הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 11/06/2019

הודעות אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שמות הספקים

גוגל, פייסבוק, אינסטגרם ולינקדאין.

נושאי ההתקשרות:   

גוגל: שימוש במערכת הפרסום של גוגל כולל הגדרות מילות חיפוש, צביעת קהלים, סוגי מודעות וקריאייטיבים, רימרקטינג ודו"חות

פייסבוק ואינסטגרם: שימוש במערכת הפרסום של פייסבוק ואינסטגרם לרבות אפשרויות פילוח, הגדרת הקהלים, צביעת קהלים, סוגי המודעות והקריאטיביים השונים, כולל דו"חות.

לינקדאין: שימוש במערכת הפרסום של לינקדאין לרבות אפשרויות פילוח, הגדרת קהלים ותחומי עיסוק מדוייקים, סוגי המודעות והקריאטיביים השונים, כולל דו"חות.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה. 

גוגל: 1,080,105 ₪ בתוספת מע"מ

פייסבוק ואינסטגרם: 791,568 ₪ בתוספת מע"מ

לינקדאין: 39,060 ₪ בתוספת מע"מ

מצורפת בזו חוות הדעת של אסף חריטן, רמ"ד שיווק ופרסום במערך שיווק ופיתוח עסקי באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 30.6.2019, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2019) 03/06/2019

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2019):

11.6.2019, מור הנדסה, אחזקה ואבטחה ירושלים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם להפעלה ולתפעול של מרכז וואהל, לתקופה נוספת בת שנה, בתנאים המתוקנים המוסכמים לפי דיווח מנהל הלוגיסטיקה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 22.7.2020.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 30/05/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

30.5.2019

שם הספק:  

חברת משוב (יבואנית הרכב האוטונומי)

מהות ההתקשרות:  

מחקר עם- ועל- פלטפורמת רכב אוטונומי

תקופת ההתקשרות:

חמש שנים. עם אפשרות לאוניברסיטה להאריכו בעוד שלוש הארכות בנות שנה אחת כ"א עד למקסימום של שמונה שנות התקשרות.

החלטה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת משוב, לצורכי מחקר עם- ועל- פלטפורמת רכב אוטונומי (אותו משוב מייבאת לארץ), כמפורט במזכר ראש המרכז לערים חכמות ונוסח ההסכם המצ"ב, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25): התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

חברת משוב תידרש להמציא אישורים על ניהול פנקסים כדין ועל ניכוי מס, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 30/05/2019

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

30.5.2019

שם הספק: 

סטודיו לעיצוב טוקן

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי הקמה ועיצוב תערוכות אומנות ומדע ארוכות טווח במוזיאון הננו ע"ש יוסף פטר

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם סטודיו לעיצוב טוקן, לשירותי הקמה ועיצוב תערוכות אומנות ומדע ארוכות טווח במוזיאון הננו ע"ש יוסף פטר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ (קיים תקציב מתאים), בשים לב כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות באשר הסטודיו כבר מועסק כנותן שירותים אלו והרחבת ההתקשרות נחוצה לשם השלמת הקמת עבודות האמנים למוזיאון, והסטודיו ערוך ליתן את השירות ברציפות לשירותיו עד כה ולהשלמתם. עוד בשים לב כי פתיחת המוזיאון קבועה לראשית החודש הקרוב, יוני 2019.

3. נותן השירות יידרש להמציא ערבות ביצוע בתוקף, אישור כיסוי ביטוחי בתוקף, אישורים על ניהול פנקסים כדין ועל ניכוי מס, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 14/05/2019

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

14.5.2019

שם הספק :

ערוץ שידורי 'קשת'

הרחבת ההתקשרות:

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת.

היקף כספי:  

100 אש"ח בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם ערוץ 'קשת' לגבי פעילויות התקשורת המיועדות להעביר לציבור מסר של חדשנות בהוראה ובמחקר באוניברסיטת בר-אילן, כמפורט בתכולת הצעת המחיר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

ערוץ 'קשת' ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות מערך הדוברות לקבלם).

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מאי 2019) 06/05/2019

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מאי 2019):

6.5.2019, גבריאל טרכטנברג מהנדסים: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום הנדסת הבניין, לשנה נוספת (עד ליום 26.3.2020).

6.5.2019, קסלמן וקסלמן רו"חמימוש זכות ברירה, בכפוף לאישור חבר הנאמנים של האוניברסיטה (שיתכנס בראשית חודש יוני), עם משרד קסלמן וקסלמן רו"ח בהתקשרות לשירותי עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים, לשנה נוספת, עד למועד ההתכנסות הבאה של חבר הנאמנים (חודש מאי או יוני 2020). [עדכון יוני 2019: ניתן אישור חבר הנאמנים].

14.5.2019, סינאל מלל פיי וואי בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם להתקנת מערכת לניהול נוכחות במועדונים המופעלים על ידי אוניברסיטת בר-אילן, לשנה נוספת באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 26.3.2020.

30.5.2019, אמנון הדברות: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי חיטוי, הדברה והרחקת מזיקים, לשנה נוספת באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.6.2020.

30.5.2019, זיו עדאקי: מימוש חלקי בן 4 חודשים של זכות ברירה בהסכם לשירותי כתיבת תוכן בעברית למערך פיתוח משאבים עולמי, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.9.2019. לאוניברסיטה שמורה הזכות לשוב מעת לעת ולממש את יתרת זכות הברירה עד להשלמתה, לו תחפוץ בכך (אין בכך משום הטלת חובה על האוניברסיטה לעשות כן).

30.5.2019, מפעיל בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם למתן הרשאה לאספקת שירותי צילום, הדפסה וסריקה באוניברסיטה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30/4/2020.

30.5.2019, ישי רכטמן (עוסק): מימוש זכות ברירה בהסכם להפעלת מסעדת 'רוזמרין' לרווחת הסגל, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 9/7/2020.

30.5.2019, אלקטרה מוצרי צריכה: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקה והתקנה של מזגנים מפוצלים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 2/5/2020.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 30/04/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

30.4.2019

שם הספק

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם

היקף/תקופת ההתקשרות:

6 חודשים, מיום 1/4/2019 ועד 30/9/2019, בתעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

החלטה:

במהלך תקופת בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, התקבלה פנייה מאת שחק המומחים לשכר בע"מ ("הפונה"), אשר עוד באותו יום שבה הפונה וביטלה מיוזמתה את פנייתה כך שמדובר בפנייה הבטלה מעיקרא.

1.בנסיבות אלו, שאין פנייה מצד כלשהו העומדת על כנה, ולאור נימוקי מנכ"ל האוניברסיטה במזכרו ועמדתו של סמנכ"ל משאבי אנוש בהודעתו והשלב המתקדם והשואף לסיום בו נמצא השירות והמו"מ - מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(18) את ההתקשרות עם: רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ, כספק יחיד לשירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם, כפטורה ממכרז לתקופה שמיום 1/4/2019 ועד 30/9/2019, בתעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

2.הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 2.2019 16/04/2019

16.4.2019 מכרז סגור לעבודות ריהוט בבניין לוננפלד: אישור קיום מכרז סגור בין שלושת נותני השירות בקטגוריית ריהוט מעבדות (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור, לפי תקנה 7(4) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 10/04/2019

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 12.3.2019 - ועדת הפטור: 10.4.2019

שם נותן השירותים:

רותם אסטרטגיות עסקיות 2003 בע"מ

מהות ההתקשרות:

שירותי ייעוץ אסטרטגי לאוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:  

בהתאם לסמכותה לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע 2010, ועדת הפטור מאשרת התקשרות המשך עם חברת "רותם אסטרטגיות עסקיות 2003 בע"מ", בהתאם לנימוקי הבקשה, עד סוף שנת 2019, באותו היקף כספי.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 02/04/2019

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם

היקף/תקופת ההתקשרות:

מיום 1/4/2019 עד 30/9/2019. תעריף חודשי: 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזו חוות הדעת של זהר ינון, מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 18.4.2019, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף