הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 23/03/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

23.3.2020

נותן השירות

מטלפרס יצוא (1982) בע"מ 

נושא ההתקשרות:

שירות ואחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA, מדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים (בכפוף לתקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות:

1.הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם מטלפרס יצוא (1982) בע"מ כספק יחיד למתן שירות ואחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA, מדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה, וזאת לתקופה של שנתיים (בכפוף לקיום תקציב מתאים). 

2.סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

3.הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 25/02/2020

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

25.2.2020

שם הספק:

משרד גל-אורן

נושא ההתקשרות:

שירותי העברת מסר לציבור אודות התאמתה של אוניברסיטת בר אילן כמוסד להקניית השכלה אקדמית לחרדים.

היקף התקשרות:  

שנות הלימודים תש"ף עד תשפ"ג (2022-23) כולל.

החלטת הועדה:  

לאחר שהשתכנעה כי מדובר בשירותי העברת מסר לציבור אודות התאמתה של אוניברסיטת בר אילן כמוסד להקניית השכלה אקדמית לחרדים, וכי נעשתה פנייה מסודרת לקבלת מספר הצעות הבאות בחשבון ובה אף שיקלול רכיבי מחיר ואיכות, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לצורך זה עם משרד גל-אורן כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), למשך שנות הלימודים תש"ף עד תשפ"ג (2022-23) כולל.

נותן השירותים ימציא האישורים והתצהירים הנחוצים כמקובל.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 25/02/2020

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.2.2020

שם הספק

מטלפרס יצוא (1982) בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירות ואחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA, מדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים (בכפוף לתקציב מתאים)

מצורפת בזה חוות הדעת של אינג' גנאדי סיצי'קוב, רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית באוניברסיטה, ומסמכים נלווים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 16.3.2020 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת ומסמכים נלווים

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג עקרוני של התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 1/2020) 18/02/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה

18.2.2020: ועדת המכרזים מסווגת עקרונית את ההתקשרות לשירותי ניהול אתרי האינטרנט של האוניברסיטה כפטורה ממכרז לפי תקנה 9 לאחר שהשתכנעה כי אין מקום לערוך פנייה תחרותית לקבלת הצעות עם הקמת רשימת ספקים.  [4.3.2020: הופסק, לאור הודעת סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי].

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 18/02/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

18.2.2020 (אישור מנכ"ל: 11.3.2020)

שם הספק :

צבי מססה שירותים עירוניים בע"מ

י.ר.א.ב. שירותי נוי 1985 בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

אספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה. 

היקף ההרחבה:  

24 חודשים נוספים, היינו עד 30.4.2022, בתנאים מטיבים כפי שהוצגו לועדת המכרזים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות עם חברת צבי מססה שירותים עירוניים בע"מ בהסכם לאספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה (פסולת מוצקה – גזם וגרוטאות) ועם חברת י.ר.א.ב. שירותי נוי 1985 בע"מ בהסכם לאספקת שירותי פינוי פסולת לסוגיה (פינוי דחסנים), לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 24 חודשים נוספים, היינו עד 30.4.2022, בתנאים מטיבים כפי שהוצגו לועדת המכרזים.

2. כ"א מנותני השירות הנ"ל ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים.

3. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 13/02/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

13.2.2020

נותן השירות

איי אן אס טק בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי שינויים ושדרוגים במערכות המולטימדיה הקיימות שהתקין הספק בכיתות לימוד באוניברסיטה והנשלטות על ידי מערכת שו"ב פרי פיתוח הספק (ללא החלפת המערכת), בשים לב שהספק מחזיק בקבצי המקור: תוכנה והגדרות, של בקרי המולטימדיה ופאנלי ההפעלה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים. אומדן עלות לתקופה: 300 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1.הועדה מאשרת את ההתקשרות עם איי אן אס טק בע"מ לשינויים ושדרוגים במערכות המולטימדיה הקיימות שהתקין הספק בכיתות לימוד באוניברסיטה והנשלטות על ידי מערכת שו"ב פרי פיתוח הספק (ללא החלפת המערכת), בשים לב שהספק מחזיק בקבצי המקור: תוכנה והגדרות, של בקרי המולטימדיה ופאנלי ההפעלה.

2.תקופת וההיקף ההתקשרות: שנתיים. אומדן עלות לתקופה: 300 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).

3.הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 13/02/2020

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

13.2.2020

שם הספק:

חברת איי אם פי בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי פרסום מודעות והעברת מסר על לימודים באוניברסיטת בר אילן לסטודנטים בינ"ל בעיתונות יהודית נבחרת במתכונת מודפסת (פרינט).

היקף התקשרות:  

כ-42 אלף דולר ארה"ב (בכפוף לקיום תקציב מאושר).

החלטת הועדה:  

לאחר שהובהר כי חברת איי.אם.פי. בע"מ היא הגורם הבלעדי לריכוז פרסומים המגיעים מישראל מטעם עיתונים שונים המופצים לציבור היהודי בחו"ל, כפי שמצויין במפורש בעיתונים עצמם (הוצגו צילומי העמודים מתוך עיתונים נבחרים לקהל היהודי), ולאור עמדת מנהל ביה"ס הבינלאומי, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת איי אם פי בע"מ (IMP) ח.פ. 514189000 לשירותי פרסום מודעות והעברת מסר על לימודים באוניברסיטת בר אילן לסטודנטים בינ"ל בעיתונות יהודית נבחרת במתכונת מודפסת (פרינט), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29). היקף ההתקשרות: כ-42 אלף דולר ארה"ב (בכפוף לקיום תקציב מאושר).

מובהר כי האישור אינו מתייחס להשתתפות בירידים בינ"ל – לגביו יש לנהוג כמקובל לפי נהלי האוניברסיטה.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 13/02/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

13.2.2020  (אישור ועדת הפטור לפי תקנה 17(ג): 27.2.2020)

נותן השירות

אורקל ישראל בע"מ

נושא ההתקשרות:

שידרוג מערכת ERP מתוצרת אורקל, לשירות בסביבת "ענן" תוך שמירת תהליכי עבודה והתאמות (קוסטומיזציה) שהוגדרו על ידי אורקל ועודם פועלים וידע ארגוני של האוניברסיטה, לרבות רשיונות שימוש, פיתוחי התאמות נחוצות, הדרכות והכשרות וכ"א.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ- 3-4 מיליון $ ארה"ב על פני 2-3 שנים – טרם מו"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. בכפוף לאישור ועדת הפטור כנדרש בתקנה 17(ג) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה, ועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות עם אורקל ישראל בע"מ לשדרוג מערכת ERP מתוצרת אורקל, לשירות בסביבת "ענן" תוך שמירת תהליכי עבודה והתאמות (קוסטומיזציה) שהוגדרו על ידי אורקל ועודם פועלים וידע ארגוני של האוניברסיטה, לרבות רשיונות שימוש, פיתוחי התאמות נחוצות, הדרכות והכשרות וכ"א.

2.תקופת וההיקף ההתקשרות: כ- 3-4 מיליון $ ארה"ב על פני 2-3 שנים – טרם מו"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

3.בכפוף לאישור ועדת הפטור, הספק יידרש להמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

---

אישור ועדת הפטור מיום 27.2.2020.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 04/02/2020

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

4.2.2020   

שם הספק:

משרד פרסום 'פיגמנט'  [הבהרה 12.3.2020: חברת פלטפורמה תקשורת שיווקית בע"מ]

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור באמצעי תקשורת דיגיטליים אודות תכניות לימודים, כנסים ויתרונות הלימוד במחלקות אקדמיות שונות באוניברסיטה (לפי רשימה שהוצגה)

היקף התקשרות:  

6 חודשים קלנדריים (פברואר עד יולי 2020 כולל) ולא מאוחר ממועד ההכרזה על זוכה במכרז שירותי פרסום במדיה הדיגיטלית שעתיד להתפרסם. מסגרת תקציבית: 75 אש"ח כולל מע"מ.

החלטת הועדה:  

לאחר שנבחנו כמה הצעות הבאות בחשבון ולאור עמדת רמ"ד שיווק ופרסום באוניברסיטה, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד פרסום 'פיגמנט' לצורך העברת מסר לציבור באמצעי תקשורת דיגיטליים אודות תכניות לימודים, כנסים ויתרונות הלימוד במחלקות אקדמיות שונות באוניברסיטה (לפי רשימה שהוצגה), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקופת ביניים בת 6 חודשים קלנדריים (פברואר עד יולי 2020 כולל) ולא מאוחר ממועד ההכרזה על זוכה במכרז שירותי פרסום במדיה הדיגיטלית שעתיד להתפרסם. מסגרת תקציבית: 75 אש"ח כולל מע"מ. הצעת פיגמנט משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות בהיבטי הניסיון והצעת מחיר, כאחד.

--- 

[הבהרה 12.3.2020: פיגמנט הוא שם עסק של חברת פלטפורמה תקשורת שיווקית בע"מ]

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/02/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.2.2020

שם הספק: 

רוני פילו (עוסק)

נושא התקשרות ההמשך:

הגדלת תמורה בהתקשרות לשירותי ניהול השקעות עבור האוניברסיטה

היקף/תקופת ההתקשרות:

18,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים)

החלטה:

סיווג התקשרות המשך עם רוני פילו בהסכם לשירותי ניהול השקעות עבור האוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי נוסף של 18,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים), השווה לתוספת 1,500 ₪ לחודש בתוספת מע"מ לתמורה המשולמת לנותן השירות, למשך 12 חודשי ההתקשרות נוספים לפי זכות הברירה שמומשה. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות, טיב השירות, שביעות רצון ורציפות השירות המדובר.

נותן השירות ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.