הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/10/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

19.10.2021

שם הספק:

חברת דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ 

נושא ההתקשרות:

המשך מתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום תחבורה בפרוייקט הקו הסגול של הרכבת הקלה (פרוייקטים בביצוע הטעונים השלמה תוך העדר ניגוד עניינים מול נת"ע)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 150,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חברת דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ, להמשך מתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום תחבורה בפרוייקט הקו הסגול של הרכבת הקלה (פרוייקטים בביצוע הטעונים השלמה תוך העדר ניגוד עניינים מול נת"ע) - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).

2. היקף התקשרות: עד 150,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.10.2021

שם הספק: 

חברת טופ סולושינס ל.ה.ב בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

הפעלת סקר שביעות רצון בהוראה לשנה"ל תשפ"ב ופיתוח מוגבל של המערכת להתאמה לצרכי האוניברסיטה. 

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חברת טופ סולושינס ל.ה.ב בע"מ לצורך הפעלת סקר שביעות רצון בהוראה לשנה"ל תשפ"ב ופיתוח מוגבל של המערכת להתאמה לצרכי האוניברסיטה. 

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, ובסה"כ לא יותר מ-150,000 ₪ כולל מע"מ (התקשרות הבסיס + התקשרות המשך זו), בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. התשלום הוא על פי פירוט הצרכים ועלותם שהוצגו בפני ועדת המכרזים. 

3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי חסכון ויעילות לאור הערכות החברה להמשך מתן השירות ברציפות והיכרותה את צרכי האוניברסיטה, נחיצות השירות המדובר כחלק מהערכת ההוראה באוניברסיטה, שביעות רצון מטיב השירות והמערכת של החברה, ובשים לב כי הפסקת השירות ו/או הכנסת ספק/נותן שירותים חדש בשלב זה, עשויה לגרום להפרה של דרישת מל"ג לבצע הערכת הוראה בקרב הסטודנטים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 12/10/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

12.10.2021 (אישור מנכ"ל: 3.11.2021).

שם הספק :

פ.ק. אלקטרה בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת גנרטורים ולוחות פיקוד.

היקף ההרחבה:  

תקופה נוספת של 36 חודשים, היינו עד ליום 28.2.2025, בהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-550 אש"ח בתוספת מע"מ, בתנאים מטיבים (הנחה נוספת) כפי שהוצגה לועדת המכרזים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך (הארכת ההתקשרות) עם פ.ק. אלקטרה בע"מ, בהסכם לשירותי תחזוקת גנרטורים ולוחות פיקוד, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 36 חודשים, היינו עד ליום 28.2.2025, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-550 אש"ח בתוספת מע"מ, בתנאים מטיבים (הנחה נוספת) כפי שהוצגה לועדת המכרזים ובכפוף לקיומו של תקציב מתאים - וזאת בשל נימוקי שירות מקצועי, אמין וזמין, ושביעות רצון מטיב שירותי החברה כמו גם לשם רציפות תקינות מתקני החשמל והבקרה שבתחזוקת החברה לשביעות רצון האוניברסיטה, כמו גם משום שתנאי ההתקשרות מטיבים ביחס למחיר השוק.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

 

---

אישור מנכ"ל התקבל ביום 3.11.2021.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 4.2021 05/10/2021

5.10.2021, מכרז סגור 19/21 לריהוט מעבדה של ד"ר לבניין מדעי החיאישור קיום מכרז סגור בין נותני שירות בקטגוריית ריהוט מעבדות (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור. 1.11.2021: הכרזה על הצעת פי.וי.פלסט פרויקטים והנדסה - בעלת ההצעה הזוכה ביותר, כזוכה במכרז הסגור. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 05/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

5.10.2021

שם הספק: 

גב' דארל אנגל (עוסקת)

נושא התקשרות ההמשך:

יח"צ וכתיבת תכנים באנגלית לצרכי ביה"ס הבינלאומי באוניברסיטה

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים ולסעיף 2 להחלטה.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם גב' דארל אנגל (עוסקת), לצורך קבלת שירותי יח"צ וכתיבת תכנים באנגלית עבור ביה"ס הבינלאומי באוניברסיטה.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים. התשלום הוא על בסיס שעות שירות מנוצלות בפועל. האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

3. האישור ניתן בשים לב לשביעות הרצון מטיב השירות שמוענק על ידי נותנת השירות לביה"ס הבינלאומי וכן לנימוקי חסכון ויעילות לאור הערכותה, רציפות השירות, והיכרותה את התכנים וצרכיו המיוחדים של ביה"ס הבינלאומי.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 4.2021) 05/10/2021

5.10.2021, אי. אם. מערכות שילוט בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם להכנת ולהתקנת שלטי תורמים באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 14.10.2022.

5.10.2021, אריה דסל תעשיות בע"מ, אחים וקסמן תעשיות בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת כסאות לאוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 1.12.2022.

12.10.2021, שופרסל בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת תווי קנייה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 31.12.2022.

12.10.2021, נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ; יסקי מור סיון שותפות מוגבלת; צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ; מושלי אלדר מ.א. אדריכלים; שרמן אדריכלות ואפיון בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותים אדריכליים, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 25.9.2022. תיקון, 26.10.2021: מימוש זכות הברירה באופן חלקי, לחצי שנה בלבד בשלב זה.

12.10.2021, א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 30.1.2023.

12.10.2021, שלהבת מערכות מידע בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום הבטיחות. לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 18.11.2022.

19.10.2021, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, ש. שלמה רכב בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי חכירה של רכבים בשיטת ליסינג תפעולי, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 28.12.2022.

26.10.2021, אוריקון בע"מ, אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ וצילומעתיק בע"מ: מימוש זכות הברירה השלישית והאחרונה בהסכם לרכישת מדפסות, לתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות עם כ"א מהנ"ל תעמוד בתוקפה עד ליום 1.1.2023.   

26.10.2021, אסנת חברה לעבודות קבלניות; עובדיה אלפונס שיפוצים; לב אביר הנדסת חשמל; השביל הירוק; ירום אור; א.מ. רון הנדסת מערכות מיזוג וקירור; ד. סער הנדסת מיזוג אויר; י.י. כהן הנדסת חשמל; פיוז קבלני חשמל תקשורת ואחזקה; גלעד דוגה בניה ועבודות איכות; שטאנג בנייה והנדסה; מ. דרורי שרותי חשמל; מסגריית מני; כלפון יוסף עבודות אלומיניום; ש.א מערכות מיזוג; גיא חנוני בניה ופיתוח; חלבי אמל ובניו איטום; אבי ישראלי אלמנטים מתועשים; בצלאלי כרמי; נסיב חלבי; אלום בראל: מימוש זכות ברירה בהסכמי מסגרת למקצועות שונים בתחומי הבנייה, פיתוח, שיפוצים ותחזוקה, באופן שההתקשרות עם כ"א מהקבלנים הנ"ל לסוג העבודה/המלאכה הספציפית הנקובה בהסכם איתו תוארך לתקופה נוספת ובתנאים זהים עד ליום 31.3.2022 כולל.

1.11.2021, זהר לוי (עוסקת): מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי יעוץ אסטרטגי וייעוץ בתחום קשרי ממשל עבור מרכז רקמן, וזאת לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 17.11.2022. 

9.11.2021, אלעד מערכות: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פיתוח פורטל ארגוני, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 23.10.2022.

16.11.2021, חילן בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי עיבוד נתונים הפעלת מערכת שכר עבודה ונוכחות והפקת דו"חות ותלושי שכר, על בסיס תוכנות חילן, לתקופה של 3 שנים נוספות, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 30.4.2025.

16.11.2021, סער פרומרקט: מימוש זכות הברירה ל-8 חודשים וכן סיווג התקשרות המשך תוך קבלת אישור מנכ"ל, בת 6 חודשים נוספים, לצורך הפקת אירועי חבר הנאמנים, כפטורה ממכרז, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.9.2022 כדי לכלול גם את שלב הפקת הלקחים והתובנות ממסכת האירועים. 

23.11.2021, בי.אן.ווי בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פרסום לאוניברסיטה, למשך שנה נוספת, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 5.11.2022. מסגרת התקשרות עד 3 מש"ח בתוספת מע"מ.

30.11.2021, שוורץ ובניו בע"מ: מימוש זכות הברירה עם שוורץ ובניו בע"מ, לצורך קבלת שירותי ד"ר חיה שוורץ לניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל. תקופת ההתקשרות הנוספת: שנה עד ליום 31.12.2022 ובהיקף כספי שלא יעלה על 170,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב בפועל). 

28.12.2021, ההוצאה לאור גרף ייזום והשקעות בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשיתוף פעולה בהוצאת סדרת ספרי עיון בנושא ההיסטוריה של הרעיונות/דיפלומטיה תרבותית, לתקופה נוספת בת שנתיים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 1.1.2024.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעונים 3-4/2021) 19/09/2021

19.9.2021: אחר שבחנה את השתלשלות העניינים, התהליך שננקט ואת עמדת היועץ המשפטי – ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לצורך ייצוג האוניברסיטה בתובענות ייצוגיות מצד סטודנטים בשל אירועי התקפת הסייבר, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)(2) לתקנות חובת המכרזים. לאור המתואר במזכר, הדחיפות המודגשת והתהליך הסדור שנערך לבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון – ועדת המכרזים מורה, בהתאם לתקנה 9(ג)(2), כי בנסיבות אלו אין זה אפשרי ומוצדק לערוך פנייה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון. בעניין זה רושמת בפניה ועדת המכרזים את שלושת המשרדים שהיועץ המשפטי מצא אותם בעלי ניסיון ומומחיות מתאימים וראויים למקרה. לפיכך, ועדת המכרזים מאשרת את האפשרות להתקשר עם כל אחד מהמשרדים מהמפורטים להלן: משרד פרל, כהן, צדק, לצר, ברץ (בהובלת עו"ד חיים רביה); משרד קריספין, רובינשטיין, בלכר ושות' (בהובלת עוה"ד נגה רובינשטיין ורועי בלכר); עו"ד דן אור-חוף בשיתוף פעולה עם משרד עו"ד אגמון רוזנברג הכהן (בהובלת עו"ד טל מישר). ההתקשרות תעשה עם משרד עוה"ד מבין אלו, שיהיה מקובל גם על חברת הביטוח של האוניברסיטה. ועדת המכרזים מסמיכה בזה את הנהלת האוניברסיטה לערוך שינויים בהתקשרות ככל שהדבר יידרש על ידי חברת הביטוח.  עדכון 5.10.2021:  לאור הדיווח שנמסר על עמדת חברת הביטוח של האוניברסיטה – ועדת המכרזים משלימה את סיווג ההתקשרות לצורך ייצוג האוניברסיטה בתובענות ייצוגיות מצד סטודנטים בשל אירועי התקפת הסייבר, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)(2) לתקנות חובת המכרזים, בהתייחס לעוה"ד אור-חוף במשותף עם משרד עו"ד אגמון (עו"ד טל מישר בו). היקף כספי בהתאם להצעת המחיר שהונחה בפני ועדת המכרזים.  

19.10.2021: לאחר שבחנה את הצורך ואת התהליך שננקט ואת עמדת היועץ המשפטי ומנכ"ל האוניברסיטה – ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד תדמור לוי ושות' (עו"ד רון צין) לצורך ייצוג האוניברסיטה בעניין הסדרת המחלוקת עם מנהל הדיור הממשלתי ביחס לדמי השכירות עבור שטח הפקולטה לרפואה דהיום, וכן בעניין פיתוח והתרחבות הפקולטה לרפואה והקצאת קרקע, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)(2) לתקנות חובת המכרזים. לאור המתואר במזכר, היבטי המומחיות הנחוצים והתהליך הסדור שנערך לבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון – ועדת המכרזים מורה, בהתאם לתקנה 9(ג)(2), כי בנסיבות אלו אין זה אפשרי ומוצדק לערוך פנייה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון. ההתקשרות בהתאם להצעת המחיר השעתית שהונחה בפני ועדת המכרזים, ללא הגבלת תקופה, אך בכפוף לסכום התקציב שיאושר עבור התקשרות זו.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 14/09/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

14.9.2021

שם הספק:

דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ 

נושא ההתקשרות:

המשך מתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום תחבורה בפרוייקט הקו הסגול של הרכבת הקלה (פרוייקטים בביצוע הטעונים השלמה תוך העדר ניגוד עניינים מול נת"ע).

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה אחת מיום ההחלטה (בכפוף לתקציב בפועל). היקף התקשרות המבוקש: עד 150,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ.

 

מצ"ב חוות דעת מנהל הבינוי ועוזר הנדסי לסמנכ"ל תפעול באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 13.10.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 05/09/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

5.9.2021

שם הספק:   

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לאספקת ציוד משרדי ונייר (מתוקף זכייה במכרז מרכזי של חשכ"ל)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 30.6.2022, עד 600,000 בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:

לאור הנימוקים שהונחו בפניה, צרכי האוניברסיטה והחלטותיה הקודמות, וכן הגל הרביעי של הקורונה, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם הספק הנוכחי, שהוא אחד הזוכים במכרז המרכזי של החשכ"ל: גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקופת ביניים קצובה עד ליום 30.6.2022. החברה תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. 

האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, של 600,000 בתוספת מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 10/08/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

10.8.2021

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לרכישת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/Aruba (זוכה במכרז חשכ"ל לעניין זה)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה. 

החלטת הועדה:

על סמך הסברי אגף התקשוב ולאור הודעת החשכ"ל על הארכה נוספת של ההתקשרות עם חברת מטריקס לרכש ציוד תקשורת אקטיביHPE/ARUBA  עד ליום 30.4.2022, ובשים לב כי בקשת אגף התקשוב מתמקדת רק בהפעלת הרשות להארכת ההתקשרות שנקבעה באישורן של ועדת המכרזים וועדת הפטור בהחלטותיהן מחודש יוני 2020, וזאת במסגרת הסכום והתקופה בת שנתיים שאושרו בהן  –ועדת המכרזים מאשרת בזה את הארכת סיווג הפטור לפי תקנה 3(23) עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הזוכה במכרז מרכזי של החשכ"ל מס' 15-2015 לצורך רכש ציוד תקשורת של חברת HPE ARUBA עד ליום 30.4.2022.

משום שהחלטה זו חוסה תחת מסגרת התקופה המירבית והסכום שאושרו כבר בהחלטות ועדת המכרזים (מיום 9.6.2020) וועדת הפטור (מיום 28.6.2020) – היא אינה טעונה אישור נוסף של ועדת הפטור.  [קישור]