הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 12/02/2019

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

12.2.2019

שם הספק: 

גיל אורנן (עוסק).

נושא התקשרות ההמשך:

 ייעוץ בתחום אלומיניום.

היקף/תקופת ההתקשרות:

10,000 ₪ בתוספת מע"מ (כפוף לקיום תקציב). 

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם מר גיל אורנן (בהתקשרות לייעוץ בתחום אלומיניום), כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי נוסף ע"ס 10,000 ₪ בתוספת מע"מ (כפוף לקיום תקציב).

3.  האישור ניתן בשים לב לנימוקי שמירה על אחידות השירות מגורם יחיד וקוהרנטי, שמירת רציפות השירות (היועץ ערוך להמשיך במתן השירות ללא דיחוי כפי צרכי האוניברסיטה) מטעמי יעילות וחסכון, ושמירה על אחריות מקצועיות כוללת של היועץ לכל היבטי האלומיניום בפרוייקט. תנאי ההתקשרות בתקופת ההתקשרות הנוספת יוותרו ללא שינוי.

4. היועץ ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 12/02/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

12.2.2019 (פורסם 14.2.2019)

שם הספק

עצמה 10 מערכות מידע בע"מ

נושא ההתקשרות:   

פיתוח מודול נוסף ושדרוג לתוכנת "עצמה 10" לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול, שבשימוש האוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות: ללא שינוי. היקף התקשרות: 300 אש"ח בתוספת מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה (בשים לב כי עשרה ימי עבודה מסתיימים היום בחצות, החלטה זו לא תפורסם אלא רק מחר, 13.2.2019 ובלבד שלא תתקבל כל פנייה בנושא ההתקשרות במהלך השעות שמקבלת החלטה זו ועד לחלוף יום 12.2.2019):

1.הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם עצמה 10 מערכות מידע בע"מ, כספק יחיד פיתוח מודול נוסף ושדרוג לתוכנת "עצמה 10" לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול, שבשימוש האוניברסיטה.

2. תקופת ההתקשרות: ללא שינוי (במסגרת התקופה שאושרה בהחלטת ועדת המכרזים מיום 24.6.2014). היקף התקשרות: 300 אש"ח בתוספת מע"מ.

3. סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

4. נותן השירותים ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהתשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 04/02/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

4.2.2019

שם הספק

קולסייט אחזקות בע"מ

נושא ההתקשרות:   

תחזוקה, רישוי שנתי ופיתוחים מותאמים של המערכת שפיתחה לתיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל

היקף/תקופת ההתקשרות:

מיום 30.8.2017 ועד ליום 30.8.2020, בהתקשרות מתחדשת שנתית: היקף ההתקשרות המצטבר: 600 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לגובה התקציב בפועל).

החלטה:

בהמשך להודעת האינטרנט שפורסמה בחודש אוגוסט 2017 בדבר כוונה להתקשר עם קולסייט אחזקות בע"מ כספק יחיד לשירות כדלקמן:

1.הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם קולסייט אחזקות בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): ספק יחיד לשירותי תחזוקה, רישוי שנתי ופיתוחים מותאמים של המערכת שפיתחה לתיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל, רטרואקיבית מיום 30.8.2017 ועד ליום 30.8.2020, בהתקשרות מתחדשת שנתית: היקף ההתקשרות המצטבר: 600 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לגובה התקציב בפועל).

2. סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

3. נותן השירותים ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 29/01/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

29.1.2019

שם הספק:   

קרביץ (1974) בע"מ

מהות ההתקשרות:  

 אספקת ציוד משרדי

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 30/6/2020 בהתאמה להודעת החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל. לאוניברסיטה תהיה זכות ברירה להאריך את ההתקשרות עם קרביץ (1974) בע"מ, בתקופה זהה לתקופת הארכתה על ידי החשכ"ל, ככל שזו תוארך על ידי החשכ"ל, אך לא יותר מ-18 חודשים נוספים מיום 30.6.2020.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים רשמה בפניה את ממצאי השוואת ההצעות שערכה מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות. לאורם, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת קרביץ (1974) בע"מ, אחת הזוכות במכרז המרכזי של החשכ"ל ומי שנמצאה כבעלת ההצעה הכספית המצרפית המיטבית (הזולה ביותר) לצרכי האוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23).

משך ההתקשרות: עד ליום 30/6/2020 בהתאמה להודעת החשכ"ל, אך לא יותר מהתקופה בה התקשרות החשכ"ל עם החברה תעמוד בתוקפה בפועל. לאוניברסיטה תהיה זכות ברירה להאריך את ההתקשרות עם קרביץ (1974) בע"מ, בתקופה זהה לתקופת הארכתה על ידי החשכ"ל, ככל שזו תוארך על ידי החשכ"ל, אך לא יותר מ-18 חודשים נוספים מיום 30.6.2020. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ במצטבר בכל משך תקופת ההתקשרות, ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

קרביץ (1974) בע"מ תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 20/01/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

20.1.2019

שם הספק:   

ישראל הדני

נושא ההתקשרות:

יצירת אמנות מקורית (במסגרת פרוייקט הקמת מוזיאון הננוטכנולוגיה ע"ש פטר)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כנקוב בטבלה שהוצגה בפני ועדת המכרזים (20,000 דולר).

החלטה:

לאחר ששוכנעה כי אכן מדובר בשירות ייחודי שעניינו תרבות ואמנות, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם האומן ישראל הדני, לצורך הקמת יצירתו הנבחרת למוזיאון הננוטכנולוגיה ע"ש פטר כפטורה ממכרז לפי תקנה תקנה 3(8): התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי .

שווי ההתקשרות כנקוב לצד שמו ויצירתו של האמן במזכר מנהלת המוזיאון לננוטכנולוגיה. האומן יידרש להמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

לפי סכום שווי הפטור, אינו טעון אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 20/01/2019

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

עצמה 10 מערכות מידע בע"מ

נושא ההתקשרות:   

פיתוח מודול נוסף ושדרוג לתוכנת "עצמה 10" לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול, שבשימוש האוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות: ללא שינוי (במסגרת התקופה שאושרה בהחלטת ועדת המכרזים מיום 24.6.2014). היקף התקשרות: 300 אש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזו חוות הדעת של סמנכ"ל תפעול באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 12.2.2019, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 13/01/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

13.1.2019

שם הספק:   

חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ (אחד מזוכי המכרז המרכזי שערך חשכ"ל)

מהות ההתקשרות:  

רכישת ריהוט עץ

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף, אך לא יאוחר מיום 8.12.2019, ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטת הועדה:

לאור הארכת ההתקשרות עם חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ מצד החשכ"ל, והאפשרות עליה שמרה האוניברסיטה בעת סיווג ההתקשרות עם א.ד. מירז כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) [מיום 10.9.17] –מאשרת ועדת המכרזים כדלקמן:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ (כזוכה במכרז מרכזי שערך חשכ"ל), לצורך רכישת ריהוט עץ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

ההתקשרות עם חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ תהיה בתוקף כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף, אך לא יאוחר מיום 8.12.2019, ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

היקף הפטור לא עולה על 1.5 מש"ח. על כן, החלטת ועדת המכרזים לא טעונה את אישור ועדת הפטור. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 13/01/2019

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

13.1.2019 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 12.2.2019)

שם הספק :

מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכח אדם. 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי אבטחה ושמירה. 

תקופת ההרחבה:  

כ-3 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.4.2019, בתנאים זהים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות עם מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכח אדם לאספקת שירותי אבטחה ושמירה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת כ-3 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.4.2019, בתנאים זהים.

2. נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

3.האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 12.2.2019

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 01/01/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

1.1.2019

שם הספק:  

הוצאה לאור גרף (גרף ייזום והשקעות בע"מ)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחום הפיתוח וההוראה עם גרף הוצאה לאור (גרף ייזום והשקעות בע"מ),  לצורך הוצאה לאור של סדרת ספרים ייחודית במתכונת TEXTBOOK במגוון נושאים אוניברסליים שייבחרו על ידי ועדה מקצועית.

תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים, החל ביום 1.1.19, עם זכות ברירה לאוניברסיטה להאריך את ההתקשרות באישור ועדת המכרזים בעד חמש שנים נוספות לצורך הוצאה לאור של ספרים נוספים בסדרה.

החלטה:  

לאחר שבחנה את הדברים בכובד ראש ועיינה במסמכים שהונחו בפניה, בדגש על נימוקי ד"ר גורביץ' ראשת מרכז דת-עולם ע"ש דנגור, ולאחר שהונחה דעתה של ועדת המכרזים כי נבדקו מספר חלופות הבאות בחשבון - הועדה מחליטה כדלקמן

1.הועדה השתכנעה כי ההתקשרות עם גרף הוצאה לאור היא שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה העולה בקנה אחד עם לשון ותכלית התקנה

2.מדובר בשיתוף פעולה שמטרתו לתרום למחקר ההומניסטי בישראל ולחינוך סטודנטים במדעי הרוח ופיתוח הדיון האקדמי בתימות הנחקרות, בשים לב למתכונת ה-TEXTBOOK הייחודית המשלבת בין פרוזה מתורגמת למחקר ועיון בצוותא בספר, במגוון נושאים אוניברסליים שייבחרו על ידי ועדה מקצועית. במסגרתו של שיתוף הפעולה, הטיפול האקדמי בתכני הספרים בסדרת "ההיסטוריה של הרעיונות" יעשה ע"יראשת מרכז דת-עולם ע"ש דנגור, שתשמש גם כעורכת הראשית של הסדרה, וחברי מערכת הוועדה המקצועית; ואילו החלק הלוגיסטי של הפקת הספרים בסדרה לרבות תרגום הפרוזה, עריכה והגהה ושיווקם תעשה במלואה  – ורמה האיכות הנחוצה, על ידי גרף הוצאה לאור המתמחהבכך, בשיתוף פעולה מלא בין הצדדים. הוצאת גרף מתחייבת להוציא לאור את כל הספרים (8-12) בסדרה תחת חטיבת גרף אקדמי, ומקבלת את מתכונת הסדרה ותהליך איתור התכנים ובחירתם, ליווי עבודת העריכה המדעית מול החוקר ותהליך התרגוםעם/מול הסופר שיצירתו נבחרה לתרגום – והכל כפי המתווה על ידי מרכז דנגור. כמו כן, הוצאת גרף ומרכז דת-עולם ע"ש דנגור יפעלו יחדיו לקבלה ולהסדרה בקפידה רבה שלזכויות השימוש ביצירה לצורך הפקה והוצאה לאור של סדרת הספרים ויהיו שותפות מלאות במוצר הסופי - הן מבחינת דיני זכויות היוצרים והן בכך ששמות הוצאת גרףומרכז דת-עולם ע"ש דנגור יופיעו באופן שווה על כריכת הספרים בסדרה.

3.הועדה רשמה בפניה כי התבצעה בחינת שתי חלופות נוספות הבאות בחשבון לבד מהוצאת גרף.

4.לאור זאת ולאחר שהשתכנעה כאמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם גרף הוצאה לאור (גרף ייזום והשקעות בע"מ), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות

תקופת ההתקשרות המאושרת הינה לשלוש שנים, החל ביום 1.1.19, עם זכות ברירה לאוניברסיטה להאריך את ההתקשרות באישור ועדת המכרזים בעד חמש שנים נוספות לצורך הוצאה לאור של ספרים נוספים בסדרה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 01/01/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

1.1.2019

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

 אספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי הממשלה מתוצרת HPe ARUBA

היקף/תקופת ההתקשרות:

 כמפורט בהחלטה להלן.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ (הזוכה במכרז מרכזי מס' 15-2015) לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי הממשלה מתוצרת HPe ARUBA, בתנאי מכרז חשכ"ל - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23).

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל הנ"ל, תעמוד בתוקפה (לרבות אפשרות האוניברסיטה להאריך את ההתקשרות ככל שהחשכ"ל מימש זכות ברירה הנתונה לו בהתקשרות זו והאריכה לתקופה נוספת), אך לא יותר מ-3 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

היקף הפטור לא עולה על 1.5מש"ח. על כן, החלטת ועדת המכרזים לא טעונה את אישור ועדת הפטור.