הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 21/11/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

21.11.2017

שם הספק: 

מר דני אהרונוביץ

נושא התקשרות ההמשך:

שירותים כמפקח על רכבים תפעוליים שבשירות האוניברסיטה

היקף/תקופת ההתקשרות:

6 חודשים בתנאים זהים (שווי התקשרות ההמשך אינו עולה על 50,000 ₪ כולל מע"מ).

החלטה:

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם מר דני אהרונוביץ (בהסכם לשירותים כמפקח על רכבים תפעוליים שבשירות האוניברסיטה), כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הארכת ההתקשרות עם מר דני אהרונוביץ (בהסכם לשירותים כמפקח על רכבים תפעוליים שבשירות האוניברסיטה), לתקופה נוספת של 6 חודשים בתנאים זהים. (שווי ההתקשרות המצרפי אינו עולה על 50,000 ₪ כולל מע"מ).

3.  האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות ורציפות השירות ובשים לב כי מפקח הרכב ערוך להמשיל במתן השירותים כפי צרכי האוניברסיטה.

4. נותן השירותים ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/11/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

21/11/2017

שם הספק:

יזמקו בע"מ

נושא ההתקשרות: 

שירותי תחזוקה ושדרוג בחלפים מקוריים תוצרת SANAKO עבור המעבדות לתרגום ושפות באוניברסיטת בר-אילן

היקף ותקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.10.2020, כאשר הזמנת שירות שתצא עד מועד זה, תעמוד בתוקפה גם אם תקופת השירות המוזמנת (שלא תעלה על 6 חודשים) תסתיים לאחריה.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם יזמקו בע"מ, כספק יחיד לשירותי תחזוקה ושדרוג בחלפים מקוריים תוצרת SANAKO עבור המעבדות לתרגום ושפות באוניברסיטת בר-אילן, עד ליום 31.10.2020, כאשר הזמנת שירות שתצא עד מועד זה, תעמוד בתוקפה גם אם תקופת השירות המוזמנת (שלא תעלה על 6 חודשים) תסתיים לאחריה.

2. חברת יזמקו תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976(באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

ודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 21/11/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

טי.איי. פתרונות (ישראל) בע"מ.

נושא ההתקשרות:   

שירותי תחזוקת מערכות קירור (צ'ילרים) מתוצרת TRANE המותקנים באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.12.2020, עם זכות ברירה לאוניברסיטה להאריך את ההתקשרות בעד שנתיים נוספות.

מצורפת בזה חוות הדעת של אינג' גנאדי סיצ'יקוב, רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית ומכתב נלווה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 7.12.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 21/11/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

21.11.2017

שם הספק: 

א.ר. תעשיות מיגון

נושא התקשרות ההמשך:

אספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש.

היקף/תקופת ההתקשרות:

בהיקף כספי של 50,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג התקשרות המשך עם א.ר. תעשיות מיגון (בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש), כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1), ואישור הארכת ההתקשרות עימה בתנאים זהים, לתקופת ביניים מטעמי יעילות וחסכון ובטיחות, בהיקף כספי של 50,000 ₪ כולל מע"מ.

החברה תמציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 07/11/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

7/11/2017

שם הספק:

מוביטי בע"מ

נושא ההתקשרות: 

חוזה שירות למרכז התקשוב והמידע - תחזוקת אפליקציה סלולרית למערכת מינהל סטודנטים. 

היקף ותקופת ההתקשרות:

תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019). היקף כספי צפוי לשנה: 70 אש"ח.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.

החלטה:

 1. ועדת המכרזים דנה בפניית סיטיקונקט ועל בסיס חוות דעת סמנכ"ל התקשוב שהתייחס לפנייה, מצאה לנכון לדחותה בעיקר מהנימוק כי לפי מצב הדברים בפועל, מערכת מינהל הסטודנטים, שהיא מערכת מרכזית של האוניברסיטה, מקיימת ומתחזקת ממשק אפליקטיבי ל-MOBILE רק עם האפליקציה של חברת מוביטי.

  לפיכך סבורה ועדת המכרזים כי יש מקום לסווג את ההתקשרות עם מוביטי בע"מ כספק יחיד לתחזוקת אפליקציה סלולרית למערכת מינהל סטודנטים. הודעה על החלטה זו תימסר לחברה הפונה, סיטיקונקט.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 31/10/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

יזמקו בע"מ

נושא ההתקשרות:   

שירותי תחזוקה ושדרוג בחלפים מקוריים תוצרת SANAKO עבור המעבדות לתרגום ושפות באוניברסיטת בר-אילן

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.10.2020, כאשר הזמנת שירות שתצא עד מועד זה, תעמוד בתוקפה גם אם תקופת השירות המוזמנת (שלא תעלה על 6 חודשים) תסתיים לאחריה.

מצורפת בזה חוות הדעת של אפרים זינגר, ראש מינהל הפקולטה למדעי הרוח.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 14.11.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

ודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 31/10/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים
לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

משרד עו"ד כהן, וילצ'ק ושות'

מהות ההתקשרות:   

ליווי משפטי של האוניברסיטה בהיבטים המשפטיים הקשורים בסלילת "הקו הסגול", וכן בהליכים ומגעים מול נת"ע ו/או בהליכים משפטיים נלווים.

החלטת הועדה:

לאחר שועדת המכרזים דנה בהמלצות האיכות המפורטות, היא מאמצת אותן ומחליטה כדלקמן:

1.כאמור בהחלטתה מיום 3.8.2017, ועדת המכרזים השתכנעה כי אין זה אפשרי ומוצדק בנסיבות העניין לערוך את ההתקשרות בדרך של פניה תחרותית לקבלת הצעות, וכי יש לערכה לאחר קבלת מספר הצעות הבאות בחשבון.

2.ולאחר השלמת הליך קבלת ההצעות, שכלל בחינת מחיר ואיכות, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם משרד עו"ד כהן, וילצ'ק ושות', לצורך ליווי משפטי של האוניברסיטה בהיבטים המשפטיים הקשורים בסלילת "הקו הסגול", וכן בהליכים ומגעים מול נת"ע ו/או בהליכים משפטיים נלווים, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2): התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין.

3.מתכונת שכ"ט הנבחרת היא חלופת שכ"ט גלובלי [סודי מסחרי].

תימסרנה הודעות מתאימות למשתתפים.

מכרזים סגורים 24/10/2017

24.10.2017, מכרז סגור 20/17: אישור קיום מכרז סגור בין חברות הביטוח הנכללות במועד זה ברשימת המציעים בתחום ביטוח (אלמנטרי וחבויות).

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוקטובר 2017) 03/10/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוקטובר 2017):

3.10.2017, תומקס פתרונות סריקה בע"מ: מימוש זכות הברירה, לשירותי סריקת מחברות בחינה, לתקופה בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד 1/11/2018 בתנאים זהים.

17.10.2017, ה.ל.א.ה בע"מ: מימוש זכות הברירה, להפעלת מסעדה בשרית בבנין ע"ש קורט, לתקופה בת שלוש שנים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד 15/10/2020 בתנאים זהים. אביגיאלי אחזקות בע"מ: מימוש זכות הברירה, להצבה, הפעלה ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומזון, לתקופה נוספת בת שנה, באופן שתקופת הזיכיון תעמוד בתוקפה עד ליום 15.9.2018 בתנאים זהים.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 26/09/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 26/9/2017

שם הספק:

 קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

פנטיקון

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

נושא ההתקשרות: 

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

היקף ותקופת ההתקשרות:

תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.

החלטה:

 1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם כל אחד מהספקים אלו כספק יחיד לתחום השירות הנקוב בטבלה שפורסמה לצד שמו.
 2. תקופת ההתקשרות: תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019), היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כפי הנקוב בטבלה שפורסמה לצד כל נושא שירות. מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.
 3. כל ספק כאמור יידרש להמציא, בעניינו, אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (באחריות אגף התקשוב ואחראי רכש מחשוב לקבלם).

טבלה

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 26/09/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 26/9/2017

שם הספק:

ארנפלד לימודים בע"מ

נושא ההתקשרות: 

שירותי שיווק ומכירה של תכניות לימודים אקדמיות: השלמה לתואר ראשון (מח"ר-חינוך), למורות בכירות חרדיות. 

היקף ותקופת ההתקשרות:

(בכפוף לקיום תקציב מתאים): תשלום סכום מירבי של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ לתלמידה, כאשר תשלום התמורה בפועל יחולק לשני מועדים. תקופת התקשרות: 5 שנים.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה, כדלקמן:

 1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם ארנפלד לימודים בע"מ כספק יחיד לתחום שירותי שיווק ומכירה של תכניות לימודים אקדמיות: השלמה לתואר ראשון (מח"ר-חינוך), למורות בכירות חרדיות.
 2. היקף/תקופת ההתקשרות (בכפוף לקיום תקציב מתאים). תשלום סכום מירבי של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ לתלמידה, כאשר תשלום התמורה בפועל יחולק לשני מועדים. תקופת התקשרות: 5 שנים.
 3. ארנפלד לימודים בע"מ תידרש להמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (באחריות מר משה גוטליב, היועץ הבכיר למנכ"ל, לקבלם).
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 10/09/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

10.9.2017

שם הספק:   

חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ (אחד מזוכי המכרז המרכזי 24-2014 שערך חשכ"ל)

מהות ההתקשרות:  

רכישת ריהוט עץ

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.  

כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד 6.12.2017, אך לא יותר מ-3 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ (אחד מזוכי המכרז המרכזי 24-2014 שערך חשכ"ל), לצורך רכישת ריהוט עץ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

ההתקשרות עם חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ תהיה בתוקף כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.12.2017, אך לא יותר מ-3 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ. במסגרת סיווג התקשרות זה, ייתכנו רכישות שונות של ריהוט עץ מהחברה, בקשר עם פרוייקט הקמת מעונות BOT והשינויים שנגרמים בעקבותיו בסדרי האכלוס של יחידות שונות באוניברסיטה.

היקף הפטור לא עולה על 1.5מש"ח. על כן, החלטת ועדת המכרזים לא טעונה את אישור ועדת הפטור. 

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ספטמבר 2017) 05/09/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ספטמבר 2017):

5.9.2017, סלקום: מימוש זכות הברירה, לשירותי תקשורת סלולרית, לתקופה בת שנה, עד ליום 31.8.2018.

 

החלטות לפי תקנה 40(ד): אין תוחלת במכרז נוסף

10.9.2017, ועדת המכרזים הורתה על פניה אל המציע הפוטנציאלי היחיד שהביע עניין לאחר סיום מכרז 17/17 למכירת דירת מגורים במלון לאונרדו פלאזה בירושלים, ללא הצלחה, וניהול משא ומתן עימו, בלא מכרז, בדבר מכירת הנכס לידיו בתנאים המיטביים האפשריים עמו. עקרונות עסקת המכר שיסוכמו, לו יסוכמו, יונחו בפני ועדת המכרזים לעיונה ולאישורה. אישור המנכ"ל להתקשרות כאמור בלא מכרז, ניתן לפי תקנה 40(ד) לאחר שהמנכ"ל נוכח לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת. 

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 05/09/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

ארנפלד לימודים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:   

שירותי שיווק ומכירה של תכניות לימודים אקדמיות: השלמה לתואר ראשון (מח"ר-חינוך), למורות בכירות חרדיות. 
 

היקף/תקופת ההתקשרות:

(בכפוף לקיום תקציב מתאים): תשלום סכום מירבי של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ לתלמידה, כאשר תשלום התמורה בפועל יחולק לשני מועדים. תקופת התקשרות: 5 שנים.

מצורפת בזה חוות הדעת של משה גוטליב, יועץ בכיר למנכ"ל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 24.9.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 29/08/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

פנטיקון

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

 

נושא ההתקשרות:   

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.

מצורפת בזה חוות הדעת של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 13.9.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ חוות דעת מצורף

קובץ טבלה מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 29/08/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

29.8.2017

שם הספק:   

שם הספק: חברת נס א.ט. בע"מ.

מהות ההתקשרות:  

רכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM .

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.11.2018, אך לא יותר מ-5 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטת הועדה:

על סמך הנימוקים שהובאו בפניה ולאחר ששקלה את הדברים, ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ, לצורך רכישה, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

ההתקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ תהיה בתוקף כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.11.2018, אך לא יותר מ-5 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

היקף הפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח לפיכך, החלטת ועדת המכרזים אינה טעונה את אישור ועדת הפטור. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 29/08/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

29.8.2017

שם הספק:   

שם הספק: חברת נס א.ט. בע"מ.

מהות ההתקשרות:  

רכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM .

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.11.2018, אך לא יותר מ-5 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

החלטת הועדה:

על סמך הנימוקים שהובאו בפניה ולאחר ששקלה את הדברים, ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ, לצורך רכישה, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.

ההתקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ תהיה בתוקף כל עוד ההסכם של החשכ"ל עם החברה יהיה בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות של החשכ"ל הוא עד ליום 6.11.2018, אך לא יותר מ-5 שנים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ כולל מע"מ.

היקף הפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח לפיכך, החלטת ועדת המכרזים אינה טעונה את אישור ועדת הפטור. 

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוגוסט 2017) 29/08/2017

חלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אוגוסט 2017):

29.8.2017, אבנר אילון: מימוש זכות הברירה, לשירותי תוכניתן חילן, לתקופה בת שנה, עד ליום 21.9.2018. סנו פרופשיונל: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת ציוד משקי, לתקופה נוספת בת שנה, עד ליום 30.9.2018.

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 29/08/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 29/8/2017

שם הספק:

אבי גלעד (עוסק) 

נושא ההתקשרות: (המשך מתן שירות)  

ייעוץ ארגוני במעבר הטיפול במשכורת ובנוכחות באוניברסיטה למערכת חילן במתכונת 'לשכת שירות'.

היקף ותקופת ההתקשרות:

עד 24 חודשים, לפי תעריף שעתי. העלות במצטבר לא תעלה על 400 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם אבי גלעד (עוסק), כספק יחיד לייעוץ ארגוני במעבר הטיפול במשכורת ובנוכחות באוניברסיטה למערכת חילן במתכונת 'לשכת שירות'. תקופת ההתקשרות: עד 24 חודשים, לפי תעריף שעתי. העלות במצטבר לא תעלה על 400 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

נותן השירותים ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/08/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

29.8.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 3/9/2017)

שם הספק :

שרת - רהיטי נגריית עיצוב בע"מ ("נגריית שרת")

הרחבת ההתקשרות:

עבודות נגרות בבית המדרשה לבנות

היקף ההרחבה:  

כמפורט בסעיף 2 בהחלטה להלן.

החלטת הועדה:  

מטעמי יעילות ואחידות טיב ונראות עבודות הנגרות, ובשים לב כי נותן השירות ערוך ליתן את שירותיו כנדרש – מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות עם נגריית שרת כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.סיווג ההתקשרות הוא לצורך ביצוע עבודות ריהוט האודיטוריום בבית המדרשה לבנות, בהיקף כספי של 124,000 ₪ בתוספת מע"מ. כמו כן מאשרת הועדה תוספת כספית של עד 10% בגין שינויים ותוספות שעשויים להיות בעבודה, באישור מנהל הבינוי ובהתאם להסכם המסגרת עם הקבלן ובכפוף לקיום תקציב מתאים.

3.נגריית שרת תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (באחריות מנהל הבינוי לקבלם).

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 3.9.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 08/08/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

8.8.2017

שם הספק:   

חברת יניר מערכות בע"מ (כזוכה במכרז מרכזי בסל אספקת טלויזיות).

מהות ההתקשרות:  

אספקת טלויזיות

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.  

כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד ה- 1.6.2018.

החלטת הועדה:

על סמך המסמכים שהובאו בפניה, ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם חברת יניר מערכות בע"מ, לצורך רכישת טלויזיות פוג'יקום בגדלים 50" ו-75", כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.  

ההתקשרות עם חברת יניר מערכות תהיה בתוקף כל עוד ההסכם עם החשכ"ל יהיו בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד ה- 1.6.2018.

עם קבלת מענה מצד גטר גרופ תובא פנייה משלימה לדיון בועדת המכרזים (באחריות אחראי רכש מחשוב).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 08/08/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת קולסייט אחזקות בע"מ.

נושא ההתקשרות: 

שירותי תחזוקה, רישוי שנתי ופיתוחים מותאמים של המערכת שפיתחה לתיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל אקדמי.

היקף ותקופת ההתקשרות:

3 שנים, סה"כ כ-600 אלף ₪ (עשוי להשתנות בהתאם לכמות השינויים והפיתוחים שהאוניברסיטה תצטרך).

מצורפת בזה חוות הדעת של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 30.8.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 25/07/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 25/7/2017

שם הספק:

המרכז למחקר גרעיני שורק

נושא ההתקשרות:

שירותים שונים בתחום בטיחות קרינה מייננת: דוזימטריה אישית, כיול מכשירי ניטור ובדיקות תגי קרינה.

היקף:

שנתיים, בהיקף כספי עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם המרכז למחקר גרעיני שורק, כספק יחיד לשירותים שונים בתחום בטיחות קרינה מייננת: דוזימטריה אישית, כיול מכשירי ניטור ובדיקות תגי קרינה. תקופת וההיקף ההתקשרות: שנתיים, בהיקף כספי של עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 25/07/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

אבי גלעד (עוסק) 

נושא ההתקשרות: (המשך מתן שירות)  

ייעוץ ארגוני במעבר הטיפול במשכורת ובנוכחות באוניברסיטה למערכת חילן במתכונת 'לשכת שירות'.

היקף ותקופת ההתקשרות:

עד 24 חודשים, לפי תעריף שעתי. העלות במצטבר לא תעלה על 400 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

מצורפת בזה חוות הדעת של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 9.8.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 18/07/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

18.7.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 20/7/2017)

שם הספק :

הראל חברה לביטוח

הרחבת ההתקשרות:

ביטוח אלמנטרי וחבויות

היקף ההרחבה:  

עד ליום 30.11.2017 

החלטת הועדה:  

מטעמי רצף כיסוי ביטוחי ויעילות, ובשים לב לאפשרויות העומדות בפניה לפי דין וראיית טובת האוניברסיטה בנסיבות הנוכחיות לקראת השלמת הקמת רשימת הספקים בתחום הביטוח ('קול קורא' תלוי ועומד ומועד הגשתו בשבוע הבא) וביצוע מכרז סגור בין המבטחים שיכללו במאגר – מחליטה כדלקמן:

לגבי ההתקשרות בביטוח אלמנטרי וחבויות (למעט פוליסת אחריות נושאי משרה): ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות עם הראל חברה לביטוח כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. סיווג ההתקשרות הוא לתקופה קצובה נוספת בת 3 חודשים, באופן שהפוליסות יעמדו בתוקפן עד יום 30.11.2017.
 3. נותנת השירות תמציא את האישורים (ניכוי מס וניהול פנקסים) לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 20.7.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 18/07/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

18.7.2017

שם הספק: 

מנורה חברה לביטוח 

נושא התקשרות ההמשך:

ביטוח אחריות נושאי משרה

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מיסים. עד יום 30.11.2018

 

החלטת הועדה:  

מטעמי רצף כיסוי ביטוחי ויעילות, ובשים לב לאפשרויות העומדות בפניה לפי דין וראיית טובת האוניברסיטה בנסיבות הנוכחיות לקראת השלמת הקמת רשימת הספקים בתחום הביטוח ('קול קורא' תלוי ועומד ומועד הגשתו בשבוע הבא) וביצוע מכרז סגור בין המבטחים שיכללו במאגר – מחליטה כדלקמן:

לגבי ההתקשרות בביטוח אחריות נושאי משרה: ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן: 

 1. סיווג ההתקשרות עם מנורה חברה לביטוח כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1): התקשרות המשך עד סכום 50 אש"ח כולל מסים.
 2. סיווג ההתקשרות הוא לתקופה קצובה נוספת בת 15 חודשים, באופן שהפוליסות יעמדו בתוקפן עד למועד חידוש הפוליסות הבא, היינו יום 30.11.2018.
 3. נותנת השירות תמציא את האישורים (ניכוי מס וניהול פנקסים) לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

----

ביום 29.8.2017 החליטה ועדת המכרזים כי תקופת הפטור שאושרה תצומצם ותעמוד עד ליום 30.12.2017.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 18/07/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

18.7.2017

שם הספק:   

אלפא מסופים ומדפסות בע"מ (כזוכה במכרז מרכזי 02-2016 בסל אספקת פקס לייזר שולחני).

מהות ההתקשרות:  

אספקת פקס לייזר שולחני

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.  

כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד ה- 28.2.2018.

החלטת הועדה:

על סמך המסמכים שהובאו בפניה, ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות עם חברת אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, לצורך רכישת פקס לייזר שולחני, כפטורה ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.  

ההתקשרות עם חברת אלפא מסופים ומדפסות תהיה בתוקף כל עוד ההסכם עם החשכ"ל יהיו בתוקף – כרגע תוקף ההתקשרות עם החשכ"ל הוא עד ה- 28.2.2018.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יולי 2017) 18/07/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יולי 2017):

18.7.2017, גרפיטי: מימוש זכות הברירה, לאספקת ציוד משרדי לתקופה זהה לתקופת ההארכה שאושרה על ידי החשכ"ל, היינו עד ליום 31.1.2018, או עד מועד כניסתם לתוקף של המכרז המרכזי העתידי העתיד להחליף סל זה. 

25.7.2017, יונה טילמן: מימוש זכות הברירה השניה והאחרונה, באופן שההתקשרות עם הספק תעמוד בתוקפה על ליום 30.6.2018. כמו כן אישרה שינוי שעיקריו כדלקמן למנגנון התמורה: מעבר לתשלום החודשי הנ"ל,  הספק יהיה זכאי החל מתשע"ח לתמורה נוספת, עד לתקרה של 120 אש"ח כולל מע"מ לשנה, וזאת כתלות בהגדלת התקורה והרווחים לאוניברסיטה. 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 04/07/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:    

המרכז למחקר גרעיני שורק

נושא ההתקשרות:   

שירותים שונים בתחום בטיחות קרינה מייננת: דוזימטריה אישית, כיול מכשירי ניטור ובדיקות תגי קרינה, 

היקף/תקופת ההתקשרות:   

שנתיים, בהיקף כספי של עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ לשנה (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

מצורפת בזה חוות הדעת של דר' איתי לזר, ממונה בטיחות קרינה באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 19.7.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 04/07/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

4/7/2017

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

 רישוי תוכנות שונות וספקי תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט).

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה"ל תשע"ח, עד 30/9/2018. שווי התקשרות בקשר לתוכנות: כ-750 אש"ח בתוספת מע"מ, לשנה (סטייה מותרת עד 2,500 ₪ או 2% לפי הנמוך). שווי התקשרות בקשר עם תשתיות האינטרנט: כ-400 אש"ח בתוספת מע"מ, לשנה (סטייה מותרת עד 2,500 ₪ או 2% לפי הנמוך).

החלטת הועדה:

הועדה רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם נותני שירותים שונים לצורך רשיונות שימוש בתוכנות שונות כגון: COMSOL, ,VMWARE EXCEEDMATLABMAPLENOVELL,Photoshop, illustrator, acrobat writer, endnote, mathematica,MICROSOFT וכן עם נותני שירותים שונים המספקים שירותי תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט) – בהתקשרויות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.

אי לכך, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא שנת הלימודים האקדמית תשע"ח ולפיכך עד 30/9/2018.

שווי התקשרות מאושר עם מחב"א בקשר עם התוכנות: כ-750 אש"ח בתוספת מע"מ, לשנה (סטייה מותרת עד 2,500 ₪ או 2% לפי הנמוך).

שווי התקשרות צפוי עם מחב"א בקשר עם תשתיות האינטרנט: כ-400 אש"ח בתוספת מע"מ, לשנה (סטייה מותרת עד 2,500 ₪ או 2% לפי הנמוך).

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 04/07/2017

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

 

תאריך ההחלטה:

4/7/2017

שם השוכר:

תלמוד תורה מוריה ע"ר

מהות ההתקשרות:

השכרת נכס בחכירת האוניברסיטה, ברובע היהודי בעיר העתיקה, בפינת הרחובות משגב לדך 6 ושוני ההלכות 2

היקף/תקופת ההתקשרות:

1.8.2017 עד 31.7.2018

החלטת הועדה:

לאחר שהשתכנעה כי התקיימו התנאים הנדרשים בתקנה 3(13):

1.הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם תלמוד תורה מוריה ע"ר, בעסקת השכרת הנכס בחכירת האוניברסיטה הנמצא ברובע היהודי בעיר העתיקה, בפינת הרחובות משגב לדך 6 ושוני ההלכות 2, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13).

2.הועדה מאשרת את ההתקשרות עם תלמוד תורה מוריה ע"ר כאמור, לתקופה בת 12 חודשים, היינו מיום 1.8.2017 ועד 31.7.2018, בתמורה כפי שדווחה לועדה (תמורה זהה לשכר ההשכרה ששולם לאוניברסיטה במהלך השנים האחרונות, ולפיכך סכומה סביר וריאלי). 

3.תלמוד תורה מוריה ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

4.במהלך שנת ההתקשרות המאושרת בזה תערוך האוניברסיטה הערכת מצב מחודשת (באחריות סמנכ"ל תפעול).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 04/07/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 4/7/2017

שם הספק:

י.י.גרנות אדריכלים

נושא ההתקשרות:

תכנון אדריכלי ופיקוח עליון אדריכלי של הרחבת הפקולטה להנדסה: בניית אגף נוסף תוך שמירה על רצף אדריכלי ותפקודי.

היקף:

כמפורט להלן.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם י.י. גרנות אדריכלים, כספק יחיד לתכנון אדריכלי ופיקוח עליון אדריכלי של הרחבת הפקולטה להנדסה: בניית אגף נוסף תוך שמירה על רצף אדריכלי ותפקודי. תקופת ההתקשרות: עד תום התכנון ושירותי הפיקוח העליון בגין האגף (ככל שיוחלט להקימו). ההיקף הכספי של ההתקשרות לא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיומו של תקציב מתאים).

הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

סמנכ"ל התפעול ימסור הודעה לספק כי לפי הסיכום הראשוני איתו, התקשרות תהיה לפי תנאי הסכם אדריכלים הקיים באוניברסיטה.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2017) 04/07/2017

4.7.2017, ועדת המכרזים החליטה על מימוש זכות הברירה, בכל אחת מן ההתקשרויות הבאות: אפרו שירותי הנדסה ושיווק בע"מ וכן קליינפלץ הנדסה בע"מ, שירותי יעוץ הנדסי בתחום חשמל, באופן שההתקשרות עם כל אחד מהם תעמוד בתוקפה עד ליום 26.8.2018. ישי רכטמן: מימוש זכות ברירה בהסכם להפעלת מסעדה לרווחת הסגל (רוזמרין), עד ליום 9.7.2018. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 20/06/2017

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז: התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

 24/5/2016

שם הספק:

עמותת בני עקיבא

מהות ההתקשרות:

שיכון סטודנטים זרים אשר ילמדו באוניברסיטה בתכניות קיץ, במעונות בני עקיבא הסמוכים לאוניברסיטה.

החלטה

 1. הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם עמותת בני עקיבא לשיכון סטודנטים זרים במעונות הסמוכים לאוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13).

 2. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם עמותת בני עקיבא לשיכון הסטודנטים הזרים לתקופה בת עד חודשיים (יולי – אוגוסט), בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019, 2020, בעלות כוללת של עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ למחזור עבור סידורי לינה ובתוספת עד 50 אש"ח בתוספת מע"מ למחזור עבור ארוחות ערב בשריות. 

 3. הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2017) 20/06/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש יוני 2017):

20.6.2017, חברת אריה דסל, חברת גלובל ישראל-צרעה: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת כסאות, בתנאים זהים, עם כ"א מהספקים, עד ליום 11.8.2018. 

וועדת תשומות 20/06/2017 20/06/2017

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 20/06/2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 13/06/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

13/6/2017

שם הספק:  

נבו הוצאה לאור בע"מ.

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה –  הוצאה לאור של ספר דורית בייניש (קובץ מאמרים)

החלטה:  

לאחר שבחנה את הדברים בכובד ראש ועיינה במסמכים שהונחו בפניה, בדגש על נימוקי פרופ' אריאל בנדור, ולאחר שהונחה דעתה של הועדה כי נבדקו מספר חלופות הבאות בחשבון - הועדה מחליטה כדלקמן:

1.החלטת הועדה היא בעניין ספר דורית בייניש (קובץ מאמרים).

2.הועדה השתכנעה כי ההתקשרות עם נבו הוצאה לאור היא שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה העולה בקנה אחד עם לשון ותכלית התקנה.

3.מדובר בשיתוף פעולה שמטרתו לתרום למחקר המשפטי בישראל ולחינוך המשפטי שכן קובץ המאמרים בספר עשוי לשמש להוראה ולפיתוח המשפט הישראלי בכללותו, בשים לב לשינויים המשמעותיים החלים בעולם ההוצאה לאור של ספרי משפט ובראשם החשיבות הרבה לחשיפתם במתכונת דיגיטלית.במסגרתו של שיתוף הפעולה, הפקת הספר תעשה במלואה על ידי הוצאת נבו המתמחה בכך; הוצאת נבו תטפל בכל הכרוך בהעלאת הספר למדיה דיגיטלית באתר נבו ולזמינותו בחיפושים אלקטרונים; הוצאת נבו והפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן יהוו שותפות מלאות במוצר הסופי - הן מבחינת דיני זכויות היוצרים והן בכך ששמות נבו ובר אילן יופיעו באופן שווה על כריכת כתב העת.

4.הועדה רשמה בפניה כי התבצעה בחינת שתי חלופות נוספות הבאות בחשבון לבד מהוצאת נבו, ואת החסכון התקציבי הגלום בחלופת הוצאת נבו לעומת שתי החלופות האחרות.

5.לאור זאת ולאחר שהשתכנעה כאמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם נבו הוצאה לאור בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות.

6.תקופת ההתקשרות המאושרת היא עד להשלמת הפקת הספר והוצאתו לאור. הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 13/06/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 13/6/2017

שם הספק:

 חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ.

נושא ההתקשרות:

שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ, כספק יחיד לשירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות, וזאת לתקופה של שנה מיום החלטה זו; היקף ההתקשרות: עד 70 אש"ח בתוספת מע"מ.

הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 13/06/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

י.י. גרנות אדריכלים

נושא ההתקשרות:

 תכנון אדריכלי ופיקוח עליון אדריכלי של הרחבת הפקולטה להנדסה: בניית אגף נוסף תוך שמירה על רצף אדריכלי ותפקודי.

היקף ותקופת ההתקשרות:

עד תום התכנון ושירותי הפיקוח העליון בגין האגף (ככל שיוחלט להקימו)

מצורפת בזה חוות הדעת של גדי בוגנים, מנהל הבינוי ועוזר הנדסי לסמנכ"ל תפעול באוניברסיטה.

יצוין, כי לאוניברסיטה התקשרות תקפה עם רשימת אדריכלים שזכו במכרז שפרסמה האוניברסיטה בשנת 2016 למתן שירותי אדריכלות. עם זאת, לפי חוות הדעת המקצועית קיים בנסיבותיו המיוחדות של העניין ספק יחיד.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 28.6.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מאי 2017) 16/05/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מאי 2017):

16.5.2017, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי חכירת רכב (ליסינג תפעולי), בתנאים זהים, עד ליום 7.6.2018. 

23.5.2017, אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם (לשירות שדה ואחזקה למערכות בקרה ממוחשבות אלחוטיות ממשפחת ה- XR IRRINET , תוכנת הבקרה SYSTEMICC וציוד תקשורת אלחוטית מתוצרת מוטורולה) בתנאים זהים, עד ליום 21.8.2018. 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 16/05/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות

היקף ותקופת ההתקשרות:

שנה; היקף ההתקשרות: עד 70 אש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזה חוות דעת של מר חיים זיסוביץ, ראש מערך דוברות והסברה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 5.6.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 

קובץ מצ"ב

ודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 09/05/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

9.5.2017

שם הספק:

חברת אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ.

נושא ההתקשרות:

שירות, תחזוקה ושידרוג תכנת ניהול מערכת בקרת / הרשאות כניסה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

250 אש"ח בתוספת מע"מ.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ, כספק יחיד לשירות, תחזוקה ושידרוג תכנת ניהול מערכת בקרת / הרשאות כניסה; היקף ההתקשרות: 250 אש"ח בתוספת מע"מ.

הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 09/05/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.5.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 16/5/2017)

שם הספק :

גב' זיו עדאקי

הרחבת ההתקשרות:

 שירותי כתיבת תוכן בעברית למערך גיוס משאבים עולמי

היקף ההרחבה:  

העלאת תעריף לשעה כפי שהוצג לועדה; תקופה: שנתיים, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בתקופה אחת בת עד 18 חודשים קלנדריים [כדי שהתקשרות ההמשך לא תחרוג משווי ההתקשרות הראשונה]. 

החלטת הועדה:  

הועדה רשמה בפניה את הבקשה והנימוקים. ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך עם גב' זיו עדאקי (כתיבת תכנים בעברית), לתקופה נוספת בת שנתיים, עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בתקופה אחת בת עד 18 חודשים קלנדריים.

3. נותנת השירות תמציא את האישורים (ניכוי מס וניהול פנקסים) לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 16.5.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 25/04/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.4.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 16/5/2017)

שם הספק :

חברת מפעיל בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי הדפסת בחינות אמריקאיות עבור האוניברסיטה

היקף ההרחבה:  

במסגרת תקופת ההתקשרות; היקף הכספי: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ. 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים רשמה לפניה את עמדת רמ"ח רכש מכרזים והתקשרויות. הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2. ככל שיאושר סיווג הפטור של ההתקשרות על ידי המנכ"ל: מאושרת בזה, מטעמי יעילות ושירות, התקשרות ההמשך (הרחבת התקשרות) עם מפעיל בע"מ לצורך שירותי הדפסת בחינות אמריקאיות עבור האוניברסיטה.

3. חברת מפעיל תמציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן תמציא תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 16.5.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/04/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4/4/2017

שם הספק: 

 רהיטי צרעה

נושא התקשרות ההמשך:

לאספקת ריהוט במסגרת פרוייקט הקמת הפקולטה לרפואה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם חברת רהיטי צרעה, כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הארכת ההתקשרות עם רהיטי צרעה, לאספקת ריהוט במסגרת פרוייקט הקמת הפקולטה לרפואה, בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד.

3.  האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וחסכון ורציפות ובשים לב כי הקבלן ערוך ליתן השירותים באופן מיידי כפי צרכי האוניברסיטה.

4. הספק ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. מפאת טיבו של האישור לסכום מירבי ולא לתקופה נקובה, לא יידרש הספק להסדיר אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופה הנוספת.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אפריל 2017) 04/04/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אפריל 2017)

4.4.2017, קסלמן וקסלמן PWC: מימוש זכות הברירה האחרונה לתקופה שבין מאי 2017 ועד מאי 2018), בתנאים זהים, בכפוף לאישור חבר הנאמנים שיתכנס בחודש מאי.

20.4.2017, ועדת המכרזים עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומורה על מימוש זכות הברירה בתנאים זהים, בכל אחת מן ההתקשרויות כדלקמן: ס. כחילה + גליקום + מיתווך (מתכלים למדפסות) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 22.5.2018; קומפיוטרגרד (הפקת כרטיסי סטודנט) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 31.5.2018; אולטרה שי (תווי שי) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 16.6.2018. אפי פרינט + דפוס עמנואל + דפוס חבצלת + גסטליב + פוטו אור (שירותי דפוס), לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 29.12.2017. גילטק (תשתיות תקשורת) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 21.4.2018. דוד מאיר (שירותי גיוס משאבים לאוניברסיטה בתחום עיזבונות וירושות של תורמים וניהולם) עד ליום 17/4/2018.

25.4.2017, מטלפרס יצוא (1982): מימוש זכות ברירה, בתנאים זהים, עד ליום 30.5.2018. 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 04/04/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.4.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 23/4/2017)

שם הספק :

קסלמן וקסלמן PWC

הרחבת ההתקשרות:

עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים

תקופת ההרחבה:  

שתי תקופות ברירה נוספות, שתחילתן בחודש מאי 2018, בנות שנה אחת כ"א – ובסה"כ עד שנתיים נוספות (היינו, עד מאי 2020)

החלטת הועדה:  

1. בכפוף לאישור המנכ"ל - סיווג התקשרות המשך לשתי תקופות ברירה נוספות, שתחילתן בחודש מאי 2018, בנות שנה אחת כ"א – ובסה"כ עד שנתיים נוספות (היינו, עד מאי 2020), ובתנאי התקשרות זהים, עם משרד קסלמן וקסלמן, כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

2. מימוש כל אחת משתי תקופות הברירה במהלך תקופת התקשרות ההמשך, יעשה על ידי ועדת המכרזים ויהיה כפוף לאישור חבר הנאמנים.

3. משרד קסלמן וקסלמן ימציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ויחדשו שוב בסמוך לתחילת תקופת התקשרות ההמשך), וכן אישור כיסוי ביטוחי לתקופת התקשרות ההמשך. כמו כן ימציא תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (וישוב וימציאו בסמוך לתחילת תקופת התקשרות ההמשך).

4. יובהר למשרד קסלמן וקסלמן כי האוניברסיטה רשאית, אך לא מוטלת עליה כל חובה שהיא, לממש איזו מתקופת הברירה הכלולות בהתקשרות ההמשך.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 23.4.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/03/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

28.3.2017

שם הספק:

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ.

נושא ההתקשרות:

שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות, ועד העובדים ואגף הממונה על השכר באוצר וכן לשם ייעוץ שוטף בתחום שכר וכוח אדם באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה, מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.3.2018; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ, כספק יחיד לשירותי יעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות, ועד העובדים ואגף הממונה על השכר באוצר וכן לשם ייעוץ שוטף בתחום שכר וכוח אדם באוניברסיטה, וזאת לתקופה של שנה, מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.3.2018; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/03/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

28.3.2017

שם הספק:

חברת אורד מערכות בקרה

נושא ההתקשרות:

שירותי שירותי תחזוקה, שירות והקמה למערכות גילוי אש מתוצרת 'צרברוס' 

היקף/תקופת ההתקשרות:

5 שנים, וכמפורט בהחלטה להלן.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1.  הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת אורד מערכות בקרה, כספק יחיד לשירותי שירותי תחזוקה, שירות והקמה למערכות גילוי אש מתוצרת 'צרברוס', וזאת לתקופה של 5 שנים. תמורת סכום כולל וקבוע לשנה של 700 אש"ח כולל מע"מ (בשיעור 17%) המקיף גם מערכות המתווספות מדי שנה ללא עלות שירות נוספות, ולמחירון פריטים להקמת מערכות חדשות (לפי מו"מ) שיחול ל-5 שנים קדימה ללא שינוי.

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 21/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות, תחזוקה ושידרוג תכנת ניהול מערכת בקרת / הרשאות כניסה

היקף ותקופת ההתקשרות:

היקף ההתקשרות עומד על 250 אש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזה חוות דעת של מר עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל התקשוב.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 20.4.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

האוניברסיטה יוצאת לחופשה בתאריכים 9 - 17 באפריל (כולל) ותשוב לעבודה שוטפת ביום 18 באפריל.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 14/03/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

14.3.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 5/4/2017)

שם הספק :

UP – אתי הופר

הרחבת ההתקשרות:

שירותי פרסום לאוניברסיטה.

תקופת ההרחבה:  

עד 31.12.2017, עם אפשרות להקדים את מועד סיום ההתקשרות בהודעה מראש של 90 ימים

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. אישור התקשרות המשך עם UP – אתי הופר, לתקופה נוספת שסיומה ביום 31.12.2017, עם אפשרות להקדים את מועד סיום ההתקשרות בהודעה מראש של 90 ימים.
 3. הספק ימציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן ימציא תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 5.4.2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים  בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות, ועד העובדים ואגף הממונה על השכר באוצר וכן לשם ייעוץ שוטף בתחום שכר וכוח אדם באוניברסיטה.

היקף ותקופת ההתקשרות:

שנה, מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.3.2018; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

מצורפת בזה חוות הדעת של מנחם גרינבלום, מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 26.3.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת אורד מערכות בקרה

נושא ההתקשרות:

שירותי תחזוקה, שירות והקמה למערכות גילוי אש מתוצרת 'צרברוס'.

היקף ותקופת ההתקשרות:

5 שנים. תמורת סכום כולל וקבוע לשנה של 700 אש"ח כולל מע"מ (בשיעור 17%) המקיף גם מערכות המתווספות מדי שנה ללא עלות שירות נוספות, ולמחירון פריטים להקמת מערכות חדשות (לפי מו"מ) שיחול ל-5 שנים קדימה ללא שינוי.

מצורפת בזה חוות הדעת של עמיחי כהן, עוזר הסמנכ"ל לבינוי לעניני תקצוב ובקרה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 26.3.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 09/03/2017

 

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

9.3.2017

שם הספק:

חברת GEBULOT S.L (חברה הרשומה בספרד בבעלות יוסי בר-מגן).

נושא ההתקשרות:

שירותי גיוס משאבים מדרום אמריקה עבור אוניברסיטת בר אילן.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד יום 31.1.2019, עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת. תמורה: סכום קבוע + עמלות מסכומים שיגייס.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת GEBULOT S.L (חברה הרשומה בספרד בבעלות יוסי בר-מגן), כספק יחיד לשירותי גיוס משאבים מדרום אמריקה עבור אוניברסיטת בר אילן, וזאת לתקופה שסיומה ביום 31.1.2019, עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת, תמורת סכום קבוע + עמלות מסכומים שיגייס.

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2017) 09/03/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2017)

9.3.2017, ישיבה יוניברסיטי (מעונות גרוס): הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת מימוש זכות הברירה השנייה והאחרונה לשנה אקדמית נוספת (מחזור 2017-2018).

14.3.2017, משרד אשכנזי זלצמן: ועדת המכרזים עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם משרד הפרסום אשכנזי זלצמן עד ליום 31.12.2017 עם אפשרות להקדים את מועד סיום ההתקשרות בהודעה מראש של 90 ימים. 

21.3.2017, פיינלאב בע"מ: ועדת המכרזים עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם פיינאלב בע"מ לשנה נוספת בתנאים זהים.

וועדת תשומות 28/02/2017 01/03/2017

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 01/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 07/02/2017

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת GEBULOT S.L (חברה הרשומה בספרד בבעלות יוסי בר-מגן)

נושא ההתקשרות:

שירותי גיוס משאבים מדרום אמריקה עבור אוניברסיטת בר אילן.

היקף ותקופת ההתקשרות:

לתקופה שסיומה ביום 31.1.2019, עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת. תמורת סכום קבוע + עמלות מסכומים שיגייס.

מצורפת בזה חוות הדעת של דר' מירב גלילי, ראש מערך פיתוח משאבים עולמי.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 28.2.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

גרפיטי - מימוש זכות ברירה 07/02/2017

גרפיטי

 

ועדת המכרזים החליטה, בישיבתה ביום 7/2/2017

הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה של האוניברסיטה עם גרפיטי לאספקת ציוד משרדי לתקופה זהה לתקופת ההארכה שאושרה על ידי החשכ"ל, היינו עד ליום 31.7.2017. ההתקשרות תוארך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות של האוניברסיטה עם גרפיטי כפי שחלים כיום.

 

בהתאם להחלטתה מיום 4/6/2013 שאושרה על ידי ועדת הפטור (הודעת האינטרנט מצ"ב)

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 01/02/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1/2/2017

שם הספק: 

חברת שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ.

נושא התקשרות ההמשך:

שירות תחזוקה לדיזל גנרטורים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם חברת שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הארכת ההתקשרות עם שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ, לשירות תחזוקה לדיזל גנרטורים, בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד.

3.  האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וחסכון ורציפות במתן שירות תחזוקת גנרטורים המזינים בשעת דחק חשמל לציוד חשוב למחקר באוניברסיטה ובשים לב כי הקבלן ערוך ליתן השירותים באופן מיידי ורציף כפי צרכי האוניברסיטה, ועד להכרזה על הזוכה במכרז הפומבי לשירות זהה שנסגר בימים אלו.

4. הספק ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. מפאת טיבו של האישור לסכום מירבי ולא לתקופה נקובה, לא יידרש הספק להסדיר אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופה הנוספת.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש פברואר 2017) 01/02/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש פברואר 2017)

7.2.2017, גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ: הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה של האוניברסיטה עם גרפיטי לאספקת ציוד משרדי לתקופה זהה לתקופת ההארכה שאושרה על ידי החשכ"ל, היינו עד ליום 31.7.2017. ההתקשרות תוארך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות של האוניברסיטה עם גרפיטי כפי שחלים כיום.

7.2.2017, מאיר שמחה: בכפוף לקבלת אישור המנכ"ל להמשך התקשרות זו, הועדה עושה שימוש בסמכותה בתקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם מר מאיר שמחה, לשירותי כתיבה באנגלית, לתקופה בת 12 חודשים נוספים, היינו עד ליום 17.3.18 (כולל). [המנכ"ל נתן אישורו ביום 13.2.2017].

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/01/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

29.1.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 14/2/2017)

שם הספק :

פז חברת נפט בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

אספקת דלק.

תקופת ההרחבה:  

6 חודשים נוספים (מיום 10.3.2017)    [תיקון: במקום '6 חודשים' ייכתב '12 חודשים']

החלטת הועדה:  

הועדה רשמה לפניה את עמדת המנכ"ל התומך בתקופת התקשרות המשך בת 6 חודשים בלבד.

אי לכך, הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. אישור התקשרות המשך עם פז חברת נפט בע"מ, לתקופה נוספת של ששה חודשים.
 3. פז תמציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן תמציא תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 14.2.2017

----

בישיבתה מיום 20.6.2017 אישרה ועדת המכרזים תיקון להחלטתה מיום 29.1.2017 כך שבמקום "6 חודשים" ייכתב "12 חודשים". החלטה זו נכפפה לאישור המנכ"ל. 

אישור המנכ"ל ניתן ביום 21.6.2017.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 17/01/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

17/1/2017

שם הספק: 

חברת וינטר הנדסה בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

טיפול, תיקון ואחזקת מערכות MPD לחיטוי מי השתיה

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

 1. סיווג התקשרות המשך עם חברת וינטר הנדסה בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

 2. אישור הארכת ההתקשרות עם וינטר הנדסה בע"מ, לטיפול, תיקון ואחזקת מערכות MPD לחיטוי מי השתיה, בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וחסכון במתן השירותים החיוניים של אספקת מים באוניברסיטה מן הבארות המטוהרים ובשים לב כי הקבלן ערוך ליתן השירותים באופן מיידי ורציף כפי צרכי האוניברסיטה.

 3. וינטר הנדסה תמציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. כמו כן תמציא אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע (ככל שנדרשו בהתקשרות המקורית עימה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 17/01/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

17/1/2017(אישור מנכ"ל ניתן ביום 29/1/2017)

שם הספק :

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, זיפקום בע"מ, נס מטח בע"מ, ותים נטקום בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

לרכישה גם של שרתים.

תקופת ההרחבה:  

תקופה נוספת שסיומה ביום 31.12.2017 (ללא חריגה מתקופת ההתקשרות המקורית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1 מש"ח כולל מע"מ.

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים), בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. אישור התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים) להתקשרות שנכרתה בעקבות מכרז 11/15 עם כל אחד מהספקים הבאים: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, זיפקום בע"מ, נס מטח בע"מ, ותים נטקום בע"מ, לתקופה נוספת שסיומה ביום 31.12.2017 (ללא חריגה מתקופת ההתקשרות המקורית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1 מש"ח כולל מע"מ.
 3. כל אחד מהספקים הנ"ל ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  לאור קיומם של אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות המקורית, החופפת גם הרחבה זו, אין צורך בשינויים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 29/1/2017.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ינואר 2017) 01/01/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ינואר 2017)

 

3.1.2017, גסטליט חיפה בע"מ, דפוס חבצלת (1972) בע"מ, דפוס אופסט עמנואל בע"מ, אפי פרינט בע"מ, פוטו אור אופסט בע"מ, יהלומי זיסמן שיבר בע"מ: הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם כל אחד מהספקים לעיל לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31/12/2017. 

10.1.2017, מיקוד חברה לשמירה: הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם חברת מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכוח אדם בע"מ, לאספקת שירותי אבטחה ושמירה בקמפוס רמת גן, לתקופה נוספת של שנה.  באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 14.1.2019.

17.1.2017 חיים זיסוביץ תקשורת: הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם חיים זיסוביץ תקשורת לתקופה נוספת של 12 חודשים (עד 28.2.2018).

17.1.2017, אבנר אילון, מטלפרס ייצוא (1982) בע"מ: הועדה עושה שימוש בסמכותה בתקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה בהתקשרויות הבאות, כדלקמן: אבנר אילון: תכניתן חילן, מימוש זכות ברירה לתקופה בת 6 חודשים נוספים, היינו עד ליום 20.9.17 (כולל). מטלפרס ייצוא (1982) בע"מ: תחזוקת מערכת שחרור עשן, מימוש זכות ברירה לתקופה בת 12 חודשים נוספים, היינו עד ליום 30.5.17 (כולל).

24.1.2017 איי.אן.אס טק בע"מ: הועדה עושה שימוש בסמכותה בתקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם איי. אן. אס. טק בע"מ, לתחזוקה ושירות של מערכות שו"ב של יחידות הוראה מולטימדיה בקמפוס רמת גן, לתקופה בת 12 חודשים נוספים, היינו עד ליום 27.1.2018 (כולל).

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 29/12/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

תאריך ההחלטה:

29/12/2016

 

שם הספק:   

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 

מהות ההתקשרות:  

שרתי BLADE מתוצרת LENOVO וכן ציוד אקטיבי לתחום ה-LAN.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

 

החלטת הועדה:

הוועדה מסווגת בזה את ההתקשרויות עם חברת הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, לצרכים המפורטים להלן, כפטורות ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד:

סל 1 – שרתי BLADE מתוצרת LENOVO לפי מכרז מרכזי 02-2014: בתנאים זהים.

ציוד אקטיבי לתחום ה-LAN לפי מכרז מרכזי 7-2008: בתנאים זהים

הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 13/12/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010. 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

13/12/2016

 

שם הספק

 פז חברת נפט בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:  

אספקת סולר.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת המכרז המרכזי (חשכ"ל), בתוקפה ולא יאוחר מיום 31/12/2017.

 

החלטת הועדה:

בכפוף לקבלת הסכמת חברת פז נפט בע"מ ואישור מינהל הרכש הממשלתי, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת פז נפט בע"מ לצורך אספקת סולר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23): התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד. 

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה ולא יאוחר מיום 31.12.2017.

הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 13/12/2016

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.


התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

 

תאריך ההחלטה:

13/12/2016

 

שם הספק:

מלון אורחים 'נווה שלום'.

 

מהות ההתקשרות:

שיכון 80 סטודנטים (משלחת ארכיאולוגית) מהאוניברסיטה במלון האורחים.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופה בת 4 שבועות בכל שנה ('מחזור חפירה'), למשך 4 שנים, ולא יאוחר מיום 31.7.2020.

 

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

 1. לאור ההסבר שהובא בפניה ולאחר שהשתכנעה כי התקיימו התנאים לכך, מאשרת הועדה סיווג ההתקשרות עם מלון אורחים 'נווה שלום' לשיכון 80 סטודנטים (משלחת ארכיאולוגית) מהאוניברסיטה במלון האורחים, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13).
 2. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם מלון האורחים נווה שלום לתקופה בת 4 שבועות בכל שנה ('מחזור חפירה'), למשך 4 שנים, ולא יאוחר מיום 31.7.2020 וזאת בהתאם להצעת המחיר שהונחה בפני ועדת המכרזים.
 3. נותן השירות ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. תפורסם הודעת אינטרנט לפי תקנה 2(ח).
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 06/12/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

6/12/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 25/12/2016)

 

שם הספק:

אומ"ש שיווק והפצת מזון 1998 בע"מ

 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי אספקת מוצרי מכולת כגון מוצרי שתייה וכלים חד פעמיים לעובדים וללשכות.

 

תקופה:

עד 22.10.2017

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

 2. אישור התקשרות המשך עם אומ"ש שיווק והפצת מזון 1998 בע"מ, בדרך של הרחבת ההתקשרות לתקופה של שנה נוספת.

 3. הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

אישור המנכ"ל ניתן ביום 25/12/2016.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

 29/11/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 18/1/2017)

 

שם הספק :

שי לי גבעון

 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי עריכת תוכן באנגלית.

 

תקופת ההרחבה:  

עד ליום 2/9/2017

 

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך לתקופה של שנה, עם שי לי גבעון (עוסקת עצמאית), בדרך של הארכת ההתקשרות עד ליום 2.9.2017, בתנאים זהים.
 3. תימסר הודעה מתאימה לנותנת השירותים, אשר תמציא אישור ותצהיר תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אישור המנכ"ל ניתן ביום 18/1/2017.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/11/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

תאריך ההחלטה:

21/11/2016

 

שם הספק:

משרד 'גלעד יחסי ממשל ולובי'.

 

נושא ההתקשרות:

שירותי לובינג ויחסי ממשל למרכז רקמן לקידום מעמד האישה.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

10 אש"ח בחודש כולל מע"מ; 3 שנים, עם שתי אופציות להארכת ההתקשרות בנות שנה אחת כ"א.

 

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם משרד גלעד יחסי ממשל ולובי כספק יחיד למתן שירותי לובינג ויחסי ממשל למרכז רקמן לקידום מעמד האישה. היקף/תקופת ההתקשרות: 10 אש"ח בחודש (כולל מע"מ); שלוש שנים עם שתי אופציות להארכת ההתקשרות בנות שנה אחת כ"א.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 15/11/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה:

15/11/2016

 

שם הספק:

שטראוס מים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:

תחזוקת מתקני מים 'תמי 4' תוך שמירה על תו תקן ישראלי 1505 (מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה) ותקן ישראלי 5452 (בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה).

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים. 82,000 ₪ לשנה.

 

החלטת הועדה,

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

 1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת שטראוס מים כספק יחיד לתחזוקת מתקני מים 'תמי 4' תוך שמירה על תו תקן ישראלי 1505 (מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה) ותקן ישראלי   5452(בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה).

 2. היקף/תקופת ההתקשרות: שנתיים. 82,000 ₪ לשנה.

 3. הספק ימציא בעניינו תצהיר ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 15/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך: לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

 

תאריך ההחלטה:

15/11/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 27/11/2016)

 

שם הספק :

משרד עו"ד עפר שפיר

 

הרחבת ההתקשרות:  

שירותים משפטיים וייצוג בדרישות עיריית רמת גן לגבי היטלי תיעול וסלילה ומים

 

היקף התקשרות:  

עד 275,000 אש"ח בתוספת מע"מ

 

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך עם משרד עו"ד עפר שפיר, להסכם למתן שירותים משפטיים וייצוג בדרישות תאגיד מי רמת גן, גם לדרישות עיריית רמת גן לגבי היטלי תיעול וסלילה ומים, בדרך של הרחבת ההתקשרות בסכום נוסף שלא יעלה על 275,000 אש"ח בתוספת מע"מ.
 3. תימסר הודעה מתאימה לנותן השירותים, אשר יידרש להמציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 27/11/2016.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 08/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

 8/11/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 1/12/2016)

שם הספק:

במה כהלכה ישראוונט הפקות בע"מ.

מהות ההתקשרות:

שירותי הפקת אירועי חבר הנאמנים ואירועי תדמית עבור מערך קשרי החוץ באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופה מירבית של שנה, אשר תמומש בשתי פעימות כמפורט בהחלטה להלן.

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, ומטעמי יעילות וחסכון בשים לב כי הספק ערוך לתת את השירות ברציפות לאוניברסיטה ומפאת הצורך להחל כבר בעתיד המיידי בהכנות לארועי חבר הנאמנים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

 2. אישור התקשרות המשך עם הספק 'במה כהלכה ישראוונט הפקות בע"מ', בדרך של הרחבת ההתקשרות בתנאים זהים, לתקופה מירבית של שנה אשר תמומש בשתי פעימות: תחילה, פעימה בת 6 חודשי הארכת התקשרות, ופעימה שניה באישור סמנכ"ל התפעול בכתב (ללא צורך באישור נוסף מעבר לאישור זה של ועדת המכרזים) לתקופה בת 6 חודשים נוספים, אך לא מעבר ליום 1.10.2017.

 3. מטעמי חסכון ולבקשת המנכ"ל, יתקיים במקביל לפנייה אל המנכ"ל לאישורו (כנדרש בתקנה 3(4)(ב)(2)), מו"מ עם הספק לשם מתן הנחה לאוניברסיטה על מחירי ההתקשרות. ניהול המו"מ באחריות סגנית הנשיא לקשרי חוץ, ג'ודית חיימוף. תוצאות המו"מ ידווחו למנכ"ל.

 4. לאחר אישור המנכ"ל, ככל שיתקבל אישורו, תימסר הודעה מתאימה לספק. הספק יידרש להמציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. יובהר לספק כי אין האוניברסיטה מתחייבת לממש את הפעימה השנייה וכי מימושה נתון אך ורק להחלטתה ולפי צרכיה ושיקול דעתי הבלעדי.

 אישור המנכ"ל התקבל ביום 1/12/2016.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 01/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

'גלעד יחסי ממשל ולובי'.

נושא ההתקשרות:

שירותי לובינג ויחסי ממשל למרכז רקמן לקידום מעמד האישה.

היקף ותקופת ההתקשרות:

10 אש"ח בחודש (כולל מע"מ); שלוש שנים עם שתי אופציות להארכת ההתקשרות בנות שנה אחת כ"א.

 

מצורפת בזה חוות הדעת של הנהלת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה (פרופ' הלפרין-קדרי, דר' שאול).

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 16/11/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il  או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/10/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 9/10/2016

שם הספק:  חברת בני ברקאי ברוקשטיין

נושא התקשרות ההמשך: מתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף/תקופת ההתקשרות: עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

 

 1. סיווג התקשרות המשך עם חברת בני ברקאי ברוקשטיין כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

 

 1. אישור הארכת ההתקשרות עם נותן השירותים הנ"ל בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד. האישור ניתן בשים לב לנימוקי הדחיפות לקראת פתיחת שנת הלימודים והיות חודש אוקטובר גדוש בחופשות חגי תשרי.

 

 1. נותן השירותים ימציא אישור ותצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/09/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז 
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

29/9/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 25/10/2016)

שם הספק :

כמפורט להלן

 1. תחום השיפוצים: עובדיה אלפונס; גלעד דוגה; ירום אור.

 2. תחום האיטום: לוי אברהם; נסים חלבי.

 3. תחום האלומיניום: אלום בר; כלפון יוסף.

 4. תחום האלמטנטים המתועשים: אבי ישראלי; ירום אור.

 5. תחום החשמל: י.י.כהן; לב-אביר; פיוז.

 6. תחום מיזוג אוויר: תכלית הנדסה; א.מ. רון הנדסה.

 7. תחום נגרות: רהיטי שבח; שרת רהיטי נגרות; הראל מטבחים.

 8. תחום צבע: בצלאלי צדוק; ירום אור.

 9. תחום פיתוח: רפאל אלקבץ; עובדיה אלפונס.

 10. תחום תברואה: אדר אינסטלציה; רפאל אלקבץ; ירום אור

 

הרחבת ההתקשרות: ביצוע עבודות בינוי ושיפוצים.

 

תקופת ההרחבה:  

עד ליום 31/3/2017  (מועד זה תוקן ל: עד ליום 30.6.2017)

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן:

לאחר ששקלה את הדברים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך עם כל אחד מקבלנים אלו, בדרך של הרחבת ההתקשרות עד ליום 31.3.2017, בתנאים זהים (מכרז מסגרת).
 3. תימסר הודעה מתאימה לכל קבלן. כל קבלן יידרש להמציא אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 25/10/2016.

 

תיקון להחלטה, שהתקבל ביום 23.5.2017:

ועדת המכרזים מאשרת את התיקון המבוקש בהחלטתה מיום 29.9.2016 כך שבאופן שבמקום "31.3.17" ייכתב "30.6.17". החלטה זו כפופה לאישור המנכ"ל.  
בכפוף ובסמוך לאחר קבלת אישורו של המנכ"ל, תתפרסם הערת תיקון בהודעה האינטרנט שפורסמה לפי תקנה 2(ח), אודות שינוי המועד כאמור.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 15.6.2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 27/09/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

שטראוס מים בע"מ

נושא ההתקשרות:

תחזוקת מתקני מים 'תמי 4' תוך שמירה על תו תקן ישראלי  1505(מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה) ותקן ישראלי  5452(בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה)

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת:

שנתיים. 82,000 ₪ לשנה.   

מצורפת בזה חוות דעתו של מר מנחם לאופר ומסמכים נלווים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן

וזאת עד לא יאוחר מיום 7/11/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@mail.biu.ac.il  או באמצעות פקס:03-7384323.

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

מסמכים

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 06/09/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 6/9/2016
 

שם הספק:

חברת בני ברקאי ברוקשטיין

נושא ההתקשרות:

מתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף/תקופת ההתקשרות:

3  שנים, עם זכות הארכה של שנתיים נוספות.   
49,500 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה. (לאחר הנחה בסך 8% בשל התקשרות של 3 שנים).

 

החלטת הוועדה,

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת בני ברקאי ברוקשטיין כספק יחיד למתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף/תקופת ההתקשרות: 3  שנים נוספות עם זכות הארכה של שנתיים נוספות. 49,500 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה. (לאחר הנחה בסך 8% בשל התקשרות של 3 שנים).

הספק ימציא בעניינו תצהיר ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

תפורסם הודעת אינטרנט לפי תקנה 2(ח).

 

 

עדכון: ביום 6/12/2016 החליטה ועדת המכרזים שלא לשנות מהחלטתה זו (לאחר שבירור מעמיק שערכה בפנייה שנתקבלה בידיה, העלה כי לפונה אין מסוגלות לעמוד בדרישות העונות על צרכי האוניברסיטה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 16/08/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

16/8/2016

שם הספק:   

חברת הראל טכנולוגיות מידע.

מהות ההתקשרות:  

אספקת מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN – מערכות אחסון אחודות (תמיכה ב SAN ו NAS במערכת אחידה), מתוצרת חברת NetApp.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת הראל טכנולוגיות מידע לצורך אספקת מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN – מערכות אחסון אחודות (תמיכה ב SAN ו NAS במערכת אחידה), מתוצרת חברת NetApp, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23): התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.  היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה. הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 16/08/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

תאריך ההחלטה: 16/8/2016

שם הספק:   אוליטק ש.ב.א בע"מ.

מהות ההתקשרות:  אספקת סורקים מדגם 'סורק שולחני ניצב' AV176U.

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת אוליטק ש.ב.א בע"מ לרכישת סורקים מדגם סורק שולחני ניצב AV176U, לפי תנאי מכרז חשכ"ל. הועדה רשמה בפניה את התנאים המטיבים שיינתנו לאוניברסיטה בהתקשרות זו בהיבטי עלות ותנאי תכולת השירות. היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה. הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/08/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך: לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

 

תאריך ההחלטה:

16/8/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13/9/2016)

 

שם הספק :

 י. ינקוביץ

 

הרחבת ההתקשרות:  

עבודות הקמת קומה נוספת בבי'ח נהריה

 

היקף התקשרות:  

1.403 מש"ח כולל מע"מ

 

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, הועדה מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

2. אישור התקשרות המשך עם הקבלן י. ינקוביץ, בדרך של הרחבת ההתקשרות לביצוע עבודות הקמת קומה נוספת בבי'ח נהריה, בסכום של 1.403 מש"ח כולל מע"מ, במחירים זהים למחירים שהושגו במסגרת המכרז (גילום הנחה שניתנה דאז בסך 8%). 

3. הקבלן ימציא אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

4. בשל סכום ההתקשרות הנמוך מ-1.5 מש"ח כולל מע"מ, לא נדרש אישור ועדת הפטור.

5. תפורסם הודעה לפי תקנה 2(ח) לאחר קבלת אישור המנכ"ל.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 13/9/2016.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 28/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:  בני ברקאי ברוקשטיין בע"מ.

נושא ההתקשרות: מתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף ותקופת ההתקשרות: 3 שנים נוספות עם זכות הארכה של שנתיים נוספות. 49,500 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה. (הנחה בסך 8% תינתן בהתקשרות של 3 שנים). 

מצורפת בזה חוות דעתו של שמואל טייכמן, רמ"ח תחזוקה וכן מסמכים נלווים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 11/8/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@mail.biu.ac.il  או באמצעות פקס: 03-7384323 .

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 19/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  חברת ווי אנקור.

נושא ההתקשרות: אספקה ותחזוקה של מדף אחסון נוסף לתשתית האחסון מתוצרת חב' NetApp המותקנת ופועלת באוניברסיטה.

היקף ותקופת ההתקשרות: 81 אש"ח כולל מע"מ.

מצורפת בזה חוות דעתו של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 2/8/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@mail.biu.ac.il  או באמצעות פקס: 03-7384323 .

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

 

 

**עדכון לפי החלטת ועדת המכרזים מיום 2/8/2016: האוניברסיטה שבה בה מכוונתה בהודעה זו להתקשר עם חברת ווי אנקור כספק יחיד לנושא ההתקשרות הנ"ל, ולפיכך הודעת אינטרנט זו ומבוטלת.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 12/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 12/7/2016

שם הספק:  עו"ד פאול רויזמן

נושא התקשרות ההמשך: שירותי ייעוץ משפטי לועדת המשמעת.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 12/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 12/7/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 19/7/2016)

שם הספק: עלמה יועצים וניהול סחר חוץ בע"מ

מהות ההתקשרות: שירותי יעוץ בהיקפים משתנים על פי דרישה בתחומי רכש חו"ל ותהליכי יבוא.

היקף/תקופת ההתקשרות: עד ליום 31.12.2016, בתנאים זהים (מתכונת התקשרות לשירותי יעוץ בהיקפים משתנים על פי דרישה).

החלטת הועדה:  לאחר ששקלה את הדברים, הועדה מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך עם היועץ: עלמה יועצים וניהול סחר חוץ בע"מ, בדרך של הרחבת ההתקשרות עד ליום 31.12.2016, בתנאים זהים (מתכונת התקשרות לשירותי יעוץ בהיקפים משתנים על פי דרישה).
 3. תימסר הודעה מתאימה ליועץ. היועץ ימציא אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 4. אישור המנכ"ל ניתן ביום 19/7/2016.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/06/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

 

תאריך ההחלטה: 21/6/2016

 

שם הספק: חברת רכלבסקי יעוץ יזמות ופרויקטים בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו), כספק יחיד.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: עד יום 31/3/2017 כולל. 

 

קובץ מצורף
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 24/05/2016

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד
ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 24/5/2016

שם הספק: עמותת בני עקיבא

מהות ההתקשרות: שיכון סטודנטים זרים אשר ילמדו באוניברסיטה בתכניות קיץ בהנדסה ובניהול ויישוב סכסוכים, במעונות בני עקיבא הסמוכים לאוניברסיטה.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 17/05/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 17/5/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 19/5/2016)

שם הספק : חברת אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום

הרחבת ההתקשרות: שירותי מיישם פיננסי לשדרוג מע' הברנט.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 10/05/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 10/5/2016

שם הספק:  מארש (ישראל).

נושא התקשרות ההמשך: לשירותי יעוץ ביטוחי.

היקף/תקופת ההתקשרות: 50 אש"ח כולל מע"מ.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 10/05/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 10/5/2016

שם הספק:  רכלבסקי יעוץ יזמות ופרויקטים בע"מ.

נושא התקשרות ההמשך: לשירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

היקף/תקופת ההתקשרות: 50 אש"ח כולל מע"מ.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 03/05/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 3/5/2016

שם הספק: משרד גלודפרב זליגמן ושות' (עו"ד רחל זכאי)

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג משפטי בנושא קרקעות האוניברסיטה. 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 19/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 19/4/2016

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג בתובענה שמבקשת הפקולטה להנדסה להגיש כנגד חברה עסקית.  

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 19/4/2016

שם הספק:  תאגיד אקומיוניטי.

נושא התקשרות ההמשך: פינוי פסולת אלקטרונית.

היקף/תקופת ההתקשרות: 12 חודשים, ללא עלות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 19/4/2016

שם הספק:  משרד ש. הורביץ ושות' עו"ד

נושא התקשרות ההמשך: טיפול וייצוג משפטי בתביעת זיעור נ' האוניברסיטה.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 05/04/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה: 5/4/2016

שם הספק:   יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

נושא ההתקשרות:  שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 05/04/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז,
או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה: 5/4/2016

שם הספק:   חברת דקל.

מהות ההתקשרות:  אספקת מאגר מחירים בתחום הבינוי והתחזוקה.

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 05/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:  רכלבסקי יעוץ יזמות ופרויקטים בע"מ.

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: שנה, עד 31/3/2017 (כולל).

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 05/04/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה: 5/4/2016

שם הספק:  קיבוץ רבדים – 'לינה כפרית קיבוץ רבדים'.

נושא ההתקשרות:  אירוח העונה על צרכי המשלחת הארכיאולוגית תל צפית של המכון הארכיאולוגי באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות: שלושה מחזורי חפירה (יוני-יולי), היינו עד 31/7/2019.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 05/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 5/4/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13/4/2016)

שם הספק : מטריקס אי.טי.

הרחבת ההתקשרות: רכישת רשיונות שימוש במכלול IBM PASSPORT ADVANTAGE.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר פטור ממכרז - תקנה 40 05/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות בלא מכרז 
 

באישור המנהל הכללי, לאחר שנוכח לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת - לפי תקנה 40(ד) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 5/4/2016 (אישור המנכ"ל ניתן ביום 13/4/2016)

נושא ההתקשרות: רכישת חשמל עבור קמפוסי רמת גן וצפת של האוניברסיטה

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר פטור ממכרז - תקנה 9 22/03/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז 
התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 22/3/2016

 

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג בהליך תביעה ייצוגית כנגד האוניברסיטה (סימן טוב נ' אונ' בר אילן).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/03/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

שם הספק:  יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות.

 

היקף ותקופת ההתקשרות: שנה, היקף ההתקשרות: 70 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ.

 

קובץ מצורף

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/03/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:  קיבוץ רבדים : 'לינה כפרית קיבוץ רבדים'.

נושא ההתקשרות: אספקת שירותי לינה והסעדה עבור משלחת חפירות תל צפית העונה על צרכי המשלחת הארכיאולוגית.

היקף ותקופת ההתקשרות: שלושה מחזורי חפירה (יוני-יולי), היינו עד 31/7/2019.  

קובץ הודעה על כוונה להתקשר כספק יחיד

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 23/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

תאריך ההחלטה: 23/2/2015

 

שם הספק:  גוטליב, גרא אנגל ושות'

 

נושא התקשרות ההמשך: ליווי משפטי לעסקאות השקעה מסוג פרייבט אקוויטי וקרנות גידור.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: בסכום שאינו עולה על 50 אש"ח (כולל מע"מ).

 

קובץ מצורף

גרפיטי - מימוש זכות ברירה 23/02/2016

גרפיטי

 

ועדת המכרזים החליטה, בישיבתה ביום 23/2/2016

 

בכפוף לקבלת הסכמת חברת גרפיטי, הועדה מאשרת את מימוש זכות הברירה בתנאים זהים לתנאי החשכ"ל, עד ליום 1/2/2017. 

 

בהתאם להחלטתה מיום 4/6/2014 שאושרה על ידי ועדת הפטור (הודעת האינטרנט מצ"ב)

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז - תקנה 9 23/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

 

לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 23/2/2016

 

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג בהליך תביעה ייצוגית כנגד האוניברסיטה (סימן טוב נ' אונ' בר אילן).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז 08/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

 

לפי תקנה 9 (א) (ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 8/2/2016

 

שם הספק:  משרד עו"ד גיל רון,קינן ושות'

 

מהות ההתקשרות: ייצוג האוניברסיטה ובר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ, בתובענה שהוגשה על ידי מר. א. פיקארד ("נאמן מיידוף") כנגד האוניברסיטה. 

 

היקף כספי: משתנה לפי שעות, עם תקרת שכ"ט.

 

החלטת הועדה:  

 1. הועדה סיווגה את ההתקשרות כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2).
 2. הועדה קבעה  לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות, כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו ולפיכך התקיימו הנסיבות המנויות בתקנה 9(ג)(2). 
 3. הועדה שמה לנגד עיניה את עמדת ההנהלה.
 4. הועדה אישרה את הליך בחינת הצעות המחיר שהתקיים בהתאם לאמות המידה שנקבעו והכריזה על הצעת משרד גיל רון, קינן ושות' כהצעה הזוכה. סכומי ההצעה אינם מפורסמים כיוון שהוגדרו כסוד מסחרי על ידי המציעה.

המציעה תמציא אישור ותצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  

 

 

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 02/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 2/2/2015

 

שם הספק:  אימרקר קידום אתרים

 

נושא התקשרות ההמשך: פרסום אורגני לאתר האינטרנט של המכינה הקדם אקדמית

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/01/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:  אינג' שמואל גן אל.

 

נושא ההתקשרות: שירותי ייעוץ הנדסי בתחומים ופרויקטים מסוימים הקשורים לתחום מומחיותו:

מעונות הסטודנטים DBOT, הרכבת הקלה "קו סגול" ושירותים שונים הקשורים לבינוי, וטיפול בפרויקטים מול עירית רמת גן – כמפורט בנספח א'. 

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/01/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

תאריך ההחלטה: 19/1/2016

 

שם הספק:  חברת אודיט בקרה וביקורת בע"מ

 

נושא התקשרות ההמשך: ביקורת בנושאי בטיחות, גהות וסביבה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 12/01/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 12/1/2016

 

שם הספק:  דר' חיה שוורץ (עוסק)

 

נושא ההתקשרות:   
שירות מיידי לניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 22/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז,
או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:   כנפי משק תור בע"מ; אורטל תיירות ונופש בע"מ; אשת ארגון תיירות בע"מ;
                      מקום ערכים ויזמות אדם בנוף בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:   אשכול א': הדרכה, רווחה וגיבוש חברתי, פעולות הדרכה.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: לפי תנאי מכרז מרכזי חשכ"ל 21-2014 (רכישת שירותי ארגון וביצוע ימי עיון, פעילויות הדרכה, כנסים ואירועים).         

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:  חברת אלגרונט.

 

נושא התקשרות ההמשך: אחסון אתר אינטרנט של המכון לאינטגרציה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  דר' חיה שוורץ.

 

נושא ההתקשרות: שירות מיידי לניהול אקדמי ומקצועי של פרויקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 22/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:   פז חברת נפט בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:  אספקת סולר.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת המכרז המרכזי (חשכ"ל), בתוקפה ולא יאוחר מיום 31/12/2016.

 

קובץ מצורף

אישור חברת פז מיום 7-1-2016

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 22/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:  רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 29/12/2015)

 

שם הספק ומהות הההתקשרות: בראב מחשבים ישראל בע"מ

 

הרחבת ההתקשרות: שירותי מתכנת נוסף; וכן הדרכות והטמעות נדרשות נוספות וממשקים חדשים שנדרשים לקראת השקת המערכת (עלייה לאויר)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  אינג' שמואל גן אל.

 

נושא ההתקשרות: שירותי ייעוץ הנדסי בתחומים ופרויקטים מסוימים הקשורים לתחום מומחיותו:

מעונות הסטודנטים DBOT, הרכבת הקלה "קו סגול" ושירותים שונים הקשורים לבינוי, וטיפול בפרויקטים מול עירית רמת גן – כמפורט בנספח א'.

 

היקף ותקופת ההתקשרות: כמפורט בנספח א'.  

 

קובץ מצורף

חוות דעת מקצועית

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 02/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 2/12/2015

 

שם הספק:  גב' וירה מורביץ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי גיוס משאבים למען האוניברסיטה מתורמים ברחבי העולם, לרבות בקשר עם מהלכי גיוס תרומות תלויים ועומדים וכן עתידיים, וייעוץ מגביתי.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: 3 שנים עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בעד שנה נוספת.  

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 02/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  רכלבסקי יעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

קובץ מצורף

קובץ נוסף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 02/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 2/12/2015

 

שם הספק:  חברת טופ סולושינס.

 

נושא התקשרות ההמשך: ביצוע סקר רמת הוראה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 24/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 24/11/2015

 

שם הספק:  גב' ציפי משולם – למידה נכונה והצלחה בטוחה.

 

נושא התקשרות ההמשך: שירותי כתיבת חומרי לימוד תכניות לימוד בדרום אמריקה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 18/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 18/11/2015

 

שם הספק:  פוקוס שירותי ניהול פיננסי תפעולי בע"מ

 

נושא התקשרות ההמשך: ביקורת בנושא בינוי הפקולטה לרפואה בצפת.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: בסכום שאינו עולה על 50 אש"ח (כולל מע"מ).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 18/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  וירה מורביץ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי גיוס משאבים למען האוניברסיטה מתורמים ברחבי העולם, לרבות בקשר עם מהלכי גיוס תרומות תלויים ועומדים וכן עתידיים, וייעוץ מגביתי.

 

קובץ מצורף

קובץ נוסף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 11/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 4/11/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 1/12/2015)

 

שם הספק ומהות הההתקשרות: אופיר טורס, לכיש טורס

 

הרחבת ההתקשרות: שירותי סוכנות נסיעות ושירותי תיירות נלווים בחו"ל . הורחב גם לישראל.

 

הערכת היקף כספי (משתנה לפי צריכה בפועל): 24 חודשים.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 04/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל או מחוצה לה

 

לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 4/11/2015

 

שם הספק ומהות הההתקשרות: מכון ויצמן למדע – קבלת שירותים שונים לצרכי מחקר

 

תקופת והיקף ההתקשרות: 12 חודשים, בתעריף שיהיה מקובל במכון עבור השירות במועד ביצוע ההזמנה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 04/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  דיתי שרון יעוץ בע"מ
(הרוח החיה ומתן שירות אישי על ידי מר יובל רכלבסקי).

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: עד 31/3/2016 (כולל) עם זכות ברירה להארכה עד ליום 30/12/2016

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 9 28/10/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

 

לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 28/10/2015

 

שם הספק ומהות הההתקשרות:  משרד עו"ד עפר שפיר ושות'

 

מהות ההתקשרות: ליווי משפטי בתיק דרישת מי רמת גן. היקף כספי: משתנה לפי תוצאות עם תקרה שכ"ט.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 09/09/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה

 

תאריך ההחלטה: 9/9/2014

 

שם הספק:   נבו הוצאה לאור בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:  שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה –  הוצאה לאור של שני ספרים:

פרופ' ליפשיץ/'הרכוש המשפחתי'

דר' לייסט/'המניע בדיני עונשין'

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/09/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 9/9/2015

 

שם הספק:  מר אמנון אשד

 

נושא התקשרות ההמשך: פיקוח על רכבים תפעוליים באוניברסיטה .

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 02/09/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק

אס.פי.אל. תוכנה בע"מ

סולבוקס דיגיטל בע"מ

קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

מוסט טכנולוגיות תכנה בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

ליה כהן (שם עסק לא רשום – פימנטו)

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

סי איי אס נטוורקינג בע"מ

לינווייט טכנולוגיות בע"מ

אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

ידיעון בע"מ

חדד רפאל (כינוי עסק: פורטיון  (4 tune

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

 

נושא ההתקשרות:   חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

 

היקף/תקופת ההתקשרות: תשע"ו-תשע"ז (30/9/2015-30/9/2017). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

 

קובץ מצורף

 

קישור לטבלה

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 02/09/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 2/9/2015

 

שם הספק:  הועדה לאנרגיה אטומית – המרכז למחקר גרעיני שורק.

 

נושא ההתקשרות:   שירותים בנושא בטיחות קרינה מייננת.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 02/09/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 2/9/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13/10/2015)

 

שם הספק ומהות הההתקשרות:
שי לי גבעון - שירותי כתיבת תכנים בשפה האנגלית

אורי הלל - שירותי כתיבת תכנים בשפה העברית

 

תקופת ההתקשרות: 12 חודשים נוספים (אורי הילל - 1/11/2016; שי לי גבעון – 1/9/2016)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 12/08/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק

אס.פי.אל. תוכנה בע"מ

סולבוקס דיגיטל בע"מ

קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

מוסט טכנולוגיות תכנה בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

ליה כהן (שם עסק לא רשום – פימנטו)

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

סי איי אס נטוורקינג בע"מ

לינווייט טכנולוגיות בע"מ

אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

ידיעון בע"מ

חדד רפאל (כינוי עסק: פורטיון  (4 tune

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

 

נושא ההתקשרות:   חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

 

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: כמפורט בטבלה המצורפת.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 12/08/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

 

 

תאריך ההחלטה: 12/8/2015

 

שם הספק:  מחב"א

 

מהות ההתקשרות:  רישוי תוכנות שונות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 12/08/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

 

 

תאריך ההחלטה: 12/8/2015

 

שם הספק:  מחב"א

 

מהות ההתקשרות:  תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 02/08/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה

 

תאריך ההחלטה: 2/8/2015 (אישור מותלה של ועדת הפטור לפי תקנה 17(ג) ניתן ביום 13/8/2015. ביום 26/8/2015 דווח לועדת הפטור על קיום התנאי המתלה שקבעה)

 

שם נותן השירותים: י.מ לב שירותי ייעוץ בע"מ (בשליטת רו"ח יאיר שהרבני)

 

מהות ההתקשרות:  שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה: שירותי הוראה, ריכוז מקצועי של תכניות לימודי תעודה.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: 24 חודשים. 

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 30/07/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:    הועדה לאנרגיה אטומית – המרכז למחקר גרעיני שורק

 

נושא ההתקשרות:    שירותים בנושא בטיחות קרינה מייננת הכוללים: שירותי דוזימטריה אישית,

                                 כיול מכשירי ניטור, ביצוע בדיקות דליפה, ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

                                 כנדרש בתקנות.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:   כ-60 אש"ח בתוספת מע"מ.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/07/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

שם הספק:  קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ.

 

נושא ההתקשרות:   הקמת מודול של ניטור מתגי תקשורת ובקרים ברשת בקרת מבנים של האוניברסיטה (משולב בתוכנה של קונטאל)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 15/07/2015

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד            
ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך. 

 

לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 15/7/2015

 

שם הספק: חברת בשן בר אילן שירותי ניהול בע"מ

 

מהות ההתקשרות: שיכון במעונות חברת בשן בר אילן שירותי ניהול בע"מ, עשרה (10) סטודנטים זרים אשר ילמדו באוניברסיטה, במסגרת תכנית לימודים IMBA

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 15/07/2015

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד            
ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך. 

 

לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 15/7/2015

 

שם הספק: חברת בשן בר אילן שירותי ניהול בע"מ

 

מהות ההתקשרות: שיכון במעונות חברת בשן בר אילן שירותי ניהול בע"מ, עשרה (10) סטודנטים זרים אשר ילמדו באוניברסיטה, במסגרת תכנית לימודים IMBA

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 01/07/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק: קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

 

נושא ההתקשרות: הקמת מודול של ניטור מתגי תקשורת ובקרים ברשת בקרת מבנים של האוניברסיטה (משולב בתוכנה של קונטאל).

 

היקף/תקופת ההתקשרות:  כ-63 אש"ח כולל מע"מ.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 23/06/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 23/6/2015  

 

שם הספק:   רות וזלמן עינב – אדריכלים.

 

נושא ההתקשרות:   שירותי אדריכלות בגין תוספת קומה ושיפוץ בנין המדרשה לבנות באוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/06/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 16/6/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 8/7/2015)

 

שם הספק: עלמה יועצים וניהול סחר חוץ בע"מ

 

מהות ההתקשרות: שירותי יעוץ בהיקפים משתנים על פי דרישה בתחומי רכש חו"ל ותהליכי יבוא.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 04/06/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:   זלמן ורות עינב – אדריכלים.

 

נושא ההתקשרות:   שירותי אדריכלות בגין תוספת קומה ושיפוץ בנין המדרשה לבנות באוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/05/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

20/5/2015 [בהתאם להחלטת הועדה – מפורסם רק החל ביום 21/5/2015 כדי לוודא חלוף מלוא פרק הזמן שנקבע לקבלת פניות, ואי-קבלת פנייה כלשהי במסגרתו].

שם הספק:  

יונה טילמן (עוסק).

נושא ההתקשרות:  

 שירותי ניהול תכנית ברוקדייל באוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

 

---

בישיבתה מיום 25/7/2017 ועדת המכרזים עשתה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ואישרה את מימוש זכות הברירה השניה והאחרונה, באופן שההתקשרות עם הספק תעמוד בתוקפה על ליום 30.6.2018. כמו כן אישרה שינוי שעיקריו כדלקמן למנגנון התמורה: מעבר לתשלום החודשי הנ"ל,  הספק יהיה זכאי החל מתשע"ח לתמורה נוספת, עד לתקרה של 120 אש"ח כולל מע"מ לשנה, וזאת כתלות בהגדלת התקורה והרווחים לאוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/05/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

תאריך ההחלטה: 20/5/2015 [בהתאם להחלטת הועדה – מפורסם רק החל ביום 21/5/2015 כדי לוודא חלוף מלוא פרק הזמן שנקבע לקבלת פניות, ואי-קבלת פנייה כלשהי במסגרתו].

 

שם הספק:   חברת קולסייט אחזקות בע"מ.

 

נושא ההתקשרות:   מכירה ולהטמעת מערכת תיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל אקדמיים.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/05/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

תאריך ההחלטה: 20/5/2015 [בהתאם להחלטת הועדה – מפורסם רק החל ביום 21/5/2015 כדי לוודא חלוף מלוא פרק הזמן שנקבע לקבלת פניות, ואי-קבלת פנייה כלשהי במסגרתו].

 

שם הספק:   חברת קולסייט אחזקות בע"מ.

 

נושא ההתקשרות:   מכירה ולהטמעת מערכת תיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל אקדמיים.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/05/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 20/5/2015 [בהתאם להחלטת הועדה – מפורסם רק החל ביום 21/5/2015 כדי לוודא חלוף מלוא פרק הזמן שנקבע לקבלת פניות, ואי-קבלת פנייה כלשהי במסגרתו].

 

שם הספק:  רו"ח יאיר שהרבני.

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ניהול וריכוז המכינה ללימודי תעודה בחשבונאות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 12/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 12/5/2015   (אישור מנכ"ל ניתן ביום 2/7/2015)

 

שם הספק: רפאל בלומברג

 

מהות ההתקשרות: שירותי ייעוץ עיצוב ומיתוג של האוניברסיטה וניהול הפקות גרפיקה במערך קשרי חוץ.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 06/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:   יונה טילמן (עוסק).

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ניהול תכנית ברוקדייל באוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 06/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:   חברת קולסייט אחזקות בע"מ.

 

נושא ההתקשרות:   מכירה ולהטמעת מערכת תיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל אקדמיים.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 06/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  רו"ח יאיר שהרבני.

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ניהול וריכוז המכינה ללימודי תעודה בחשבונאות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך  - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 4/5/2015

 

שם הספק:   

פי. אס. סי שיטות סימון והחתמה בע"מ (נכרת בחודש יוני 2012, בעקבות מכרז 42/11, הסכם להכנת ולהתקנת שילוט פנים וחוץ עבור האוניברסיטה – סל 1 שילוט פנים)

ברעם פרסום מקורי בע"מ (נכרת בחודש יולי 2012, בעקבות מכרז 42/11, הסכם להכנת ולהתקנת שילוט פנים וחוץ עבור האוניברסיטה – סל 3 כרזות)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 27/04/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 27/4/2015

 

שם הספק:  רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

היקף/תקופת ההתקשרות:  עד 30/9/2015.  

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/04/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 19/4/2015

 

שם הספק:  חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 31/03/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  רכלבסקי יעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: עד 30/9/2015 (כולל)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 31/03/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

 

תאריך ההחלטה: 31/3/2015  (פורסם ביום 1/4/2015 בהתאם להחלטת הועדה)

 

שם הספק:  טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: אספקה, התקנה ושירות לתכנת USER1st - התאמות נגישות לפי דין של אתרי אינטרנט של האוניברסיטה לבעלי מוגבלות.

 

קובץ מצורף

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 24/03/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 24/03/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

 

תאריך ההחלטה: 24/3/2015

 

שם הספק:   חברת נס א.ט. בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:   רכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25)7 16/03/2015

 

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז 

 

לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 - התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

 

תאריך ההחלטה: 16/3/2015

 

שם הספק:  מחב"א

 

מהות ההתקשרות:  רכישת שירותי ענן.

 

קבוץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 16/03/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 16/3/2015

 

שם הספק:  מוטי משען [עוסק עצמאי]

 

נושא ההתקשרות: מתן שירותי ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר לנשיא אוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

 

 
ביום 18/11/2015 הועדה עשתה שימוש בסמכותה לפי תקנה 14(12): לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה ואישרה את התיקון הבא: היקף התקשרות העדכני: 165 שעות לחודש (במקום 125 שעות לחודש), השווים לתמורה חודשית של 13,200 ₪ לחודש כולל מע"מ (במקום 10,000 ₪ כולל מע"מ לחודש); לא חל שינוי בתקופת ההתקשרות. 

 

הודעת אינטרנט למעלה מן הצורך בדבר הסבת התקשרות 24/02/2015

הודעת אינטרנט למעלה מן הצורך בדבר הסבת התקשרות

 

תאריך ההסבה: 24/2/2015

 

בעניין: חברת טריפל אר (המסבה), וחברת אלון ודורון הנדסה (הנסבה)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 11/02/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 11/2/2015    (אישור מנכ"ל ניתן ביום 9/3/2015)

 

שם הספק: משרד עריכת דין ש. הורביץ ושות'

 

קובץ מצורף

וועדת תשומות 30/10/2014 30/10/2014

ריכוז החלטות וועדות תשומות עד לתאריך 30/10/2014

פירוט ההחלטות

3/12 31/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 31/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_31.01.12.pdf

5/12 30/01/2012

ועדת מכרזים של האוניברסיטה אישרה התקשרות המשך ל- 4 חודשים על פי ההסכם עם חברת אורק  לאספקת נייר צילום ולפי אותם תנאיםעל פי תקנה 3 (4) (ב) (2)  בסכום של כ-200 אלף ש"ח ובאישור המנהל הכללי

2/12 17/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 17/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_17.01.12.pdf

1/12 03/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 03/01/2012

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_03.01.12.pdf

10-11 27/12/2011

ועדת המכרזים אישרה התקשרות המשך עם הספקים הבאים להזמנות עד 50,000 ₪: א.נין נון, אומניטק, אי.אי.אם, חיון, מל"מ תים, נס מטח, קומפיוטרלנד. נימוק: האוניברסיטה פרסמה מכרז לציוד מחשוב, הליך אמור להסתיים תוך חודשיים. עד אז האוניברסיטה מעוניינת להמשיך לעבוד עם הספקים הנוכחים בהיקף של מעל 100,000 ₪ כדי לשמור על אחידות, וזאת עד לסיום המכרז.

11/11 20/12/2011

פרוטוקול וועדת תשומות מתאריך 20/12/2011

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_20.12.11.pdf

9/11 29/11/2011

פרוטוקול וועדת תשומות מתאריך 29/11/2011

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_13.12.11.xls

 

6/11 26/09/2011

ועדת מכרזים של האוניברסיטה בישיבתה מה-26.9.2011 אישרה התקשרות המשך לשנה אחת עם חברת טלדור לתחזוקת מחשבים על סמך סעיף 3 (4) (ב) (2) בתקנות חובת מכרזים למוסדות להשכלה גבוהה. תקופת ההתקשרות של ההסכם הקיים עד 31.12.2011, ולאחר התקשרות המשך עד 31.12.2012. הנימוק להארכת ההסכם – רצף ואחידות בשירות שניתן היום לשביעות רצון האוניברסיטה.

7/11 26/09/2011

ועדת מכרזים של האוניברסיטה אישרה התקשרות עם חברת הראל מחשבים לרכישת מחשבים בשוטף עד להשלמת מכרז בנושא. חברת הראל היא זכיינית חשכ"ל האישור הוא על פי סעיף 3 (23) בתקנות חובת מכרזים למוסדות להשכלה גבוהה כאשר תנאי העסקה זהים או מיטבים לעומת תנאי החשכ"ל.

2 27/03/2011
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם ספק יחיד להקמת חדר חשמל טרומי באתר הקמה לפקולטה לרפואה שלא אוניברסיטת בר-אילן בצפת – חברת ביתנית. קביעת החברה כספק יחיד מבוססת על מכתב שהתקבל מחברת החשמל.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לועדת מכרזים לכתובת michrazim.log@mail.biu.ac.il עד לתאריך 7 באפריל, 2011.

הנ"ל לפי סעיף 4 לתקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) – התש"ע-2010.

1/2011 26/01/2011

ועדת מכרזים אישרה התקשרות עם חברת גרפיטי לאספקת ציוד משרדי. לפי סעיף 3 (23) בתקנות חובות מכרזים (מוסדות להשכלה גבוהה) 2010- רשאית האוניברסיטה להתקשר עם מי שזכה במכרז מרכזי. לפי הודעה שקיבלה האוניברסיטה ממינהל הרכש, האוניברסיטה שויכה לחברת גרפיטי במכרז לציוד משרדי.