הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג עקרוני של התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 3/2020) 15/09/2020

15.9.2020: ועדת המכרזים מסווגת עקרונית את ההתקשרות לשירותי ייעוץ אסטרטגי וקשרי ממשל עבור מרכז רקמן לקידום מעמד האשה כפטורה ממכרז לפי תקנה 9 לאחר שהשתכנעה כי אין מקום לערוך פנייה תחרותית לקבלת הצעות עם הקמת רשימת ספקים, ויש לקיים הליך קבלת כמה הצעות הבאות בחשבון, בשל כך שנחוצה התקשרות יחידה עם נותן שירותים אחד עמו מתקיימים יחסי אמון מיוחדים.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(2) 10/09/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת המנכ"ל בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

10.9.2020

שם הספק:

אנטולי סולודקין בניין והנדסה בע"מ

היקף ההתקשרות:

ביצוע מיידי, תוך שני ימי עבודה; 260 אש"ח בתוספת מע"מ.

מהות ההתקשרות:

פינוי הריסות במתחם 'בזק' בצפת לאחר תום תרגיל פיקוד העורף במקום – למניעת נזק של ממש (מפגע בטיחות)

החלטת המנכ"ל:   

לאחר שקיבלתי הסברים מפורטים וביקרתי באתר, השתכנעתי בחומרת המפגע בהיבט הבטיחותי ולכן, יש לפעול למימוש חלופה מספר 1 כמוצע על ידך [התקשרות דחופה עם נותן שירותים לפינוי ההריסות מהאתר מיד לאחר תום התרגיל ובכל מקרה תוך 48 שעות] בדחיפות המרבית.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 27/08/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

27.8.2020

נותן השירות

אואזיס טכנולוגיות תקשורת בע"מ

נושא ההתקשרות:

שדרוג חומרה ותוכנה של מערכת DDI בגרסאות הנתמכות ע"י היצרן INFOBLOX, הטמעה ושירות, תוך המשך קיום ותפקוד הממשקים הקיימים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

מסגרת של עד 40,000 דולר ארה"ב לשנה, בשוויים בש"ח כולל מע"מ, למשך 5 שנים (מתוכן 3 שנות שירות באחריות יצרן ועד שתי שנות אחריות נוספות מעבר לכך), בכפוף לתקציב מתאים.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חברת אואזיס טכנולוגיות תקשורת בע"מ, כספק יחיד לשדרוג חומרה ותוכנה של מערכת DDI בגרסאות הנתמכות ע"י היצרן INFOBLOX, הטמעה ושירות, תוך המשך קיום ותפקוד הממשקים הקיימים.

2. היקף ההתקשרות: מסגרת של עד 40,000 דולר ארה"ב לשנה, בשוויים בש"ח כולל מע"מ, למשך 5 שנים (מתוכן 3 שנות שירות באחריות יצרן ועד שתי שנות אחריות נוספות מעבר לכך), בכפוף לתקציב מתאים.

3. הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 27/08/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

27.8.2020 (אישור מנכ"ל: 3.9.2020)

שם הספק :

פ.ק. אלקטרה גנרטורים בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

החלפה של בקרים עם חיווט בלוח פיקוד בשלושה גנרטורים בבניין ננוטכנולוגיות (206) ושידרוג לוח מרכזי של סינכרון עבור שלושת הגנרטורים המאפשר הפעלה שקטה שלהם ללא צורך בהפסקת חשמל.

היקף ההרחבה:  

200 אש"ח כולל מע"מ, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), להתקשרות המקורית לפי מכרז 21/16 עם פ.ק. אלקטרה גנרטורים בע"מ, לצורך החלפה של בקרים עם חיווט בלוח פיקוד בשלושה גנרטורים בבניין ננוטכנולוגיות (206) ושידרוג לוח מרכזי של סינכרון עבור שלושת הגנרטורים המאפשר הפעלה שקטה שלהם ללא צורך בהפסקת חשמל -- בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא להיקף התקשרות נוסף של עד 200 אש"ח כולל מע"מ, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, ומטעמי הצורך ההנדסי בעבודות הנוספות ומשיקולי מקצועיות (החברה היא היבואנית של הגנרטורים שממוקמים על הגג בבניין ננוטכנולוגיות ולוחות הפיקוד שלהם), רציפות האחריות, היכרות עם דרישות האוניברסיטה והיערכות החברה ליתן את השירות בתנאים זהים וברציפות, וכן יעילות מבחינת עלויות.

3. נותן השירות ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 18/08/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

18.8.2020

שם הספק: 

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי פינוי נייר וקרטונים למיחזור 

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ ולתקופה שלא תעלה על 4 חודשים נוספים (בשים לב לחגי תשרי הסמוכים) ובכפוף לקיום תקציב מתאים. 

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם חברת אמניר תעשיות מיחזור בע"מ כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ ולתקופה שלא תעלה על 4 חודשים נוספים (בשים לב לחגי תשרי הסמוכים) ובכפוף לקיום תקציב מתאים. האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות ורציפות השירות המבוקש בכל הקמפוס, לתקופת גישור עד להשלמת הכנת הליך התקשרות חדש לשירותים אלו, שהתעכב בשל השיבושים שחלו בתקופת הקורונה בסדרי העבודה באוניברסיטה, וכן לאור הצורך בהמשך קבלת השירות ולכך שהחברה ערוכה להמשיך ולספק את שירותיה בתקופה זו.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 11/08/2020

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

11.8.2020

שם הספק:

אואזיס טכנולוגיות תקשורת בע"מ

נושא ההתקשרות:

שדרוג חומרה ותוכנה של מערכת DDI בגרסאות הנתמכות ע"י היצרן INFOBLOX, הטמעה ושירות, תוך המשך קיום ותפקוד הממשקים הקיימים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

מסגרת של עד 40,000 דולר ארה"ב לשנה, בשוויים בש"ח כולל מע"מ, למשך 5 שנים (מתוכן 3 שנות שירות באחריות יצרן ועד שתי שנות אחריות נוספות מעבר לכך), בכפוף לתקציב מתאים.

מצורפת בזה חוות הדעת של ציון בן שמחון, רמ"ד רשתות תקשורת באוניברסיטה ומסמך נלווה של חברת INFOBLOX.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 25.8.2020 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

וועדת תשומות עד לתאריך 01/08/2020 04/08/2020

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 01/08/2020

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 28/07/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה מחוץ לישראל לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

28.7.2020

שם הספק:

אוניברסיטת SISU בסין (Sichuan International Studies University, China)

מהות ההתקשרות:

מזכר הבנות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה מחוץ ישראל, לצורך הרשמה ולימוד של סטודנטים סיניים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן.

החלטת הועדה:   

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות במזכר הבנות לשיתוף פעולה עם אוניברסיטת SISU בסין(Sichuan International Studies University, China), לצורך הרשמה ולימוד של סטודנטים סיניים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן לתקופה בת 5 שנים נוספות, וזאת לפי סמכותה בתקנה 3(24): התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל או מחוצה לה. ההתקשרות אינה צפויה לעלות על סך 1.5 מש"ח כולל מע"מ במצטבר לכל תקופת ההסכם, ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 3.2020 28/07/2020

28.7.2020, מכרז סגור 9/20 עבודות ריהוט במרכז רקמן: הכרזה על הצעת א.ד. מירז תעשיות בע"מ כזוכה במכרז הסגור. 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 23/07/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.7.2020 (אישור מנכ"ל: 28.7.2020)

שם הספק :

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

זיפקום בע"מ

 נס מטח בע"מ

 תים נטקום בע"מ

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

הרחבת ההתקשרות לאספקת ציוד מחשוב גם לרכישה של שרתים. 

היקף ההרחבה:  

עד ליום 16.1.2021 (תום תקופת ההתקשרות המצרפית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים לכל דרישה).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים) להתקשרות שקיימת עם כל אחד מהספקים הבאים: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, זיפקום בע"מ, נס מטח בע"מ, תים נטקום בע"מ ומטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, לתקופה נוספת שסיומה ביום 16.1.2021 (תום תקופת ההתקשרות המצרפית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים לכל דרישה).

3. כל אחד מהספקים הנ"ל ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור קיומם של אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות המקורית, החופפת גם הרחבה זו, אין צורך בשינויים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 28.7.2020