הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 15/08/2023

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.8.2023 (אישור מנכ"ל: 16.8.2023).

שם הספק:

אריה דסל תעשיות בע"מ ואחים וקסמן תעשיות בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

אספקת כסאות.

היקף ההרחבה:  

שנה, עד ליום 1.12.2024.  רכש משני הספקים גם יחד: עד סך 900 אש"ח בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם כ"א מהחברות: אריה דסל תעשיות בע"מ ואחים וקסמן תעשיות בע"מ, בהסכם לאספקת כסאות שנכרת בעקבות מכרז. זאת, לתקופה בת שנה עד ליום 1.12.2024. במהלך התקופה הקרובה תיבחן רמ"ד רכש כללי את מגמת שוק הכסאות ובהתאם לכך תניח עמדתה המקצועית בפני ועדת המכרזים - עד ליום 30.3.2024. ההיקף הכספי המאושר לרכש משני הספקים גם יחד, הוא עד סך 900 אש"ח בתוספת מע"מ. הארכת ההתקשרות תעשה בתנאים זהים, למעט עדכון מחיר ‘כסא מזכירה’ מדגם מטריקס למחיר פריט כמדווח - באופן שישווה את מחירו בין הספקים. הרכש יבוצע רק בכפוף לקיום תקציב מחלקתי מתאים לכיסויו. האישור נסמך על טעמי טיב השירות, שביעות רצון גבוהה של האוניברסיטה משתי החברות, יעילות וחסכון ביחס למחירי השוק (סבירות מחירים).  

לאור שווי ההתקשרות, לא טעון סיווג פטור זה את אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/08/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 19.7.2023; ועדת הפטור: 6.8.2023 

שם נותן השירותים:

ישי רכטמן (עוסק)

מהות ההתקשרות:

המשך התקשרות להפעלת מסעדת 'רוזמרין' לתקופה נוספת.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה במזכר רמ"ד תקשורת וברי רשות, ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 19.7.2023, ולאחר ששקלה בדבר – ועדת הפטור סבורה כי יש בטעמי רציפות השירות במסעדת 'רוזמרין', וברצון למצות את בחינת אפשרויות ההתקשרות שעומדות בפני האוניברסיטה והשלמת המשא ומתן עם הזכיין הקיים – ישי רכטמן – כדי לתמוך בבקשה להארכת ההתקשרות עמו להפעלת מסעדת רוזמרין לתקופה קצובה נוספת. על כן ועדת הפטור מאשרת, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3), המשך התקשרות עם ישי רכטמן להפעלת מסעדת 'רוזמרין' עד ליום 31.3.2024.

האישור מותנה בכך שלפני תום תקופת ההתקשרות המוארכת תמסר מבעוד מועד הודעה לוועדת הפטור אם בדעת ההנהלה לצאת במכרז לתפעול המסעדה. היה ותמסר הודעה על החלטה כזאת, ניתן אישור הוועדה להארכת ההתקשרות עד ליום 31.5.2024 כדי לאפשר השלמת הליך המכרז. אם לא תתקבל החלטת הנהלה על יציאה למכרז חדש אלא להארכת ההתקשרות עם מר רכטמן לתקופה נוספת, יש להשלים הליך הדיון הנדרש לפני 31.3.2024  על מנת שאם לא תאושר הארכת ההתקשרות על ידי הוועדה המתאימה, יפורסם המכרז באופן שהשלמת הליך המכרז תסתיים לפני 31.5.2024.

עדכון 2.2024: נמסרה הודעה מצד רמ"ד ברי רשות ותקשורת, על כוונה לצאת במכרז חדש ולפיכך נכנסה לתוקפה ההארכת ההתקשרות הקיימת עד ליום 31.5.2024.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/08/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 25.7.2023; ועדת הפטור: 6.8.2023 

שם נותן השירותים:

הזכיין קרנף

מהות ההתקשרות:

המשך התקשרות להפעלת מסעדה ברחבת בניין ננוטכנולוגיה.

החלטת ועדת הפטור:

ועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 25.7.2023 ובמזכרו של רמ"ד תקשורת וברי רשות המציגה את הקושי העסקי שמוצב בפני הזכיין והצעת ההסדר לשנים אחדות קדימה. ועדת הפטור רשמה בפניה גם את העמדות השונות שהובעו על ידי חברי ועדת המכרזים. לאחר ששקלה בדבר – מחליטה ועדת הפטור לאשר המשך התקשרות בפטור ממכרז (לפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3)) עם הזכיין קרנף וזאת לתקופה בת 4.5 שנים, במתכונת התגמולים הקיימת כיום ובתנאים זהים לנהוג היום בין הזכיין והאוניברסיטה. לקראת תום תקופה זו תערך האוניברסיטה למכרז פומבי להפעלת המקום.

ועדת הפטור מנחה את סמנכ"ל תפעול ורמ"ד ברי רשות לבחון בשום שכל את מתווה הפעלת המסעדות בקמפוס, כולל ריכוז ההפעלה של כל הקפיטריות ע"י גורם אחד, מתוך הבנה כי התנאים העסקיים שהתקיימו בעבר – ובגינם גם נקבע מתווה הפעלה מבוזר (מסעדות שונות, זכיינים שונים) – אינם מתקיימים עוד. שינוי העתים והתנאים מחייב גם שינוי תפיסה. על מנת לא להחיש את הנהלת האוניברסיטה, ובעיקר את מערך התפעול, בשקילת הדברים ולאפשר בחינה בכובד ראש של מתווה ההפעלה של מקומות ההסעדה בקמפוס – אושרה תקופת התקשרות ההמשך כאמור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/08/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 11.7.2023; ועדת הפטור: 6.8.2023 

שם נותן השירותים:

גב' מירי ליפשיץ (שם עסק 'הלום)

מהות ההתקשרות:

המשך התקשרות להפעלת מכלול שירותים לקידום סטודנטים חרדים באוניברסיטת בר אילן, בהלימה לדרישות המל"ג, בדגש על הקמה וניהול קהילות חברתיות וקידום תחומי אקדמיה ותעסוקה לסטודנטים החרדים באוניברסיטה.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה במזכרה של ראש אגף מינהל ודיקן הסטודנטים שהונח בפני ועדת המכרזים בדיונה ביום 11.7.2023, ובפרטיכל אותו דיון, לרבות בהמלצת ועדת המכרזים – מאשרת ועדת הפטור כדלקמן:

ועדת הפטור מפעילה את סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) ומאשרת המשך התקשרות של האוניברסיטה עם גב' מירי ליפשיץ (שם עסק 'הלום) להפעלת מכלול שירותים לקידום סטודנטים חרדים באוניברסיטת בר אילן, בהלימה לדרישות המל"ג, בדגש על הקמה וניהול קהילות חברתיות וקידום תחומי אקדמיה ותעסוקה לסטודנטים החרדים באוניברסיטה. ההתקשרות מאושרת לתקופה נוספת בת שנה, עם אופציה להארכת ההתקשרות לשנה נוספת, ועד לסכום כולל של 120 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ (וסה"כ עד 240,000 ₪ לכל תקופת ההתקשרות בתוספת מע"מ).

בהלימה להצעת ועדת המכרזים, ועדת הפטור מורה כי לקראת סיומה של התקופה (לרבות אופציה, ככל שמומשה), על ראשת אגף מינהל ודיקן הסטודנטים לסקור את יכולות האוניברסיטה לקיים פעילות זו בעצמה, ומידת הצורך בהמשך ההתקשרות, אם בכלל, ולהניח מזכר זה בפני ועדת המכרזים לשם דיון בו.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(20) 03/08/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(20) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ (ספק חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

3.8.2023  

שם הספק

SIMBIA AG, ZURICH

נושא ההתקשרות:   

שירותי גיוס משאבים באירופה, שיבוצעו מתוך אותו אזור.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת, תגמול חודשי ע"ס 7,000 פרנק שוויצרי.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(20), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר בישראל המסוגל ליתן את השירותים המדוברים ולבצע את ההתקשרות הנחוצה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' SIMBIA AG, ZURICH, כספק חוץ לשירותי גיוס משאבים באירופה, שיבוצעו מתוך אותו אזור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(20).
  2. מסגרת התקשרות: שנה עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת, תגמול חודשי ע"ס 7,000 פרנק שוויצרי (בכפוף לסכום התקציב בפועל). לאור סכום הפטור, הסיווג אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.
  3. נותנת השירות תמציא תצהירים ואישורים לפי הנחיית מחלקת תשלומים/חשבונאות בשים לב שהיא חברה זרה, תושבת שוויץ לצרכי מס.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 03/08/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

3.8.2023

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

שירות מערכת סקרי הוראה הידועה בשם נמל"ה, פרי פיתוח של חב' טופ סולושנס בע"מ.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה אקדמית תשפ"ד (עד 30 בספטבר, 2023) עם אופציה להארכה לעוד שתי תקופות בנות שנה כ"א, ככל שההתקשרות של מחב"א תעמוד בתקופה במהלך תקופת אופציה זו. היקף כספי: כ-126 אש"ח לשנה. 

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם חב' טופ סולושנס בע"מ לצורך רכישה מרוכזת של שירות מערכת סקרי הוראה הידועה בשם נמל"ה, עבור האוניברסיטאות החברות – בהתקשרויות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.  מערכת שנמצאת כבר בשימוש אוניברסיטת בר אילן מזה תקופה לפי התקשרות קודמת ישירה של האונברסיטה עם החברה, וכעת באמצעות מחב"א.

אי לכך, ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא לשנה אקדמית תשפ"ד (עד 30 בספטבר, 2023) עם אופציה להארכה לעוד שתי תקופות בנות שנה כ"א, ככל שההתקשרות של מחב"א תעמוד בתקופה במהלך תקופת אופציה זו. היקף כספי: כ-126 אש"ח לשנה. נמסר שיש תקציב מתאים.

לאור תקופת הפטור המבוקשת, וסכום הפטור המצטבר, לא נחוץ אישור ועדת הפטור. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 03/08/2023

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

3.8.2023 (אישור מנכ"ל: 13.8.2023).

שם הספק:

חב' מוריה אריכא - ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון.

היקף ההרחבה:  

שנה, עד 31.12.2024, עם אופציה לאוניברסיטה להאריכה בעוד שנה. עד 315,000 ש"ח כולל מע"מ לתקופה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם חב' מוריה אריכא - ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ (בניהולה של גב' מוריה אריכא), לצורך קבלת שירותי החברה בתחום ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון. זאת, לתקופה של שנה עד ליום 31.12.2024, עם אופציה לאוניברסיטה להאריכה בעוד שנה, בתנאים זהים ובהיקף כספי של עד 315,000 ש"ח כולל מע"מ לתקופה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי טיב השירות שביעות רצון הגבוהה של האוניברסיטה ממנו, וזמינות נותנת השירות, יעילות ברציפות השירות וידיעותיה המקצועיות, סבירות המחיר בהשוואה למחירי שוק והנזק שעלול להגרם בשל הפסקת השירות בשלב זה כמוסבר.  

לאור שווי ההתקשרות, לא טעון סיווג פטור זה את אישור ועדת הפטור.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2023) 19/07/2023

19.7.2023, בונים חכם ב.ה.נ.ו בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם למתן שירותי ייעוץ, בניית תכנית פעולה וליווי לספירת הסוכרת, בתקופה נוספת בת שנה, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 3.8.2024. התשלום יהיה לפי ביצוע בפועל.   

25.7.2023, ק.נ ייעוץ- יעקב נח וסולימני הרצל - קשת מהנדסים תכנון פיקוח ייעוץ הנדסי וניהול פרויקטים: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי ניהול פרויקטים של בינוי בהיקפים קטנים ובינוניים, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 21.9.2024. 

8.8.2023, וואן טכנולוגיות: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת מערכת HCI של חב' נוטניקס, בתקופה נוספת בת שנה, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 2.8.2024. 

22.8.2023, ווידיגאיט בע"מ ודאבל טים בע"ממימוש זכות הברירה עם כ"א מהחברות, בהסכם לאספקת לרכישת מוצרי APPLE, לתקופה נוספת בת 24 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 27.10.2025.

6.9.2023, נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ; יסקי מור סיון שותפות מוגבלת; צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ; מושלי אלדר מ.א. אדריכלים; שרמן אדריכלות ואפיון בע"מ: הארכת ההתקשרות בהסכם לשירותי אדריכלות עם כ"א מהמשרדים הנ"ל בתקופה קצובה נוספת, עד ליום 31.3.2024. 

19.9.2023, ס. מ. קלין פרופשיונל בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת ציוד משקי, לתקופה נוספת של 12 חודשים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 27.10.24 בתנאים זהים.  

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(12) 19/07/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המוסד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת לפי תקנה 3(12) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.7.2023

שם נותן השירותים:

אור ומאיר נכסים והשקעות בע"מ

מהות ההתקשרות:

שכירת משרדים שבבעלותו בשטח מצרפי של 210 מ"ר במבנה ברח' ז'בוטינסקי 1 בצפת הידוע בשם "לב 19".

החלטה:

לאחר ששמעה את ההסברים והנימוקים לייחודיותו של הנכס הידוע בשם “לב 19” ברח' ז'בוטינסקי בצפת, בהיבטי קירבתו הרבה לבניין המרכזי של הפקולטה לרפואה בצפת, זמינותו ושטחו העונים על צרכי הפקולטה לרפואה, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם בעליו (אור ומאיר נכסים והשקעות בע"מ) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(12) לתקופה המבוקשת: 5 שנות התקשרות בסיסית בתוספת שתי זכויות אופציה לאוניברסיטה בנות שנה אחת כ"א מהן. בשווי התקשרות כולל לכל תקופת השכירות שלא יעלה על 1,308 אש"ח כולל מע"מ. נמסר שיש כיסוי תקציבי.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 3.2023 12/07/2023

11.7.2023, הכרזה על פינלאב בע"מ כזוכה במכרז סגור 13/23 ריהוט למעבדת הוראה בבניין מדעי החי (בניין 212, קומה 2) באוניברסיטה.

19.9.2023, פנייה תחרותית לקבלת הצעות 99/23 שירותי אדריכלות – תכנון תכנית אב לקמפוס ר"ג וייעוץ אדריכלי אסטרטגי וסטטוטורי לאוניברסיטה ומול גורמי חוץ לרבות בהיבט תכנון זכויות בנייה בקמפוס.