הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 2/2022) 21/06/2022

21.6.2022: ועדת המכרזים סיווגה את ההתקשרות לקבלת שירותי ייעוץ תהליכי הקמה וגיוס משרות לאגף למידה והוראה החדש, כפטורה ממכרז מטעמים מקצועיים וטעמי חסכון, לפי תקנה 9(א): התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות, ייעוץ או ביצוע מחקר". כמו כן הכריזה, בהתאם לסמכותה בתקנה9(ג)2, כי אין זה אפשרי ומוצדק לערוך לצורך התקשרות זו פניה תחרותית לקבלת הצעות ויש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון. עם השלמת הליך בחינת ההצעות, יביא סמנכ"ל למידה והוראה את ממצאיו בפני ועדת המכרזים להחלטתה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 21/06/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

21.6.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

מכון ע"ש וולקני במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או המשרד עצמו (הפועלים ללא כוונות רווח)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה - שיתוף פעולה לקיום מגמה משותפת באוניברסיטה לתואר שני במגמת אקולוגיה עם מחקרים המתבצעים במכון וולקני, ולמתן מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים.

תקופת והיקף ההתקשרות:

5 שנים החל בתשפ"ג, הפטור לא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (יוגבל בתקציב שיוסדר לכך בפועל).

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי סיווג ההתקשרות בין הפקולטה למדעי החיים לבין המכון ע"ש וולקני (מכון מחקר ללא כוונת רווח ויחידה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר), לקיום מגמה משותפת באוניברסיטה לתואר שני במגמת אקולוגיה ולמתן מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים - היא שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם מכון ע"ש וולקני ו/או משרד החקלאות, כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

צויין כי שיתוף פעולה זה התקיים בשנים קודמות ועד לאחרונה – ומבוקש להמשיכו. היקף ההתקשרות: 5 שנים החל בתשפ"ג, הפטור לא יעלה על 1.5 מש"ח ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור (ויוגבל בפועל בתקציב שיוסדר לכך בפועל).

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 24/05/2022

 

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

24.5.2022   

שם הספק:

חב' מטלפרס יצוא (1982) בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות ואחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA ו-D&H, ומדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה,

היקף/תקופת ההתקשרות:

5 שנים, עד ליום 23.3.2027, בהיקף כספי של 130,950 ₪ בשנה בתוספת מע"מ, סכום זה כולל חלפים.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1 .ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' מטלפרס יצוא (1982) בע"מ לצורך שירות ואחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA ו-D&H, ומדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה. 

2 .מסגרת התקשרות: 5 שנים, עד ליום 23.3.2027, בהיקף כספי של 130,950 ₪ בשנה בתוספת מע"מ, סכום זה כולל חלפים. סכום הפטור המבוקש אינו עולה על 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ ולפיכך סיווגו אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

3 .נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 19/05/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 24.3.2022 - ועדת הפטור: 19.5.2022 

שם נותן השירותים:

ב.ב.ק דאיו-טק בע"מ

מהות ההתקשרות:

המשך שירותי תמיכה בתשתית החישובית של המכון למדעי הנתונים ובתלמידי המחקר המשתמשים בה כחלק ממחקריהם

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 24.3.2022 ובפניות ד"ר אורן גליקמן מחודש מרץ 2022, ועופר שרגאי מחודש מאי 2022, שמעה הסברים ממר דוד שוורץ ממחלקת רכש והתקשרויות ומד"ר אורן גליקמן מהמכון למדעי הנתונים, החליטה כדלקמן:

מדובר בבקשת אישור התקשרות המשך עם נותן השירות הנוכחי אשר זכה במכרז פומבי לתקופת המשך ברציפות. מסיום תקופת ההתקשרות האחרונה ועד תחילת הפעלת החוזה בהתאם לתנאי המכרז החדש, נדרש אישור לתקופת ביניים ברציפות בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות שהתקיימה ולתקופה קצרה כאמור.

בשים לב לטעמי יעילות וחסכון שיושגו בשל כך –  ועדת הפטור מאשרת, כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3), התקשרות המשך עם ב.ב.ק דאיו-טק בע"מ להמשך קבלת השירותים בתקופת הביניים, על מנת לאפשר רציפות בתמיכה בתשתית החישובית של המכון למדעי הנתונים ובתלמידי המחקר המשתמשים בה כחלק ממחקריהם, עד להשלמת החתימה וההפעלה של ההסכם עם המציע, בעקבות המכרז הפומבי הנ"ל, בסכום של 50 אש"ח נוספים בתוספת מע"מ ועד 1.6.2022– לפי המוקדם.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 10/05/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה - לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

תאריך ההחלטה:

3.5.2022

שם הספק

עו"ד גיל דחוח (ממשרד דחוח ושות' עו"ד); עו"ד אסף ברנזון (ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'); עו"ד פאול רויזמן. 

נושאי ההתקשרות:   

טיפול רוחבי וכולל בהליכים נגד שני חוקרים חברי-סגל באוניברסיטה (הליכי משמעת, הליכים פנים אקדמיים (שימוע), וככל הנדרש גם הליכים בבית הדין לעבודה, והקשור וכרוך בהם).

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 150 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים)

החלטה:

  1. ועדת המכרזים רשמה בפניה את הצורך בטיפול רוחבי וכולל בהליכים נגד שני חוקרים חברי-סגל באוניברסיטה (הליכי משמעת, הליכים פנים אקדמיים (שימוע), וככל הנדרש גם הליכים בבית הדין לעבודה, והקשור וכרוך בהם).
  2. לאחר עיון בפניית היועץ המשפטי והסבריו, ועדת המכרזים סבורה בהתאם לתקנה9(ג)2, כי בשל טיב ההתקשרות ונסיבותיה, אין זה אפשרי ומוצדק לערוך לצורך כך פניה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון.
  3. לפיכך, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם עוה"ד הבאים: עו"ד גיל דחוח, ממשרד דחוח ושות עורכי דין מגדל מידטאון, דרך מנחם בגין 144 ת"א; עו"ד אסף ברנזון ממשרד גולדפרב זליגמן ושות,  מגדל A רח' יגאל אלון 96 תל אביב; ועו"ד פאול רויזמן , באר שבע - שנמצאו מתאימים לכך בבחינת היועץ המשפטי כמוסבר בפנייה, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)2: "התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין…";
  4. סכום ההתקשרויות המאושר כעת: עד 150,000 ₪ בתוספת מע"מ בכפוף להסדרת תקציב מתאים. ועדת המכרזים רשמה בפניה הדיווח כי ייתכן שתידרש בעתיד הגדלת הסכום בהתאם להתפתחויות המשפטיות בתיק.
  5. כל אחד ממשרדי עוה"ד הנ"ל ימציא את התצהירים והאישורים הנחוצים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 03/05/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

3.5.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת פרויקט נובה – ניהול בשירות הקהילה (ע"ר)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי מחקר בין-תחומי (ביולוגיה, רפואה, חברה ורוח) ופיתוח תכנית התערבות מבוססות נתונים למניעת סוכרת בחמש רשויות מקומיות באזור הגליל ותכניות לימוד מותאמות, וההוראה והדרכה של גורמי רשות לשימוש בנתונים בתהליכי קבלת החלטותיהם בתחום הבריאות.

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד 1.5.2030. בהיקף כספי שלא יעלה על 785,000 ₪. נמסר כי הוסדר תקציב מתאים. כמו כן מאשרת ועדת המכרזים מסגרת התקשרות לתוספת של עד 10% נוספים מההיקף הכספי לעיל (ללא שינוי בתקופת הפטור) למתן מענה למקרים בלתי מתוכננים או לצורך שירותים עתידיים נלווים שיידרשו לפרוייקט מושא שיתוף הפעולה ולא ניתן היה לצפותם מראש, ובלבד שיוסדר תקציב מתאים להם בפועל.  

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של האוניברסיטה באמצעות ספרת הסוכרת בגליל ע"ש ראסל ברי, בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, עם עמותת "פרויקט נובה – ניהול בשירות הקהילה" (ע"ר), היא שיתוף פעולה המקיף מחקר בין-תחומי (ביולוגיה, רפואה, חברה ורוח), שלו תועלות מעשיות בפיתוח תכנית התערבות מבוססות נתונים למניעת סוכרת בחמש רשויות מקומיות באזור הגליל ותכניות לימוד מותאמות, וכן הוראה והדרכה בפועל של גורמי רשות לשימוש בנתונים בתהליכי קבלת החלטותיהם בתחום הסוכרת, מניעתה והטיפול בה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת פרויקט נובה – ניהול בשירות הקהילה (ע"ר) הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות.

מסגרת ההתקשרות המאושרת: עד 1.5.2030. בהיקף כספי שלא יעלה על 785,000 ₪. נמסר כי הוסדר תקציב מתאים. כמו כן מאשרת ועדת המכרזים מסגרת התקשרות לתוספת של עד 10% נוספים מההיקף הכספי לעיל (ללא שינוי בתקופת הפטור) למתן מענה למקרים בלתי מתוכננים או לצורך שירותים עתידיים נלווים שיידרשו לפרוייקט מושא שיתוף הפעולה ולא ניתן היה לצפותם מראש, ובלבד שיוסדר תקציב מתאים להם בפועל. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 03/05/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

3.5.2022

שם הספק:

חב' מטלפרס יצוא (1982) בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות ואחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA ו-D&H, ומדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה,

היקף/תקופת ההתקשרות:

5 שנים, עד ליום 23.3.2027, בהיקף כספי של 130,950 ₪ בשנה בתוספת מע"מ, סכום זה כולל חלפים. סכום הפטור המבוקש אינו עולה על 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ ולפיכך סיווגו אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

מצ"ב מסמכים רלבנטיים שהעביר רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית: מסמך 1, מסמך 2, מסמך 3, מסמך 4.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 23.5.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

החלטות לפי סעיף 40 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה) - רבעון 2.2022 03/05/2022

החלטות כי אין תועלת במכרז נוסף, רבעון 2.2022:

3.5.2022 + 16.5.2022 (אישור מנכ"ל האוניברסיטה): בעניין מכרז 1/22 לאספקת מערכות NETAPP לאוניברסיטה:  ועדת המכרזים התרשמה מנימוקי היחידה הדורשת במזכרה המצורף ובהסברים שניתנו. לאור נימוקים אלו, והדחיפות המודגשת, ובשים לב שעל אף שחב' הראל יכולה היתה להשתתף במכרז הפומבי - היא בחרה לא לעשות כן, ולבסוף הוגשה בו הצעה יחידה של ווי אנקור שנמצאו בה ליקויים (הסתייגות ממנה החברה לא נאותה לחזור) ובשל כך אין באפשרות האוניברסיטה לקבלה כלל, ולפיכך נפסלה - סבורה ועדת המכרזים כי נסיבות אלו מלמדות שאין ממש בעריכת מכרז חדש. לפיכך, ובכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה לו יהיה שותף לדברים, סבורה ועדת המכרזים כי יש מקום להפעיל את תקנה 40(ד) ולהתקשר, באישור המנכ"ל, עם ווי אנקור בלא מכרז ותוך ניהול מו"מ לשיפור התנאים, משום שעריכת מכרז נוסף לא צפויה להביא תועלת.      

אישור המנכ"ל ניתן ביום 16.5.2022 

7.6.2022: בעניין מכרז 7/22 לאספקת שירותי דיגיטל לקונגרס הישראלי: לאחר שמיעת עמדת ד"ר גלעד ויינר, מנכ"ל הקונגרס הישראלי, והסבריו, מחליטה ועדת המכרזים לאשר את הצעת המתכנה לתוכן עברי בע"מ, כהצעה הזוכה במכרז לשירותי דיגיטל לקונגרס הישראלי, וזאת לפי סמכותה בתקנה 40(ב) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 26/04/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

26.4.2022 (נכנסה לתוקף ופורסמה ביום 27.4.2022)  

שם הספק:

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות שנתי עבור שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת מבנים ממוחשבת מתוצרת Siemens Building Technologies DESIGO INSIGHT

היקף/תקופת ההתקשרות:

 עד ליום 31.12.2023 בהיקף כספי של 247,500 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי)

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18) ולאור ממצאי בחינת פניית הפונה שטען כי הוא מסוגל לבצע את ההתקשרות ומציאתו חסר ניסיון בשירות לתוכנה הקיימת באוניברסיטת בר אילן, קרי תחזוקה וטיפול במערכת Desigo Insight:

1. עם תום תקופת הפרסום, שתסתיים בעוד שעות ספורות, וחלוף המועד ליום 27.4 - ובהנחה שלא תגיע פניה נוספת עד מועד זה, ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ כספק יחיד לשירות שנתי עבור שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת מבנים ממוחשבת מתוצרת Siemens Building Technologies DESIGO INSIGHT
2. מסגרת התקשרות: עד ליום 31.12.2023 בהיקף כספי של 247,500 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 .

4. הודעה על החלטה זו, עם כניסתה לתוקף ביום 27.4.2022, תימסר לפונה כנדרש בתקנה 4(ה).

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 26/04/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.4.2022

שם הספק: 

ידידיה בלונדר (עוסק) 

נושא התקשרות ההמשך:

השלמת שירותי אפיון לקראת מכרז לבניית מערכת אינטרנטית של פרויקט השו"ת המקוון.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם ידידיה בלונדר (עוסק) להמשך קבלת שירותי אפיון לקראת מכרז לבניית מערכת אינטרנטית של פרויקט השו"ת המקוון.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, בשים לב שתוצרי התקשרות ההמשך ישמשו באפיון המפרט למכרז שיפורסם לבחירת הספק שיפתח את המערכת, היכרות נותן השירות את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות ולפיכך גם שיקולי חסכון.