הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 24/01/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

24.1.2023

שם הספק:   

חברת נס א.ט. בע"מ

מהות ההתקשרות:  

רכישה והטמעה של מערכת ניהול תוכן ארגוני בסביבת עבודה רוחבית (ECM "דוקומנטום")

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.12.2023 כולל, עם אופציה להאריכה בשנה נוספת עם התקיים התנאי שצויין בהחלטה להלן.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ, שהוכרזה כזוכה במכרז חשכ"ל לרכישה והטמעה של מערכת ניהול תוכן ארגוני בסביבת עבודה רוחבית (ECM "דוקומנטום"), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23). סיווג הפטור יהלום את תוקף התקשרות חשכ"ל עם החברה נכון למועד זה, היינו עד ליום 31.12.2023 כולל, בתנאים זהים או מטיבים, כאשר לאור הודעת החשכ"ל כי “ישנן אופציות להארכת התקופה ב-35 חודשים נוספים” מאושרת בזה כבר עתה גם אופציה להארכת ההתקשרות לתקופה נוספת של עד 12 חודשים לו החשכ"ל יאריך את ההתקשרות עם החברה לתקופה זהה או ארוכה מכך לפי האופציה שנתונה לו. מימוש אופציה זו מצד האוניברסיטה כפופה לאישור ועדת המכרזים. 

סכום הפטור לשנה: עד סך 500,000 ש"ח בתוספת מע"מ. גם לו תמומש האופציה, סכום הפטור אינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 17/01/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

17.1.2023   

שם הספק:

קרדיט גארד בע"מ

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

מחשבים אי די פי

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

מטריקס אי. טי. מוצרי תוכנה בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

אואזיס

אלעד דאטה בע"מ

נושא ההתקשרות:

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים (תשפ"ג-תשפ"ד, 1.1.2023-31.12.2024). היקף כספי מצטבר עם כ"א מהספקים, שאינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

 1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם כ"א מהחברות הבאות: קרדיט גארד בע"מ; מוביטי בע"מ; אורקל ישראל בע"מ; קומסיין בע"מ; ג'יניוס 11 מערכות בע"מ; אופנאפ בע"מ; מ.י.ה מחשבים בע"מ; מחשבים אי די פי; תשתית ייעוץ מדעי בע"מ; מטריקס אי. טי. מוצרי תוכנה בע"מ; מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ; אואזיס; ו-אלעד דאטה בע"מ – כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18) ספק יחיד, לתחום ההתקשרות ובסכום ההתקשרות השנתי (בכפוף לקיום תקציב בפועל) הנקובים לצד שמו של כל ספק בטבלה זו.
 2. מסגרת התקשרות: שנתיים (תשפ"ג-תשפ"ד, 1.1.2023-31.12.2024). היקף כספי מצטבר עם כ"א מהספקים הוא בסכום שאינו כפוף לאישור ועדת הפטור.
 3. כל נותן שירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 10/01/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

10.1.2023   

שם הספק:

טי.איי. פתרונות (ישראל) בע"מ 

נושא ההתקשרות:

תחזוקת מערכות קירור (צ'ילרים) מתוצרת TRANE אשר מותקנות ו/או יותקנו בקמפוס אוניברסיטת בר אילן

היקף/תקופת ההתקשרות:

 5 שנים, עד ליום 31.12.2027 בהיקף כספי של 295 אש"ח לשנה כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל). היקף כספי מצטבר שאינו כפוף לאישור ועדת הפטור

החלטה:

ועדת המכרזים מקבלת החלטתה זו לאחר שבחנה את הפנייה שהתקבלה מחברת אינטר מערכות, וכן את השאלות שנשאל הפונה והתשובות שנתן על חלקן, את מכתב טי אי פתרונות ישראל בע"מ, ואת חוות הדעת של רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית לפי הבירור שערך בה התייחס להיבטים שונים. 

ועדת המכרזים מציינת כי בחירת הפונה אינטר מערכות ליתן מענה חלקי בלבד על השאלות שנשאלה - מעלה חשש להסתרת מידע רלבנטי ומהותי שאינו משרת את טענתה. בירור עם לקוחות החברה שציינה בפנייתה מעלה כי היא מבצעת תחזוקה מוגבלת למערכות טריין.  

ועדת המכרזים השתכנעה כי לגבי רכיבים קריטיים, חברת אינטר מערכות לא מסוגלת לתת השירות. כמו כן מקובלת על ועדת המכרזים עמדת רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית כי צורכי האוניברסיטה הם לתחזוקה כוללת ומלאה, ברמת הביצוע המעמיקה והמיטבית (ברמה של יצרן שמאפשרת אמצעים לניתוח וטיפול מלא למכונות - ולא רק ברמת משתמש על פי רישיון מוגבל), על פי ספר היצרן, לרבות עדכוני תוכנה, של מערכות הצ'ילרים בדגש על כך שהן משרתות גם שימושים רגישים כמעבדות מחקר באוניברסיטה. כל זאת, יכול וצריך להתבצע על ידי גורם אחד ויחיד שמוסמך על ידי היצרן, מטעמי כוללניות התחזוקה ואחידותה, גישה ישירה וזריזה למאגר הידע והמומחים של היצרן ולחלקי חילוף, נטילת אחריות מלאה לכל היבטי התחזוקה והמערכת, ומטעמי יעילות האחזקה והבטחת תקינות ורציפות תפעולית מלאה לצרכי האוניברסיטה. 

לאור ממצאי בירורו של רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית, לרבות עם המוסדות שצויינו במכתב פנייתה של חב' אינטר מערכות, ולאחר ששבה ועיינה במזכרה האחרון והעדכני של חב' טריין - סבורה ועדת המכרזים כי המסוגלות היחידה ליתן לאוניברסיטה את השירות הכולל והמלא שנחוץ לה הוא בידי טי איי פתרונות ישראל בע"מ בלבד. לא למותר לציין כי המכתב ע"ג נייר לוגו של טי איי פתרונות ישראל בע"מ שצירפה הפונה אינטר מערכות לפנייתה נשא תאריך של חודש דצב' 2021 והיה כשלעצמו לא חתום וגם לא נשא בעל תפקיד שעומד מאחוריו, באופן המעורר ספק לגבי טיבו ותוכנו. מכל מקום, מכתב היצרן טריין שהונח בפני ועדת המכרזים הוא מאוחר לו ועדכני ממנו, חתום ומזוהה כיאות, וסותר בתוכנו את הנטען על ידי הפונה. 

על כן:

 1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם טי.איי. פתרונות (ישראל) בע"מ, לשם תחזוקה כוללת ומלאה של מערכות קירור (צ'ילרים) מתוצרת TRANE אשר מותקנות ו/או יותקנו בקמפוס אוניברסיטת בר אילן, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).
 2. מסגרת התקשרות: 5 שנים, עד ליום 31.12.2027 בהיקף כספי של 295 אש"ח לשנה כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל). לאור סכום הפטור, הסיווג אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.
 3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 1.2023) 01/01/2023

1.1.2023, לינוי גל גודווין – סטודיו ליניקה; עדי רמות; זאיץ בע"מ; צוות אי אר דיזיין בע"מ; פרי קריאייטיב: מימוש זכות הברירה עם כ"א מהנ"ל בהסכם לשירותי עיצוב גרפי, לתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 5.12.2023 (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 01/01/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

1.1.2023

שם הספק:   

מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ (מקבוצת מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות בע"מ)

מהות ההתקשרות:  

שירותי מחשוב בתחומי טכנולוגיות המידע - פיילוט והקמת תשתית לבדיקות תוכנה אוטומטיות ופיתוח בדיקות אוטומטיות. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה שאושרה על ידי החשכ"ל - עד ליום 31.12.2023.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ, ששמה צויין במפורש כחברה בקבוצת מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות בע"מ, שהוכרזה כאחת הזוכות במכרז חשכ"ל לאספקת שירותי מחשוב בתחומי טכנולוגיות המידע למשרדי הממשלה בין היתר באשכולות מערכות מידע ו-טכנולוגיה ותשתיות, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לצורך פיילוט והקמת תשתית לבדיקות תוכנה אוטומטיות ופיתוח של 25 בדיקות למערכת אינבר.

סיווג הפטור נעשה עד ליום 31.12.2023 בהלימה לתוקף אישור התקשרות החשכ"ל, בתנאים זהים. סכום הפטור: עד 250,000 ש"ח בתוספת מע"מ לתקופה זו. 

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 27/12/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

27.12.2022

שם הספק:   

פז חברה לנפט בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת סולר

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה שאושרה על ידי החשכ"ל - עד ליום 31.12.2023.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם פז חברה לנפט בע"מ לאספקת סולר לחימום לקמפוס האוניברסיטה, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3(23): התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי בתנאים זהים או מטיבים, וזאת למשך תקופת ההתקשרות שאושרה על ידי החשכ"ל – היינו עד ליום 31.12.2023. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי של כ-350 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ. (ומכל מקום בסכום שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור). הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 21/12/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 7.12.2022 - ועדת הפטור: 21.12.2022 

שם נותן השירותים:

חברת ידע שירותי ניקיון לישראל בע"מ

מהות ההתקשרות:

התקשרות המשך לשירותי ניקיון בשעות הערב בקמפוס רמת גן.

החלטת ועדת הפטור:

הוועדה עיינה בפניית סמנכ"ל תפעול מיום 1.12.2022 ובמכתב התלונה שהתקבל על ליקויים מהותיים בניקיון הכיתות וסביבתם בשעת אחה"צ ובערב בקמפוס ר"ג (שנמסר כי זו תלונה אחת מני אחרות), ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 7.12.2022 . הוועדה שמעה את הסברו של סמנכ"ל תפעול על כך שחברות הניקיון העובדות בשעות הבוקר אינן מסוגלות ליטול על עצמן את שירותי הניקיון גם בשעות אחה"צ-ערב, מפאת קושי ממשי בגיוס עובדי ניקיון. הוועדה גם עיינה בהצעת המחיר מיום 26.11.2022 שהתקבלה מחברת ידע שירותי ניקיון הכוללת גם את תנאי ההתקשרות המרכזיים. העלות היא כ- 33  אש"ח כולל מע"מ לחודש, עבור 4 עובדים, מפקח ניקיון והסעות.

השכר לשעה גבוה משכר המינימום והתמורה זהה לשכר לעובד שמשולם על ידי חברת הניקיון המשרד הנקי, שמעניקה שירותי ניקיון בשעות הבוקר. רובד ההתקשרות הראשוני נעשה תחת חסות פטור סכום, כאשר האוניברסיטה החלה בהכנת מכרז פומבי לצורך קבלת שירותי ניקיון לכלל הקמפוס בכל טווח השעות המדובר, אך זה לא יסתיים תוך תקופת זמן של 3 חודשים ולפיכך אין מנוס מפנייה אל ועדת הפטור בבקשה כי תאשר התקשרות המשך לתקופת ביניים בת 6 חודשים בהיקף 200,000 ₪ כולל מע"מ (עד להשלמת מכרז פומבי, ניהולו והכרזה על זוכה בו) .

ועדת הפטור אישרה, לפי סמכותה בתקנה 3(1) ו-3(4)(ב)(3), את התקשרות ההמשך עם חברת ידע שירותי ניקיון לישראל בע"מ, לתקופה בת 6 חודשים עד ליום 30.6.2022, ובסכום מצטבר של עד 235 אש"ח כולל מע"מ. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 21/12/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 22.11.2022 - ועדת הפטור: 21.12.2022 

שם נותן השירותים:

 טופ סולושינס ל.ה.ב בע"מ

מהות ההתקשרות:

התקשרות המשך: הרשאה ושירותים נלווים להפעלת מערכת סקר סמטריאלי אודות שביעות רצון מהוראה באוניברסיטה, שמוטעמת ומופעלת באוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפניית פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור, ובנימוקיו, ולאחר שעיינה גם בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 22.11.2022 ובהמלצה של ועדת המכרזים לאשר את התקשרות ההמשך מטעמים של יעילות תפעולית, חסכון כספי, רציפות השירות, ומתן הזדמנות למיצוי המו"מ שמנהלת כבר מיט"ל לאספקה מרוכזת של שירות זה לאוניברסיטאות במחיר אחיד ומסובסד – מחליטה ועדת הפטור כך: 

 1. ועדת הפטור מפעילה את סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) ומאשרת המשך ההתקשרות עם חברת טופ סולושינס ל.ה.ב בע"מ, במהלך שנה"ל תשפ"ג, לצורך הרשאה ושירותים נלווים להפעלת מערכת סקר סמטריאלי אודות שביעות רצון מהוראה באוניברסיטה, שמוטעמת ומופעלת באוניברסיטה.   
 2. היקף ההתקשרות המאושר הוא כאמור עד תום שנה"ל תשפ"ג, ובהיקף כספי שנתי של עד 120 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף להסדרת כיסוי תקציבי לכך, נמסר שהוסדר).   
 3. ככל שהמו"מ עם מיט"ל לא יניב תוצאות ישימות עד אפריל 2023 – על לשכת סגן הרקטור לפנות בדחיפות למחלקת רכש מכרזים והתקשרויות לשם הערכות למכרז פומבי לקבלת השירות בשנה"ל תשפ"ד.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 21/12/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

ועדת המכרזים: 7.12.2022 - ועדת הפטור: 21.12.2022 

שם הצד לשתוף הפעולה:  

חממת נטזירו יזמות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי המחקר והפיתוח בהיבטי אנרגיה וקיימות.

תקופת והיקף ההתקשרות:

חמש שנים עם אופציה להארכה לשלוש שנים נוספות.

החלטה:  

בישיבתה מיום 7.12.2022, ועדת המכרזים סיווגה את ההתקשרות בין האוניברסיטה לבין חממת נטזירו יזמות בע"מ כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) מטעמי שיתוף פעולה בתחומי המחקר והפיתוח בתחום האנרגיה וקיימות. כיוון שמדובר בפטור בהיקף כספי שעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ הרי שהיא טעונה אישור ועדת הפטור לפי תקנה 17(ג). 

ועדת הפטור עיינה בפניית מנכ"ל האוניברסיטה מיום 1.12.2022, בפניית יו"ר ועדת המכרזים מיום 12.12.22, במסמך העקרונות להתקשרות עם חברת נטזירו יזמת בע"מ שהוכן לצרכי מו"מ המותנה באישור האורגנים המוסמכים של האוניברסיטה  המעודכן ליום 14.12, ובפרטיכל ועדת המכרזים העליונה מיום 7.12.2022. הוועדה שמעה סקירה מפי מנכ"ל האוניברסיטה ואת הסבר המנכ"ל כי חממת נטזירו יזמות בע"מ פועלת כזכיין יחיד של רשות החדשנות בתחום האנרגיה, לאחר שנבחרה בהליך תחרותי ממשלתי לפי חוק מכרזים, ולפיכך שיתוף הפעולה בתנאים המיטיבים המתוארים יכול להתבצע רק עימה. הוועדה גם בחנה את עיקרי שיתוף הפעולה המבוקש, את היבטי ההכנסה הצפויה מדמי שכירות, וכן הקניית זכויות בעלות בציוד ורכיבים בשווי העולה על חלקה בסך עלותו, ובתועלות המחקריות והמסחריות לאוניברסיטה שצפוי שיתוף פעולה זה להניב, וקיימה דיון בפרטי הבקשה.

ובנוסף, נמסר לוועדה כפי שהובא גם בפני ועדת המכרזים:

 • מבחינה בטיחותית, ההסדר בין החממה לאוניברסיטה הוא שהחממה מכפיפה את עצמה לכל כללי המשק האוניברסיטאי שמנוהל ע"י אגף תפעול מבחינת בטיחות, תחזוקה ותפעול. כמו כן, פעילות החממה תהיה מפוקחת ע"י מחלקת בטיחות.
 • המנכ"ל מסר שהנשיא קיבל הסכמה מהתורם לעצב את הבניין לשימוש של החממה.                                   הובהר שכל הפעילות בבניין תהיה כפופה לכללים המחייבים את כל האוניברסיטה.
 • הנשיא מקיים דיאלוג עם תורמים שונים לציוד נוסף, למטרת מעבדות פרוטוטייפ.
 • הפעילות המחקרית הקשורה לחממה ככל הנוגע לחוקרי האוניברסיטה תיעשה במסגרת ובכפוף לכללי הקניין הרוחני המחייבים באוניברסיטה.

בשל הטעמים המצטברים המנויים בחומר שהוצג בפניה כאמור לעיל, מאשררת ועדת הפטור את סיווג הפטור כפי סמכותה בתקנה 17(ג) תוך שמבהירה כי יש להסדיר תקציב מתאים להתקשרות. 

תקופת ההתקשרות: חמש שנים עם אופציה להארכה לשלוש שנים נוספות. הסכם מפורט יחתם בין הצדדים על בסיס העקרונות שפורטו במסמך שהוצג בפנינו וכפי הנדרש.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 13/12/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

13.12.2022 (אישור מנכ"ל: 14.12.2022).

שם הספק :

פריימסק בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

המשך מתן שירותי קצין הגנת מידע DPO לאוניברסיטה, במיקור חוץ

היקף ההרחבה:  

שנתיים מתום תקופת ההתקשרות המקורית - היינו עד ליום 5.6.2025 עם שתי זכויות ברירה של האוניברסיטה בנות שנה אחת כ"א, ובהיקף כספי של עד 180 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל, ובתוקף מיום 6.6.2023:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם פריימסק בע"מ, להמשך מתן שירותי קצין הגנת מידע DPO לאוניברסיטה, במיקור חוץ. זאת, לתקופה נוספת בת שנתיים, היינו עד ליום 5.6.2025, עם שתי זכויות ברירה בנות שנה אחת כ"א (שלמימושן יש לפנות בבקשה מתאימה לועדת המכרזים).

היקף כספי המאושר: עד 180 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי יעילות, חסכון, רציפות השירות ושביעות רצון גבוהה מטיב השירות, מקצועיותו וזמינותו. סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה במצטבר על 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות המאושרת, ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.  

יש לדרוש חתימת חב' פריימסק על הודעת התקשרות ההמשך עמה, שתועבר לידיה ככל שיתקבל אישור המנכ"ל לפטור זה, כדי לוודא הסכמתה להתקשרות בתנאים זהים בתקופה כנ"ל.