הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 1.2022) 02/01/2022

4.1.2022, מוריה אריכא ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם למתן שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה לשנה נוספת, עד ליום 31.1.2023. הגדלת התמורה ב-10% לאור שביעות רצון גבוהה מטיב השירות, במהלך תקופת ההארכה.

18.1.2022, מרסלו ספריצר [באמצעות חברה זרה  [Opalla Servicos de Apoio Administrativo LTDA: מימוש זכות ברירה היחידה בהסכם גיוס משאבים בברזיל ומדינות האזור באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022 בתנאים זהים.

18.1.2022, חברת קלינור שירותים לישראל בע"מ ועם חברת המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ: מימוש זכות הברירה עם כ"א מחברות אלו בהסכם לשירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג, באופן שההתקשרות עם כ"א מהחברות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 8.5.2023 שיהווה מועד סיום אחיד לשתי ההתקשרויות. 

25.1.2022, מינקובסקי תקשורת בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי יחסי ציבור, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 1.8.2022.

2.2.2022, חילן בע"מ: מימוש זכות הברירה הראשונה, שמשכה 3 שנים, בהסכם לשירות הפעלת התוכנות המותאמות מתוצרת חילן על גבי תשתיות הספק, תוך שימוש מלא במערכת המותאמת למערכות אוניברסיטת בר אילן ואבטחת רציפות פעילות השכר, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 30.4.2025. כמו כן אישור לפי סמכות ועדת המכרזים בתקנה 14(א)(11) להתאמת תכונה מיוחדת הנחוצה במערכת לצרכי האוניברסיטה ומערכותיה, במסגרת עלות של 22,500 ₪ (כולל 2 עמדות) בתוספת מע"מ, וכן תשלום שוטף שנתי שלא יעלה על 56,100 ₪ לשנה.

2.2.2022, חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי אבטחה לאוניברסיטה, לתקופה נוספת בת שנה באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 5.3.2023 וכן אישור עדכון תעריפי שכר משרות האבטחה השונות לפי סמכות ועדת המכרזים לפי תקנה 14(א)(11) לאשר שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז. 

8.3.2022, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ: מימוש זכות הברירה השלישית בהסכם לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים באופן שההתקשרות תוארך לתקופה נוספת, בתנאים זהים, עד ליום 1.4.2023.

24.3.2022, סומן חייקין KPMG: מימוש זכות הברירה, בכפוף לאישור חבר הנאמנים של האוניברסיטה (שצפוי להתכנס רק בחודש מאי-יוני), עם פירמת סומך חייקין KPMG בהסכם לשירותי עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים וייעוץ בתחום המיסים, בתנאים זהים, לתקופה בת שנה נוספת, ממועד כינוסו של חבר הנאמנים בשנה זו. החלטה זו מתמקדת רק בשירותים הניתנים לאוניברסיטת בר אילן (ע"ר), ואין בה כדי להשליך על מינוי רו"ח מבקר לחברת ביראד. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(2) 02/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת המנכ"ל בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.1.2022

שם הספק:

הכובע הלבן בע"מ

היקף ההתקשרות:

ביצוע מיידי, תוך שני ימי עבודה; כ-4 חודשים, עד 250 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).  

מהות ההתקשרות והחלטת המנכ"ל:

מהיכרותי הישירה והמעמיקה את אירוע הסייבר שהופנה לתשתית ומערכות המחשוב של האוניברסיטה, ואת השלכותיו – נחיצותו של מערך הגנה טכנולוגית מתקדמת לאוניברסיטה, שיקנה יכולת התמודדות משופרת לבאות עם איומי הסייבר המתחדשים ואף למנועם מבעוד מועד, היא מעל לכל ספק.  האוניברסיטה עומלת באינטנסיביות לבניית מערך הולם כזה, בסיוע יועצים מהשורה הראשונה בתחום.  

משהובאו בפני מסקנות הביניים, שמתבררות עתה, בפרוייקט חשוב זה, ובשים לב לרשימת התקיפות מיום שישי האחרון וההכרח לסגור את התקשורת לחו"ל בסופ"ש האחרון בשל ההתראות שהתקבלו, ולאחר שהונחה בפני עמדת סמנכ"ל תקשוב ושמעתי גם הבהרותיו בעל פה, והכל תוך שקילה מושכלת של פניות משרד רוה"מ והשב"כ לאחרונה בסוגיות של אבטחת מידע וסייבר  – השתכנעתי שקיים צורך מיידי ודחוף שיש להחל בו באופן מיידי ולא יאוחר מהיום-יומיים הקרובים, בהתקשרות נוספת עם חברת הכובע הלבן בע"מ שמתמחה בניהול אירועי סייבר וייעצה לאוניברסיטה באירוע הסייבר האחרון, לשם קבלה דחופה של שירותי אנליסט סייבר רב-תחומי מטעמה למיקוד מימוש מדיניות ההגנה במערכות האוניברסיטה וקידום הטיפול וההגנה על נכסי האוניברסיטה ביחד עם מערך התקשוב.  

אציין כי ההתקשרות הדחופה הזו נועדה למנוע, בשום שכל ומראש, נזק של ממש שעלול להגרם למערכות האוניברסיטה ולמידע הרב האצור בו, מפאת איום סייבר מתקדם באקלים ההגנה הטכנולוגי, ולתקופה המזערית הנדרשת של 4 חודשים להערכתי, ובשים לב כי האוניברסיטה ממשיכה במאמציה לקלוט עובד לצורך זה, שטרם הניבו פרי. היקף ההתקשרות המוערך: עד 250 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).  

לפיכך, אני מפעיל את סמכותי לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), ומאשר את ההתקשרות במתכונתה התחומה כנ"ל, כפטורה ממכרז.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/12/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

28.12.2021

שם הספק:

אורד בע"מ / אורד מערכות בקרה בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה, שירות, תחזוקה ושדרוג מערכות גילוי וכיבוי אש (מתח נמוך מאוד) תוצרת צרברוס ו/או סימנס (אליה מוזגה), בהשתלבות למערכות הקיימות ומותקנות ופועלות בקמפוס מתוצרת זו

היקף/תקופת ההתקשרות:

7 שנים (2022 עד 2029 כולל); סכום שירות ותחזוקה: 614,000 ₪ + מע"מ לשנה; שדרוג –עפ"י מחירון לתוספת ו/או שדרוג למערכות הקיימות שהוצג (תלוי תכולה), בהיקף כספי של כ- 500,000 ₪ + מע"מ לשנה, כאשר להתקנת מערכות בבניה חדשה סכום נוסף – והכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם אורד בע"מ ו/או אורד מערכות בקרה בע"מ - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18), לצורך אספקה, שירות, תחזוקה ושדרוג מערכות גילוי וכיבוי אש (מתח נמוך מאוד) תוצרת צרברוס ו/או סימנס (אליה מוזגה), בהשתלבות למערכות הקיימות ומותקנות ופועלות בקמפוס מתוצרת זו.
  2. היקף התקשרות: 7 שנים (2022 עד 2029 כולל); סכום שירות ותחזוקה: 614,000 ₪ + מע"מ לשנה; שדרוג – עפ"י מחירון לתוספת ו/או שדרוג למערכות הקיימות שהוצג (תלוי תכולה), בהיקף כספי של כ- 500,000 ₪ + מע"מ לשנה, כאשר להתקנת מערכות בבניה חדשה סכום נוסף – והכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.
  3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
וועדת תשמות 28/12/2021 28/12/2021

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 31/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 23/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 9.11.2021 - ועדת הפטור: 23.12.2021 

שם נותן השירותים:

משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן

מהות ההתקשרות:

הרחבת ההתקשרות לייצוג משפטי של האוניברסיטה בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים שיפוטיים נוספים בקשר עם פרוייקט DBOT מעונות הסטודנטים, מרכז שירותים נלווים, ומרכז ספורט, ככל שאלו יתממשו והאוניברסיטה תהיה צד להם. 

החלטת ועדת הפטור:

בהמשך להחלטת ועדת הפטור מיום 22.7.2020 וסכום התקשרות ההמשך שנקצב בה, ולאחר עיון בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 9.11.2021 , במזכר סמנכ"ל תפעול בנושא זה ושמיעת השלמות והבהרות בדיון, סבורה ועדת הפטור כי מתקיימים נימוקים מניחי דעת להמשך ההתקשרות בפטור ממכרז, בדגש על יעילות, רציפות השירות, חסכון כספי (לעומת חלופת התקשרות עם גורם משפטי חדש בשלב מתקדם זה), ושביעות רצון גבוהה מהשירות המתקבל.

לפיכך מסווגת ועדת הפטור התקשרות המשך נוספת עם משרד עוה"ד הרצוג, פוקס ונאמן ע"ס 500,000 ₪ בלבד בתוספת מע"מ (שנמסר לוועדת הפטור כי הוא מתוקצב במלואו),  כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לצורך המשך ייצוג משפטי של האוניברסיטה בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים שיפוטיים נוספים בקשר עם פרוייקט ה DBOTמעונות הסטודנטים, מרכז שירותים נלווים, ומרכז הספורט של האוניברסיטה, ככל שאלו יתממשו והאוניברסיטה תהיה צד להם . 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 23/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 1.11.2021 - ועדת הפטור: 23.12.2021 

שם נותן השירותים:

שחאדה שירותים רפואיים בע"מ, חברה בשליטתו של פרופ' נעים שחאדה

מהות ההתקשרות:

שירותים מקצועיים (רפואיים וניהוליים) של פרופ' שחאדה לספירת הסוכרת בגליל, על פי עקרונות ההתקשרות המוסכמים.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 1.11.2021 ובמכתב פנייתו של פרופ' סקורצקי, דיקן הפקולטה לרפואה, והתרשמות מאופיה הבינתחומי של פעילות ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל והצורך הפרופסיונלי הייחודי המתגבש מהנ"ל ובשים לב לתקופת ההתקשרות הקצובה המבוקשת –

ועדת הפטור מסווגת את ההתקשרות עם שחאדה שירותים רפואיים בע"מ, חברה בשליטתו של פרופ' נעים שחאדה, לצורך קבלת שירותיו המקצועיים (רפואיים וניהוליים) של פרופ' שחאדה לספירת הסוכרת בגליל ועל פי עקרונות ההתקשרות כמפורט במסמך מיום 21.12.2021 המצורף להחלטה. כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) בהתאם לעקרונות ההסכם שהוצגו בפנינו ומצורפים להחלטה.

תקופת ההתקשרות: עד 30.9.2022 בהיקף כספי כולל של 300 אש"ח בתוספת מע"מ (כאשר סכום זה כולל גם את המסגרת שאושרה על ידי ועדת המכרזים בישיבה מיום 1.11.2021). הכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.

מעבר למטרה החשובה של אתגר ההתמודדות הרב תחומי עם מחלת הסוכרת בגליל, עליו עמדו כבר ועדת המכרזים ופרופ' סקורצקי, מתרשמת ועדת הפטור כי בשים לב לתקופת ההתקשרות הקצובה (שנה) עד לקליטתו של פרופ' שחאדה כאיש סגל בפקולטה לרפואה, ומשום שפרופ' שחאדה כבר מעניק שירותיו הנ"ל לספרת הסוכרת (תחת חסות פטור סכום והתקשרות המשך שאושרה בסמכות ועדת המכרזים) הרי שמתקיימים טעמי רציפות השירות, יעילות ומקסום התועלת לפעילות הספרה בסיווג פטור זה.

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(12) 23/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המוסד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת לפי תקנה 3(12) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 21.12.2021 - ועדת הפטור: 23.12.2021 (מתוקף תקנה 17(ג))

שם נותן השירותים:

בעלי הזכויות והשותפות המנהלת את "בית קיטה", ברח' ארלוזורוב 107, העיר העתיקה, צפת.

מהות ההתקשרות:

שכירות הנכס לתקופה בת 10 שנים, לרבות 15 מקומות חניה.

החלטת ועדת הפטור:

ועדת הפטור מסווגת לפי תקנות 3(12) ו- 17(ג) כפטורה ממכרז, את ההתקשרות הבאה בהתאם לפרטים ולתנאים שאושרו ע"י ועדת מכרזים עליונה ב- 21.12.2021, היינו, בכפוף לכך שיוכח ע"פ חוות דעת משפטית שתהיה מקובלת על האוניברסיטה או אישור רשמי לפיו משתמע שניתן להשתמש בנכס מבחינת קיומו של היתר הבניה כמפורט להלן:

התקשרות עם בעלי הזכויות והשותפות המנהלת את בית קיטה לצורך שכירת הנכס הידוע כבית קיטה ברח' ארלוזורוב 107, העיר העתיקה, צפת ובנוסף 15 מקומות חנייה, לתקופה של 10 שנים, בדמי שכירות חודשיים בסך 55,500 ש"ח כולל מע"מ בשיעור 17%, 80) ש"ח למ"ר) ו- 5,250 ₪ עבור החניות כולל מע"מ. החלטתה זו מתקבלת מפאת מיקומו של בית קיטה, קרבתו לפקולטה לרפואה, גודלו ורמת הבנייה הגבוהה שלו, ההולמים את צרכי הפקולטה, וכן זמינותו המיידית לתחילת התאמות ואכלוס קרוב של חוקרי ספירת הסוכרת, והיעדר חלופות מתאימות אחרות בזמינות מיידית דומה .

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 23/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 9.11.2021 - ועדת הפטור: 23.12.2021 

שם נותן השירותים:

משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן

מהות ההתקשרות:

המשך ייצוג משפטי של האוניברסיטה בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים שיפוטיים נוספים בקשר עם פרוייקט הDBOT-מעונות הסטודנטים, מרכז שירותים נלווים, ומרכז הספורט של האוניברסיטה, ככל שאלו יתממשו והאוניברסיטה תהיה צד להם. 

החלטת ועדת הפטור:

בהמשך להחלטת ועדת הפטור מיום 22.7.2020 וסכום התקשרות ההמשך שנקצב בה, ולאחר עיון בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 9.11.2021 , במזכר סמנכ"ל תפעול בנושא זה ושמיעת השלמות והבהרות בדיון, סבורה ועדת הפטור כי מתקיימים נימוקים מניחי דעת להמשך ההתקשרות בפטור ממכרז, בדגש על יעילות, רציפות השירות, חסכון כספי (לעומת חלופת התקשרות עם גורם משפטי חדש בשלב מתקדם זה), ושביעות רצון גבוהה מהשירות המתקבל.

לפיכך מסווגת ועדת הפטור התקשרות המשך נוספת עם משרד עוה"ד הרצוג, פוקס ונאמן ע"ס 500,000 ₪ בלבד בתוספת מע"מ (שנמסר לוועדת הפטור כי הוא מתוקצב במלואו),  כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לצורך המשך ייצוג משפטי של האוניברסיטה בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים שיפוטיים נוספים בקשר עם פרוייקט ה DBOTמעונות הסטודנטים, מרכז שירותים נלווים, ומרכז הספורט של האוניברסיטה, ככל שאלו יתממשו והאוניברסיטה תהיה צד להם . 

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010. 23/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 1.11.2021 - ועדת הפטור: 23.12.2021 

שם נותן השירותים:

שחאדה שירותים רפואיים בע"מ

מהות ההתקשרות:

שירותיו המקצועיים (רפואיים וניהוליים) של פרופ' שחאדה לספירת הסוכרת בגליל

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 1.11.2021 ובמכתב פנייתו של פרופ' סקורצקי, דיקן הפקולטה לרפואה, והתרשמות מאופיה הבינתחומי של פעילות ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל והצורך הפרופסיונלי הייחודי המתגבש מהנ"ל ובשים לב לתקופת ההתקשרות הקצובה המבוקשת –

ועדת הפטור מסווגת את ההתקשרות עם שחאדה שירותים רפואיים בע"מ, חברה בשליטתו של פרופ' נעים שחאדה, לצורך קבלת שירותיו המקצועיים (רפואיים וניהוליים) של פרופ' שחאדה לספירת הסוכרת בגליל ועל פי עקרונות ההתקשרות כמפורט במסמך מיום 21.12.2021 המצורף להחלטה. כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) בהתאם לעקרונות ההסכם שהוצגו בפנינו ומצורפים להחלטה.

תקופת ההתקשרות: עד 30.9.2022 בהיקף כספי כולל של 300 אש"ח בתוספת מע"מ (כאשר סכום זה כולל גם את המסגרת שאושרה על ידי ועדת המכרזים בישיבה מיום 1.11.2021). הכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.

מעבר למטרה החשובה של אתגר ההתמודדות הרב תחומי עם מחלת הסוכרת בגליל, עליו עמדו כבר ועדת המכרזים ופרופ' סקורצקי, מתרשמת ועדת הפטור כי בשים לב לתקופת ההתקשרות הקצובה (שנה) עד לקליטתו של פרופ' שחאדה כאיש סגל בפקולטה לרפואה, ומשום שפרופ' שחאדה כבר מעניק שירותיו הנ"ל לספרת הסוכרת (תחת חסות פטור סכום והתקשרות המשך שאושרה בסמכות ועדת המכרזים) הרי שמתקיימים טעמי רציפות השירות, יעילות ומקסום התועלת לפעילות הספרה בסיווג פטור זה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 14/12/2021

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

14.12.2021

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ; 

נושא ההתקשרות:

שירות תוכן בפרויקט הסבת אתרי האינטרנט של המחלקות לעיצוב חדש ולתכנים ומסרים עדכניים.

היקף התקשרות:  

עד 31.12.2022 ובהיקף כספי שלא יעלה על 250,000 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:  

על סמך הסברי אגף השיווק ופיתוח עסקי, ועדת המכרזים מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29) את ההתקשרות עם המתכנה בע"מ, לקבלת שירותיה התוכניים בפרויקט הסבת אתרי האינטרנט של המחלקות לעיצוב חדש ותכנים ומסרים עדכניים.

ההחלטה מתקבלת לאחר שהונחה דעת ועדת המכרזים כי מדובר בפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור המתעניינים והסטודנטים באמצעות אתרי האינטרנט של המחלקות השונות באוניברסיטה (אמצעי תקשורת), ובשים לב שנבדקו והשוו כמה הצעות הבאות בחשבון ונמצא כי הצעת המתכנה בע"מ משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות.

ההתקשרות מאושרת לתקופה שסיומה ביום 31.12.2022 ובהיקף כספי שלא יעלה על 250,000 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).