הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש נובמבר 2018) 26/12/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש נובמבר 2018)

26.11.2018, הראל חברה לביטוח: מימוש זכות ברירה בפוליסת ביטוח אלמנטרי וחבויות, לשנה נוספת מתום תוקפה של הפוליסות הקיימות וברציפות מלאה להן.

29.11.2018, הראל חברה לביטוח: מימוש זכות ברירה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, לשנה נוספת בתנאים מטיבים, בשים לב לתוספת הפרמיה ע"ס 1,500$ בגין הכיסוי הנוסף.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 29/11/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

 יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי ניטור, איתור, ליקוט ועריכת קטעי עיתונות (עיתונות כתובה, רדיו ואינטרנט)

היקף/תקופת ההתקשרות:

 שנתיים, היקף ההתקשרות: כ-97 אש"ח לשנה כולל מע"מ בשיעורו כיום (בכפוף לגובה התקציב בפועל).

מצורפת בזו חוות הדעת של מערך שיווק ופיתוח עסקי באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 16.12.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 29/11/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

שטראוס מים

נושא ההתקשרות:   

תחזוקת מתקני שתייה 'תמי 4' מתוצרתה תוך שמירה על תקן ישראלי 1505 ותקן 5

היקף/תקופת ההתקשרות:

 שנתיים, שווי התקשרות מוערך: כ-110,400 ₪ לשנה (בכפוף לגובה התקציב בפועל).

מצורפת בזו חוות הדעת של רמ"ד רכש כללי.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 16.12.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 23/10/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

23.10.2018

שם הספק:  

עמותת הקונגרס הישראלי ליהדות ודמוקרטיה

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחום הפיתוח וההוראה – מיזם הקונגרס הישראלי ליהדות ודמוקרטיה והפעילויות הנלוות לו.

תקופת ההתקשרות:

שנתיים, עם אפשרות למימוש זכות ברירה של שתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

החלטה:  

לאחר שבחנה את הדברים, עיינה במסמכים שהונחו בפניה ולאחר ששמעה את הבהרות דר' גלילי, סגנית הנשיא לפיתוח – ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן:

1.לאור ההסברים שנמסרו לה, בכתב ובעל פה, ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות עם עמותת הקונגרס הישראלי ליהדות ודמוקרטיה היא שיתוף פעולה בתחום הפיתוח וההוראה העולה בקנה אחד עם לשון ותכלית התקנה.

2.דר' גלילי הדגישה כי הצלחת הפרוייקט תסייע לבניית הסכמות בסוגיות קונפליקטואליות שונות הניטשות כיום בין זרמים ושסעים בחברה בישראל, ותקדם את פעילות המרכז למשפט יהודי דמוקרטי באוניברסיטה.

3.לאור זאת, ולאחר שהשתכנעה כאמור, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם עמותת הקונגרס הישראלי ליהדות ודמוקרטיה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות. תקופת ההתקשרות המאושרת הינה שנתיים, עם אפשרות למימוש זכות ברירה של שתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

4.כיוון שההתקשרות אינה מטילה התחייבות כספית על האוניברסיטה, אך עשויה להיות כרוכה בתרומות שסכומן (ולפיכך שיעור התקורה שיוותר בידי האוניברסיטה) אינו ידוע - יאושר הפטור בשלב זה עד לסך מצטבר של 1.5 מש"ח, ותפורסם על כך הודעת סיווג בפטור כנדרש, כאשר במקביל תעשה פנייה אל וועדת הפטור לאשרו גם מעבר לתקרת סכום זה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 09/10/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

9.10.2018

שם הספק

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם

היקף/תקופת ההתקשרות:

6 חודשים, מיום 1/10/2018 עד 31/3/2019. תעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): ספק יחיד לשירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם, לתקופה של 6 חודשים, מיום 1/10/2018 עד 31/3/2019. תעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

2. סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

3.נותן השירותים ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 13/09/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם

היקף/תקופת ההתקשרות:

מיום 1/10/2018 עד 31/3/2019. תעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזו חוות הדעת של זהר ינון, מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 9.10.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ספטמבר 2018) 13/09/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ספטמבר 2018)

13.9.2018, תים נטקום: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי תחזוקת מחשבים וציוד היקפי, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 10.5.2019.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוגוסט 2018) 28/08/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוגוסט 2018)

12.8.2018, אמניר תעשיות מיחזור: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי פינוי נייר וקרטונים למחזור, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.8.2019.

28.8.2018, סנו פרופשיונל: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת ציוד משקי לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תגיע לסיומה ביום 30.9.2019.

28.8.2018, מור הנדסה, אבטחה ואחזקה ירושלים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לניהול, שיווק אירועים ותפעול מרכז וואהל, לתקופה נוספת וקצובה, עד יום 30/4/2019, במתווה המוצע על ידי סמנכ"ל תפעול בהודעתו.

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 28/08/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

28.8.2018

שם הספק:   

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת ציוד משרדי ונייר

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופת ביניים קצובה עד ליום 1.12.2018.

החלטת הועדה:

לאור הנימוקים שהונחו בפניה והבירורים הנחוצים בדחיפות עם שני זוכי מכרז החשכ"ל, וחגי תשרי הקרבים, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם הספק הנוכחי, שהוא אחד הזוכים במכרז המרכזי של החשכ"ל: גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקופת ביניים קצובה עד ליום 1.12.2018. החברה תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. דיווח על עמדת שני הזוכים לגבי התקשרות האוניברסיטה עימם בפטור לפי תקנה 3(23) יימסר לועדת המכרזים בתוך תקופה זו. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 28/08/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

28.8.2018

שם הספק:   

פז חברה לנפט בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת סולר

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31/12/2018 בהתאמה להודעת החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל.

החלטת הועדה:

בכפוף להסכמת פז חברה לנפט בע"מ (שלא הוצגה לועדה), ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם פז חברת נפט בע"מ, לצורך אספקת סולר לחימום לאוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד. תוקף: עד ליום 31/12/2018 בהתאמה להודעת החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת הביניים שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור. הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.