הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 3/2021) 19/09/2021

19.9.2021: אחר שבחנה את השתלשלות העניינים, התהליך שננקט ואת עמדת היועץ המשפטי – ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לצורך ייצוג האוניברסיטה בתובענות ייצוגיות מצד סטודנטים בשל אירועי התקפת הסייבר, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)(2) לתקנות חובת המכרזים. לאור המתואר במזכר, הדחיפות המודגשת והתהליך הסדור שנערך לבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון – ועדת המכרזים מורה, בהתאם לתקנה 9(ג)(2), כי בנסיבות אלו אין זה אפשרי ומוצדק לערוך פנייה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון. בעניין זה רושמת בפניה ועדת המכרזים את שלושת המשרדים שהיועץ המשפטי מצא אותם בעלי ניסיון ומומחיות מתאימים וראויים למקרה. לפיכך, ועדת המכרזים מאשרת את האפשרות להתקשר עם כל אחד מהמשרדים מהמפורטים להלן: משרד פרל, כהן, צדק, לצר, ברץ (בהובלת עו"ד חיים רביה); משרד קריספין, רובינשטיין, בלכר ושות' (בהובלת עוה"ד נגה רובינשטיין ורועי בלכר); עו"ד דן אור-חוף בשיתוף פעולה עם משרד עו"ד אגמון רוזנברג הכהן (בהובלת עו"ד טל מישר). ההתקשרות תעשה עם משרד עוה"ד מבין אלו, שיהיה מקובל גם על חברת הביטוח של האוניברסיטה. ועדת המכרזים מסמיכה בזה את הנהלת האוניברסיטה לערוך שינויים בהתקשרות ככל שהדבר יידרש על ידי חברת הביטוח. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 05/09/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

5.9.2021

שם הספק:   

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לאספקת ציוד משרדי ונייר (מתוקף זכייה במכרז מרכזי של חשכ"ל)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 30.6.2022, עד 600,000 בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:

לאור הנימוקים שהונחו בפניה, צרכי האוניברסיטה והחלטותיה הקודמות, וכן הגל הרביעי של הקורונה, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם הספק הנוכחי, שהוא אחד הזוכים במכרז המרכזי של החשכ"ל: גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקופת ביניים קצובה עד ליום 30.6.2022. החברה תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. 

האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, של 600,000 בתוספת מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 10/08/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

10.8.2021

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לרכישת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/Aruba (זוכה במכרז חשכ"ל לעניין זה)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה. 

החלטת הועדה:

על סמך הסברי אגף התקשוב ולאור הודעת החשכ"ל על הארכה נוספת של ההתקשרות עם חברת מטריקס לרכש ציוד תקשורת אקטיביHPE/ARUBA  עד ליום 30.4.2022, ובשים לב כי בקשת אגף התקשוב מתמקדת רק בהפעלת הרשות להארכת ההתקשרות שנקבעה באישורן של ועדת המכרזים וועדת הפטור בהחלטותיהן מחודש יוני 2020, וזאת במסגרת הסכום והתקופה בת שנתיים שאושרו בהן  –ועדת המכרזים מאשרת בזה את הארכת סיווג הפטור לפי תקנה 3(23) עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הזוכה במכרז מרכזי של החשכ"ל מס' 15-2015 לצורך רכש ציוד תקשורת של חברת HPE ARUBA עד ליום 30.4.2022.

משום שהחלטה זו חוסה תחת מסגרת התקופה המירבית והסכום שאושרו כבר בהחלטות ועדת המכרזים (מיום 9.6.2020) וועדת הפטור (מיום 28.6.2020) – היא אינה טעונה אישור נוסף של ועדת הפטור.  [קישור]

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 20/07/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.7.2021

שם הספק:

האוניברסיטה העברית בירושלים המעניקה למכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת שירותים תפעוליים לרבות רכש.

מהות ההתקשרות:

התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל.

החלטת הועדה:   

ועדת המכרזים רשמה בפניה את ההסבר להחזר ההוצאות (תשלום) לאוניברסיטה העברית בירושלים כמרכזת הרכש עבור פעילות החוקרים מהאוניברסיטאות השונות במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת.

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם האוניברסיטה העברית בירושלים לצורך זה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(24): התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל. האוניברסיטה העברית תידרש להמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

סכום הפטור נקצב עד 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2021) 13/07/2021

13.7.2021, נקסטקום בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקה ולהתקנת תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 10.7.2022.

13.7.2021, גליקום שיווק בע"מ, גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ,  י.א. מיטווך ובניו בע"מ, ס. כחילה בע"ממימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות עם כ"א מהנ"ל תעמוד בתוקפה לשנה נוספת, עד ליום 18.7.2022.   

20.7.2021, טופ סקייליין מערכות הנדסה בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת מערכות טמ"ס ותחזוקתן, באופן שההתקשרות עם החברה תעמוד בתוקפה עד ליום 21.1.2023.   

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 06/07/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

6.7.2021

שם הספק:

חב' ביקוניקס 

נושא ההתקשרות:

שדרוג (פיתוח והוספת מודולים) במערכת הקיימת באוניברסיטה לתכנון התקציב.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-359 אש"ח כולל מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם עם חב' ביקוניקס לשידרוג (פיתוח והוספת מודולים) במערכת הקיימת באוניברסיטה לתכנון התקציב. 

2. היקף התקשרות המבוקש: כ-359 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל). 

3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 06/07/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

6.7.2021

שם הספק:

מר יונה טילמן (עוסק)

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים, בשנה הקרובה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כנקוב בתוכן ההחלטה.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם עם מר יונה טילמן (עוסק) להמשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים, בשנה הקרובה. 

2. היקף התקשרות: שנה אחת בלבד, בתנאים זהים.

3. נותן השירותים ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 06/07/2021

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

6.7.2021

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ; 

נושא ההתקשרות:

הקונגרס הישראלי - פעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת דיגיטליים.

היקף התקשרות:  

מסגרת עד 800 אש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להתפתחויות הקמפיין וצרכיו), ובכל מקרה תקופת ההתקשרות לא תעלה על 12 חודשים מיום תחילת הקמפיין.

החלטת הועדה:  

לאחר שעיינה במזכר מנכ"ל הקונגרס הישראלי ושמעה את הבהרותיו במהלך הדיון, ולאחר ששקלה את הבקשה - מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת המתכנה לתוכן עברי בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך פעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת דיגיטליים, ובין היתר: יצירת תכנים לרשתות חברתיות והפעלתם של נכסי הרשת של הקונגרס הישראלי. תכני וידאו, פיתוח תכנים לאתר ורשת הפייסבוק ופיתחתן של פעילויות "YouTube" ו"Twitter". מסגרת כספית מאושרת, שכפופה להסדרת תקציב מתאים כאשר מובהר כי האוניברסיטה אינה חייבת לנצלה במלואה, או בחלקה, אם בכלל: עד 800 אש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להתפתחויות הקמפיין וצרכיו), ובכל מקרה תקופת ההתקשרות לא תעלה על 12 חודשים מיום תחילת הקמפיין.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 06/07/2021

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

6.7.2021

שם הספק:

 ניר הירשמן תקשורת

נושא ההתקשרות:

הקונגרס הישראלי - פעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת מסורתיים (עיתונות, מדיה כתובה או משודרת).

היקף התקשרות:  

מסגרת עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להתפתחויות הקמפיין וצרכיו), ובכל מקרה תקופת ההתקשרות לא תעלה על 12 חודשים מיום תחילת הקמפיין..

החלטת הועדה:  

לאחר שעיינה במזכר מנכ"ל הקונגרס הישראלי ושמעה את הבהרותיו במהלך הדיון, ולאחר ששקלה את הבקשה - מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת ניר הירשמן תקשורת, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך פעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת מסורתיים (עיתונות, מדיה כתובה או משודרת), ובין היתר: הדגשת חלקו של הקונגרס בבניית הסכמות בסוגיות שבליבת השיח הציבורי והתקשורתי, קידום אייטמים תקשורתיים הממצבים את הקונגרס כ"מסכים ציבורי". מסגרת כספית מאושרת, שכפופה להסדרת תקציב מתאים כאשר מובהר כי האוניברסיטה אינה חייבת לנצלה במלואה, או בחלקה, אם בכלל: עד 100 אש"ח בתוספת מע"מ (בהתאם להתפתחויות הקמפיין וצרכיו), ובכל מקרה תקופת ההתקשרות לא תעלה על 12 חודשים מיום תחילת הקמפיין.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 29/06/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

29.6.2021

שם הספק

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) 

מהות ההתקשרות:

בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים באוניברסיטה (בדגש על מבחני מיון אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי, יעלנ"ט) ומתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה לאוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים ובסכום של עד 600 אש"ח לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:

לאחר שועדת המכרזים השתכנעה כי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) הוא תאגיד בת מסוג עמותה - הפועל שלא למטרות רווח (מלכ"ר), שחבריו הם האוניברסיטאות המייסדות, וביניהן גם אוניברסיטת בר אילן, וכי הועד המנהל של מאל"ו מורכב מראשי האוניברסיטאות וכי נציג אוניברסיטת בר אילן (פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור) גם משתתף בועד המנהל של מאל"ו, וכי מטרותיו של מאל"ו הן קידום פעילות המוסדות להשכלה גבוהה ובין היתר "בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה" ו-"מתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה למוסדות חינוך ולארגונים אחרים כדי לפתח את הידע והניסיון של העמותה" - ולאחר שהוסבר לועדת המכרזים כי מאל"ו יוצר ומפתח בעצמו את בחינות הקבלה השונות: מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(27)(א) לתקופה בת 3 שנים ובסכום של עד 600 אש"ח לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).