הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 23/11/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

23.11.2020

נותן השירות

שטראוס מים בע"מ

נושא ההתקשרות:

תחזוקת מתקני שתייה 'תמי 4' מתוצרתה תוך שמירה על תקן ישראלי 1505 ותקן 5452

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 1.12.2023. כ-120 אש"ח לשנה (בכפוף לתקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם שטראוס מים כספק יחיד, למשך 3 שנים, היינו עד ליום 1.12.2023, לתחזוקת מתקני שתייה 'תמי 4' מתוצרתה תוך שמירה על תקן ישראלי 1505 ותקן 5452, כנדרש בתקנה 4.

2. שווי התקשרות מוערך: כ-120 אש"ח לשנה (בכפוף לתקציב מתאים).

3. נותנת השירות תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 23/11/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.11.2020

שם הספק: 

דאיו טק בע"מ (יוסי קליינר)

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי תמיכה, ניהול ותחזוקה למערך המחשוב של המכון למדעי הנתונים בכל המקרים שאינם נתמכים ע"י מרכז המחשבים – קונפיגורציה וניהול המערך, תקלות תוכנה, מוניטורינג וכד' וכן נכללת עבודת devops לפי דרישה לייעול ולשיפור המערך והשימוש בו.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים. האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם יוסי קליינר – דאיו טק, לשירותי שירותי  תמיכה, ניהול ותחזוקה למערך המחשוב של המכון למדעי הנתונים בכל המקרים שאינם נתמכים ע"י מרכז המחשבים – קונפיגורציה וניהול המערך, תקלות תוכנה, מוניטורינג וכד' וכן נכללת עבודת devops לפי דרישה לייעול ולשיפור המערך והשימוש בו.    

2. היקף ההתקשרות: סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים. האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי חסכון ויעילות לאור הערכות נותן השירותים, היכרותו את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות, ובשים לב כי הכנסת נותן שירותים חדש בזמן זה עשויה לגרום לעלות גבוהה ולפגיעה בשירות לחוקרים.

4. האישור ניתן לתקופת ביניים לשם בחינת צרכי הדורש ואפשרויות התקשרות חלופיות העומדות בפני האוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 17/11/2020

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

17.11.2020

שם הספק:

וירה מורביץ (עוסקת)

נושא ההתקשרות:

שירותי גיוס משאבים מתורמים מרחבי העולם, לרבות בקשר עם מהלכי גיוס תלויים ועומדים וגם עתידיים. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

 שנה, עד ליום 31.12.2021. מתכונת התשלום: לפי עמלות בלבד כפי שדווח לועדת המכרזים (בכפוף לתקציב בפועל).

.מצורפת בזה חוות דעת סגנית נשיא לפיתוח משאבים.  

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 6.12.2020 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 10/11/2020

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

10.11.2020

שם הספק:

דר' חיה שוורץ

נושא ההתקשרות:

שירותי ניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל

היקף/תקופת ההתקשרות:

170 אש"ח לשנה כולל מע"מ (בכפוף לגובה התקציב המאושר בפועל). לתקופה בת שנה, עם זכות ברירה של האוניברסיטה להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת. לאוניברסיטה תהיה האפשרות להביא את ההתקשרות לסיומה בהודעה מוקדמת של 60 ימים. סיום ההתקשרות בין האוניברסיטה לבין משרד הבטחון להפעלת הפרויקט, יביא לסיומה גם את התקשרות זו באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה כלשהי מראש.

.מצורפים בזה חוות דעת סמנכ"ל תפעול.  

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 24.11.2020 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 10/11/2020

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

10.11.2020

שם הספק:

יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי ניטור, איתור, ליקוט ועריכת קטעי עיתונות (עיתונות כתובה, משודרת ואלקטרונית)

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים, היקף ההתקשרות: כ-70 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ  (בכפוף לגובה התקציב בפועל).

מצורפים בזה חוות דעת דוברת האוניברסיטה.  

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 24.11.2020 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 10/11/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

10.11.2020

שם הספק: 

איקס וואן ניהול נתונים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי סליקה פנסיונית

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ ולתקופה שלא תעלה על 6 חודשים נוספים ובכפוף לקיום תקציב מתאים. 

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם חברת איקס וואן ניהול נתונים בע"מ, לשירותי סליקה פנסיונית כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ ולתקופה שלא תעלה על 6 חודשים נוספים ובכפוף לקיום תקציב מתאים. האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי רציפות שירותי הסליקה הפנסיונית, המבטיחים זכויות סוציאליות של עובדי האוניברסיטה, ושיקולי יעילות הודות לנכונותה ולהיערכותה של חברת איקס וואן להמשיך ולספק את השירות לתקופת הביניים עד לפרסום מכרז פומבי למתן שירותי סליקה פנסיונית לאוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 03/11/2020

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

3.11.2020

שם הספק:

שטראוס מים בע"מ

נושא ההתקשרות:

תחזוקת מתקני שתייה 'תמי 4' מתוצרתה תוך שמירה על תקן ישראלי 1505 ותקן 5452,

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-120 אש"ח לשנה (בכפוף לתקציב מתאים).

מצורפים בזה חוות דעת ומסמכים נלווים (מכתב, אישור תקן ועוד אישור תקן) מחברת שטראוס מים.  

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 19.11.2020 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 4/2020) 03/11/2020

3.11.2020, דינמיקה NOISE & VIBRATION CONTROL; ו- ירון אופיר מהנדסים בע"מ: וועדת המכרזים שמעה את סקירת סמנכ"ל תפעול והסבריו. לאחר שהשתכנעה כי לשם מניעת נזק מחקרי, תפעולי וממוני ממשי נדרשה הערכות מהירה מצד האוניברסיטה בהסדרת התקשרות עם יועצים בעלי מומחיות הנדסית מיוחדת כמוסבר בדברי סמנכ"ל תפעול, והגשת חוות דעתם בהקדם וטרם קבלת החלטה בות"ל אודות חלופת קו המטרו, ומשום שמדובר בהתקשרות הנחזית להיות חד-פעמית בסוגה ובעניינה באופן שאינו מצדיק, מטעמי יעילות וזריזות, הליך הקמה של רשימת ספקים וקיום הליך תחרותי ביניהם, וגם לאור הנסיבות היה זה בלתי אפשרי וגם בלתי מוצדק לערוך רשימה כזו, ומשום שנעשתה פנייה לארבעה משרדי הנדסה שנחזו להיות מתאימים בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן השירות – מסווגת ועדת המכרזים, נוכח הנסיבות המיוחדות שהתקיימו, רטרואקטיבית, את ההתקשרות עם כ"א מנותני השירותים הבאים: דינמיקה NOISE & VIBRATION CONTROL; ו- ירון אופיר מהנדסים בע"מ – כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)(1) לתקנות חובת המכרזים: התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, במקצועות התכנון, ההנדסה, האדריכלות, המדידה. ההתקשרות מותנית בהסדרת תקציב מתאים מראש.

10.11.2020, זוהר לוי (עוסקת): ועדת המכרזים מכריזה על הצעת זוהר לוי (עוסקת) כזוכה בקול הקורא 10.1/20 שירותי ייעוץ בתחום קשרי ממשל וייעוץ אסטרטגי למרכז ע"ש רקמן לקידום מעמד האשה.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 4.2020 26/10/2020

26.10.2020, מכרז סגור לריהוט מעבדה של ד"ר מורן דבלה לויטאישור קיום מכרז סגור בין נותני שירות בקטגוריית ריהוט מעבדות (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 20/10/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.10.2020 (אישור מנכ"ל: 2.11.2020)

שם הספק :

בון תור בע"מ; מוניות המבריק ביטון ברוך בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

בון תור: שירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים לפקולטה לרפואה בצפת.

מוניות המבריק: שירותי הסעות במוניות לפקולטה לרפואה בצפת.

היקף ההרחבה:  

הארכת כל אחת מההתקשרויות עד ליום 30.9.2022, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים. היקף כספי כ-430 אש"ח עד 600 אש"ח, בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל בשים לב כי מדובר בזמנים חריגים (משבר קורונה):

1.סיווג התקשרות המשך (הארכת ההתקשרות) עם חברת בון-תור לשירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים, ועם חברת מוניות המבריק במכרז לשירותי הסעות במוניות.

2. אישור התקשרות המשך הוא עד ליום 30.9.2022 בשתי ההתקשרויות, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים, ומטעמי יעילות ואחידות כמפורט בהסברי ראש מינהל הפקולטה לרפואה, שמקובלים על ועדת המכרזים. ועדת המכרזים מקבלת את טיעון ראש מינהל הפקולטה לרפואה כי שנת תשפ"א תהיה שנה מכוננת שרק בסיומה תוכל האוניברסיטה לתכנן את המכרז הבא, היקפו ויעדיו.

3. יוכן נספח להסכם בו ייקבע כי האוניברסיטה רשאית להורות על סיום מוקדם של ההתקשרות בהודעה מראש בת 60 ימים לזכיין הנוגע בדבר, אם תסבור האוניברסיטה לפי שיקול דעתה כי ניתן לחזור לשגרה במועד מוקדם יותר.

4. נותן השירות ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

5. באחריות ראש מינהל הפקולטה לרפואה לדווח לועדת המכרזים בסוף חודש ספטמבר 2021 על סטטוס שירותי ההיסעים הנחוצים לפקולטה בשנה"ל תשפ"ב, לשם בחינה מחודשת של הנושא.

----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 2.11.2020