הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2020) 01/07/2020
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 30/06/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

30.6.2020

נותן השירות

אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ

נושא ההתקשרות:

החלפת ציוד קצה מיושן של מערכת בקרת כניסה ויציאה לאוניברסיטה בשערים 1 ו-10 בלבד, שנדרש לפרקו במסגרת עבודות פיתוח ותשתית ושינויים פיסיים ותנועתיים בשל הקמת 'הקו הסגול' של נת"ע, תוך המשך קיום ותפקוד מערכת הליבה של החברה המוטעמת ופועלת באוניברסיטה וממשקיה לציוד קצה נוסף בקמפוס ופיתוחי תכנה נחוצים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

מסגרת של עד 500,000 ₪ נוספים (בכפוף לתקציב מתאים). 

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ לצורך החלפת ציוד קצה מיושן של מערכת בקרת כניסה ויציאה לאוניברסיטה בשערים 1 ו-10 בלבד, שנדרש לפרקו במסגרת עבודות פיתוח ותשתית ושינויים פיסיים ותנועתיים בשל הקמת 'הקו הסגול' של נת"ע, תוך המשך קיום ותפקוד מערכת הליבה של החברה המוטעמת ופועלת באוניברסיטה וממשקיה לציוד קצה נוסף בקמפוס ופיתוחי תכנה נחוצים.

2. היקף ההתקשרות: מסגרת של עד 500,000 ₪ נוספים (בכפוף לתקציב מתאים). סכום הפטור נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. 

3. הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 30/06/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

30.6.2020

שם הספק: 

עצמה 10 מערכות מידע בע"מ.

נושא התקשרות ההמשך:

רישיונות שימוש, שירות, אחזקה, שדרוגים ופיתוחים של תוכנת "עוצמה 10" לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד 50,000 ש"ח נוספים כולל מע"מ.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם חברת "עוצמה 10" כפטורה ממכרז לפי פטור ספק יחיד לצורך מכירת רישיונות שימוש, שירות, אחזקה, שדרוגים ופיתוחים של תוכנת "עוצמה 10" לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ (לצרכי תוספת תשלום עבור שירות שנתי לאור הוספת מודולים ועמדות מערכת). נמסר כי קיים תקציב מתאים ולא נדרש שינויו לצורך זה), בשים לב כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות ואחידות השירות בכל הקמפוס באשר נותן השירות כבר פיתח את המערכת הייחודית וכן שדרוגים שונים לה – והמערכת מוטמעת בפעילות האחזקה השוטפת באוניברסיטה לשביעות רצונה ואף הורחבה פריסתה, ומדובר בהגדלת עלות השירות השנתי בשל הרחבת השימוש בה והחברה ערוכה לספק את השירות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 30/06/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

30.6.2020

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

רשיונות שימוש במערכת קומפוזדוק שמיועדת לניהול תהליכי Work-flow במערכת מינהל הסטודנטים שפותחה ופועלת באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים ממועד זה, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות (לרבות לשיעורין) בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה. עד 300 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה, אך לא יותר מסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל תקופת ההתקשרות.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם חב' קומפוזדוק לרכישת רשיונות שימוש במערכת קומפוזדוק שמיועדת לניהול תהליכי Work-flow במערכת מינהל הסטודנטים שפותחה ופועלת באוניברסיטה.

אי לכך, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא ל-3 שנים ממועד זה, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות (לרבות לשיעורין) בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה.

שווי ההתקשרות הצפוי עם מחב"א לצורך זה מוגבל לסך של עד 300 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה, ועד לא יותר מסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל תקופת ההתקשרות ולפיכך אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 28/06/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 9/6/2020 - ועדת הפטור: 28/6/2020

שם נותן השירותים:

משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן.

מהות ההתקשרות:

שירותים משפטיים בפרוייקט BOT של מעונות הסטודנטים באוניברסיטה.

החלטת ועדת הפטור:  

לאחר שעיינה בהחלטת ועדת הקבע מיום 30.1.2020, במצגת שהוצגה בפניה ובתוספת התקציב למימון עבודת יועצי האוניברסיטה שאישרה בהחלטתה זו, וכן במזכר סמנכ"ל תפעול מיום 8.6.2020 ובפרטיכל ועדת המכרזים העליונה מיום 9.6.2020, וגם קיבלה הסברים נוספים ושמעה את התחזיות להתגברות הצורך בשירותים משפטיים בפרוייקט זה בעתיד הקרוב – ובהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010: 

מאשרת ועדת הפטור את הרחבת מסגרת ההתקשרות (הרובד ההסכמי) עם משרד עוה"ד הרצוג, פוקס, נאמן, עבור שירותיו המשפטיים בפרוייקט BOT של מעונות הסטודנטים באוניברסיטה, באופן שיחפוף ויתאם את המסגרת התקציבית המוגדלת שאושרה לכך ע"י ועדת הקבע. לאור כך ניתן לבצע תשלומים למשרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן בגין שירותיו המשפטיים בפרוייקט הנ"ל, עד לסך התקציב העדכני שוועדת הקבע אישרה לצורך זה והוצג בפני ועדת הפטור. מובהר כי חריגה ממסגרת התקציב המאושרת, וממילא גם ממסגרת ההתקשרות המאושרת בהתאמה, תהא כרוכה באישור חדש מראש ובכתב של ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 23/06/2020

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.6.2020

שם הספק

חברת EDP

נושא ההתקשרות:   

תמיכה ושדרוג של מערכת ניהול זהויות (IDM) ארגוני המבוססת על תשתית תוכנת NetIQ/MicroFocus המותקנת ופועלת באוניברסיטה, תוך המשך קיומה ותפקודה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

מסגרת של עד 250 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ, למשך 3 שנים (בכפוף לתקציב מתאים).

מצורפת בזה חוות הדעת של נועם נודלמן, רמ"ד מערכות הפעלה פתוחות באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 7.7.2020 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 23/06/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.6.2020

שם הספק: 

זהר לוי (עוסקת).

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי ייעוץ אסטרטגי וקשרי ממשל.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד 50,000 ש"ח נוספים כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים).

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם זהר לוי (עוסקת) לשירותי ייעוץ אסטרטגי וקשרי ממשל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים).

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות, רציפות השירות לרבות המשך טיפול במשימות קיימות ופתוחות ועמידה בהתחייבויות כלפי תורמים, ובקיאות רבה של נותנת השירות, בעיקר בשעה קריטית זו עם חזרת הכנסת ומשרדי הממשלה לפעילות לאחר שיתוק ארוך.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 2.2020 23/06/2020

16.6.2020, מכרז סגור לעבודות ריהוט במרכז רקמן: אישור קיום מכרז סגור בין חמישה נותני שירות בקטגוריית ריהוט כללי (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור, לפי תקנה 7(4) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 16/06/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

16.6.2020

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

רכישת רשיונות שימוש במערכת תקשורת רב-ערוצית (Omni-channel) גלסיקס

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 16.6.2023, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה, אך לא יותר מסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל ההתקשרות.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם חב' קונסיסט לרכישת רשיונות שימוש במערכת תקשורת רב-ערוצית (Omni-channel) גלסיקס – בהתקשרות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.

אי לכך, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא ל-3 שנים ממועד זה, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה.

שווי ההתקשרות הצפוי עם מחב"א לצורך זה מוגבל לסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל ההתקשרות ולפיכך אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/06/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.6.2020

שם הספק: 

גב' מירי ליפשיץ (שם העסק: "הלום")

נושא התקשרות ההמשך:

ייעוץ אסטרטגי עבור הקמפוס החרדי באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

6 חודשים (מאי עד אוק' 2020), בהיקף כספי כולל של עד 50,000 ש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים)

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת, לפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(1), את המשך ההתקשרות עם גב' מירי ליפשיץ (שם העסק: "הלום") בהסכם לשירותי ייעוץ אסטרטגי עבור הקמפוס החרדי באוניברסיטה, לתקופה קצובה נוספת בת ששה חודשים בשנה"ל תש"פ (חודשים מאי עד אוקטובר 2020) בהיקף של עד 50 אלף ₪ נוספים כולל מע"מ.