הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ - תקנה 4 19/11/2019

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם ספק חוץ, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(20) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

שירה גפני (תושבת ארה"ב)

נושא ההתקשרות:   

שירותי גיוס סטודנטים בחוף המזרחי של ארה”ב, שיבוצעו מתוך אותו אזור, ובניית קשרים עם מוסדות אקדמיים באזור זה של ארה"ב

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עם זכות ברירה להארכתה בשתי תקופות בנות שנה נוספת כ"א, ובעלות חודשית קבועה כפי שצויינה בפני ועדת המכרזים כנגד חשבונית - נותנת השירות תסדיר את רישומה ברשויות בארה"ב.

מצורפת בזה חוות הדעת של עופר דהן, מנהל בית הספר הבינלאומי באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 10.12.2019 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(5) 19/11/2019

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות עם חברת ממשלתית לפי תקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.11.2019 (אישור המנכ"ל התקבל ביום 1.12.2019)

שם הספק: 

חברת חשמל לישראל בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

הטמנת קו מתח גבוה שנמצא בתוך מגרש הידוע כגוש 14670 חלקה 2 מגרש 4/2 ('מתחם בזק') והנמצא צפונית לפקולטה לרפואה בצפת, לו תושלם רכישת מגרש זה לצורכי התרחבות הפקולטה לרפואה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

הערכת עלות: 166,464 ש"ח בתוספת מע"מ.

החלטה:

1. בכפוף לאישור המנכ"ל, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת החשמל לישראל להטמנת קו מתח גבוה שנמצא בתוך מגרש הידוע כגוש 14670חלקה 2 מגרש 4/2 ('מתחם בזק') והנמצא צפונית לפקולטה לרפואה בצפת, לו תושלם רכישת מגרש זה לצורכי התרחבות הפקולטה לרפואה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(5): התקשרות עם חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, ... באישור המנהל הכללי.

2.חברת החשמל תידרש להמציא תצהירים ואישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים והתיקון לחוק חובת המכרזים, כמקובל.

-----

אישור המנכ"ל התקבל ביום 1.12.2019.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9(א)(2) 19/11/2019

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים
לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

טרם נבחר (קבלת מספר הצעות הבאות בחשבון)

מהות ההתקשרות:   

ליווי משפטי בהליכי משא ומתן ורכישת זכויות במקרקעין מול הכנסייה הסקוטית

החלטת הועדה:

  1. ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לצורך ליווי משפטי בהליכי משא ומתן ורכישת זכויות במקרקעין מול הכנסייה הסקוטית כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2): התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין.

  2. לאור ההסבר והנימוקים שפורטו במזכר היועץ המשפטי, ועדת המכרזים קובעת כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך של פניה תחרותית לקבלת הצעות, וכי יש לערכה לאחר קבלת מספר הצעות הבאות בחשבון (תקנה9(ג)(2)).

  3. לאחר קבלת ההצעות ובחינתן יש לשוב לוועדת המכרזים לצורך סיווג ההתקשרות הפטורה עם המציע שהצעתו מניבה לאוניברסיטה את מירב היתרונות, אשר ימציא אישורים ותצהירים כנדרש.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש נובמבר 2019) 19/11/2019

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש נובמבר 2019):

19.11.2019, תלמוד תורה מוריה (ע"ר): מימוש זכות הברירה עם תלמוד תורה מוריה ע"ר בהסכם להשכרת הנכס בעיר העתיקה בפינת הרחובות משגב לדך 6 ושוני ההלכות 2 (שנמצא בחכירת אוניברסיטת בר אילן מהחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי שהינה הבעלים), לתלמוד התורה לשנה נוספת, היינו עד ליום 1.8.2020, בתנאים זהים. + סיווג התקשרות פטורה ממכרז לתקופה נוספת.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 19/11/2019

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

תאריך ההחלטה:

19.11.2019

שם השוכר:

תלמוד תורה מוריה ע"ר

מהות ההתקשרות:

השכרת נכס בחכירת האוניברסיטה, ברובע היהודי בעיר העתיקה, בפינת הרחובות משגב לדך 6 ושוני ההלכות 2

היקף/תקופת ההתקשרות:

בנוסף למימוש זכות ברירה שמומשה: 29 חודשים מיום 1.8.2020 ועד 31.12.2022, ובתמורה חודשית כמפורט בהחלטה להלן.

החלטת הועדה:

...

2. בנוסף, ולאחר שהשתכנעה כי התקיימו התנאים הנדרשים בתקנה 3(13), ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם תלמוד תורה מוריה ע"ר, בעסקת השכרת הנכס הנ"ל כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13), לתקופה בת 29 חודשים נוספים (1.8.2020 עד 31.12.2022), כאשר במהלך שנת 2020 תעמוד תמורת השכירות שתשולם לאוניברסיטה על סך 30 אש"ח לחודש, ובמהלך השנים 2021 עד 2022 כולל תעמוד תמורת השכירות על סך 32 אש"ח לחודש.

3.תלמוד תורה מוריה ע"ר יידרש להמציא אישורים ותצהירים כנדרש וכן אישור כיסוי ביטוחי תקף וערובה (שטר חוב) - לתקופת השכירות הנוספת כנדרש בהסכם ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 05/11/2019

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

וירה מורוביץ

נושא ההתקשרות:   

שירותי גיוס משאבים מתורמים ברחבי העולם, לרבות בקשר עם מהלכי גיוס תלויים ועומדים ועתידיים, וייעוץ מגביתי.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עד ליום 31.12.2020, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת.

מצורפת בזה חוות הדעת של דר' שרון גולדמן, סגנית נשיא לפיתוח משאבים עולמי.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 20.11.2019 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 05/11/2019

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

חברת GEBULOT S.L (חברה הרשומה בספרד בבעלות יוסי בר-מגן).

נושא ההתקשרות:   

שירותי גיוס משאבים מדרום אמריקה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה, עד ליום 31.1.2021, עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת

מצורפת בזה חוות הדעת של דר' שרון גולדמן, סגנית נשיא לפיתוח משאבים עולמי.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 20.11.2019 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

וועדת תשומות מתאריך 29102019 29/10/2019

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 31102019/files/logistics/shared/rykvz_hkhltvt_vvdt_tshvmvt_d_ltryk_31102019-_prsvm_byntrnt.pdf

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוקטובר 2019) 29/10/2019

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוקטובר 2019):

29.12.2019, סי.פי.אם ניהול בניה בע"מ: מימוש זכות הברירה עם סי.פי.אם ניהול בניה בע"מ בהסכם לניהול, תיאום מעקב ופיקוח על פרויקטים, לשירותי פרסום לאוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.11.2020.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 3.2019 27/10/2019

5.9.2019, מכרז סגור 22/19 לריהוט-מעבדה עבור שתי מעבדות בבניין ננו-טכנולוגיה: אישור קיום מכרז סגור בין שלושת נותני השירות בקטגוריית ריהוט מעבדות (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור, לפי תקנה 7(4) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה.

3.10.2019, מכרז סגור 22/19 לריהוט-מעבדה עבור שתי מעבדות בבניין ננו-טכנולוגיה: הכרזה על הצעת פינלאב כזוכה במכרז הסגור. 

29.10.2019, מכרז סגור 23/19 לריהוט משרדי לביה"ס הבינלאומי; מכרז סגור 24/19 לריהוט לספרייה המרכזית: אישור קיום מכרזים סגורים בתחום של ריהוט כללי (נגרות), לפי תקנה 7(4) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה.