הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטות לפי סעיף 40 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה) - רבעון 3.2024

14.7.2024, מכרז סגור לשירותי קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית לתלמידי המכינה הקדם אקדמית: ועדת המכרזים אישרה בכפוף לאישור המנכ"ל כנדרש בתקנה 40(ג) שניתן ביום 22.7.2024, את הצעת איזי ווי בע"מ, כזוכה במכרז סגור זה לאחר שהשתכנעו שאין מקום לערוך מכרז נוסף באשר עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18)

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

14.7.2024

שם הספק:

חב' ZOHO CORPORATION PTE LTD (חברה תושבת סינגפור)

נושא ההתקשרות:

רשיונות שימוש לאוניברסיטה בפלפטורמה שפיתחה למערכות CRM

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בסעיף 2 בהחלטה.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז עם חב' ZOHO CORPORATION PTE LTD (חברה תושבת סינגפור), לצורך רשיונות שימוש לאוניברסיטה בפלפטורמה שפיתחה למערכות CRM.
  2. מסגרת התקשרות: 5 שנים, בהיקף כספי מצטבר של עד 750 אלף ₪ בתוספת מע"מ. סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור. 
  3. כיוון שהחברה אינה תושבת ישראל, אינה נדרש להמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2)

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.7.2024 (אישור מנכ"ל: 11.7.2024)

שם הספק:

מינקובסקי תקשורת בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי יחסי ציבור

היקף ההרחבה:  

כמפורט בהחלטה

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), ובכפוף לאישור מנכ"ל: 

אישור התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם מינקובסקי תקשורת, לשירותי יחסי ציבור, למשך 6 חודשים נוספים עד ליום 1.2.2025, בתנאים זהים, ובהיקף כספי שלא יעלה על 91 אש"ח כולל מע"מ (בשיעור 17%). ככל שלא יוכרז בתקופת הארכה זו זוכה במכרז החדש שיפורסם לקבלת שירותי יח"צ – ניתנת בזה אופציה לדוברות האוניברסיטה להאריך את ההתקשורת (לפי שיקול דעתה המקצועי ובכפוף לאישור ועדת המכרזים) בעתות קצרות נוספות עד למועד ההכרזה על הזוכה במכרז ובלבד שהארכות אד-הוק אלו לא תחרוגנה מסכום ומשך ההארכה הנ"ל שאושרו בהחלטה זו. 

ההחלטה אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

---- 

אישור מנכ"ל ניתן ביום 11.7.2024

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2024)

2.7.2024, סופרבוס הסעים ותיור בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי הסעות לקמפוס אוניברסיטת בר אילן ברמת גן, לתקופה של 6 חודשים נוספים בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 11.2.2025.

2.7.2024, בונים חכם ב.ה.נ.ו בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם שירותי יעוץ, בניית תכנית פעולה וליווי לספירת הסוכרת, לתקופה של 24 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 03.08.2026. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1)

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.6.2024

שם הספק: 

גיל גרופ פרסום פרינט סטריט בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי הדבקת מודעות רחוב ברשויות מוניציפליות שונות.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150,000 ש"ח כולל מע"מ) 

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' גיל גרופ פרסום פרינט סטריט בע"מ למתן שירותי הדבקת מודעות רחוב ברשויות המוניציפליות בהן הוא זכיין בלעדי לפי התקשרות עם הרשות: ביתר עילית, אשדוד, ירושלים, אלעד ופתח תקווה - מטעמי בלעדיות, יעילות השירות ורציפות, וסבירות העלויות. 

2. היקף ההתקשרות: עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150,000 ש"ח כולל מע"מ).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3)

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת הפטור: 23.6.2024 

שם נותן השירותים:

נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ; יסקי מור סיון שותפות מוגבלת; צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ; מושלי אלדר מ.א. אדריכלים; ו-שרמן אדריכלות ואפיון בע"מ

מהות ההתקשרות:

המשך שירותי אדריכלות לאוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:

ועדת הפטור עיינה בפרטיכלים מיום 3.4.2024 ו-9.4.2024 ובחנה בעיון את הבקשה שנדונה בהם ואת טעמיה שהוצגו במכתבי אדריכל הקמפוס (אדר' שלומי בכר) ומנכ"ל האוניברסיטה (זהר ינון).

לאורם, ועדת הפטור סבורה שמתקיימים טעמי יעילות תפעולית, כלכלית וביצועית בהמשך ההתקשרות עם חמשת משרדי האדריכלים עימם קיימה האוניברסיטה התקשרות תקפה עד ממש לאחרונה לפי זכייתם במכרז פומבי שערכה האוניברסיטה, למשך תקופה נוספת של חודשים אחדים. באופן זה, תתאפשר, מצד אחד, בחירת אדריכל מתוכם לתכנון מבנה מעבדות האנרגיה החדש שעל הצורך בתכנונו הקרוב עמד המנכ"ל במזכרו - ומצד שני, תהיה שהות מספקת בידי ועדת המכרזים לסיים את בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז החדש שנערך לשירותי אדריכלים עד הכרזה על זוכים בו.

הבקשה שהונחה בפני ועדת המכרזים היתה לאשר את המשך ההתקשרות עד ליום 30.9.2024, אולם בשים לב שחגי תשרי יוצאים השנה בחודש הלועזי אוקטובר (למניינם), הרי שאין נפקות של ממש בסיום ההתקשרות עם האדריכלים הקיימים דווקא לפני חגי תשרי, כאשר דה-פקטו יתאפשר להתחיל בהתקשרות חדשה עם אדריכלים שייבחרו במכרז החדש רק לאחרי חגי תשרי. משכך, ומטעמי רציפות שירות ומניעת ואקום התקשרותי בתחום התכנון האדריכלי, מאשרת ועדת הפטור, כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3), את המשך ההתקשרות עם חמשת משרדי האדריכלים הבאים: נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ; יסקי מור סיון שותפות מוגבלת; צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ; מושלי אלדר מ.א. אדריכלים; ו-שרמן אדריכלות ואפיון בע"מ, בתנאים זהים לתנאי החוזה של האוניברסיטה איתם, עד ליום 30.11.2024.     

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3)

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת הפטור: 23.6.2024 

שם נותן השירותים:

ישי רכטמן

מהות ההתקשרות:

חודשיים, עד 31.8.2024. המשך הפעלת המסעדה לרווחת הסגל, בתקופת גישור עד להכרזה על זוכה במכרז הפומבי שמתנהל לכך.

החלטת ועדת הפטור:

ועדת הפטור בחנה את פניית יו"ר ועדת מכרזים ופניית רמ"ח תקשורת וברי רשת, ועיינה בפרוטוקול ועדת המכרזים שדנה בבקשה להמשך התקשרות לתקופת הביניים. בשים לב שהבקשה היא להארכת גישור בת חודשיים בלבד, בהתקשרות עם ישי רכטמן (עוסק) להפעלת מסעדת רוזמרין, וזאת עד להשלמת ההליך המכרזי שכבר פורסם ונמצא בעיצומו עד בחירת הזוכה בו, ומתקיימים טעמי יעילות תפעולית בהמשך מתן השירות לסגל במסעדה זו תוך רציפות השירות במקום – מאשרת ועדת הפטור כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) את התקשרות ההמשך המבוקשת כך שתעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 31.8.2024

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2)

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.3.2024 (אישור מנכ"ל: 8.4.2024) (אישור ועדת הפטור: 23.6.2024)

שם הספק:

ס.מ. קלין פרופשיונל בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

אספקת ציוד משק

היקף ההרחבה:  

כמפורט בהחלטה

החלטת הועדה:  

בהתאם לסמכותה בתקנה 17, ועדת הפטור מאשרת את התקשרות ההמשך עם ס.מ. קלין פרופשיונל בע"מ, בהסכם לאספקת ציוד משקי – לתקופה נוספת בת 27 חודשים - עד ליום 31.12.2026, בתנאים המטיבים שהונחו בפניה (הנחה כללית אחידה מיום 1.4.2024, החלפה של המתקנים שצויינו). מסגרת ההתקשרות: עד 2 מש"ח כולל מע"מ בשיעור 17% בכפוף לקיום תקציב (הסכום יותאם מעצמו לשינוי שיעור המע"מ שיחול בתחילת שנת 2025).

ההחלטה מתקבלת לאור אישור ועדת המכרזים ומנכ"ל האוניברסיטה ומטעמי יעילות תפעולית, שביעות רצון מטיב שירותי הספק, איכות הציוד וכדאיות המחירים בהתקשרות שאף הוטבו כעת.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25)

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

9.4.2024 (אישור ועדת הפטור לפי תקנה 17).

שם הצד לשיתוף הפעולה:  

עמותת נט"ל (נפגעי טראומה לאומית)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי הפיתוח, המחקר וההוראה (הכשרה מקצועית) בתחום התמודדות רגשית וטראומה.

תקופת והיקף ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות עם נט"ל (נפגעי טראומה לאומית), עמותה ללא מטרת רווח שפועלת מזה שנים רבות לשיפור מצבם הנפשי של נפגעי טראומה בישראל באמצעות תמיכה נפשית, חינוך והסברה - על היבטיה השונים, הוא שיתוף פעולה בתחומי הפיתוח, המחקר וההוראה (הכשרה מקצועית), שעולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, ועדת המכרזים מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) את שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה לבין עמותת נט"ל לצורך פיתוח קורסים, תוכניות לימוד, הכשרות וקיום מחקר משותף בתחום ההתמודדות הרגשית והטראומה.

היקף ההתקשרות: שנתיים עם אופציה להארכה בת שנה, בהיקף של עד 600 אש"ח כולל מע"מ לכל התקופה. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2)

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

10.6.2024 עם כניסה נדחית לתוקף רק לאחר 23.6.2024 (אישור מנכ"ל: 26.6.2024).

שם הספק:

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

הרחבת שירותי הפיתוח בהסכם פרוייקט מעבר אורקל לענן, בשירותיו של מיישם.

היקף ההרחבה:  

עד 600 אש"ח, ועד ליום סיום ההסכם - 16.1.2025.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, עם וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ לשם הרחבת שירותי הפיתוח בהסכם פרוייקט מעבר אורקל לענן, בשירותיו של מיישם בתעריף שצויין ובהיקף כספי שלא יעלה על 600 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום כיסוי תקציבי). כל התקשרות שתעשה תחת חסות פטור סכום בין מועד החלטה זו לבין יום כניסתו לתוקף של פטור זה - יקוזז סכומה מסכום האישור הנ"ל, כך ששווי ההתקשרות הכולל לא יעלה על 600 אש"ח עד ליום סיום ההסכם - 16.1.2025. האישור נסמך על טעמי טיב השירות וזמינותו, יעילות ברציפות שירות, וסבירות התעריף בהשוואה למחירי שוק.  לאור שווי ההתקשרות, היא אינה טעונה אישור ועדת הפטור.  

---

אישור המנכ"ל התקבל ביום 26.6.2024.