הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
וועדת תשומות 14/08/2018 14/08/2018

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 14/08/2018/files/logistics/shared/rykvz_hkhltvt_vvdt_tshvmvt_d_ltryk_14.08.2018_-_lprsvm.pdf

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 31/07/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

אקס ליבריס

נושא ההתקשרות:   

שדרוג מערכות לניהול הספרייה למערכת מבוססת ענן 'עלמא' וכלי גילוי 'פרימו' (פיתוח של אקס ליבריס).

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים מרגע עליית המערכת לאוויר, עם אפשרות הארכה ל-3 שנים נוספות. עלות כפי שדווחה בישיבת ועדת המכרזים (עלות פרוייקט השדרוג + רישיון שנתי).

מצורפת בזו חוות הדעת של דר' אולגה גולדין, ראש מערך הספריות והמידע באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 15.8.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 31/07/2018

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

31.7.2018 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 9.8.2018)

שם הספק :

מ.א. אוטומטים בע"מ (שרכשה פעילות א.ר.ד. אביב אחזקות בע"מ)

הרחבת ההתקשרות:

הצבה, הפעלה ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון

תקופת ההרחבה:  

עד ליום 31/1/2019. לאוניברסיטה נתונה זכות הברירה להאריך ההתקשרות עד ליום 15/9/2019 וזאת בהודעה בכתב שתימסר ל מ.א. אוטומטים.

החלטת הועדה:  

לאחר שעיינה בהחלטת בית המשפט המחוזי בת"א מיום 11.7.2018 (תיק פר"ק 56254-05-18) אשר אישר את עסקת מכירת פעילות המכונות האוטומטיות של חברת א.ר.ד אביב לידי מ.א. אוטומאטים - ועדת המכרזים מאשרת את הסבת ההתקשרות להצבה, הפעלה ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון, מחברת א.ר.ד אביב אחזקות בע"מ אל חברת מ.א. אוטומטים בע"מ.

יוכן כתב הסבה ומ.א. אוטומטיים בע"מ תמציא לידי האוניברסיטה אישורים בדבר ניכוי מס במקור ובדבר ניהול פנקסים כדין ותצהירים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 ולסעיף 2 ג לחוק חובת המכרזים (יועברו לידיה נוסחי התצהירים הנדרשים). כמו כן, תמציא אישור כיסוי ביטוחי ובטוחה כנדרש בהתקשרות המקורית (כלל שנדרשו).

עוד מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל: סיווג ההתקשרות עם מ.א. אוטומטיים בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת: עד 31.1.2018 (אמצע חופשת סמסטר א') במתכונת זהה ובתנאים זהים עם שיפורים מסויימים: שדרוג המכונות והרחבת מלאי הפריטים הנמכרים,ועם זכות ברירה יחידה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות בתנאים זהים או מטיבים, בכפוף לקיום שביעות רצון האוניברסיטה, לתקופה נוספת עד 15.9.2019.

----

אישור המנכ"ל ניתן ביום 9.8.2018.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(2) 19/07/2018

הודעת אינטרנט בדבר החלטת המנכ"ל בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.7.2018

שם הספק:

כדורי (פינוי אסבסט)

מהות ההתקשרות:

פינוי מבני אסבסט בשטח המיועד להקמת בניין מדעי המחשב (היתר הנחוץ לצורך קבלת היתר טרם הפגרה).

החלטת המנכ"ל:   

בהתבסס על ההמלצה ועל כך שההמלצה היא גם על דעת הלשכה המשפטית - הבקשה מאושרת.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 17/07/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

17/7/2018

שם הספק:   

איי אן אס טק בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי תחזוקת מערכות מולטימדיה ממוחשבות בקמפוס שהותקנו על ידי איי אן אס טק ומופעלות על ידי מערכת שו"ב מרכזית שפיתחה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה ובעוד שנה לאחריה, ובסה"כ עד 5 שנים במצטבר. עלות צפויה: כ-33 אש"ח בתוספת מע"מ לשנת שירות (בכפוף לגובה התקציב בפועל). סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חברת איי אן אס טק בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): ספק יחיד לשירותי תחזוקת מערכות מולטימדיה ממוחשבות בקמפוס שהותקנו על ידי איי אן אס טק ומופעלות על ידי מערכת שו"ב מרכזית שפיתחה, וזאת לתקופה בת 3 שנים, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה ובעוד שנה לאחריה, ובסה"כ עד 5 שנים במצטבר. עלות צפויה: כ-33 אש"ח בתוספת מע"מ לשנת שירות (בכפוף לגובה התקציב בפועל). סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יולי 2018) 17/07/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יולי 2018)

17.7.2018, אלקלעי מונרוב ושות: מימוש זכות ברירה לתקופה בת 24 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.9.2020.

17.7.2018, אפרו שירותי הנדסה ושיווק בע"מ; קליינפלץ הנדסה בע"מ: מימוש זכות ברירה לתקופה בת 12 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות עם כל אחד מהם תעמוד בתוקפה עד ליום 26.8.2019.

31.7.2018, תפן (איי. אל) ישראל בע"מ: מימוש זכות ברירה, בתנאים זהים, בהיקף שלא יעלה על 147 אש"ח נוספים בתוספת מע"מ.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 17/07/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

17.7.2018

שם הספק

מר יונה טילמן (עוסק)

נושא ההתקשרות:   

 המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

 3 שנים. תנאי התקשרות כפי שדווחו לועדת המכרזים.

החלטה:

(הערה: עד תום יום 17.7.2018 לא התקבלו פניות כלשהן והודעה זו מתפרסמת רק לאחריו).

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם יונה טילמן (עוסק), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): ספק יחיד להמשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים, לתקופה בת 3 שנים. תנאי התקשרות כפי שדווחו לועדת המכרזים. סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 10/07/2018

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

10.7.2018

שם הספק:

המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת והאוניברסיטה העברית בירושלים המעניקה לו שירותים תפעוליים לרבות רכש.

מהות ההתקשרות:

התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל.

החלטת הועדה:   

ועדת המכרזים רשמה לפניה את ההסבר להחזר ההוצאות (תשלום) לאוניברסיטה העברית בירושלים כמרכזת הרכש עבור פעילות החוקרים מהאוניברסיטאות השונות במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת.

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת ועם האוניברסיטה העברית בירושלים לצורך זה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(24): התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל. הנ"ל יידרשו להמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

סכום הפטור נקצב עד 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 03/07/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

 מר יונה טילמן (עוסק)

נושא ההתקשרות:   

המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

 3 שנים. תנאי התקשרות כפי שדווחו לועדת המכרזים.

מצורפת בזו חוות הדעת של מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 17.7.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 03/07/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

3.7.2018

שם הספק

חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

נושא ההתקשרות:   

 שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות

היקף/תקופת ההתקשרות:

 שנתיים, בעלות כ-70 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לגובה התקציב המאושר בפועל). 

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): ספק יחיד לשירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות, וזאת לתקופה בת שנתיים, בעלות כ-70 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לגובה התקציב המאושר בפועל). סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 26/06/2018

ודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

איי אן אס טק בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי תחזוקת מערכות מולטימדיה ממוחשבות בקמפוס שהותקנו על ידי איי אן אס טק ומופעלות על ידי מערכת שו"ב מרכזית שפיתחה. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה ובעוד שנה לאחריה, ובסה"כ עד 5 שנים במצטבר. עלות צפויה של כ-33 אש"ח בתוספת מע"מ לשנת שירות (בכפוף לגובה התקציב בפועל).

מצורפת בזו חוות הדעת של שמואל טייכמן, ראש מחלקת אחזקה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 11.7.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 

חוות דעת ונספח

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 19/06/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

19.6.2018

שם הספק:   

א.ב.ג. משכנות יוזמות בע"מ (אדוארד ג'ייקובס ובנו)

נושא ההתקשרות:

תכנון ובניית ארון קודש המהווה יצירת אמנות ייחודית

היקף/תקופת ההתקשרות:

100 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ. (וכן אופציות כמפורט בהחלטה).

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות אדוארד ג'ייקובס ובנו לצורך תכנון ובניית ארון קודש המהווה יצירת אמנות ייחודית, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(8): התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

היקף ההתקשרות: 100 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ.

כמו כן מאשרת ועדת המכרזים במסגרת פטור זה, מטעמים אמנותיים זהים, גם את האופציה הנתונה לאוניברסיטה להוסיף קיר זכוכית בעלות 100 אש"ח בתוספת מע"מ ו/או כיסוי משולש בעלות 13,500 ₪ בתוספת מע"מ.

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 12/06/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

 יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות

היקף/תקופת ההתקשרות:

 שנתיים, היקף ההתקשרות: 70 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לגובה התקציב בפועל).

מצורפת בזו חוות הדעת של דוד קראוס, ראש מינהל שיווק באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 27.6.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 05/06/2018

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

חודש יוני 2018

 

החלטת הועדה:

החלטה מיום 5.6.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: פרסום מודעות בעיתונים 'מקור ראשון' ו'במצב הרוח' עבור המחלקה לתלמוד; פרסום מס' מודעות בעיתונים לכנס 'משפט יהודי ודמוקרטי', בפקולטה למשפטים; פרסום מודעות נוספות בעיתונים 'מקור ראשון' ו'הארץ' בנוגע לכנס 'משפט יהודי ודמוקרטי'; פרסום מודעה בעיתון 'מקור ראשון' מוסף מוצ"ש, עבור התכנית לעריכה לשונית: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר עבור כל פעילות כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 26.6.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: מודעות בעיתוני 'הארץ' ו-'מקור ראשון' ליריד משתחררים בסינמה סיטי; פרסום בעיתון 'מקור ראשון' לימודים לתואר ראשון במחלקה לתנ"ך, פרסום לימודי תעודה בפייסבוק; קידום ממומן (חודש) לפוסטים מדף הפייסבוק של האוניברסיטה על ידי ינון חיימי ; קמפיין ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה; קמפיין משותף להנדסה והמכון הגבוה לתורה: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר,  כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

החלטה זו מתקבלת באופן חריג מפאת דחיפות הפרסומים, כאשר ועדת המכרזים שבה על הנחייתה למערך הדוברות בעניין זה.

המשרד ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 05/06/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

5.6.2018

שם הספק:   

 חברת לוגוס אסטרטגיה ותקשורת

נושא ההתקשרות:

להמשך מתן שירותי ייעוץ תקשורתי למרכז רקמן מטעמי יחסי אמון מיוחדים, מקצועיות, תהליך התמקצעות שעבר צוות הייעוץ התקשרותי וטעמים נוספים כמפורט בחוות הדעת

היקף/תקופת ההתקשרות:

7,700 ₪ בתוספת מע"מ לחודש; שנתיים עם שתי זכויות ברירה לאוניברסיטה בנות שנה אחת כ"א.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת לוגוס אסטרטגיה ותקשורת, כספק יחיד להמשך מתן שירותי ייעוץ תקשורתי למרכז רקמן מטעמי יחסי אמון מיוחדים, מקצועיות, תהליך התמקצעות שעבר צוות הייעוץ התקשרותי וטעמים נוספים כמפורט בחוות הדעת, וזאת לתקופה של שנתיים עם שתי זכויות ברירה לאוניברסיטה בנות שנה אחת כ"א. עלות: 7,700 ₪ בתוספת מע"מ לחודש.

סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2018) 05/06/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודשים אפריל ומאי 2018)

5.6.2017, דוד מאיר: מימוש זכות ברירה לתקופה בת 12 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 17.4.2019.

19.6.2017, אמנון הדברות: מימוש זכות ברירה לתקופה בה 12 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.6.2019.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 05/06/2018

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

5.6.2018 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13.8.2018)

שם הספק :

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ליסינג תפעולי (רכב)

תקופת ההרחבה:  

תקופה נוספת בת 12 חודשים נוספים, היינו עד 7.6.2019, במתכונת זהה ובתנאים זהים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות עם פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 12 חודשים נוספים, היינו עד 7.6.2019, במתכונת זהה ובתנאים זהים.

2. הזכיין ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים וכן אישור כיסוי ביטוחי ובטוחה כנדרש בהתקשרות המקורית, בגין התקופה הנוספת.

3. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 6.2018 03/06/2018

3.6.2018, מכרז סגור 10/18 לעבודות ריהוט בקומה 5 בבניין ננו-טכנולוגיה: הכרזה על זוכה (ש. בן עמי סוכנויות).

19.6.2018, מכרז סגור 6/18 לעבודות ריהוט מוזמן להרחבת מדור שכר לימוד: הכרזה על זוכה (שרת רהיטי נגריית עיצוב בע"מ).

החלטה מכרזים סגורים רבעון 5.2018 15/05/2018

15.5.2018, מכרז סגור 10/18: אישור קיום מכרז סגור בין בעלי מאלכה הנכללים במועד זה ברשימת המציעים בתחום ריהוט כללי (נגרות), לצורך עבודות ריהוט במבנה C קומה 5 בבניין ננו-טכנולוגיה.

15.5.2018, מכרז סגור 6/18: הכרזה על זוכה. [ההודעה נמשכה חזרה ביום 16.5.2018].

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/05/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

 חברת לוגוס אסטרטגיה ותקשורת

נושא ההתקשרות:   

המשך מתן שירותי ייעוץ תקשורתי למרכז רקמן מטעמי יחסי אמון מיוחדים, מקצועיות, תהליך התמקצעות שעבר צוות הייעוץ התקשרותי וטעמים נוספים כמפורט בחוות הדעת 

היקף/תקופת ההתקשרות:

 שנתיים עם שתי זכויות ברירה לאוניברסיטה בנות שנה אחת כ"א. עלות: 7,700 ₪ בתוספת מע"מ לחודש.

מצורפת בזו חוות הדעת של פרופ' רות הלפרין קדרי מהפקולטה למשפטים ודר' גלית שאול מנכ"ל מרכז רקמן.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 31.5.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 15/05/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

15.5.2018

שם הספק:   

סטודיו לעיצוב טוקן

נושא ההתקשרות:

הקמה ועיצוב תערוכות אומנות ומדע ארוכות טווח במוזיאון הננו ע"ש יוסף פטר.

היקף/תקופת ההתקשרות:

604,408 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים).

החלטה:

לאחר ששוכנעה כי אכן מדובר בשירותים ייחודיים שעניינם תרבות ואמנות, ולאחר שצוות ניהול המוזיאון לננוטכנולוגיה (בהקמה) בחן שלוש הצעות רלבנטיות וחיווה דעתו כי הצעת סטודיו לעיצוב טוקן היא המטיבה ביותר עם צרכי האוניברסיטה הן בהיבט תוכני והן בהיבט כספי, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם סטודיו לעיצוב טוקן לצורך הקמה ועיצוב תערוכות אומנות ומדע ארוכות טווח במוזיאון הננו ע"ש יוסף פטר, כפטורה ממכרז לפי תקנה תקנה 3(8): התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי . שווי ההתקשרות: 604,408 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים). ככל שיידרשו שינויים או תוספות בשווי ההתקשרות – שלא ניתן היה לראותם במועד זה – יש לרכזם ולהביא בפני ועדת המכרזים בקשה בכתב לאשרם מראש, ובלבד שסכומם המצטבר לא יעלה על 50 אש"ח כולל מע"מ ובכפוף לקיומו של תקציב מתאים לכך.

סטודיו טוקן יידרש להמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים. כמו כן יידרש להמציא אישור בדבר הכיסויים הביטוחיים הקיימים בידיו אשר יועבר לעיון יועצת הביטוח של האוניברסיטה. יוכן הסכם בכתב להסדרת השירותים ותנאיהם.

שווי הפטור אינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 15/05/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

15.5.2018

שם הספק:   

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת ציוד משרדי ונייר

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 30/6/2018 בהתאמה להודעת ההארכה של החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת הביניים שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטת הועדה:

לאור הודעת החשכ"ל על הארכה בחודשיים את ההתקשרות עם גרפיטי, עד לבחירת זוכים במכרז החדש שיערך, ועדת המכרזים של האוניברסיטה מסווגת בזה את ההתקשרויות עם חברת גרפיטי בע"מ, לצורך אספקת ציוד משרדי ונייר צילום והדפסה לאוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

תוקף: עד ליום 30/6/2018 בהתאמה להודעת ההארכה של החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת הביניים שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

ההתקשרות המקורית בפטור (ללא סיווג פטור נוכחי זה), אושרה זה מכבר (7.2013) על ידי ועדת הפטור. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 06/05/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

6.5.2018

שם הספק

סם קסהון (עוסק)

נושא ההתקשרות:   

פעילות מגביתית מטעם האוניברסיטה בקרב תורמים פוטנציאליים בקהילות הציוניות במדינות אזור אסיה-פסיפיק

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים עם אפשרות להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. שכר בסיס + עמלות, כמקובל באוניברסיטה בהתקשרות דומות.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה (החלטה זו מפורסמת רק ביום 7.5.2018 כדי לוודא שאכן לא נתקבלה כל פנייה גם בשעות האחדות שנותרו בין מועד קבלת ההחלטה ביום 6.5.2018 לפנות ערב, ועד לסיום תקופת הפרסום בשעה 24:00):

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם סם קסהון, כספק יחיד לפעילות מגביתית מטעם האוניברסיטה בקרב תורמים פוטנציאליים בקהילות הציוניות במדינות אזור אסיה-פסיפיק, וזאת לתקופה של שנתיים עם אפשרות להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ובתמורה: שכר בסיס + עמלות, כמקובל באוניברסיטה בהתקשרות דומות (בכפוף לתקציב מאושר). סכום ההתקשרות נכון למועד זה נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור (אם צפוי לחרוג – יש לשוב לדיון בועדת המכרזים). 

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 02/05/2018

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

חודש מאי 2018

 

החלטת הועדה:

החלטה מיום 2.5.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: המחלקה להיסטוריה - כנס השואה: מודעה בעיתון 'הארץ': ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 3.5.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: הפקולטה למשפטים: קמפיין מודעות לתואר ראשון; דוברות - קמפיין לימים פתוחים: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 8.5.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: הפקולטה למשפטים – BIG DATA: קמפיין עיתונות; המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – מודעת 20" בעיתון 'הארץ'; המרכז לקידום הוראה – מודעת רבע סדין/עמוד של שישי בעיתונים 'מקור ראשון' ו-'הארץ'; המחלקה למזרח תיכון – שער אחורי בעיתון 'מקור ראשון': ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר בכל אחת מפעילויות תקשורת אלו, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 10.5.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: מודעות לאירוע פרס שומר ציון: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 15.5.2018: משרד אפ הופר

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זממנו: פרסום בפייסבוק, באנרים ואתר בשבע; מדעי המח: פנייה לקהלים מפולחים בפייסבוק; קמפוס חרדי: פרסום במקומונים חרדיים: מהטעמים שהונחו בפניה, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר בכל אחת מפעילויות תקשורת אלו, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 16.5.2018: משרד אפ הופר

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: משאבי אנוש פרסום מודעה על מכרז בעיתון 'מקור ראשון' (מנהל הוצל"א); מודעה בעיתון 'הארץ' לקתדרא ע"ש בראון: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 22.5.2018: משרד אפ הופר

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: הפקולטה למשפטים: קמפיין פייסבוק והכנת דף נחיתה לתארים מתקדים במשפטים: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 24.5.2018: משרד אפ הופר

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: פרסום מודעה לקתדרא לחקר החסידות בעיתון 'מקור ראשון': ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 28.5.2018: משרד אפ הופר

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: פרסום מודעה לתכנית למדע טכנולוגיה וחברה בעיתון 'הארץ';קמפיין פייסבוק ל-15-21 יום עבור התכנית לביואתיקה: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר עבור כל פעילות כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 30.5.2018: משרד אפ הופר

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: פרסום מודעה בעיתון 'ג'רוזלם פוסט' עבור המחלקה למחשבת ישראל; הפקולטה להנדסה: פרסום בפייסבוק ובגוגל לחודש יוני; כנס המחלקה למוזיקה: "מי אני שיר ישראלי" - פרסום מודעה בעיתון 'הארץ', גודל 90": ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר עבור כל פעילות כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 02/05/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

2.5.2018

שם הספק:  

ישיבה יוניברסיטי

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה – תכנית קיץ למחקר באוניברסיטת בר אילן

תקופת ההתקשרות:

שלושה מחזורים (מחזור מדי שנה), עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בשני מחזורים נוספים.

החלטה:  

לאחר שעיינה בפניית ראשת התכנית:

 1. הועדה השתכנעה כי ההתקשרות עם ישיבה יוניברסיטי הינה שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה העולה בקנה אחד עם לשון ותכלית התקנה.
 2. מדובר בתכנית קיץ למחקר בה משתתפים סטודנטים שרובם מישיבה יוניברסיטי והפתוחה גם לסטודנטים מאוניברסיטאות אחרות בצפון אמריקה (הפניה נעשית אל אוניברסיטת בר- אילן). ישיבה יוניברסיטי מפיצה את הפרסום אודות התכנית, ומסייעת לאוניברסיטת בר-אילן לאורך תהליך הגיוס; הסטודנטים שוהים במעונות ישיבה יוניברסיטי (מעונות גרוס) בירושלים, המתואמים לאופיים הדתי (מגורים נפרדים לגברים ונשים, קייטרינג בכשרות מהדרין, בית מדרש במקום); במעונות, הסטודנטים המתארחים גם מונחים על ידי זוג מורים מטעם ישיבה יוניברסיטי, המתגורר במקום ומעביר שיעורי ערב; עלות התכנית ממומנת על ידי שני תורמים של אוניברסיטת בר-אילן, וישיבה יוניברסיטי משתתפת (מסבסדת) את עלות המעונות; במסגרת שיתוף הפעולה אוניברסיטת בר-אילן מעמידה לרשות הסטודנטים את מתקני המעבדות וסיוע והדרכת הסגל האקדמי-המחקרי של האוניברסיטה; התכנית היא בתיאום מלא עם ישיבה יוניברסיטי.
 3. פרופ' וילסון-גורדון מציינת כי התכנית מרימה לאוניברסיטה תרומה גדולה – סטודנטים מוכשרים המשתתפים בתכנית המשותפת משמשים כעוזרי מחקר במהלך פגרת הקיץ/המבחנים באוניברסיטה, משתלבים במחקר וחלקם אף כותבים מאמרים עם סגל אוניברסיטת בר-אילן, על סמך המחקרים בהם השתתפו הסטודנטים.
 4. לאור זאת ולאחר שהשתכנעה כאמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם ישיבה יוניברסיטי בישראל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

תקופת ההתקשרות המאושרת הינה לשלושה מחזורים (מחזור מדי שנה), עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בעוד שני מחזורים נוספים. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, הנמוך מ-1.5 מש"ח אין צורך באישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 01/05/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

1.5.2018

שם הספק

חברת ארנפלד לימודים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

לשירותי שיווק וגיוס סטודנטים לתכניות לימודים אקדמיות לבוגרי סמינרים למורים/מורות במגזר החרדי

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים עם שתי זכויות ברירה לאוניברסיטה, בנות שנה אחת כ"א, להאריך את ההתקשרות. התמורה תלויית היקף הגיוס בפועל.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת ארנפלד לימודים בע"מ, כספק יחיד לשירותי שיווק וגיוס סטודנטים לתכניות לימודים אקדמיות לבוגרי סמינרים למורים/מורות במגזר החרדי, וזאת לתקופה של3 שנים עם שתי זכויות ברירה לאוניברסיטה, בנות שנה אחת כ"א, להאריך את ההתקשרות.התמורה תלויית היקף הגיוס בפועל.

הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 01/05/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

1.5.2018

שם הספק

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם

היקף/תקופת ההתקשרות:

6 חודשים, מיום 1.4.2018 עד 31.9.2018 עם אפשרות לסיום מוקדם בהודעה מראש; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ, כספק יחיד לשירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם, וזאת לתקופה של 6 חודשים, מיום 1.4.2018 עד 31.9.2018 עם אפשרות לסיום מוקדם בהודעה מראש; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 01/05/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

1.5.2018

שם הספק ונושא ההתקשרות:   

חברת לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ, כספק יחיד של עדשות תוצרת OPTISWISS

חברת סופלקס בע"מ, כספק יחיד של עדשות מגע תוצרת סופלקס בע"מ

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים (בכפוף לתקציב מאושר)

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ, כספק יחיד של עדשות תוצרת OPTISWISS, וזאת לתקופה של 3 שנים (בכפוף לתקציב מאושר). סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

2. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת סופלקס בע"מ, כספק יחיד של עדשות מגע תוצרת סופלקס בע"מ, וזאת לתקופה של 3 שנים (בכפוף לתקציב מאושר). סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודשים אפריל ומאי 2018) 01/05/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודשים אפריל ומאי 2018)

1.5.2017, קומפיוטרגארד: מימוש זכות ברירה לתקופה בת 12 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.5.2019.

22.5.2017, קופי טיים - עגלות קפה: מימוש זכות ברירה לתקופה בת 36 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד 1.2.2020. קופי טיים - אינטרנט קפה: מימוש זכות ברירה לתקופה בת 36 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד 31.3.2021. 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 24/04/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

שרת רהיטי נגרות עיצוב בע"מ

נושא ההתקשרות:   

ייצור שולחן ארגונומי ללא ארונות מגירות אשר נוסף לסט שולחנות שקיימות כבר במעבדה (בייצורו),

היקף/תקופת ההתקשרות:

1,760 ₪ + מע"מ.

מצורפת בזו חוות הדעת של דר' אדם איתן מהפקולטה להנדסה באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 9.5.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 17/04/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

סם קסהון

נושא ההתקשרות:   

פעילות מגביתית מטעם האוניברסיטה בקרב תורמים פוטנציאליים בקהילות הציוניות במדינות אזור אסיה-פסיפיק

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים עם אפשרות להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. שכר בסיס + עמלות, כמקובל באוניברסיטה בהתקשרות דומות.

מצורפת בזו חוות הדעת של דר' מירב גלילי, סגנית נשיא לפיתוח באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 6.5.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קישור

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 11/04/2018

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

חודש אפריל 2018

 

החלטת הועדה:

החלטה מיום 11.4.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי ככל אחת מפעילויות התקשורת הבאות: דוברות - פרסום מודעות לחבר הנאמנים; פרסום מודעה ללימודי א"י וארכיאולוגיה; קמפיין למסלול פרשנות ותרבות, פרסום לפקולטה למשפטים - עיתון דה מרקר: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, שהגיש בנפרד את ההצעה הזולה ביותר עבור כל אחד מהשירותים הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

משרד אפ הופר ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 12.4.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי פעילויות התקשורת הנחוצה לפקולטה להנדסה: פרסום בגוגל ופייסבוק ולתכנית לימודי תעודה במגדר - פרסום בדיגיטל: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר עבור כל אחד מהשירותים הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

משרד אפ הופר ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 24.4.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי פעילויות התקשורת הבאות: מחלקה לאנגלית: מודעת 20" בג'רוזלם פוסט; לביה"ס לתקשורת ובס"א: מודעה אודות כנס בעיתון 'מקור ראשון'; לביה"ס לתארים מתקדמים בבריאות הציבור: מודעת30", בעיתון 'ידיעות אחרונות'; לביה"ס לעבודה סוציאלית: קמפיין פייסבוק לשלושה שבועות; לתכנית ליישוב סכסוכים: קמפיין בפייסבוק: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר בכל אחת מפעילויות התקשורת הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

אם טרם עשה כן במסגרת ההתקשרויות שסווגו כפטורות ממכרז עם משרד אפ הופר בחודש האחרון, ימציא המשרד תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

 

החלטה מיום 25.4.2018: משרד אפ הופר. 

לגבי ככל אחת מפעילויות התקשורת הבאות: פרסום תכנית 'אילנות' (מצטיינים) - גל שני; מודעה אודות הכנס השנתי של המחלקה לתנ"ך בעיתון 'מקור ראשון'; מודעה עבור התכנית לפרשנות ותרבות: עיתון 'הארץ'; מודעה עבור הפקולטה להנדסה: במגזין 'בעזרת השם' (מגזין המותגים של מקור ראשון): ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, שהגיש בנפרד את ההצעה הזולה ביותר עבור כל אחד מהשירותים הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

ככל שטרם עשה כן לגבי סיווג ההתקשרויות הפטורות איתו בחודש האחרון, משרד אפ הופר ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או מערך הדוברות לקבלם).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 10/04/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

 רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ 

נושא ההתקשרות:   

שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות ועד העובדים ואגף הממונה על השכר כולל ייעוץ בתחומי שכר וכוח אדם

היקף/תקופת ההתקשרות:

6 חודשים, מיום 1.4.2018 עד 31.9.2018. 

 

מצורפת בזה חוות הדעת של מר זוהר ינון, מנהל כללי של האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 25.4.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

 

 

מכרזים סגורים רבעון 3.2018 28/03/2018

28.3.2018, מכרז סגור 6/18: אישור קיום מכרז סגור בין בעלי מאלכה הנכללים במועד זה ברשימת המציעים בתחום ריהוט כללי (נגרות), לצורך עבודות ריהוט מוזמן להרחבת מדור שכר לימוד.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 20/03/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

סופלקס בע"מ

נושא ההתקשרות:   

אספקת עדשות מגע תוצרת סופלקס בע"מ

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים.      

מצורפת בזה חוות הדעת של פרופ' פיין, ראש מעבדת עדשות מגע בביה"ס לאופטומטריה ומדעי הראייה, ואישור נלווה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 10.4.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעת ומסמך נלווה

החלטה הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 20/03/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

ארנפלד לימודים בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שיווק וגיוס סטודנטים לתכניות לימודים אקדמיות לבוגרי סמינרים למורים/מורות במגזר החרדי

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים עם שתי זכויות ברירה לאוניברסיטה, בנות שנה אחת כ"א, להאריך את ההתקשרות.

מצורפת בזה חוות הדעת של משה גוטליב, יועץ בכיר למנכ"ל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 10.4.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות הדעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 20/03/2018

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.3.2018 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 7.5.2018)

שם הספק :

ישי רכטמן (עוסק) 

הרחבת ההתקשרות:

הפעלת מסעדת 'רוזמרין' לרווחת הסגל 

תקופת ההרחבה:  

תקופה נוספת בת 12 חודשים נוספים, היינו עד 9.7.2019, במתכונת זהה ובתנאים זהים, עם זכות ברירה יחידה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות בתנאים זהים או מטיבים לתקופה נוספת שלא תעלה על 12 חודשים נוספים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות עם ישי רכטמן (עוסק) כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 12 חודשים נוספים, היינו עד 9.7.2019, במתכונת זהה ובתנאים זהים, עם זכות ברירה יחידה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות בתנאים זהים או מטיבים לתקופה נוספת שלא תעלה על 12 חודשים נוספים.

2. הזכיין ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים (באחריות רמ"ד ברי רשות ותקשורת לקבלם).

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 7.5.2018

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2018) 13/03/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2018):

13.3.2018, מאיר שמחה (עוסק): מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי כתיבת תכנים באנגלית, לשנה נוספת בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 17.3.2019 (כולל).

27.3.2018, שראל מהנדסים: מימוש זכות הברירה בהסכם לשרותי אחזקת מזרקות לקמפוס, לתקופה נוספת של 12 חודשים בתנאים זהים. מססה + י.ר.א.ב: מימוש זכות הברירה בהסכם לשרותי פינוי פסולות, לתקופה נוספת של 12 חודשים בתנאים זהים. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 13/03/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

13.3.2018

שם הספק

תומקס פתרונות סריקה בע"מ

נושא ההתקשרות:   

מערכת משולבת שפיתחה החברה לניהול תהליך בדיקת בחינות משלב של חלוקת מחברות בחינה סרוקות בצורה אוטומטית ומקוונת בין הבודקים לפי לוגיקה עסקית, דרך עריכה מתקדמת ומתן הערות ע"י הבודק ע"ג הקובץ הסרוק עצמו ועד השלב של קליטת הציונים האוטומטית במערכת

היקף/תקופת ההתקשרות:

חמש שנים.   

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות תומקס פתרונות סריקה בע"מ, כספק יחיד של מערכת משולבת שפיתחה החברה לניהול תהליך בדיקת בחינות משלב של חלוקת מחברות בחינה סרוקות בצורה אוטומטית ומקוונת בין הבודקים לפי לוגיקה עסקית, דרך עריכה מתקדמת ומתן הערות ע"י הבודק ע"ג הקובץ הסרוק עצמו ועד השלב של קליטת הציונים האוטומטית במערכת.

משך ההתקשרות: חמש שנים, סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. (בכפוף לתקציב מאושר).

2. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 13/03/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ

נושא ההתקשרות:   

אספקת עדשות תוצרת OPTISWISS

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים.      

מצורפת בזה חוות הדעת של פרופ' פולת, ראש ביה"ס לאופטומטריה ומדעי הראייה, ואישור נלווה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 29.3.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 13/03/2018

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

חודש מרץ 2018

 

החלטה מיום 13.3.2018: משרד אפ הופר. 

החלטת הועדה:

לגבי הפרסום הנחוץ למרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים וכן לאינסרט הנחוץ למערך קשרי חוץ: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, שהגיש בנפרד את ההצעה הזולה ביותר עבור כל אחד מהשירותים הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

לגבי פניית הפקולטה להנדסה: לגבי פרסום בשבועונים מודפסים ופרסום באנרים דיגיטלי באתרים שצויינו, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, שהגיש את ההצעה הזולה ביותר עבור כל אחד מהשירותים הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29). כמו כן לאור הנימוקים שהונחו בפניה, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר לצורך קידום בגוגל וברשתות חברתיות פייסבוק, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29) ואולם סיווג לצורך זה ניתן לחודש קלנדרי אחד בלבד (מרץ 2018). מערך הדוברות מתבקש לבחון האפשרות לבנות תכנית קידום כאמור ברשתות חברתיות עם מציעים נוספים בתקופה העוקבת. 

משרד אפ הופר ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או היחידה הדורשת לקבלם).

 

החלטה מיום 14.3.2018 (סבב דוא"ל): משרד אפ הופר. 

פרסום יום פתוח לימודים מתקדמים 22.3.18: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

ככל שטרם עשה כן בנוגע להתקשרות קודמת שסווגה בימים אלו כפטורה ממכרז, משרד אפ הופר ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או היחידה הדורשת לקבלם).

 

החלטה מיום 27.3.2018: משרד אפ הופר. 

בעניין פעילות התקשורת היזומה הנחוצה לביה"ס לעו"ס (קידום בפייסבוק) וכן פעילות התקשורת היזומה הנחוצה לפרסום תכניות הלימודים בקמפוס החרדי: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד אפ הופר, בעל ההצעה הזולה ביותר עבור כל אחד מפרוייקטים אלו, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

ככל שטרם עשה כן בנוגע להתקשרות קודמת שסווגה בשבוע שעבר כפטורה ממכרז, משרד אפ הופר ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976וכן תצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים בעניין עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. (באחריות קניין הרכש ו/או היחידה הדורשת לקבלם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 27/02/2018

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

תאריך ההחלטה:

27.2.2018

שם השוכר:

תלמוד תורה מוריה ע"ר

מהות ההתקשרות:

השכרת נכס בחכירת האוניברסיטה, ברובע היהודי בעיר העתיקה, בפינת הרחובות משגב לדך 6 ושוני ההלכות 2

היקף/תקופת ההתקשרות:

12 חודשים מיום 1.8.2018, בתמורה זהה לשומה שנערכה בחודש זה, כפי שדווחה לועדה, עם זכות ברירה הכפופה להסכמת ואישור האוניברסיטה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת. 

החלטת הועדה:

1. הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם תלמוד תורה מוריה ע"ר, בעסקת השכרת הנכס בחכירת האוניברסיטה הנמצא ברובע היהודי בעיר העתיקה, בפינת הרחובות משגב לדך 6 ושוני ההלכות 2, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13).

2. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם תלמוד תורה מוריה ע"ר כאמור, לתקופה בת 12 חודשים מיום 1.8.2018, בתמורה זהה לשומה שנערכה בחודש זה, כפי שדווחה לועדה, עם זכות ברירה הכפופה להסכמת ואישור האוניברסיטה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת. 

3. תלמוד תורה מוריה ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים והתצהיר לפי התיקון לחוק חובת המכרזים (גודל העסק). (לטיפול מנהל הנכסים).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 20/02/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

תומקס פתרונות סריקה בע"מ

נושא ההתקשרות:   

מערכת משולבת שפיתחה חברת תומקס פתרונות סריקה בע"מ, לניהול תהליך בדיקת בחינות משלב של חלוקת מחברות בחינה סרוקות בצורה אוטומטית ומקוונת בין הבודקים לפי לוגיקה עסקית, דרך עריכה מתקדמת ומתן הערות ע"י הבודק ע"ג הקובץ הסרוק עצמו ועד השלב של קליטת הציונים האוטומטית במערכת.

היקף/תקופת ההתקשרות:

חמש שנים.      

מצורפת בזה חוות הדעת של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 8.3.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש פברואר 2018) 04/02/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש פברואר 2018):

4.2.2018, אמ. ג'י. אס פתרונות שפה: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי כתיבת תוכן בשפה האנגלית, לתקופה נוספת בת שנה, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 24.2.2019.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 30/01/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

30.1.2018

שם הספק:   

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת ציוד משרדי ונייר

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 30/4/2018 בהתאמה להודעת ההארכה של החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת הביניים שאינו עולה על1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטת הועדה:

לאור הודעת החשכ"ל על הארכה במספר חודשים את ההתקשרות עם גרפיטי, עד לבחירת זוכים במכרז החדש שיערך, ועדת המכרזים של האוניברסיטה מסווגת בזה את ההתקשרויות עם חברת גרפיטי בע"מ, לצורך אספקת ציוד משרדי ונייר צילום והדפסה לאוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

תוקף: עד ליום 30/4/2018 בהתאמה להודעת ההארכה של החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת הביניים שאינו עולה על1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

ההתקשרות המקורית בפטור (ללא סיווג פטור נוכחי זה), אושרה זה מכבר (7.2013) על ידי ועדת הפטור

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 22/01/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

22/1/2018

שם הספק

מטלפרס יצוא (1982) בע"מ

נושא ההתקשרות:   

תחזוקה ומתן אחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA, מדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים.      

החלטה:

לאחר שועדת המכרזים דנה בהתנגדות שהוגשה, על סמך פניית פארגון-קבוצת ברנע והתייחסות הגורם המקצועי באוניברסיטה – רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית, אינג' גנאדי סיצ'יקוב, בכתב ובעל-פה, מחליטה הועדה כדלקמן לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4:

1.ועדת המכרזים השתכנעה בטעמי הגורם המקצועי, אינג' גנאדי סיצ'יקוב.

2.לפיכך, הועדה מאשרת את ההתקשרות עם מטלפרס יצוא (1982) בע"מ, כספק יחיד לתחזוקה ומתן אחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA, מדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה. תקופת ההתקשרות: שנתיים.

3.מטלפרס תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

4. בהתאם לתקנה 4(ה) לתקנות החלות על התקשרויות האוניברסיטה, תימסר הודעה על החלטה זו לפונה.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ינואר 2018) 22/01/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ינואר 2018):

22.1.2018, אם.אס.טי תכנון מערכות תקשורת: מימוש זכות הברירה בתנאים זהים לתקופה בת שנה קלנדרית.

30.1.2018, מוניות תל השומר: מימוש זכות ברירה לשנה נוספת, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 1.3.2019.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 11/01/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

11/1/2018

שם הספק

א.ב.ד מבנים ניידים

נושא ההתקשרות:   

עבודת פירוק והעתקת מתחם מבנים יבילים של המכינות היעודיות, תוך שמירה על אחידות ורציפות האחריות.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-200 אש"ח בתוספת מע"מ. 

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם א.ב.ד מבנים ניידים, כספק יחיד לעבודת פירוק והעתקת מתחם מבנים יבילים של המכינות היעודיות, תוך שמירה על אחידות ורציפות האחריות. היקף ההתקשרות: כ-200 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב מאושר).

2. א.ב.ד מבנים ניידים תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/01/2018

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.1.2018

שם הספק: 

אפקון התקנות ושירותים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

תחזוקת מערכות מתח גבוה בקמפוס

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם אפקון התקנות ושירותים בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הרחבת ההתקשרות עם אפקון התקנות ושירותים בע"מ  לתקופת הביניים עד להכרזה על זוכה במכרז הפומבי שפורסם (ההצעות נמצאות בבדיקה), וזאת בסכום שלא יעלה על 50,000 ₪ כולל מע"מ.

3. נותן השירותים ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 04/01/2018

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך 
לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2018

שם נותן השירותים:

בראב מחשבים ישראל בע"מ (BCI).  

מהות ההתקשרות:

מערכת מינהל סטודנטים: הקניית יכולות נוספות לתוכנה המפותחת והרחבתה לאור צרכים שהתבררו תוך כדי העבודה. 

החלטת הועדה:  

בהתאם לסמכותה לפי תקנה 3 (4)(ב)(3) – לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע 2010, ועדת הפטור מאשרת הרחבת ההתקשרות עם חברת בראב BCI באופן של הקניית יכולות נוספות לתוכנה המפותחת, והרחבתה, לאור צרכים שהתבררו תוך כדי העבודה על הטמעת המערכת ובתוספת תקציב כמפורט במכתב של סמנכ"ל התקשוב מיום 29.11.2017, לשנתיים הקרובות ובמגבלות התקציביות שפורטו בהחלטת ועדת המכרזים העליונה מיום 5.2.2017 (מספר – 95-2017).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 04/01/2018

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך 
לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2018

שם נותן השירותים:

רותם אסטרטגיות עסקיות (2003) בע"מ.

מהות ההתקשרות:

התקשרות המשך:תכנית אסטרטגית לאוניברסיטה.

החלטת הועדה:  

הוועדה השתכנעה שהתקיימו נסיבות מיוחדות ותנאים מיוחדים כפי שפורטו בגוף הבקשה ובדברי ההסבר בדיון המצדיקים אישור התקשרות המשך עם חברת רותם אסטרטגיה. תוכנית המשך בנויה על שני אדנים:

 1. השלמת המשימות המקוריות לפי הצרכים. היה צריך להרחיב את הפעילות של החברה האסטרטגית, והתברר שנדרש לכך היקף עבודה הרבה יותר גדול.
 2. בקשה של המשכיות. יש צורך להעביר התוכנית לות"ת ולאחר אישורה ליישם את התוכנית.
  ...

בהתאם לסמכותה לפי תקנה 3 (4)(ב)(3) – לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע 2010, ועדת הפטור מאשרת התקשרות המשך עם חברת "רותם אסטרטגיות עסקיות 2003 בע"מ", לשנה קלנדרית נוספות עד ליום כ"ב כסלו תשע"ט (30.11.2018), בהיקף השירותים ובתנאים שתוארו בבקשה.

החלטה מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ינואר 2018) 02/01/2018

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ינואר 2018):

2.1.2018, וירה מורביץ: מימוש זכות הברירה בהתקשרות לשירותי גיוס משאבים מתורמים ברחבי העולם, לרבות בקשר עם מהלכי גיוס תלויים ועומדים וגם עתידיים, וייעוץ מגביתי, בתנאים זהים, למשך תקופה נוספת בת שנה, עד 31.12.2018.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 02/01/2018

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

מטלפרס יצוא (1982) בע"מ

נושא ההתקשרות:   

תחזוקה ומתן אחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA, מדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים.      

מצורפת בזה חוות הדעת של גנאדי סיצ'יקוב, רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 16.1.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 

חוות דעת ומסמכים נלווים

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 02/01/2018

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.1.2018  (אישור המנכ"ל ניתן ביום 15.1.2018).

שם הספק: 

מגלקום בע"מ.

נושא התקשרות ההמשך:

אספקה, התקנה ואחזקת מערכות כריזה בקמפוס רמת גן של האוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה נוספת בת 3 שנים עם זכות ברירה להארכתה בשנתיים נוספות.

החלטה:

לאור עמדת המנכ"ל הנחוצה לפי תקנה 3(4)(ב)(2), אשר הונחה בפני ועדת המכרזים, מתוקן בזה הרכב תקופת סיווג הפטור שאושרה בהחלטת ועדת המכרזים מיום 19.12.2018 (וטעונה גם אישור המנכ"ל).

לפיכך, ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך עם חברת מגלקום בע"מ, בהסכם לאספקה, התקנה ואחזקת מערכות כריזה בקמפוס רמת גן של האוניברסיטה, לתקופה נוספת בת 3 שנים עם זכות ברירה להארכתה בשנתיים נוספות.

3. החברה תמציא אישורים (ניכוי מס וניהול פנקסים) ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 15.1.2017

וועדת תשומות עד תאריך 02/01/2018 02/01/2018

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 02/01/2018

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 26/12/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

26.12.2017

שם הספק:   

חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ (אחד מזוכי המכרז המרכזי 24-2014 שערך חשכ"ל)

מהות ההתקשרות:  

רכישת ריהוט עץ (מוכן)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.  

כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד 8.2018, אך לא יותר מ-3 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרויות עם חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ, לצורך אספקת ריהוט משרדי מוכן לאוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד:

סל 1 – ריהוט עץ, לפי מכרז מרכזי מממ-24-2014: בתנאים זהים.

תוקף: כל עוד ההתקשרות של החשכ"ל עם החברה בתוקף, אך לא יותר מ-3 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

היקף הפטור לא עולה על 1.5מש"ח. על כן, החלטת ועדת המכרזים לא טעונה את אישור ועדת הפטור

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 26/12/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

א.ב.ד מבנים ניידים

נושא ההתקשרות:   

עבודת פירוק והעתקת מתחם מבנים יבילים של המכינות היעודיות, תוך שמירה על אחידות ורציפות האחריות.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-200 אש"ח בתוספת מע"מ. 

מצורפת בזה חוות הדעת של גדי בוגנים, מנהל הבינוי באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 10.1.2018, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת מקצועית מצורפת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 26/12/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

26/12/2017

שם הספק:

ד"ר חיה שוורץ

נושא ההתקשרות: 

שירותי ניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל.

היקף ותקופת ההתקשרות:

שנה, עם שתי זכויות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת כ"א; 170 אש"ח לשנה כולל מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם ד"ר חיה שוורץ, כספק יחיד כספק יחיד לשירותי ניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל.  תקופת וההיקף ההתקשרות: שנה, עם שתי זכויות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת כ"א; 170 אש"ח לשנה כולל מע"מ.

2. ד"ר חיה שוורץ תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976(באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/12/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

19/12/2017

שם הספק:

נגריית שרת

נושא ההתקשרות: 

עבודות נגרות – השלמות נדרשות בפרוייקט המדרשה בו ביצעה את כל עבודות הנגרות, תוך שמירה על אחידות הסגנון, הגימורים, גוונים וחיפויי פורמייקה.

היקף ההתקשרות:

 40 אש"ח בתוספת מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם נגריית שרת כספק יחיד (לאחר פרסום) לפי תקנה 3(18): עבודות נגרות – השלמות נדרשות בפרוייקט המדרשה בו ביצעה את כל עבודות הנגרות, תוך שמירה על אחידות הסגנון, הגימורים, גוונים וחיפויי פורמייקה, בהיקף כספי של 40 אש"ח בתוספת מע"מ.

הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (באחריות מערך הבינוי לקבלם).

ודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 12/12/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

12.12.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 27/12/2017)

שם הספק :

טיולי גילי (1989) בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי הסעות.

היקף ההרחבה:  

24 חודשים נוספים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות עם טיולי גילי (1989) בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 24 חודשים נוספים, במתכונת זהה ובתנאים זהים.

2. החברה תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (באחריות מנהל רכש כללי לקבלם).

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 27.12.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 12/12/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

12.12.2017

שם הספק: 

מר יונה טילמן (עוסק)

נושא התקשרות ההמשך:

לשירותי ריכוז 2-3 קורסים עד תום תקופת ההתקשרות בהסכם לשירותי ניהול תכנית ברוקדייל

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד תום תקופת ההתקשרות (שווי התקשרות ההמשך אינו עולה על 50,000 ₪ כולל מע"מ).

החלטה:

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם מר יונה טילמן (בהסכם לשירותי ניהול תכנית ברוקדייל), כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הרחבת ההתקשרות עם מר יונה טילמן לשירותי ריכוז 2-3 קורסים עד תום תקופת ההתקשרות (סכום התוספת אינו עולה על 50,000 ₪ כולל מע"מ).

3. נותן השירותים ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 12/12/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

12/12/2017

שם הספק:

טי.איי. פתרונות (ישראל) בע"מ

נושא ההתקשרות: 

שירותי תחזוקת מערכות קירור (צ'ילרים) מתוצרת TRANE המותקנים באוניברסיטת בר אילן.

היקף ותקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.12.2020, עם זכות ברירה לאוניברסיטה להאריך את ההתקשרות בעד שנתיים נוספות.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם טי.איי. פתרונות (ישראל) בע"מ כספק יחיד לפי תקנה 3(18): לשירותי תחזוקת מערכות קירור (צ'ילרים) מתוצרת TRANE המותקנים באוניברסיטה, עד ליום 31.12.2020, עם זכות ברירה לאוניברסיטה להאריך את ההתקשרות בעד שנתיים נוספות.

החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

החלטה מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש דצמבר 2017) 05/12/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש דצמבר 2017):

5.12.2017, אינג' שמואל גן אל (גן אל מהנדסים יועצים בע"מ): מימוש זכות הברירה לשירותי ייעוץ הנדסי בתחומים ופרויקטים מסוימים הקשורים לתחום מומחיותו, בתנאים זהים, למשך תקופה נוספת בת שנה, עד 31.12.2018.

26.12.2017, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ; נס מט"ח בע"מ; זיפקום תקשורת בע"מ; תים נטקום בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכמים לאספקת מחשבים וציוד מחשוב, בתנאים זהים, עד ליום 16.1.2019.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 05/12/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

דר' חיה שוורץ. 

נושא ההתקשרות:   

שירותי ניהול אקדמי ומקצועי של פרויקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל. [נותנת השירות כיום]

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עם שתי זכויות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת כ"א; 170 אש"ח לשנה כולל מע"מ.  

מצורפת בזה חוות הדעת של סמנכ"ל תפעול וסמנכ"ל הכספים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 19.12.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש נובמבר 2017) 30/11/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש נובמבר 2017):

28.11.2017, הולץ קרסנר מהנדסים בע"מ: מימוש זכות הברירה, לשירותי תכנון וייעוץ בתחום המעליות לתקופה בת 6 חודשים (מעבר ל30.11.2017), בתנאים זהים. מטלפרס יצוא (1982) בע"מ: מימוש זכות הברירה, לתחזוקת ציוד בטיחותי מסוג מערכות שחרור עשן (חלונות / כיפות עשן, פתחי שחרור עשן ודמפרי אש למיניהם) מתוצרת SIMON RWA, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה 30.5.2019. סי אר סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ: מימוש זכות הברירה, לשירותי בדיקות תחזוקה ובטיחות למנדפים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה 18.1.2019.

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 28/11/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

 נגריית שרת

נושא ההתקשרות:   

עבודות נגרות – השלמות נדרשות בפרוייקט המדרשה בו ביצעה את כל עבודות הנגרות, תוך שמירה על אחידות הסגנון, הגימורים, גוונים וחיפויי פורמייקה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

 40 אש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזה חוות הדעת של גדי בוגנים, מנהל הבינוי.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 14.12.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 21/11/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

21.11.2017

שם הספק: 

מר דני אהרונוביץ

נושא התקשרות ההמשך:

שירותים כמפקח על רכבים תפעוליים שבשירות האוניברסיטה

היקף/תקופת ההתקשרות:

6 חודשים בתנאים זהים (שווי התקשרות ההמשך אינו עולה על 50,000 ₪ כולל מע"מ).

החלטה:

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם מר דני אהרונוביץ (בהסכם לשירותים כמפקח על רכבים תפעוליים שבשירות האוניברסיטה), כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הארכת ההתקשרות עם מר דני אהרונוביץ (בהסכם לשירותים כמפקח על רכבים תפעוליים שבשירות האוניברסיטה), לתקופה נוספת של 6 חודשים בתנאים זהים. (שווי ההתקשרות המצרפי אינו עולה על 50,000 ₪ כולל מע"מ).

3.  האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות ורציפות השירות ובשים לב כי מפקח הרכב ערוך להמשיל במתן השירותים כפי צרכי האוניברסיטה.

4. נותן השירותים ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/11/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

21/11/2017

שם הספק:

יזמקו בע"מ

נושא ההתקשרות: 

שירותי תחזוקה ושדרוג בחלפים מקוריים תוצרת SANAKO עבור המעבדות לתרגום ושפות באוניברסיטת בר-אילן

היקף ותקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.10.2020, כאשר הזמנת שירות שתצא עד מועד זה, תעמוד בתוקפה גם אם תקופת השירות המוזמנת (שלא תעלה על 6 חודשים) תסתיים לאחריה.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם יזמקו בע"מ, כספק יחיד לשירותי תחזוקה ושדרוג בחלפים מקוריים תוצרת SANAKO עבור המעבדות לתרגום ושפות באוניברסיטת בר-אילן, עד ליום 31.10.2020, כאשר הזמנת שירות שתצא עד מועד זה, תעמוד בתוקפה גם אם תקופת השירות המוזמנת (שלא תעלה על 6 חודשים) תסתיים לאחריה.

2. חברת יזמקו תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976(באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

ודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 21/11/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

טי.איי. פתרונות (ישראל) בע"מ.

נושא ההתקשרות:   

שירותי תחזוקת מערכות קירור (צ'ילרים) מתוצרת TRANE המותקנים באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.12.2020, עם זכות ברירה לאוניברסיטה להאריך את ההתקשרות בעד שנתיים נוספות.

מצורפת בזה חוות הדעת של אינג' גנאדי סיצ'יקוב, רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית ומכתב נלווה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 7.12.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 21/11/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

21.11.2017

שם הספק: 

א.ר. תעשיות מיגון

נושא התקשרות ההמשך:

אספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש.

היקף/תקופת ההתקשרות:

בהיקף כספי של 50,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג התקשרות המשך עם א.ר. תעשיות מיגון (בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש), כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1), ואישור הארכת ההתקשרות עימה בתנאים זהים, לתקופת ביניים מטעמי יעילות וחסכון ובטיחות, בהיקף כספי של 50,000 ₪ כולל מע"מ.

החברה תמציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 07/11/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

7/11/2017

שם הספק:

מוביטי בע"מ

נושא ההתקשרות: 

חוזה שירות למרכז התקשוב והמידע - תחזוקת אפליקציה סלולרית למערכת מינהל סטודנטים. 

היקף ותקופת ההתקשרות:

תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019). היקף כספי צפוי לשנה: 70 אש"ח.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.

החלטה:

 1. ועדת המכרזים דנה בפניית סיטיקונקט ועל בסיס חוות דעת סמנכ"ל התקשוב שהתייחס לפנייה, מצאה לנכון לדחותה בעיקר מהנימוק כי לפי מצב הדברים בפועל, מערכת מינהל הסטודנטים, שהיא מערכת מרכזית של האוניברסיטה, מקיימת ומתחזקת ממשק אפליקטיבי ל-MOBILE רק עם האפליקציה של חברת מוביטי.

  לפיכך סבורה ועדת המכרזים כי יש מקום לסווג את ההתקשרות עם מוביטי בע"מ כספק יחיד לתחזוקת אפליקציה סלולרית למערכת מינהל סטודנטים. הודעה על החלטה זו תימסר לחברה הפונה, סיטיקונקט.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 31/10/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

יזמקו בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי תחזוקה ושדרוג בחלפים מקוריים תוצרת SANAKO עבור המעבדות לתרגום ושפות באוניברסיטת בר-אילן

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.10.2020, כאשר הזמנת שירות שתצא עד מועד זה, תעמוד בתוקפה גם אם תקופת השירות המוזמנת (שלא תעלה על 6 חודשים) תסתיים לאחריה.

מצורפת בזה חוות הדעת של אפרים זינגר, ראש מינהל הפקולטה למדעי הרוח.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 14.11.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

ודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 31/10/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים
לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

משרד עו"ד כהן, וילצ'ק ושות'

מהות ההתקשרות:   

ליווי משפטי של האוניברסיטה בהיבטים המשפטיים הקשורים בסלילת "הקו הסגול", וכן בהליכים ומגעים מול נת"ע ו/או בהליכים משפטיים נלווים.

החלטת הועדה:

לאחר שועדת המכרזים דנה בהמלצות האיכות המפורטות, היא מאמצת אותן ומחליטה כדלקמן:

1.כאמור בהחלטתה מיום 3.8.2017, ועדת המכרזים השתכנעה כי אין זה אפשרי ומוצדק בנסיבות העניין לערוך את ההתקשרות בדרך של פניה תחרותית לקבלת הצעות, וכי יש לערכה לאחר קבלת מספר הצעות הבאות בחשבון.

2.ולאחר השלמת הליך קבלת ההצעות, שכלל בחינת מחיר ואיכות, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם משרד עו"ד כהן, וילצ'ק ושות', לצורך ליווי משפטי של האוניברסיטה בהיבטים המשפטיים הקשורים בסלילת "הקו הסגול", וכן בהליכים ומגעים מול נת"ע ו/או בהליכים משפטיים נלווים, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2): התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין.

3.מתכונת שכ"ט הנבחרת היא חלופת שכ"ט גלובלי [סודי מסחרי].

תימסרנה הודעות מתאימות למשתתפים.

מכרזים סגורים 24/10/2017

24.10.2017, מכרז סגור 20/17: אישור קיום מכרז סגור בין חברות הביטוח הנכללות במועד זה ברשימת המציעים בתחום ביטוח (אלמנטרי וחבויות).  ביום 21.11.2017 הוכרזה הצעת הראל חברה לביטוח כזוכה במכרז הסגור. 

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוקטובר 2017) 03/10/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוקטובר 2017):

3.10.2017, תומקס פתרונות סריקה בע"מ: מימוש זכות הברירה, לשירותי סריקת מחברות בחינה, לתקופה בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד 1/11/2018 בתנאים זהים.

17.10.2017, ה.ל.א.ה בע"מ: מימוש זכות הברירה, להפעלת מסעדה בשרית בבנין ע"ש קורט, לתקופה בת שלוש שנים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד 15/10/2020 בתנאים זהים. אביגיאלי אחזקות בע"מ: מימוש זכות הברירה, להצבה, הפעלה ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון, לתקופה נוספת בת שנה, באופן שתקופת הזיכיון תעמוד בתוקפה עד ליום 15.9.2018 בתנאים זהים.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 26/09/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 26/9/2017

שם הספק:

 קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

פנטיקון

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

נושא ההתקשרות: 

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

היקף ותקופת ההתקשרות:

תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.

החלטה:

 1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם כל אחד מהספקים אלו כספק יחיד לתחום השירות הנקוב בטבלה שפורסמה לצד שמו.
 2. תקופת ההתקשרות: תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019), היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כפי הנקוב בטבלה שפורסמה לצד כל נושא שירות. מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.
 3. כל ספק כאמור יידרש להמציא, בעניינו, אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (באחריות אגף התקשוב ואחראי רכש מחשוב לקבלם).

טבלה

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 26/09/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 26/9/2017

שם הספק:

ארנפלד לימודים בע"מ

נושא ההתקשרות: 

שירותי שיווק ומכירה של תכניות לימודים אקדמיות: השלמה לתואר ראשון (מח"ר-חינוך), למורות בכירות חרדיות. 

היקף ותקופת ההתקשרות:

(בכפוף לקיום תקציב מתאים): תשלום סכום מירבי של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ לתלמידה, כאשר תשלום התמורה בפועל יחולק לשני מועדים. תקופת התקשרות: 5 שנים.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה, כדלקמן:

 1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם ארנפלד לימודים בע"מ כספק יחיד לתחום שירותי שיווק ומכירה של תכניות לימודים אקדמיות: השלמה לתואר ראשון (מח"ר-חינוך), למורות בכירות חרדיות.
 2. היקף/תקופת ההתקשרות (בכפוף לקיום תקציב מתאים). תשלום סכום מירבי של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ לתלמידה, כאשר תשלום התמורה בפועל יחולק לשני מועדים. תקופת התקשרות: 5 שנים.
 3. ארנפלד לימודים בע"מ תידרש להמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (באחריות מר משה גוטליב, היועץ הבכיר למנכ"ל, לקבלם).
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 10/09/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

10.9.2017

שם הספק:   

חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ (אחד מזוכי המכרז המרכזי 24-2014 שערך חשכ"ל)

מהות ההתקשרות:  

רכישת ריהוט עץ

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.  

כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד 6.12.2017, אך לא יותר מ-3 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ (אחד מזוכי המכרז המרכזי 24-2014 שערך חשכ"ל), לצורך רכישת ריהוט עץ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

ההתקשרות עם חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ תהיה בתוקף כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.12.2017, אך לא יותר מ-3 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ. במסגרת סיווג התקשרות זה, ייתכנו רכישות שונות של ריהוט עץ מהחברה, בקשר עם פרוייקט הקמת מעונות BOT והשינויים שנגרמים בעקבותיו בסדרי האכלוס של יחידות שונות באוניברסיטה.

היקף הפטור לא עולה על 1.5מש"ח. על כן, החלטת ועדת המכרזים לא טעונה את אישור ועדת הפטור. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 10/09/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

10.9.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 27/12/2017)

שם הספק :

הוט טלקום.

הרחבת ההתקשרות:

שירותי מפ"א.

היקף ההרחבה:  

6 חודשים, בעלת תוקף מיידי, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד יום 24.4.2018. וכן זכות ברירה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות בתקופה נוספת מעבר לכך, אשר לא תעלה על 6 חודשים נוספים.

החלטת הועדה:  

מטעמי יעילות, ובשים לב להיערכות לפרסום מכרז פומבי חדש בתחום שירותי מפ"א ולהיבט רציפות השירות (החיוני לפעולת האוניברסיטה) בתקופת הביניים – מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות עם הוט טלקום כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

1.2. סיווג ההתקשרות הוא לתקופה קצובה נוספת מצטברת של עד 12 חודשים, כדלקמן: התקשרות המשך בת 6 חודשים, בעלת תוקף מיידי, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד יום 24.4.2018; וכן זכות ברירה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות בתקופה נוספת מעבר לכך, אשר לא תעלה על 6 חודשים נוספים. (מימוש זכות הברירה כפוף לבקשת היחידה הדורשת ולהחלטת מימוש כאמור של ועדת המכרזים לפי סמכותה בתקנה 6).

3.הוט תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (באחריות אגף התקשוב לקבלם).

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 27.12.2017

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ספטמבר 2017) 05/09/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ספטמבר 2017):

5.9.2017, סלקום: מימוש זכות הברירה, לשירותי תקשורת סלולרית, לתקופה בת שנה, עד ליום 31.8.2018.

 

החלטות לפי תקנה 40(ד): אין תוחלת במכרז נוסף

10.9.2017, ועדת המכרזים הורתה על פניה אל המציע הפוטנציאלי היחיד שהביע עניין לאחר סיום מכרז 17/17 למכירת דירת מגורים במלון לאונרדו פלאזה בירושלים, ללא הצלחה, וניהול משא ומתן עימו, בלא מכרז, בדבר מכירת הנכס לידיו בתנאים המיטביים האפשריים עמו. עקרונות עסקת המכר שיסוכמו, לו יסוכמו, יונחו בפני ועדת המכרזים לעיונה ולאישורה. אישור המנכ"ל להתקשרות כאמור בלא מכרז, ניתן לפי תקנה 40(ד) לאחר שהמנכ"ל נוכח לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת. 

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 05/09/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

ארנפלד לימודים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:   

שירותי שיווק ומכירה של תכניות לימודים אקדמיות: השלמה לתואר ראשון (מח"ר-חינוך), למורות בכירות חרדיות. 
 

היקף/תקופת ההתקשרות:

(בכפוף לקיום תקציב מתאים): תשלום סכום מירבי של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ לתלמידה, כאשר תשלום התמורה בפועל יחולק לשני מועדים. תקופת התקשרות: 5 שנים.

מצורפת בזה חוות הדעת של משה גוטליב, יועץ בכיר למנכ"ל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 24.9.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 29/08/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

פנטיקון

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

 

נושא ההתקשרות:   

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.

מצורפת בזה חוות הדעת של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 13.9.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

קובץ טבלה מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 29/08/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

29.8.2017

שם הספק:   

שם הספק: חברת נס א.ט. בע"מ.

מהות ההתקשרות:  

רכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM .

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.11.2018, אך לא יותר מ-5 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטת הועדה:

על סמך הנימוקים שהובאו בפניה ולאחר ששקלה את הדברים, ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ, לצורך רכישה, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

ההתקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ תהיה בתוקף כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.11.2018, אך לא יותר מ-5 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

היקף הפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח לפיכך, החלטת ועדת המכרזים אינה טעונה את אישור ועדת הפטור. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 29/08/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

29.8.2017

שם הספק:   

שם הספק: חברת נס א.ט. בע"מ.

מהות ההתקשרות:  

רכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM .

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.11.2018, אך לא יותר מ-5 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטת הועדה:

על סמך הנימוקים שהובאו בפניה ולאחר ששקלה את הדברים, ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ, לצורך רכישה, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

ההתקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ תהיה בתוקף כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.11.2018, אך לא יותר מ-5 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

היקף הפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח לפיכך, החלטת ועדת המכרזים אינה טעונה את אישור ועדת הפטור. 

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוגוסט 2017) 29/08/2017

חלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוגוסט 2017):

29.8.2017, אבנר אילון: מימוש זכות הברירה, לשירותי תוכניתן חילן, לתקופה בת שנה, עד ליום 21.9.2018. סנו פרופשיונל: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת ציוד משקי, לתקופה נוספת בת שנה, עד ליום 30.9.2018.

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 29/08/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 29/8/2017

שם הספק:

אבי גלעד (עוסק) 

נושא ההתקשרות: (המשך מתן שירות)  

ייעוץ ארגוני במעבר הטיפול במשכורת ובנוכחות באוניברסיטה למערכת חילן במתכונת 'לשכת שירות'.

היקף ותקופת ההתקשרות:

עד 24 חודשים, לפי תעריף שעתי. העלות במצטבר לא תעלה על 400 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם אבי גלעד (עוסק), כספק יחיד לייעוץ ארגוני במעבר הטיפול במשכורת ובנוכחות באוניברסיטה למערכת חילן במתכונת 'לשכת שירות'. תקופת ההתקשרות: עד 24 חודשים, לפי תעריף שעתי. העלות במצטבר לא תעלה על 400 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

נותן השירותים ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/08/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

29.8.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 3/9/2017)

שם הספק :

שרת - רהיטי נגריית עיצוב בע"מ ("נגריית שרת")

הרחבת ההתקשרות:

עבודות נגרות בבית המדרשה לבנות

היקף ההרחבה:  

כמפורט בסעיף 2 בהחלטה להלן.

החלטת הועדה:  

מטעמי יעילות ואחידות טיב ונראות עבודות הנגרות, ובשים לב כי נותן השירות ערוך ליתן את שירותיו כנדרש – מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות עם נגריית שרת כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.סיווג ההתקשרות הוא לצורך ביצוע עבודות ריהוט האודיטוריום בבית המדרשה לבנות, בהיקף כספי של 124,000 ₪ בתוספת מע"מ. כמו כן מאשרת הועדה תוספת כספית של עד 10% בגין שינויים ותוספות שעשויים להיות בעבודה, באישור מנהל הבינוי ובהתאם להסכם המסגרת עם הקבלן ובכפוף לקיום תקציב מתאים.

3.נגריית שרת תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (באחריות מנהל הבינוי לקבלם).

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 3.9.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 08/08/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

8.8.2017

שם הספק:   

חברת יניר מערכות בע"מ (כזוכה במכרז מרכזי בסל אספקת טלויזיות).

מהות ההתקשרות:  

אספקת טלויזיות

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.  

כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד ה- 1.6.2018.

החלטת הועדה:

על סמך המסמכים שהובאו בפניה, ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם חברת יניר מערכות בע"מ, לצורך רכישת טלויזיות פוג'יקום בגדלים 50" ו-75", כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.  

ההתקשרות עם חברת יניר מערכות תהיה בתוקף כל עוד ההסכם עם החשכ"ל יהיו בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד ה- 1.6.2018.

עם קבלת מענה מצד גטר גרופ תובא פנייה משלימה לדיון בועדת המכרזים (באחריות אחראי רכש מחשוב).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 08/08/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת קולסייט אחזקות בע"מ.

נושא ההתקשרות: 

שירותי תחזוקה, רישוי שנתי ופיתוחים מותאמים של המערכת שפיתחה לתיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל אקדמי.

היקף ותקופת ההתקשרות:

3 שנים, סה"כ כ-600 אלף ₪ (עשוי להשתנות בהתאם לכמות השינויים והפיתוחים שהאוניברסיטה תצטרך).

מצורפת בזה חוות הדעת של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 30.8.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 25/07/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 25/7/2017

שם הספק:

המרכז למחקר גרעיני שורק

נושא ההתקשרות:

שירותים שונים בתחום בטיחות קרינה מייננת: דוזימטריה אישית, כיול מכשירי ניטור ובדיקות תגי קרינה.

היקף:

שנתיים, בהיקף כספי עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם המרכז למחקר גרעיני שורק, כספק יחיד לשירותים שונים בתחום בטיחות קרינה מייננת: דוזימטריה אישית, כיול מכשירי ניטור ובדיקות תגי קרינה. תקופת וההיקף ההתקשרות: שנתיים, בהיקף כספי של עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 25/07/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

אבי גלעד (עוסק) 

נושא ההתקשרות: (המשך מתן שירות)  

ייעוץ ארגוני במעבר הטיפול במשכורת ובנוכחות באוניברסיטה למערכת חילן במתכונת 'לשכת שירות'.

היקף ותקופת ההתקשרות:

עד 24 חודשים, לפי תעריף שעתי. העלות במצטבר לא תעלה על 400 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

מצורפת בזה חוות הדעת של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 9.8.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 18/07/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

18.7.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 20/7/2017)

שם הספק :

הראל חברה לביטוח

הרחבת ההתקשרות:

ביטוח אלמנטרי וחבויות

היקף ההרחבה:  

עד ליום 30.11.2017 

החלטת הועדה:  

מטעמי רצף כיסוי ביטוחי ויעילות, ובשים לב לאפשרויות העומדות בפניה לפי דין וראיית טובת האוניברסיטה בנסיבות הנוכחיות לקראת השלמת הקמת רשימת הספקים בתחום הביטוח ('קול קורא' תלוי ועומד ומועד הגשתו בשבוע הבא) וביצוע מכרז סגור בין המבטחים שיכללו במאגר – מחליטה כדלקמן:

לגבי ההתקשרות בביטוח אלמנטרי וחבויות (למעט פוליסת אחריות נושאי משרה): ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות עם הראל חברה לביטוח כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. סיווג ההתקשרות הוא לתקופה קצובה נוספת בת 3 חודשים, באופן שהפוליסות יעמדו בתוקפן עד יום 30.11.2017.
 3. נותנת השירות תמציא את האישורים (ניכוי מס וניהול פנקסים) לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 20.7.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 18/07/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

18.7.2017

שם הספק: 

מנורה חברה לביטוח 

נושא התקשרות ההמשך:

ביטוח אחריות נושאי משרה

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מיסים. עד יום 30.11.2018

 

החלטת הועדה:  

מטעמי רצף כיסוי ביטוחי ויעילות, ובשים לב לאפשרויות העומדות בפניה לפי דין וראיית טובת האוניברסיטה בנסיבות הנוכחיות לקראת השלמת הקמת רשימת הספקים בתחום הביטוח ('קול קורא' תלוי ועומד ומועד הגשתו בשבוע הבא) וביצוע מכרז סגור בין המבטחים שיכללו במאגר – מחליטה כדלקמן:

לגבי ההתקשרות בביטוח אחריות נושאי משרה: ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן: 

 1. סיווג ההתקשרות עם מנורה חברה לביטוח כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1): התקשרות המשך עד סכום 50 אש"ח כולל מסים.
 2. סיווג ההתקשרות הוא לתקופה קצובה נוספת בת 15 חודשים, באופן שהפוליסות יעמדו בתוקפן עד למועד חידוש הפוליסות הבא, היינו יום 30.11.2018.
 3. נותנת השירות תמציא את האישורים (ניכוי מס וניהול פנקסים) לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

----

ביום 29.8.2017 החליטה ועדת המכרזים כי תקופת הפטור שאושרה תצומצם ותעמוד עד ליום 30.12.2017.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 18/07/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

18.7.2017

שם הספק:   

אלפא מסופים ומדפסות בע"מ (כזוכה במכרז מרכזי 02-2016 בסל אספקת פקס לייזר שולחני).

מהות ההתקשרות:  

אספקת פקס לייזר שולחני

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.  

כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד ה- 28.2.2018.

החלטת הועדה:

על סמך המסמכים שהובאו בפניה, ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם חברת אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, לצורך רכישת פקס לייזר שולחני, כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.  

ההתקשרות עם חברת אלפא מסופים ומדפסות תהיה בתוקף כל עוד ההסכם עם החשכ"ל יהיו בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד ה- 28.2.2018.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יולי 2017) 18/07/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יולי 2017):

18.7.2017, גרפיטי: מימוש זכות הברירה, לאספקת ציוד משרדי לתקופה זהה לתקופת ההארכה שאושרה על ידי החשכ"ל, היינו עד ליום 31.1.2018, או עד מועד כניסתם לתוקף של המכרז המרכזי העתידי העתיד להחליף סל זה. 

25.7.2017, יונה טילמן: מימוש זכות הברירה השניה והאחרונה, באופן שההתקשרות עם הספק תעמוד בתוקפה על ליום 30.6.2018. כמו כן אישרה שינוי שעיקריו כדלקמן למנגנון התמורה: מעבר לתשלום החודשי הנ"ל,  הספק יהיה זכאי החל מתשע"ח לתמורה נוספת, עד לתקרה של 120 אש"ח כולל מע"מ לשנה, וזאת כתלות בהגדלת התקורה והרווחים לאוניברסיטה. 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 04/07/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:    

המרכז למחקר גרעיני שורק

נושא ההתקשרות:   

שירותים שונים בתחום בטיחות קרינה מייננת: דוזימטריה אישית, כיול מכשירי ניטור ובדיקות תגי קרינה, 

היקף/תקופת ההתקשרות:   

שנתיים, בהיקף כספי של עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

מצורפת בזה חוות הדעת של דר' איתי לזר, ממונה בטיחות קרינה באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 19.7.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 04/07/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

4/7/2017

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

 רישוי תוכנות שונות וספקי תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט).

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה"ל תשע"ח, עד 30/9/2018. שווי התקשרות בקשר לתוכנות: כ-750 אש"ח בתוספת מע"מ, לשנה (סטייה מותרת עד 2,500 ₪ או 2% לפי הנמוך). שווי התקשרות בקשר עם תשתיות האינטרנט: כ-400 אש"ח בתוספת מע"מ, לשנה (סטייה מותרת עד 2,500 ₪ או 2% לפי הנמוך).

החלטת הועדה:

הועדה רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם נותני שירותים שונים לצורך רשיונות שימוש בתוכנות שונות כגון: COMSOL, ,VMWARE EXCEEDMATLABMAPLENOVELL,Photoshop, illustrator, acrobat writer, endnote, mathematica,MICROSOFT וכן עם נותני שירותים שונים המספקים שירותי תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט) – בהתקשרויות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.

אי לכך, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא שנת הלימודים האקדמית תשע"ח ולפיכך עד 30/9/2018.

שווי התקשרות מאושר עם מחב"א בקשר עם התוכנות: כ-750 אש"ח בתוספת מע"מ, לשנה (סטייה מותרת עד 2,500 ₪ או 2% לפי הנמוך).

שווי התקשרות צפוי עם מחב"א בקשר עם תשתיות האינטרנט: כ-400 אש"ח בתוספת מע"מ, לשנה (סטייה מותרת עד 2,500 ₪ או 2% לפי הנמוך).

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 04/07/2017

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

 

תאריך ההחלטה:

4/7/2017

שם השוכר:

תלמוד תורה מוריה ע"ר

מהות ההתקשרות:

השכרת נכס בחכירת האוניברסיטה, ברובע היהודי בעיר העתיקה, בפינת הרחובות משגב לדך 6 ושוני ההלכות 2

היקף/תקופת ההתקשרות:

1.8.2017 עד 31.7.2018

החלטת הועדה:

לאחר שהשתכנעה כי התקיימו התנאים הנדרשים בתקנה 3(13):

1.הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם תלמוד תורה מוריה ע"ר, בעסקת השכרת הנכס בחכירת האוניברסיטה הנמצא ברובע היהודי בעיר העתיקה, בפינת הרחובות משגב לדך 6 ושוני ההלכות 2, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13).

2.הועדה מאשרת את ההתקשרות עם תלמוד תורה מוריה ע"ר כאמור, לתקופה בת 12 חודשים, היינו מיום 1.8.2017 ועד 31.7.2018, בתמורה כפי שדווחה לועדה (תמורה זהה לשכר ההשכרה ששולם לאוניברסיטה במהלך השנים האחרונות, ולפיכך סכומה סביר וריאלי). 

3.תלמוד תורה מוריה ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

4.במהלך שנת ההתקשרות המאושרת בזה תערוך האוניברסיטה הערכת מצב מחודשת (באחריות סמנכ"ל תפעול).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 04/07/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 4/7/2017

שם הספק:

י.י.גרנות אדריכלים

נושא ההתקשרות:

תכנון אדריכלי ופיקוח עליון אדריכלי של הרחבת הפקולטה להנדסה: בניית אגף נוסף תוך שמירה על רצף אדריכלי ותפקודי.

היקף:

כמפורט להלן.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם י.י. גרנות אדריכלים, כספק יחיד לתכנון אדריכלי ופיקוח עליון אדריכלי של הרחבת הפקולטה להנדסה: בניית אגף נוסף תוך שמירה על רצף אדריכלי ותפקודי. תקופת ההתקשרות: עד תום התכנון ושירותי הפיקוח העליון בגין האגף (ככל שיוחלט להקימו). ההיקף הכספי של ההתקשרות לא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים).

הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

סמנכ"ל התפעול ימסור הודעה לספק כי לפי הסיכום הראשוני איתו, התקשרות תהיה לפי תנאי הסכם אדריכלים הקיים באוניברסיטה.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2017) 04/07/2017

4.7.2017, ועדת המכרזים החליטה על מימוש זכות הברירה, בכל אחת מן ההתקשרויות הבאות: אפרו שירותי הנדסה ושיווק בע"מ וכן קליינפלץ הנדסה בע"מ, שירותי יעוץ הנדסי בתחום חשמל, באופן שההתקשרות עם כל אחד מהם תעמוד בתוקפה עד ליום 26.8.2018. ישי רכטמן: מימוש זכות ברירה בהסכם להפעלת מסעדה לרווחת הסגל (רוזמרין), עד ליום 9.7.2018. 

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2017) 20/06/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2017):

20.6.2017, חברת אריה דסל, חברת גלובל ישראל-צרעה: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת כסאות, בתנאים זהים, עם כ"א מהספקים, עד ליום 11.8.2018. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 20/06/2017

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז: התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

 24/5/2016

שם הספק:

עמותת בני עקיבא

מהות ההתקשרות:

שיכון סטודנטים זרים אשר ילמדו באוניברסיטה בתכניות קיץ, במעונות בני עקיבא הסמוכים לאוניברסיטה.

החלטה

 1. הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם עמותת בני עקיבא לשיכון סטודנטים זרים במעונות הסמוכים לאוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13).

 2. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם עמותת בני עקיבא לשיכון הסטודנטים הזרים לתקופה בת עד חודשיים (יולי – אוגוסט), בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019, 2020, בעלות כוללת של עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ למחזור עבור סידורי לינה ובתוספת עד 50 אש"ח בתוספת מע"מ למחזור עבור ארוחות ערב בשריות. 

 3. הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 13/06/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

13/6/2017

שם הספק:  

נבו הוצאה לאור בע"מ.

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה –  הוצאה לאור של ספר דורית בייניש (קובץ מאמרים)

החלטה:  

לאחר שבחנה את הדברים בכובד ראש ועיינה במסמכים שהונחו בפניה, בדגש על נימוקי פרופ' אריאל בנדור, ולאחר שהונחה דעתה של הועדה כי נבדקו מספר חלופות הבאות בחשבון - הועדה מחליטה כדלקמן:

1.החלטת הועדה היא בעניין ספר דורית בייניש (קובץ מאמרים).

2.הועדה השתכנעה כי ההתקשרות עם נבו הוצאה לאור היא שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה העולה בקנה אחד עם לשון ותכלית התקנה.

3.מדובר בשיתוף פעולה שמטרתו לתרום למחקר המשפטי בישראל ולחינוך המשפטי שכן קובץ המאמרים בספר עשוי לשמש להוראה ולפיתוח המשפט הישראלי בכללותו, בשים לב לשינויים המשמעותיים החלים בעולם ההוצאה לאור של ספרי משפט ובראשם החשיבות הרבה לחשיפתם במתכונת דיגיטלית.במסגרתו של שיתוף הפעולה, הפקת הספר תעשה במלואה על ידי הוצאת נבו המתמחה בכך; הוצאת נבו תטפל בכל הכרוך בהעלאת הספר למדיה דיגיטלית באתר נבו ולזמינותו בחיפושים אלקטרונים; הוצאת נבו והפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן יהוו שותפות מלאות במוצר הסופי - הן מבחינת דיני זכויות היוצרים והן בכך ששמות נבו ובר אילן יופיעו באופן שווה על כריכת כתב העת.

4.הועדה רשמה בפניה כי התבצעה בחינת שתי חלופות נוספות הבאות בחשבון לבד מהוצאת נבו, ואת החסכון התקציבי הגלום בחלופת הוצאת נבו לעומת שתי החלופות האחרות.

5.לאור זאת ולאחר שהשתכנעה כאמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם נבו הוצאה לאור בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות.

6.תקופת ההתקשרות המאושרת היא עד להשלמת הפקת הספר והוצאתו לאור. הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 13/06/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 13/6/2017

שם הספק:

 חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ.

נושא ההתקשרות:

שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ, כספק יחיד לשירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות, וזאת לתקופה של שנה מיום החלטה זו; היקף ההתקשרות: עד 70 אש"ח בתוספת מע"מ.

הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מאי 2017) 16/05/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מאי 2017):

16.5.2017, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי חכירת רכב (ליסינג תפעולי), בתנאים זהים, עד ליום 7.6.2018. 

23.5.2017, אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם (לשירות שדה ואחזקה למערכות בקרה ממוחשבות אלחוטיות ממשפחת ה- XR IRRINET , תוכנת הבקרה SYSTEMICC וציוד תקשורת אלחוטית מתוצרת מוטורולה) בתנאים זהים, עד ליום 21.8.2018. 

ודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 09/05/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

9.5.2017

שם הספק:

חברת אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ.

נושא ההתקשרות:

שירות, תחזוקה ושידרוג תכנת ניהול מערכת בקרת / הרשאות כניסה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

250 אש"ח בתוספת מע"מ.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ, כספק יחיד לשירות, תחזוקה ושידרוג תכנת ניהול מערכת בקרת / הרשאות כניסה; היקף ההתקשרות: 250 אש"ח בתוספת מע"מ.

הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 09/05/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.5.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 16/5/2017)

שם הספק :

גב' זיו עדאקי

הרחבת ההתקשרות:

 שירותי כתיבת תוכן בעברית למערך גיוס משאבים עולמי

היקף ההרחבה:  

העלאת תעריף לשעה כפי שהוצג לועדה; תקופה: שנתיים, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בתקופה אחת בת עד 18 חודשים קלנדריים [כדי שהתקשרות ההמשך לא תחרוג משווי ההתקשרות הראשונה]. 

החלטת הועדה:  

הועדה רשמה בפניה את הבקשה והנימוקים. ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך עם גב' זיו עדאקי (כתיבת תכנים בעברית), לתקופה נוספת בת שנתיים, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בתקופה אחת בת עד 18 חודשים קלנדריים.

3. נותנת השירות תמציא את האישורים (ניכוי מס וניהול פנקסים) לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 16.5.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 25/04/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.4.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 16/5/2017)

שם הספק :

חברת מפעיל בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי הדפסת בחינות אמריקאיות עבור האוניברסיטה

היקף ההרחבה:  

במסגרת תקופת ההתקשרות; היקף הכספי: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ. 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים רשמה לפניה את עמדת רמ"ח רכש מכרזים והתקשרויות. הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2. ככל שיאושר סיווג הפטור של ההתקשרות על ידי המנכ"ל: מאושרת בזה, מטעמי יעילות ושירות, התקשרות ההמשך (הרחבת התקשרות) עם מפעיל בע"מ לצורך שירותי הדפסת בחינות אמריקאיות עבור האוניברסיטה.

3. חברת מפעיל תמציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן תמציא תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 16.5.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/04/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4/4/2017

שם הספק: 

 רהיטי צרעה

נושא התקשרות ההמשך:

לאספקת ריהוט במסגרת פרוייקט הקמת הפקולטה לרפואה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם חברת רהיטי צרעה, כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הארכת ההתקשרות עם רהיטי צרעה, לאספקת ריהוט במסגרת פרוייקט הקמת הפקולטה לרפואה, בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד.

3.  האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וחסכון ורציפות ובשים לב כי הקבלן ערוך ליתן השירותים באופן מיידי כפי צרכי האוניברסיטה.

4. הספק ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. מפאת טיבו של האישור לסכום מירבי ולא לתקופה נקובה, לא יידרש הספק להסדיר אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופה הנוספת.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אפריל 2017) 04/04/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אפריל 2017)

4.4.2017, קסלמן וקסלמן PWC: מימוש זכות הברירה האחרונה לתקופה שבין מאי 2017 ועד מאי 2018), בתנאים זהים, בכפוף לאישור חבר הנאמנים שיתכנס בחודש מאי.

20.4.2017, ועדת המכרזים עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומורה על מימוש זכות הברירה בתנאים זהים, בכל אחת מן ההתקשרויות כדלקמן: ס. כחילה + גליקום + מיתווך (מתכלים למדפסות) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 22.5.2018; קומפיוטרגרד (הפקת כרטיסי סטודנט) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 31.5.2018; אולטרה שי (תווי שי) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 16.6.2018. אפי פרינט + דפוס עמנואל + דפוס חבצלת + גסטליב + פוטו אור (שירותי דפוס), לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 29.12.2017. גילטק (תשתיות תקשורת) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 21.4.2018. דוד מאיר (שירותי גיוס משאבים לאוניברסיטה בתחום עיזבונות וירושות של תורמים וניהולם) עד ליום 17/4/2018.

25.4.2017, מטלפרס יצוא (1982): מימוש זכות ברירה, בתנאים זהים, עד ליום 30.5.2018. 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 04/04/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.4.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 23/4/2017)

שם הספק :

קסלמן וקסלמן PWC

הרחבת ההתקשרות:

עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים

תקופת ההרחבה:  

שתי תקופות ברירה נוספות, שתחילתן בחודש מאי 2018, בנות שנה אחת כ"א – ובסה"כ עד שנתיים נוספות (היינו, עד מאי 2020)

החלטת הועדה:  

1. בכפוף לאישור המנכ"ל - סיווג התקשרות המשך לשתי תקופות ברירה נוספות, שתחילתן בחודש מאי 2018, בנות שנה אחת כ"א – ובסה"כ עד שנתיים נוספות (היינו, עד מאי 2020), ובתנאי התקשרות זהים, עם משרד קסלמן וקסלמן, כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

2. מימוש כל אחת משתי תקופות הברירה במהלך תקופת התקשרות ההמשך, יעשה על ידי ועדת המכרזים ויהיה כפוף לאישור חבר הנאמנים.

3. משרד קסלמן וקסלמן ימציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ויחדשו שוב בסמוך לתחילת תקופת התקשרות ההמשך), וכן אישור כיסוי ביטוחי לתקופת התקשרות ההמשך. כמו כן ימציא תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (וישוב וימציאו בסמוך לתחילת תקופת התקשרות ההמשך).

4. יובהר למשרד קסלמן וקסלמן כי האוניברסיטה רשאית, אך לא מוטלת עליה כל חובה שהיא, לממש איזו מתקופת הברירה הכלולות בהתקשרות ההמשך.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 23.4.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/03/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

28.3.2017

שם הספק:

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ.

נושא ההתקשרות:

שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות, ועד העובדים ואגף הממונה על השכר באוצר וכן לשם ייעוץ שוטף בתחום שכר וכוח אדם באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה, מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.3.2018; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ, כספק יחיד לשירותי יעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות, ועד העובדים ואגף הממונה על השכר באוצר וכן לשם ייעוץ שוטף בתחום שכר וכוח אדם באוניברסיטה, וזאת לתקופה של שנה, מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.3.2018; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/03/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

28.3.2017

שם הספק:

חברת אורד מערכות בקרה

נושא ההתקשרות:

שירותי שירותי תחזוקה, שירות והקמה למערכות גילוי אש מתוצרת 'צרברוס' 

היקף/תקופת ההתקשרות:

5 שנים, וכמפורט בהחלטה להלן.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1.  הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת אורד מערכות בקרה, כספק יחיד לשירותי שירותי תחזוקה, שירות והקמה למערכות גילוי אש מתוצרת 'צרברוס', וזאת לתקופה של 5 שנים. תמורת סכום כולל וקבוע לשנה של 700 אש"ח כולל מע"מ (בשיעור 17%) המקיף גם מערכות המתווספות מדי שנה ללא עלות שירות נוספות, ולמחירון פריטים להקמת מערכות חדשות (לפי מו"מ) שיחול ל-5 שנים קדימה ללא שינוי.

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 21/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות, תחזוקה ושידרוג תכנת ניהול מערכת בקרת / הרשאות כניסה

היקף ותקופת ההתקשרות:

היקף ההתקשרות עומד על 250 אש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזה חוות דעת של מר עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל התקשוב.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 20.4.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

האוניברסיטה יוצאת לחופשה בתאריכים 9 - 17 באפריל (כולל) ותשוב לעבודה שוטפת ביום 18 באפריל.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 14/03/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

14.3.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 5/4/2017)

שם הספק :

UP – אתי הופר

הרחבת ההתקשרות:

שירותי פרסום לאוניברסיטה.

תקופת ההרחבה:  

עד 31.12.2017, עם אפשרות להקדים את מועד סיום ההתקשרות בהודעה מראש של 90 ימים

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. אישור התקשרות המשך עם UP – אתי הופר, לתקופה נוספת שסיומה ביום 31.12.2017, עם אפשרות להקדים את מועד סיום ההתקשרות בהודעה מראש של 90 ימים.
 3. הספק ימציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן ימציא תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 5.4.2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים  בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות, ועד העובדים ואגף הממונה על השכר באוצר וכן לשם ייעוץ שוטף בתחום שכר וכוח אדם באוניברסיטה.

היקף ותקופת ההתקשרות:

שנה, מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.3.2018; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

מצורפת בזה חוות הדעת של מנחם גרינבלום, מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 26.3.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 09/03/2017

 

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

9.3.2017

שם הספק:

חברת GEBULOT S.L (חברה הרשומה בספרד בבעלות יוסי בר-מגן).

נושא ההתקשרות:

שירותי גיוס משאבים מדרום אמריקה עבור אוניברסיטת בר אילן.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד יום 31.1.2019, עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת. תמורה: סכום קבוע + עמלות מסכומים שיגייס.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת GEBULOT S.L (חברה הרשומה בספרד בבעלות יוסי בר-מגן), כספק יחיד לשירותי גיוס משאבים מדרום אמריקה עבור אוניברסיטת בר אילן, וזאת לתקופה שסיומה ביום 31.1.2019, עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת, תמורת סכום קבוע + עמלות מסכומים שיגייס.

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2017) 09/03/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2017)

9.3.2017, ישיבה יוניברסיטי (מעונות גרוס): הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת מימוש זכות הברירה השנייה והאחרונה לשנה אקדמית נוספת (מחזור 2017-2018).

14.3.2017, משרד אשכנזי זלצמן: ועדת המכרזים עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם משרד הפרסום אשכנזי זלצמן עד ליום 31.12.2017 עם אפשרות להקדים את מועד סיום ההתקשרות בהודעה מראש של 90 ימים. 

21.3.2017, פיינלאב בע"מ: ועדת המכרזים עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם פיינאלב בע"מ לשנה נוספת בתנאים זהים.

גרפיטי - מימוש זכות ברירה 07/02/2017

גרפיטי

 

ועדת המכרזים החליטה, בישיבתה ביום 7/2/2017

הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה של האוניברסיטה עם גרפיטי לאספקת ציוד משרדי לתקופה זהה לתקופת ההארכה שאושרה על ידי החשכ"ל, היינו עד ליום 31.7.2017. ההתקשרות תוארך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות של האוניברסיטה עם גרפיטי כפי שחלים כיום.

 

בהתאם להחלטתה מיום 4/6/2013 שאושרה על ידי ועדת הפטור (הודעת האינטרנט מצ"ב)

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 01/02/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1/2/2017

שם הספק: 

חברת שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ.

נושא התקשרות ההמשך:

שירות תחזוקה לדיזל גנרטורים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם חברת שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הארכת ההתקשרות עם שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ, לשירות תחזוקה לדיזל גנרטורים, בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד.

3.  האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וחסכון ורציפות במתן שירות תחזוקת גנרטורים המזינים בשעת דחק חשמל לציוד חשוב למחקר באוניברסיטה ובשים לב כי הקבלן ערוך ליתן השירותים באופן מיידי ורציף כפי צרכי האוניברסיטה, ועד להכרזה על הזוכה במכרז הפומבי לשירות זהה שנסגר בימים אלו.

4. הספק ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. מפאת טיבו של האישור לסכום מירבי ולא לתקופה נקובה, לא יידרש הספק להסדיר אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופה הנוספת.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/01/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

29.1.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 14/2/2017)

שם הספק :

פז חברת נפט בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

אספקת דלק.

תקופת ההרחבה:  

6 חודשים נוספים (מיום 10.3.2017)    [תיקון: במקום '6 חודשים' ייכתב '12 חודשים']

החלטת הועדה:  

הועדה רשמה לפניה את עמדת המנכ"ל התומך בתקופת התקשרות המשך בת 6 חודשים בלבד.

אי לכך, הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. אישור התקשרות המשך עם פז חברת נפט בע"מ, לתקופה נוספת של ששה חודשים.
 3. פז תמציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן תמציא תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 14.2.2017

----

בישיבתה מיום 20.6.2017 אישרה ועדת המכרזים תיקון להחלטתה מיום 29.1.2017 כך שבמקום "6 חודשים" ייכתב "12 חודשים". החלטה זו נכפפה לאישור המנכ"ל. 

אישור המנכ"ל ניתן ביום 21.6.2017.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 17/01/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

17/1/2017

שם הספק: 

חברת וינטר הנדסה בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

טיפול, תיקון ואחזקת מערכות MPD לחיטוי מי השתיה

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

 1. סיווג התקשרות המשך עם חברת וינטר הנדסה בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

 2. אישור הארכת ההתקשרות עם וינטר הנדסה בע"מ, לטיפול, תיקון ואחזקת מערכות MPD לחיטוי מי השתיה, בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וחסכון במתן השירותים החיוניים של אספקת מים באוניברסיטה מן הבארות המטוהרים ובשים לב כי הקבלן ערוך ליתן השירותים באופן מיידי ורציף כפי צרכי האוניברסיטה.

 3. וינטר הנדסה תמציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. כמו כן תמציא אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע (ככל שנדרשו בהתקשרות המקורית עימה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 17/01/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

17/1/2017(אישור מנכ"ל ניתן ביום 29/1/2017)

שם הספק :

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, זיפקום בע"מ, נס מטח בע"מ, ותים נטקום בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

לרכישה גם של שרתים.

תקופת ההרחבה:  

תקופה נוספת שסיומה ביום 31.12.2017 (ללא חריגה מתקופת ההתקשרות המקורית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1 מש"ח כולל מע"מ.

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים), בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. אישור התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים) להתקשרות שנכרתה בעקבות מכרז 11/15 עם כל אחד מהספקים הבאים: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, זיפקום בע"מ, נס מטח בע"מ, ותים נטקום בע"מ, לתקופה נוספת שסיומה ביום 31.12.2017 (ללא חריגה מתקופת ההתקשרות המקורית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1 מש"ח כולל מע"מ.
 3. כל אחד מהספקים הנ"ל ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  לאור קיומם של אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות המקורית, החופפת גם הרחבה זו, אין צורך בשינויים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 29/1/2017.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 29/12/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

תאריך ההחלטה:

29/12/2016

 

שם הספק:   

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 

מהות ההתקשרות:  

שרתי BLADE מתוצרת LENOVO וכן ציוד אקטיבי לתחום ה-LAN.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

 

החלטת הועדה:

הוועדה מסווגת בזה את ההתקשרויות עם חברת הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, לצרכים המפורטים להלן, כפטורות ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד:

סל 1 – שרתי BLADE מתוצרת LENOVO לפי מכרז מרכזי 02-2014: בתנאים זהים.

ציוד אקטיבי לתחום ה-LAN לפי מכרז מרכזי 7-2008: בתנאים זהים

הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 13/12/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010. 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

13/12/2016

 

שם הספק

 פז חברת נפט בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:  

אספקת סולר.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת המכרז המרכזי (חשכ"ל), בתוקפה ולא יאוחר מיום 31/12/2017.

 

החלטת הועדה:

בכפוף לקבלת הסכמת חברת פז נפט בע"מ ואישור מינהל הרכש הממשלתי, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת פז נפט בע"מ לצורך אספקת סולר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23): התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד. 

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה ולא יאוחר מיום 31.12.2017.

הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 13/12/2016

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.


התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

 

תאריך ההחלטה:

13/12/2016

 

שם הספק:

מלון אורחים 'נווה שלום'.

 

מהות ההתקשרות:

שיכון 80 סטודנטים (משלחת ארכיאולוגית) מהאוניברסיטה במלון האורחים.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופה בת 4 שבועות בכל שנה ('מחזור חפירה'), למשך 4 שנים, ולא יאוחר מיום 31.7.2020.

 

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

 1. לאור ההסבר שהובא בפניה ולאחר שהשתכנעה כי התקיימו התנאים לכך, מאשרת הועדה סיווג ההתקשרות עם מלון אורחים 'נווה שלום' לשיכון 80 סטודנטים (משלחת ארכיאולוגית) מהאוניברסיטה במלון האורחים, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13).
 2. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם מלון האורחים נווה שלום לתקופה בת 4 שבועות בכל שנה ('מחזור חפירה'), למשך 4 שנים, ולא יאוחר מיום 31.7.2020 וזאת בהתאם להצעת המחיר שהונחה בפני ועדת המכרזים.
 3. נותן השירות ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. תפורסם הודעת אינטרנט לפי תקנה 2(ח).
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 06/12/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

6/12/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 25/12/2016)

 

שם הספק:

אומ"ש שיווק והפצת מזון 1998 בע"מ

 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי אספקת מוצרי מכולת כגון מוצרי שתייה וכלים חד פעמיים לעובדים וללשכות.

 

תקופה:

עד 22.10.2017

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

 2. אישור התקשרות המשך עם אומ"ש שיווק והפצת מזון 1998 בע"מ, בדרך של הרחבת ההתקשרות לתקופה של שנה נוספת.

 3. הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

אישור המנכ"ל ניתן ביום 25/12/2016.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

 29/11/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 18/1/2017)

 

שם הספק :

שי לי גבעון

 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי עריכת תוכן באנגלית.

 

תקופת ההרחבה:  

עד ליום 2/9/2017

 

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך לתקופה של שנה, עם שי לי גבעון (עוסקת עצמאית), בדרך של הארכת ההתקשרות עד ליום 2.9.2017, בתנאים זהים.
 3. תימסר הודעה מתאימה לנותנת השירותים, אשר תמציא אישור ותצהיר תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אישור המנכ"ל ניתן ביום 18/1/2017.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/11/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

תאריך ההחלטה:

21/11/2016

 

שם הספק:

משרד 'גלעד יחסי ממשל ולובי'.

 

נושא ההתקשרות:

שירותי לובינג ויחסי ממשל למרכז רקמן לקידום מעמד האישה.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

10 אש"ח בחודש כולל מע"מ; 3 שנים, עם שתי אופציות להארכת ההתקשרות בנות שנה אחת כ"א.

 

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם משרד גלעד יחסי ממשל ולובי כספק יחיד למתן שירותי לובינג ויחסי ממשל למרכז רקמן לקידום מעמד האישה. היקף/תקופת ההתקשרות: 10 אש"ח בחודש (כולל מע"מ); שלוש שנים עם שתי אופציות להארכת ההתקשרות בנות שנה אחת כ"א.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 15/11/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה:

15/11/2016

 

שם הספק:

שטראוס מים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:

תחזוקת מתקני מים 'תמי 4' תוך שמירה על תו תקן ישראלי 1505 (מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה) ותקן ישראלי 5452 (בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה).

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים. 82,000 ₪ לשנה.

 

החלטת הועדה,

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

 1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת שטראוס מים כספק יחיד לתחזוקת מתקני מים 'תמי 4' תוך שמירה על תו תקן ישראלי 1505 (מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה) ותקן ישראלי   5452(בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה).

 2. היקף/תקופת ההתקשרות: שנתיים. 82,000 ₪ לשנה.

 3. הספק ימציא בעניינו תצהיר ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 15/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך: לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

 

תאריך ההחלטה:

15/11/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 27/11/2016)

 

שם הספק :

משרד עו"ד עפר שפיר

 

הרחבת ההתקשרות:  

שירותים משפטיים וייצוג בדרישות עיריית רמת גן לגבי היטלי תיעול וסלילה ומים

 

היקף התקשרות:  

עד 275,000 אש"ח בתוספת מע"מ

 

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך עם משרד עו"ד עפר שפיר, להסכם למתן שירותים משפטיים וייצוג בדרישות תאגיד מי רמת גן, גם לדרישות עיריית רמת גן לגבי היטלי תיעול וסלילה ומים, בדרך של הרחבת ההתקשרות בסכום נוסף שלא יעלה על 275,000 אש"ח בתוספת מע"מ.
 3. תימסר הודעה מתאימה לנותן השירותים, אשר יידרש להמציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 27/11/2016.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 08/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

 8/11/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 1/12/2016)

שם הספק:

במה כהלכה ישראוונט הפקות בע"מ.

מהות ההתקשרות:

שירותי הפקת אירועי חבר הנאמנים ואירועי תדמית עבור מערך קשרי החוץ באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופה מירבית של שנה, אשר תמומש בשתי פעימות כמפורט בהחלטה להלן.

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, ומטעמי יעילות וחסכון בשים לב כי הספק ערוך לתת את השירות ברציפות לאוניברסיטה ומפאת הצורך להחל כבר בעתיד המיידי בהכנות לארועי חבר הנאמנים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

 2. אישור התקשרות המשך עם הספק 'במה כהלכה ישראוונט הפקות בע"מ', בדרך של הרחבת ההתקשרות בתנאים זהים, לתקופה מירבית של שנה אשר תמומש בשתי פעימות: תחילה, פעימה בת 6 חודשי הארכת התקשרות, ופעימה שניה באישור סמנכ"ל התפעול בכתב (ללא צורך באישור נוסף מעבר לאישור זה של ועדת המכרזים) לתקופה בת 6 חודשים נוספים, אך לא מעבר ליום 1.10.2017.

 3. מטעמי חסכון ולבקשת המנכ"ל, יתקיים במקביל לפנייה אל המנכ"ל לאישורו (כנדרש בתקנה 3(4)(ב)(2)), מו"מ עם הספק לשם מתן הנחה לאוניברסיטה על מחירי ההתקשרות. ניהול המו"מ באחריות סגנית הנשיא לקשרי חוץ, ג'ודית חיימוף. תוצאות המו"מ ידווחו למנכ"ל.

 4. לאחר אישור המנכ"ל, ככל שיתקבל אישורו, תימסר הודעה מתאימה לספק. הספק יידרש להמציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. יובהר לספק כי אין האוניברסיטה מתחייבת לממש את הפעימה השנייה וכי מימושה נתון אך ורק להחלטתה ולפי צרכיה ושיקול דעתי הבלעדי.

 אישור המנכ"ל התקבל ביום 1/12/2016.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/10/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 9/10/2016

שם הספק:  חברת בני ברקאי ברוקשטיין

נושא התקשרות ההמשך: מתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף/תקופת ההתקשרות: עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

 

 1. סיווג התקשרות המשך עם חברת בני ברקאי ברוקשטיין כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

 

 1. אישור הארכת ההתקשרות עם נותן השירותים הנ"ל בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד. האישור ניתן בשים לב לנימוקי הדחיפות לקראת פתיחת שנת הלימודים והיות חודש אוקטובר גדוש בחופשות חגי תשרי.

 

 1. נותן השירותים ימציא אישור ותצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/09/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז 
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

29/9/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 25/10/2016)

שם הספק :

כמפורט להלן

 1. תחום השיפוצים: עובדיה אלפונס; גלעד דוגה; ירום אור.

 2. תחום האיטום: לוי אברהם; נסים חלבי.

 3. תחום האלומיניום: אלום בר; כלפון יוסף.

 4. תחום האלמטנטים המתועשים: אבי ישראלי; ירום אור.

 5. תחום החשמל: י.י.כהן; לב-אביר; פיוז.

 6. תחום מיזוג אוויר: תכלית הנדסה; א.מ. רון הנדסה.

 7. תחום נגרות: רהיטי שבח; שרת רהיטי נגרות; הראל מטבחים.

 8. תחום צבע: בצלאלי צדוק; ירום אור.

 9. תחום פיתוח: רפאל אלקבץ; עובדיה אלפונס.

 10. תחום תברואה: אדר אינסטלציה; רפאל אלקבץ; ירום אור

 

הרחבת ההתקשרות: ביצוע עבודות בינוי ושיפוצים.

 

תקופת ההרחבה:  

עד ליום 31/3/2017  (מועד זה תוקן ל: עד ליום 30.6.2017)

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן:

לאחר ששקלה את הדברים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך עם כל אחד מקבלנים אלו, בדרך של הרחבת ההתקשרות עד ליום 31.3.2017, בתנאים זהים (מכרז מסגרת).
 3. תימסר הודעה מתאימה לכל קבלן. כל קבלן יידרש להמציא אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 25/10/2016.

 

תיקון להחלטה, שהתקבל ביום 23.5.2017:

ועדת המכרזים מאשרת את התיקון המבוקש בהחלטתה מיום 29.9.2016 כך שבאופן שבמקום "31.3.17" ייכתב "30.6.17". החלטה זו כפופה לאישור המנכ"ל.  
בכפוף ובסמוך לאחר קבלת אישורו של המנכ"ל, תתפרסם הערת תיקון בהודעה האינטרנט שפורסמה לפי תקנה 2(ח), אודות שינוי המועד כאמור.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 15.6.2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 27/09/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

שטראוס מים בע"מ

נושא ההתקשרות:

תחזוקת מתקני מים 'תמי 4' תוך שמירה על תו תקן ישראלי  1505(מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה) ותקן ישראלי  5452(בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה)

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת:

שנתיים. 82,000 ₪ לשנה.   

מצורפת בזה חוות דעתו של מר מנחם לאופר ומסמכים נלווים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן

וזאת עד לא יאוחר מיום 7/11/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@mail.biu.ac.il  או באמצעות פקס:03-7384323.

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

מסמכים

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 06/09/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 6/9/2016
 

שם הספק:

חברת בני ברקאי ברוקשטיין

נושא ההתקשרות:

מתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף/תקופת ההתקשרות:

3  שנים, עם זכות הארכה של שנתיים נוספות.   
49,500 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה. (לאחר הנחה בסך 8% בשל התקשרות של 3 שנים).

 

החלטת הוועדה,

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת בני ברקאי ברוקשטיין כספק יחיד למתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף/תקופת ההתקשרות: 3  שנים נוספות עם זכות הארכה של שנתיים נוספות. 49,500 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה. (לאחר הנחה בסך 8% בשל התקשרות של 3 שנים).

הספק ימציא בעניינו תצהיר ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

תפורסם הודעת אינטרנט לפי תקנה 2(ח).

 

 

עדכון: ביום 6/12/2016 החליטה ועדת המכרזים שלא לשנות מהחלטתה זו (לאחר שבירור מעמיק שערכה בפנייה שנתקבלה בידיה, העלה כי לפונה אין מסוגלות לעמוד בדרישות העונות על צרכי האוניברסיטה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 16/08/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

16/8/2016

שם הספק:   

חברת הראל טכנולוגיות מידע.

מהות ההתקשרות:  

אספקת מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN – מערכות אחסון אחודות (תמיכה ב SAN ו NAS במערכת אחידה), מתוצרת חברת NetApp.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת הראל טכנולוגיות מידע לצורך אספקת מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN – מערכות אחסון אחודות (תמיכה ב SAN ו NAS במערכת אחידה), מתוצרת חברת NetApp, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23): התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.  היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה. הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 16/08/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

תאריך ההחלטה: 16/8/2016

שם הספק:   אוליטק ש.ב.א בע"מ.

מהות ההתקשרות:  אספקת סורקים מדגם 'סורק שולחני ניצב' AV176U.

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת אוליטק ש.ב.א בע"מ לרכישת סורקים מדגם סורק שולחני ניצב AV176U, לפי תנאי מכרז חשכ"ל. הועדה רשמה בפניה את התנאים המטיבים שיינתנו לאוניברסיטה בהתקשרות זו בהיבטי עלות ותנאי תכולת השירות. היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה. הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/08/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך: לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

 

תאריך ההחלטה:

16/8/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13/9/2016)

 

שם הספק :

 י. ינקוביץ

 

הרחבת ההתקשרות:  

עבודות הקמת קומה נוספת בבי'ח נהריה

 

היקף התקשרות:  

1.403 מש"ח כולל מע"מ

 

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, הועדה מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

2. אישור התקשרות המשך עם הקבלן י. ינקוביץ, בדרך של הרחבת ההתקשרות לביצוע עבודות הקמת קומה נוספת בבי'ח נהריה, בסכום של 1.403 מש"ח כולל מע"מ, במחירים זהים למחירים שהושגו במסגרת המכרז (גילום הנחה שניתנה דאז בסך 8%). 

3. הקבלן ימציא אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

4. בשל סכום ההתקשרות הנמוך מ-1.5 מש"ח כולל מע"מ, לא נדרש אישור ועדת הפטור.

5. תפורסם הודעה לפי תקנה 2(ח) לאחר קבלת אישור המנכ"ל.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 13/9/2016.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 19/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  חברת ווי אנקור.

נושא ההתקשרות: אספקה ותחזוקה של מדף אחסון נוסף לתשתית האחסון מתוצרת חב' NetApp המותקנת ופועלת באוניברסיטה.

היקף ותקופת ההתקשרות: 81 אש"ח כולל מע"מ.

מצורפת בזה חוות דעתו של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 2/8/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@mail.biu.ac.il  או באמצעות פקס: 03-7384323 .

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

 

 

**עדכון לפי החלטת ועדת המכרזים מיום 2/8/2016: האוניברסיטה שבה בה מכוונתה בהודעה זו להתקשר עם חברת ווי אנקור כספק יחיד לנושא ההתקשרות הנ"ל, ולפיכך הודעת אינטרנט זו ומבוטלת.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 12/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 12/7/2016

שם הספק:  עו"ד פאול רויזמן

נושא התקשרות ההמשך: שירותי ייעוץ משפטי לועדת המשמעת.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/06/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

 

תאריך ההחלטה: 21/6/2016

 

שם הספק: חברת רכלבסקי יעוץ יזמות ופרויקטים בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו), כספק יחיד.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: עד יום 31/3/2017 כולל. 

 

קובץ מצורף
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 24/05/2016

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד
ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 24/5/2016

שם הספק: עמותת בני עקיבא

מהות ההתקשרות: שיכון סטודנטים זרים אשר ילמדו באוניברסיטה בתכניות קיץ בהנדסה ובניהול ויישוב סכסוכים, במעונות בני עקיבא הסמוכים לאוניברסיטה.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 17/05/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 17/5/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 19/5/2016)

שם הספק : חברת אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום

הרחבת ההתקשרות: שירותי מיישם פיננסי לשדרוג מע' הברנט.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 19/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 19/4/2016

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג בתובענה שמבקשת הפקולטה להנדסה להגיש כנגד חברה עסקית.  

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 19/4/2016

שם הספק:  תאגיד אקומיוניטי.

נושא התקשרות ההמשך: פינוי פסולת אלקטרונית.

היקף/תקופת ההתקשרות: 12 חודשים, ללא עלות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 19/4/2016

שם הספק:  משרד ש. הורביץ ושות' עו"ד

נושא התקשרות ההמשך: טיפול וייצוג משפטי בתביעת זיעור נ' האוניברסיטה.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 05/04/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה: 5/4/2016

שם הספק:   יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

נושא ההתקשרות:  שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 05/04/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז,
או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה: 5/4/2016

שם הספק:   חברת דקל.

מהות ההתקשרות:  אספקת מאגר מחירים בתחום הבינוי והתחזוקה.

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 05/04/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה: 5/4/2016

שם הספק:  קיבוץ רבדים – 'לינה כפרית קיבוץ רבדים'.

נושא ההתקשרות:  אירוח העונה על צרכי המשלחת הארכיאולוגית תל צפית של המכון הארכיאולוגי באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות: שלושה מחזורי חפירה (יוני-יולי), היינו עד 31/7/2019.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 05/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 5/4/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13/4/2016)

שם הספק : מטריקס אי.טי.

הרחבת ההתקשרות: רכישת רשיונות שימוש במכלול IBM PASSPORT ADVANTAGE.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר פטור ממכרז - תקנה 40 05/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות בלא מכרז 
 

באישור המנהל הכללי, לאחר שנוכח לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת - לפי תקנה 40(ד) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 5/4/2016 (אישור המנכ"ל ניתן ביום 13/4/2016)

נושא ההתקשרות: רכישת חשמל עבור קמפוסי רמת גן וצפת של האוניברסיטה

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר פטור ממכרז - תקנה 9 22/03/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז 
התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 22/3/2016

 

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג בהליך תביעה ייצוגית כנגד האוניברסיטה (סימן טוב נ' אונ' בר אילן).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/03/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

שם הספק:  יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות.

 

היקף ותקופת ההתקשרות: שנה, היקף ההתקשרות: 70 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ.

 

קובץ מצורף

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/03/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:  קיבוץ רבדים : 'לינה כפרית קיבוץ רבדים'.

נושא ההתקשרות: אספקת שירותי לינה והסעדה עבור משלחת חפירות תל צפית העונה על צרכי המשלחת הארכיאולוגית.

היקף ותקופת ההתקשרות: שלושה מחזורי חפירה (יוני-יולי), היינו עד 31/7/2019.  

קובץ הודעה על כוונה להתקשר כספק יחיד

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 23/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

תאריך ההחלטה: 23/2/2015

 

שם הספק:  גוטליב, גרא אנגל ושות'

 

נושא התקשרות ההמשך: ליווי משפטי לעסקאות השקעה מסוג פרייבט אקוויטי וקרנות גידור.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: בסכום שאינו עולה על 50 אש"ח (כולל מע"מ).

 

קובץ מצורף

גרפיטי - מימוש זכות ברירה 23/02/2016

גרפיטי

 

ועדת המכרזים החליטה, בישיבתה ביום 23/2/2016

 

בכפוף לקבלת הסכמת חברת גרפיטי, הועדה מאשרת את מימוש זכות הברירה בתנאים זהים לתנאי החשכ"ל, עד ליום 1/2/2017. 

 

בהתאם להחלטתה מיום 4/6/2014 שאושרה על ידי ועדת הפטור (הודעת האינטרנט מצ"ב)

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 02/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 2/2/2015

 

שם הספק:  אימרקר קידום אתרים

 

נושא התקשרות ההמשך: פרסום אורגני לאתר האינטרנט של המכינה הקדם אקדמית

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/01/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:  אינג' שמואל גן אל.

 

נושא ההתקשרות: שירותי ייעוץ הנדסי בתחומים ופרויקטים מסוימים הקשורים לתחום מומחיותו:

מעונות הסטודנטים DBOT, הרכבת הקלה "קו סגול" ושירותים שונים הקשורים לבינוי, וטיפול בפרויקטים מול עירית רמת גן – כמפורט בנספח א'. 

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/01/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

תאריך ההחלטה: 19/1/2016

 

שם הספק:  חברת אודיט בקרה וביקורת בע"מ

 

נושא התקשרות ההמשך: ביקורת בנושאי בטיחות, גהות וסביבה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 12/01/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 12/1/2016

 

שם הספק:  דר' חיה שוורץ (עוסק)

 

נושא ההתקשרות:   
שירות מיידי לניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 22/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז,
או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:   כנפי משק תור בע"מ; אורטל תיירות ונופש בע"מ; אשת ארגון תיירות בע"מ;
                      מקום ערכים ויזמות אדם בנוף בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:   אשכול א': הדרכה, רווחה וגיבוש חברתי, פעולות הדרכה.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: לפי תנאי מכרז מרכזי חשכ"ל 21-2014 (רכישת שירותי ארגון וביצוע ימי עיון, פעילויות הדרכה, כנסים ואירועים).         

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:  חברת אלגרונט.

 

נושא התקשרות ההמשך: אחסון אתר אינטרנט של המכון לאינטגרציה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  דר' חיה שוורץ.

 

נושא ההתקשרות: שירות מיידי לניהול אקדמי ומקצועי של פרויקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 22/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:   פז חברת נפט בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:  אספקת סולר.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת המכרז המרכזי (חשכ"ל), בתוקפה ולא יאוחר מיום 31/12/2016.

 

קובץ מצורף

אישור חברת פז מיום 7-1-2016

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 22/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:  רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 29/12/2015)

 

שם הספק ומהות הההתקשרות: בראב מחשבים ישראל בע"מ

 

הרחבת ההתקשרות: שירותי מתכנת נוסף; וכן הדרכות והטמעות נדרשות נוספות וממשקים חדשים שנדרשים לקראת השקת המערכת (עלייה לאויר)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  אינג' שמואל גן אל.

 

נושא ההתקשרות: שירותי ייעוץ הנדסי בתחומים ופרויקטים מסוימים הקשורים לתחום מומחיותו:

מעונות הסטודנטים DBOT, הרכבת הקלה "קו סגול" ושירותים שונים הקשורים לבינוי, וטיפול בפרויקטים מול עירית רמת גן – כמפורט בנספח א'.

 

היקף ותקופת ההתקשרות: כמפורט בנספח א'.  

 

קובץ מצורף

חוות דעת מקצועית

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 02/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 2/12/2015

 

שם הספק:  גב' וירה מורביץ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי גיוס משאבים למען האוניברסיטה מתורמים ברחבי העולם, לרבות בקשר עם מהלכי גיוס תרומות תלויים ועומדים וכן עתידיים, וייעוץ מגביתי.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: 3 שנים עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בעד שנה נוספת.  

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 02/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  רכלבסקי יעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

קובץ מצורף

קובץ נוסף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 02/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 2/12/2015

 

שם הספק:  חברת טופ סולושינס.

 

נושא התקשרות ההמשך: ביצוע סקר רמת הוראה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 24/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 24/11/2015

 

שם הספק:  גב' ציפי משולם – למידה נכונה והצלחה בטוחה.

 

נושא התקשרות ההמשך: שירותי כתיבת חומרי לימוד תכניות לימוד בדרום אמריקה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 18/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 18/11/2015

 

שם הספק:  פוקוס שירותי ניהול פיננסי תפעולי בע"מ

 

נושא התקשרות ההמשך: ביקורת בנושא בינוי הפקולטה לרפואה בצפת.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: בסכום שאינו עולה על 50 אש"ח (כולל מע"מ).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 18/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  וירה מורביץ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי גיוס משאבים למען האוניברסיטה מתורמים ברחבי העולם, לרבות בקשר עם מהלכי גיוס תרומות תלויים ועומדים וכן עתידיים, וייעוץ מגביתי.

 

קובץ מצורף

קובץ נוסף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 11/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 4/11/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 1/12/2015)

 

שם הספק ומהות הההתקשרות: אופיר טורס, לכיש טורס

 

הרחבת ההתקשרות: שירותי סוכנות נסיעות ושירותי תיירות נלווים בחו"ל . הורחב גם לישראל.

 

הערכת היקף כספי (משתנה לפי צריכה בפועל): 24 חודשים.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 04/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל או מחוצה לה

 

לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 4/11/2015

 

שם הספק ומהות הההתקשרות: מכון ויצמן למדע – קבלת שירותים שונים לצרכי מחקר

 

תקופת והיקף ההתקשרות: 12 חודשים, בתעריף שיהיה מקובל במכון עבור השירות במועד ביצוע ההזמנה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 04/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  דיתי שרון יעוץ בע"מ
(הרוח החיה ומתן שירות אישי על ידי מר יובל רכלבסקי).

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: עד 31/3/2016 (כולל) עם זכות ברירה להארכה עד ליום 30/12/2016

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 9 28/10/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

 

לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 28/10/2015

 

שם הספק ומהות הההתקשרות:  משרד עו"ד עפר שפיר ושות'

 

מהות ההתקשרות: ליווי משפטי בתיק דרישת מי רמת גן. היקף כספי: משתנה לפי תוצאות עם תקרה שכ"ט.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 09/09/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה

 

תאריך ההחלטה: 9/9/2014

 

שם הספק:   נבו הוצאה לאור בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:  שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה –  הוצאה לאור של שני ספרים:

פרופ' ליפשיץ/'הרכוש המשפחתי'

דר' לייסט/'המניע בדיני עונשין'

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/09/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 9/9/2015

 

שם הספק:  מר אמנון אשד

 

נושא התקשרות ההמשך: פיקוח על רכבים תפעוליים באוניברסיטה .

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 02/09/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק

אס.פי.אל. תוכנה בע"מ

סולבוקס דיגיטל בע"מ

קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

מוסט טכנולוגיות תכנה בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

ליה כהן (שם עסק לא רשום – פימנטו)

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

סי איי אס נטוורקינג בע"מ

לינווייט טכנולוגיות בע"מ

אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

ידיעון בע"מ

חדד רפאל (כינוי עסק: פורטיון  (4 tune

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

 

נושא ההתקשרות:   חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

 

היקף/תקופת ההתקשרות: תשע"ו-תשע"ז (30/9/2015-30/9/2017). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

 

קובץ מצורף

 

קישור לטבלה

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 02/09/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 2/9/2015

 

שם הספק:  הועדה לאנרגיה אטומית – המרכז למחקר גרעיני שורק.

 

נושא ההתקשרות:   שירותים בנושא בטיחות קרינה מייננת.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 02/09/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 2/9/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13/10/2015)

 

שם הספק ומהות הההתקשרות:
שי לי גבעון - שירותי כתיבת תכנים בשפה האנגלית

אורי הלל - שירותי כתיבת תכנים בשפה העברית

 

תקופת ההתקשרות: 12 חודשים נוספים (אורי הילל - 1/11/2016; שי לי גבעון – 1/9/2016)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 12/08/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק

אס.פי.אל. תוכנה בע"מ

סולבוקס דיגיטל בע"מ

קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

מוסט טכנולוגיות תכנה בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

ליה כהן (שם עסק לא רשום – פימנטו)

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

סי איי אס נטוורקינג בע"מ

לינווייט טכנולוגיות בע"מ

אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

ידיעון בע"מ

חדד רפאל (כינוי עסק: פורטיון  (4 tune

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

 

נושא ההתקשרות:   חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

 

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: כמפורט בטבלה המצורפת.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 12/08/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

 

 

תאריך ההחלטה: 12/8/2015

 

שם הספק:  מחב"א

 

מהות ההתקשרות:  רישוי תוכנות שונות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 12/08/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

 

 

תאריך ההחלטה: 12/8/2015

 

שם הספק:  מחב"א

 

מהות ההתקשרות:  תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 02/08/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה

 

תאריך ההחלטה: 2/8/2015 (אישור מותלה של ועדת הפטור לפי תקנה 17(ג) ניתן ביום 13/8/2015. ביום 26/8/2015 דווח לועדת הפטור על קיום התנאי המתלה שקבעה)

 

שם נותן השירותים: י.מ לב שירותי ייעוץ בע"מ (בשליטת רו"ח יאיר שהרבני)

 

מהות ההתקשרות:  שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה: שירותי הוראה, ריכוז מקצועי של תכניות לימודי תעודה.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: 24 חודשים. 

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/05/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

20/5/2015 [בהתאם להחלטת הועדה – מפורסם רק החל ביום 21/5/2015 כדי לוודא חלוף מלוא פרק הזמן שנקבע לקבלת פניות, ואי-קבלת פנייה כלשהי במסגרתו].

שם הספק:  

יונה טילמן (עוסק).

נושא ההתקשרות:  

 שירותי ניהול תכנית ברוקדייל באוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

 

---

בישיבתה מיום 25/7/2017 ועדת המכרזים עשתה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ואישרה את מימוש זכות הברירה השניה והאחרונה, באופן שההתקשרות עם הספק תעמוד בתוקפה על ליום 30.6.2018. כמו כן אישרה שינוי שעיקריו כדלקמן למנגנון התמורה: מעבר לתשלום החודשי הנ"ל,  הספק יהיה זכאי החל מתשע"ח לתמורה נוספת, עד לתקרה של 120 אש"ח כולל מע"מ לשנה, וזאת כתלות בהגדלת התקורה והרווחים לאוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 16/03/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 16/3/2015

 

שם הספק:  מוטי משען [עוסק עצמאי]

 

נושא ההתקשרות: מתן שירותי ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר לנשיא אוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

 

 
ביום 18/11/2015 הועדה עשתה שימוש בסמכותה לפי תקנה 14(12): לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה ואישרה את התיקון הבא: היקף התקשרות העדכני: 165 שעות לחודש (במקום 125 שעות לחודש), השווים לתמורה חודשית של 13,200 ₪ לחודש כולל מע"מ (במקום 10,000 ₪ כולל מע"מ לחודש); לא חל שינוי בתקופת ההתקשרות. 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 11/02/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 11/2/2015    (אישור מנכ"ל ניתן ביום 9/3/2015)

 

שם הספק: משרד עריכת דין ש. הורביץ ושות'

 

קובץ מצורף

וועדת תשומות 30/10/2014 30/10/2014

ריכוז החלטות וועדות תשומות עד לתאריך 30/10/2014

פירוט ההחלטות

3/12 31/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 31/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_31.01.12.pdf

5/12 30/01/2012

ועדת מכרזים של האוניברסיטה אישרה התקשרות המשך ל- 4 חודשים על פי ההסכם עם חברת אורק  לאספקת נייר צילום ולפי אותם תנאיםעל פי תקנה 3 (4) (ב) (2)  בסכום של כ-200 אלף ש"ח ובאישור המנהל הכללי

2/12 17/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 17/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_17.01.12.pdf

1/12 03/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 03/01/2012

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_03.01.12.pdf

10-11 27/12/2011

ועדת המכרזים אישרה התקשרות המשך עם הספקים הבאים להזמנות עד 50,000 ₪: א.נין נון, אומניטק, אי.אי.אם, חיון, מל"מ תים, נס מטח, קומפיוטרלנד. נימוק: האוניברסיטה פרסמה מכרז לציוד מחשוב, הליך אמור להסתיים תוך חודשיים. עד אז האוניברסיטה מעוניינת להמשיך לעבוד עם הספקים הנוכחים בהיקף של מעל 100,000 ₪ כדי לשמור על אחידות, וזאת עד לסיום המכרז.

11/11 20/12/2011

פרוטוקול וועדת תשומות מתאריך 20/12/2011

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_20.12.11.pdf

9/11 29/11/2011

פרוטוקול וועדת תשומות מתאריך 29/11/2011

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_13.12.11.xls

 

6/11 26/09/2011

ועדת מכרזים של האוניברסיטה בישיבתה מה-26.9.2011 אישרה התקשרות המשך לשנה אחת עם חברת טלדור לתחזוקת מחשבים על סמך סעיף 3 (4) (ב) (2) בתקנות חובת מכרזים למוסדות להשכלה גבוהה. תקופת ההתקשרות של ההסכם הקיים עד 31.12.2011, ולאחר התקשרות המשך עד 31.12.2012. הנימוק להארכת ההסכם – רצף ואחידות בשירות שניתן היום לשביעות רצון האוניברסיטה.

7/11 26/09/2011

ועדת מכרזים של האוניברסיטה אישרה התקשרות עם חברת הראל מחשבים לרכישת מחשבים בשוטף עד להשלמת מכרז בנושא. חברת הראל היא זכיינית חשכ"ל האישור הוא על פי סעיף 3 (23) בתקנות חובת מכרזים למוסדות להשכלה גבוהה כאשר תנאי העסקה זהים או מיטבים לעומת תנאי החשכ"ל.

2 27/03/2011
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם ספק יחיד להקמת חדר חשמל טרומי באתר הקמה לפקולטה לרפואה שלא אוניברסיטת בר-אילן בצפת – חברת ביתנית. קביעת החברה כספק יחיד מבוססת על מכתב שהתקבל מחברת החשמל.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לועדת מכרזים לכתובת michrazim.log@mail.biu.ac.il עד לתאריך 7 באפריל, 2011.

הנ"ל לפי סעיף 4 לתקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) – התש"ע-2010.

1/2011 26/01/2011

ועדת מכרזים אישרה התקשרות עם חברת גרפיטי לאספקת ציוד משרדי. לפי סעיף 3 (23) בתקנות חובות מכרזים (מוסדות להשכלה גבוהה) 2010- רשאית האוניברסיטה להתקשר עם מי שזכה במכרז מרכזי. לפי הודעה שקיבלה האוניברסיטה ממינהל הרכש, האוניברסיטה שויכה לחברת גרפיטי במכרז לציוד משרדי.