף ההרחבה:  

כ-866 אש"ח בתוספת מע"מ

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך עם חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ בהסכם לפי מכרז 2/19 גם להפקת אירועי הקונגרס הישראלי של המרכז למשפט יהודי ודמורקטי בשנת 2019, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל. היקף התקשרות נוסף ע"ס כ-866 אש"ח בתוספת מע"מ, לפי הצעת המחיר שהוצגה.

2. הזמנת שירותי פרומרקט בקשר עם אירוע הקונגרס תוכל להתבצע רק לאחר הסדרת תקציב מאושר בסכום הנדרש לקיומו. לא תצא הזמנה ללא כיסוי תקציבי מלא.

3. הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים.

4.לאור היקפה הכספי של הרחבת ההתקשרות, היא אינה טעונה אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 16/07/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

16.7.2019

שמות הספקים

קרדיט גארד בע"מ

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

פנטיקון

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

נושאי ההתקשרות:   

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תש"פ-תשפ"א (30/9/2019-30/9/2021). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ומגבלות תקציב.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה, כדלקמן:

1.ועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות עם כל אחד מנותני השירות הנ"ל, כספק יחיד לתחום השירות הנקוב בטבלה שפורסם לצד שמו.

2.תקופת ההתקשרות: תש"פ-תשפ"א (30/9/2019-30/9/2021), היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כפי הנקוב בטבלה שפורסמה לצד כל נושא שירות. מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ובמגבלות התקציב.

3.כל נותן שירות כאמור יידרש להמציא, בעניינו, אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים (באחריות אגף התקשוב וקניינית רכש מחשוב לקבלם).

 

טבלה

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יולי 2019) 01/07/2019

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2019):

1.7.2019, פרסום אפ-הופר; רה-לבנט מיתוג ואינטראקטיב: מימוש זכות הברירה עם כ"א מנותני השירות האלו, בהסכם לשירותי פרסום לאוניברסיטה, לתקופה נוספת בת 4 חודשים בתנאים זהים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 7.11.2019.

1.7.2019, זיו עדאקי: מימוש זכות הברירה להארכת ההתקשרות, בתנאים זהים, עם זיו עדאקי בהסכם לשירותי כתיבת תוכן בעברית למערך פיתוח משאבים עולמי, לתקופה הנותרת בת 14 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 11/12/2020. 

9.7.2019, אי.פי.איי תנועה וחניה ישראל בע"ממימוש קצוב של זכות ברירה בהסכם זיכיון לאבזור, הכשרה, ניהול והפעלת חניונים על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים בשטחי אוניברסיטת בר אילן, באופן שההתקשרות תוארך לתקופה נוספת קצובה בת חודשיים ותעמוד בתוקפה עד ליום 14.9.2019.

16.7.2019, איסתא ישראל בע"מ; תלמה נסיעות ותיירות בע"מ; הסתור אלטיב בע"מ; צברה טורס בע"מ; אמסלם תיירות ונופש בע"מ; מונה טורס בע"מ; דיזנהאוז בי.טי.סי בע"מ; איילה נסיעות ותיירות בע"מ; י. הלל ושות' בע"מ; אופקים נסיעות ותיירות (1979) בע"מ: מימוש זכות הברירה עם כל אחת מחברות הנסיעות לעיל לתקופה נוספת באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2019.

21.7.2019, אמניר תעשיות מיחזור: מימוש זכות ברירה אחרונה בהסכם לשירותי פינוי נייר וקרטונים למחזור, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.8.2020.

30.7.2019, סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ: מימוש זכות ברירה חלקית בהסכם להפקת אירועי חבר הנאמנים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 24.1.2020.

.30.7.2019, טלדור תקשורת בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקה, התקנה ולתחזוקת מערכת FIRE WALL ו- SANDBOX, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 11.9.2020.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 01/07/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

1.7.2019

שמות הספקים

גוגל, פייסבוק, אינסטגרם ולינקדאין.

נושאי ההתקשרות:   

גוגל: שימוש במערכת הפרסום של גוגל כולל הגדרות מילות חיפוש, צביעת קהלים, סוגי מודעות וקריאייטיבים, רימרקטינג ודו"חות

פייסבוק ואינסטגרם: שימוש במערכת הפרסום של פייסבוק ואינסטגרם לרבות אפשרויות פילוח, הגדרת הקהלים, צביעת קהלים, סוגי המודעות והקריאטיביים השונים, כולל דו"חות.

לינקדאין: שימוש במערכת הפרסום של לינקדאין לרבות אפשרויות פילוח, הגדרת קהלים ותחומי עיסוק מדוייקים, סוגי המודעות והקריאטיביים השונים, כולל דו"חות.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה. 

גוגל: 1,080,105 ₪ בתוספת מע"מ

פייסבוק ואינסטגרם: 791,568 ₪ בתוספת מע"מ

לינקדאין: 39,060 ₪ בתוספת מע"מ

החלטה:

במהלך תקופת בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, התקבלה פנייה אחת אשר הועברה לעיון ולבחינת הגורם המקצועי באוניברסיטה- רמ"ד שיווק ופרסום. רמ"ד שיווק ופרסום שוחח עם הפונה ובשיחתם נמצא כי חלה אי הבנה - ובעוד הפונה סבר שמדובר בשירות קמפיינרים ע"ג תשתיות הפרסום הנ"ל, הרי שתכלית סיווג פטור זה הוא להתקשרות עם החברות המספקות את התשתית (המערכת) עצמה. לאי הבנה זו תרם כנראה גם פרסומו במקביל של מכרז ניהול הקמפיינים. לפיכך מצא את הפנייה כלא מתאימה כמוסבר במזכרו.

1.בנסיבות אלו, שלא נמצא גורם אחר המסוגל ליתן את השירות המדובר, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(18) את ההתקשרות עם החברות להלן, לתחום השירות המפורט לצד שמן: 

גוגל: שימוש במערכת הפרסום של גוגל כולל הגדרות מילות חיפוש, צביעת קהלים, סוגי מודעות וקריאייטיבים, רימרקטינג ודו"חות

פייסבוק ואינסטגרם: שימוש במערכת הפרסום של פייסבוק ואינסטגרם לרבות אפשרויות פילוח, הגדרת הקהלים, צביעת קהלים, סוגי המודעות והקריאטיביים השונים, כולל דו"חות.

לינקדאין: שימוש במערכת הפרסום של לינקדאין לרבות אפשרויות פילוח, הגדרת קהלים ותחומי עיסוק מדוייקים, סוגי המודעות והקריאטיביים השונים, כולל דו"חות.

היקף/תקופת ההתקשרות: שנה.  גוגל: 1,080,105 ₪ בתוספת מע"מ. פייסבוק ואינסטגרם: 791,568 ₪ בתוספת מע"מ. לינקדאין: 39,060 ₪ בתוספת מע"מ.

2. כל אחד מספקים אלו ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים.

3. סכום ההתקשרות עם כל חברה נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 18/06/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

18.6.2019

שם הספק:  

דיג'יטנט בע"מ - ווב אקדמיקס

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחום ההוראה - פיתוח קורס לימוד מקוון MOOC בנושא אוטומטים ושפות פורמליות ביוזמת המחלקה למדעי המחשב

תקופת ההתקשרות:

הקורס הנ"ל. 470 אש"ח + עלות תחזוקה שנתית שתגובש לאחר אישור תקציבי עבורה.

החלטה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת דיג'יטנט - ווב אקדמיקס, לצורך פיתוח קורס לימוד מקוון MOOC בנושא אוטומטים ושפות פורמליות ביוזמת המחלקה למדעי המחשב בהמשך לזכייה בקול קורא של מיזם 'קמפוס', כמפורט בהצעת המחיר ותכולת השירות שהוצגו והסבר פרופ' גרעיני האחראי על פיתוח קורסים, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25): התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

חברת דיגיטנט - ווב אקדמיקס תידרש להמציא אישורים על ניהול פנקסים כדין ועל ניכוי מס, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 18/06/2019

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

קרדיט גארד בע"מ

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

פנטיקון

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

 

נושא ההתקשרות:   

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תש"פ-תשפ"א (30/9/2019-30/9/2021). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.

מצורפת בזה חוות הדעת של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 9.7.2019, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת מצורפת

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 11/06/2019

הודעות אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שמות הספקים

גוגל, פייסבוק, אינסטגרם ולינקדאין.

נושאי ההתקשרות:   

גוגל: שימוש במערכת הפרסום של גוגל כולל הגדרות מילות חיפוש, צביעת קהלים, סוגי מודעות וקריאייטיבים, רימרקטינג ודו"חות

פייסבוק ואינסטגרם: שימוש במערכת הפרסום של פייסבוק ואינסטגרם לרבות אפשרויות פילוח, הגדרת הקהלים, צביעת קהלים, סוגי המודעות והקריאטיביים השונים, כולל דו"חות.

לינקדאין: שימוש במערכת הפרסום של לינקדאין לרבות אפשרויות פילוח, הגדרת קהלים ותחומי עיסוק מדוייקים, סוגי המודעות והקריאטיביים השונים, כולל דו"חות.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה. 

גוגל: 1,080,105 ₪ בתוספת מע"מ

פייסבוק ואינסטגרם: 791,568 ₪ בתוספת מע"מ

לינקדאין: 39,060 ₪ בתוספת מע"מ

מצורפת בזו חוות הדעת של אסף חריטן, רמ"ד שיווק ופרסום במערך שיווק ופיתוח עסקי באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 30.6.2019, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 04/06/2019

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.6.2019 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 25/07/2019 )

שם הספק :

עובדיה אלפונס

הרחבת ההתקשרות:

עבודות שיפוצים בבניין לוננפלד

היקף ההרחבה:  

170,083 ₪ + מע"מ

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך עם הקבלן עובדיה אלפונס בהסכם לפי מכרז 14/18 לעבודות שיפוצים בבניין לוננפלד, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל. היקף התקשרות נוסף ע"ס 170,083 ₪ בתוספת מע"מ, בתנאים זהים.

2. הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים.

3.לאור היקפה הכספי של הרחבת ההתקשרות, היא אינה טעונה אישור ועדת הפטור.

-----

אישור המנכ"ל ניתן ביום 25/07/2019