הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 13/02/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

13.2.2020

נותן השירות

איי אן אס טק בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי שינויים ושדרוגים במערכות המולטימדיה הקיימות שהתקין הספק בכיתות לימוד באוניברסיטה והנשלטות על ידי מערכת שו"ב פרי פיתוח הספק (ללא החלפת המערכת), בשים לב שהספק מחזיק בקבצי המקור: תוכנה והגדרות, של בקרי המולטימדיה ופאנלי ההפעלה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים. אומדן עלות לתקופה: 300 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1.הועדה מאשרת את ההתקשרות עם איי אן אס טק בע"מ לשינויים ושדרוגים במערכות המולטימדיה הקיימות שהתקין הספק בכיתות לימוד באוניברסיטה והנשלטות על ידי מערכת שו"ב פרי פיתוח הספק (ללא החלפת המערכת), בשים לב שהספק מחזיק בקבצי המקור: תוכנה והגדרות, של בקרי המולטימדיה ופאנלי ההפעלה.

2.תקופת וההיקף ההתקשרות: שנתיים. אומדן עלות לתקופה: 300 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).

3.הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 13/02/2020

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

13.2.2020

שם הספק:

חברת איי אם פי בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי פרסום מודעות והעברת מסר על לימודים באוניברסיטת בר אילן לסטודנטים בינ"ל בעיתונות יהודית נבחרת במתכונת מודפסת (פרינט).

היקף התקשרות:  

כ-42 אלף דולר ארה"ב (בכפוף לקיום תקציב מאושר).

החלטת הועדה:  

לאחר שהובהר כי חברת איי.אם.פי. בע"מ היא הגורם הבלעדי לריכוז פרסומים המגיעים מישראל מטעם עיתונים שונים המופצים לציבור היהודי בחו"ל, כפי שמצויין במפורש בעיתונים עצמם (הוצגו צילומי העמודים מתוך עיתונים נבחרים לקהל היהודי), ולאור עמדת מנהל ביה"ס הבינלאומי, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת איי אם פי בע"מ (IMP) ח.פ. 514189000 לשירותי פרסום מודעות והעברת מסר על לימודים באוניברסיטת בר אילן לסטודנטים בינ"ל בעיתונות יהודית נבחרת במתכונת מודפסת (פרינט), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29). היקף ההתקשרות: כ-42 אלף דולר ארה"ב (בכפוף לקיום תקציב מאושר).

מובהר כי האישור אינו מתייחס להשתתפות בירידים בינ"ל – לגביו יש לנהוג כמקובל לפי נהלי האוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 04/02/2020

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

4.2.2020

שם הספק:

משרד פרסום 'פיגמנט'

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור באמצעי תקשורת דיגיטליים אודות תכניות לימודים, כנסים ויתרונות הלימוד במחלקות אקדמיות שונות באוניברסיטה (לפי רשימה שהוצגה)

היקף התקשרות:  

6 חודשים קלנדריים (פברואר עד יולי 2020 כולל) ולא מאוחר ממועד ההכרזה על זוכה במכרז שירותי פרסום במדיה הדיגיטלית שעתיד להתפרסם. מסגרת תקציבית: 75 אש"ח כולל מע"מ.

החלטת הועדה:  

לאחר שנבחנו כמה הצעות הבאות בחשבון ולאור עמדת רמ"ד שיווק ופרסום באוניברסיטה, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד פרסום 'פיגמנט' לצורך העברת מסר לציבור באמצעי תקשורת דיגיטליים אודות תכניות לימודים, כנסים ויתרונות הלימוד במחלקות אקדמיות שונות באוניברסיטה (לפי רשימה שהוצגה), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקופת ביניים בת 6 חודשים קלנדריים (פברואר עד יולי 2020 כולל) ולא מאוחר ממועד ההכרזה על זוכה במכרז שירותי פרסום במדיה הדיגיטלית שעתיד להתפרסם. מסגרת תקציבית: 75 אש"ח כולל מע"מ. הצעת פיגמנט משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות בהיבטי הניסיון והצעת מחיר, כאחד.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש פברואר 2020) 04/02/2020

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש פברואר 2020):

4.2.2020, רוני פילו (עוסק): מימוש זכות ברירה עם עם נותן השירות בהסכם לשירותי ניהול השקעות עבור האוניברסיטה, לתקופה נוספת בת 12 חודשים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 11.3.2021.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/02/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.2.2020

שם הספק: 

רוני פילו (עוסק)

נושא התקשרות ההמשך:

הגדלת תמורה בהתקשרות לשירותי ניהול השקעות עבור האוניברסיטה

היקף/תקופת ההתקשרות:

18,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים)

החלטה:

סיווג התקשרות המשך עם רוני פילו בהסכם לשירותי ניהול השקעות עבור האוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי נוסף של 18,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים), השווה לתוספת 1,500 ₪ לחודש בתוספת מע"מ לתמורה המשולמת לנותן השירות, למשך 12 חודשי ההתקשרות נוספים לפי זכות הברירה שמומשה. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות, טיב השירות, שביעות רצון ורציפות השירות המדובר.

נותן השירות ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/01/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

21.1.2020

נותן השירות

מרכז למחקר גרעיני שורק

נושא ההתקשרות:

שירותים שונים בתחום בטיחות קרינה מייננת: דוזימטריה אישית, כיול מכשירי ניטור ובדיקות תגי קרינה

היקף/תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים, בהיקף כספי של עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1.הועדה מאשרת את ההתקשרות עם המרכז למחקר גרעיני שורק, כספק יחיד לשירותים שונים בתחום בטיחות קרינה מייננת: דוזימטריה אישית, כיול מכשירי ניטור ובדיקות תגי קרינה.

2.תקופת וההיקף ההתקשרות: שלוש שנים, בהיקף כספי של עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

3.הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 21/01/2020

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

21.1.2020

שם הספק

אורקל ישראל בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שדרוג מערכת ERP מתוצרת אורקל, לשירות בסביבת "ענן" תוך שמירת תהליכי עבודה והתאמות (קוסטומיזציה) שהוגדרו על ידי אורקל ועודם פועלים וידע ארגוני של האוניברסיטה, לרבות רשיונות שימוש, פיתוחי התאמות נחוצות, הדרכות והכשרות וכ"א.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ- 3-4 מיליון $ ארה"ב על פני 2-3 שנים – טרם מו"מ.

מצורפת בזה חוות הדעת של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 6.2.2020 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

החלטה הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 21/01/2020

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

21.1.2020

שם הספק

איי אן אס טק בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שינויים ושדרוגים במערכות המולטימדיה הקיימות שהתקין הספק בכיתות לימוד באוניברסיטה והנשלטות על ידי מערכת שו"ב פרי פיתוח הספק (ללא החלפת המערכת), בשים לב שהספק מחזיק בקבצי המקור: תוכנה והגדרות, של בקרי המולטימדיה ופאנלי ההפעלה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים. אומדן עלות לתקופה: 300 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).

מצורפת בזה חוות הדעת של שמואל טייכמן, רמ"ח אחזקה באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 6.2.2020 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

החלטה מכרזים סגורים רבעון 1.2020 21/01/2020

21.1.2020, מכרז סגור 30/19 לריהוט לספריה המרכזית: הכרזה על הצעת שרת רהיטי נגריית עיצוב בע"מ כזוכה במכרז הסגור. 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 14/01/2020

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

14.1.2020

שם הספק :

חברת JMG (ג'יי אם ג'י בע"מ, ח.פ. 514987114)

נושא ההתקשרות:

פרסום והעברת מסר דיגיטלי לקהילות יהודיות ונוצריות בארץ ובכל העולם, אודות התוכניות הבינלאומיות המוצעות באוניברסיטת בר אילן.

היקף כספי:  

54 אלף דולר ארה"ב.

החלטת הועדה:  

לאחר שנבחנו כמה הצעות הבאות בחשבון ולאור עמדת מנהל ביה"ס הבינלאומי, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת JMG (ג'יי אם ג'י בע"מ, ח.פ. 514987114) לשירותי פרסום והעברת מסר דיגיטלי לקהילות יהודיות ונוצריות בארץ ובכל העולם, אודות התוכניות הבינלאומיות המוצעות באוניברסיטת בר אילן, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), וזאת משום שהצעתה משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות בהיבטי הניסיון והצעת מחיר, כאחד.