הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.6.2021

שם הספק:

חב' ביקוניקס 

נושא ההתקשרות:

שדרוג (פיתוח והוספת מודולים) במערכת הקיימת באוניברסיטה לתכנון התקציב.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-359 אש"ח כולל מע"מ.

 

מצ"ב חוות דעת מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי באגף הכספים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.7.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.6.2021

שם הספק:

יונה טילמן (עוסק) 

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים, בשנה הקרובה.

תקופת ההתקשרות:

שנה אחת, בתנאים זהים.

 

מצ"ב חוות דעת מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.7.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 08/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

8.6.2021

שם הספק: 

ב.ב.ק דאיו-טק 2021 בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

ייעוץ ותמיכה טכנית בתשתית החישובית (שרתים) של המכון למדעי הנתונים והדרכה של הסטודנטים המשתמשים.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים ולסעיף 2 להחלטה.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם ב.ב.ק דאיו-טק 2021 בע"מ, לצורך קבלת שירותי ייעוץ ותמיכה טכנית בתשתית החישובית (שרתים) של המכון למדעי הנתונים והדרכה של סטודנטים המשתמשים בשירות.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ עם החברה בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים. התשלום הוא על בסיס שעות ייעוץ מנוצלות בפועל. האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי חסכון ויעילות לאור הערכות החברה, היכרותה את צרכי האוניברסיטה (תשתית המחשוב של המכון למדעי הנתונים) , שביעות רצון מטיב השירות, ונכונותה והערכותה של החברה ליתן שירות ברציפות, ובשים לב כי ישנה הערכות להכנת מכרז פומבי למתן השירות בתקופה העוקבת.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 08/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

8.6.2021

שם הספק: 

 עמותת ‘עשה לך רב’

נושא התקשרות ההמשך:

תכנית הכשרה שנתית לרבנות קהילתית (לסמסטרים א' וב', לרבות ריכוז התכנית).

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

4,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם עמותת ‘עשה לך רב’ בקשר עם תכנית ההכשרה השנתית לרבנות קהילתית שמקיימת העמותה.

2. היקף ההתקשרות: עד 4,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, מעבר לתשלום של 100 אש"ח כולל מע"מ החוסה תחת פטור סכום לפי תקנה 3(1). (סכום שנתי כולל לסמסטרים א' וב', לרבות ריכוז התכנית). 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 08/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

8.6.2021

שם הספק: 

עו"ד לימור ג'נח-גוילי

נושא התקשרות ההמשך:

ליווי משפטי/שירות כקובל בהליכי משמעת וייעוץ לוועדת המשמעת בהליכי משמעת כנגד סטודנטים, ולבית הדין המשמעתי בהליכי משמעת כנגד סגל אקדמי וסגל מינהלי. 

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים ולסעיף 2 להחלטה.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם עו"ד לימור ג'נח-גוילי לצורך ליווי משפטי/שירות כקובל בהליכי משמעת וייעוץ לוועדת המשמעת בהליכי משמעת כנגד סטודנטים, ולבית הדין המשמעתי בהליכי משמעת כנגד סגל אקדמי וסגל מינהלי. 

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים. התשלום הוא על בסיס שעות מנוצלות בפועל. האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי חסכון ויעילות לאור הערכות עוה"ד, היכרותה את צרכי האוניברסיטה וועדות המשמעת כאמור, שביעות רצון מטיב השירות, ונכונותה והערכותה ליתן שירותיה ברציפות, ובשים לב כי ישנה הערכות לקיום הליך תחרותי לפי תקנה 9(א) בתקופה העוקבת (יקודם ע"י לשכת היועץ המשפטי בהתאם לצרכיה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(11) 26/05/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון.

תאריך ההחלטה:

26.5.2021 (אישור מנכ"ל מיום 2.6.2021)

שם הספק:   

רוני פילו (עוסק)

נושא ההתקשרות:

השקעות כספים ופעולות אחרות בשוק ההון

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה בת שלוש שנים, היינו עד ליום 12.3.2024,  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, כדלקמן:

  1. סיווג ההתקשרות עם מר רוני פילו (עוסק) כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(11): התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון. וזאת לתקופה בת שלוש שנים, היינו עד ליום 12.3.2024.
  2. סך התמורה שתשולם לנותן השירותים: כנקוב בפני ועדת המכרזים [סודי-מסחרי].
  3. הצדדים יחתמו על הסכם ההתקשרות בנוסח שעבר עיון והתייחסות לשכת היועץ המשפטי.
  4. נותן השירותים ימציא את התצהירים והאישורים הנחוצים כמקובל.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 2.6.2021.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2021) 03/05/2021

3.5.2021, ויסוקר-שטרן; משה בן צבימימוש משלים של זכות הברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום מיזוג אוויר, לתקופה של 6 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה מיום 10.6.2021 ועד ליום 10.12.2021.

11.5.2021, הוט טלקום; בזקמימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת שירותי מפ"א, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 9.6.2022.

11.5.2021, הוט טלקום; בזקמימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת שירותי מפ"א, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 9.6.2022.

11.5.2021, פריימסק בע"ממימוש של זכות הברירה בהסכם לשירותי קצין הגנת מידע Protection Data Officer לאוניברסיטה במיקור חוץ, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 5.6.2022.

11.5.2021, מקסימה המרכז להפרדת אוויר וגזים בע"מ; מפעלי חמצן וארגון בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לשירותי אספקת חנקן נוזלי לשימושים שונים באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 30.6.2022.

23.5.2021, בית גנזים - שירותי גניזה מרכזיים 1995: מימוש של זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי ארכיב לאוניברסיטה, לתקופה של שנה נוספת באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.5.2022. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 03/05/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

3.5.2021

נותן השירות

לפידות מדיקל

נושא ההתקשרות:

אספקת עדשות של היצרנים Zeiss ו Optiswiss

היקף/תקופת ההתקשרות:

 כנקוב בהחלטה להלן.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם לפידות מדיקל לאספקת עדשות של היצרנים Zeiss ו Optiswiss. 

2. תקופת ההתקשרות: 4 שנים. היקף התקשרות: כ-200,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל). האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את כל היקף ההתקשרות, או חלקו, ובאפשרותה לסיים את ההתקשרות בכל עת.

3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 27/04/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

27.4.2021

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת “יוזמת אורות” המפעילה את המיזם החברתי “פלוגתא”.

מהות ההתקשרות:  

הפעלת מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) - שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים.

תקופת והיקף ההתקשרות:

תשפ"א, חלקה של האוניברסיטה - 450 אש"ח (5 מועצות הסכמה, בהשתתפות של 90 אש"ח למועצה, לתקופה).

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של הקונגרס הישראלי ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים באוניברסיטה, עם עמותת “יוזמת אורות” המפעילה את המיזם החברתי “פלוגתא”, לצורך הפעלת חמש מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת ולאחר שהשתכנעה כאמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת “יוזמת אורות”, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

תקופת ההתקשרות: תשפ"א. בהיקף כספי של 450 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה). לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 27/04/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

27.4.2021

שם הספק:   

לינוי גל (סטודיו ליניקה)

נושא ההתקשרות:

עיצוב גרפי (אמנות דיגיטלית)

היקף/תקופת ההתקשרות:

50 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

לאחר הסברי סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי כי יש בעבודותיה הגרפיות של לינוי גל משום היבטי אמנות דיגיטלית ייחודיים, ולאחר שהונחה דעת ועדת המכרזים כי מדובר בהתקשרות לתקופת ביניים קצרה עד להשלמת הליך המכרז, שנמצא בעיצומו, לרכישת שירותי עיצוב גרפיקה לאוניברסיטה – מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם לינוי גל (סטודיו ליניקה) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(8): התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי, בהיקף כספי של 50 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).