הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 12/03/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

12.3.2024

שם הספק:

ד"ר שלום לוסקי (עוסק מורשה)

נושא ההתקשרות:

שירותים הנדסיים (ייעוץ, פיתוח וליווי פרוייקטים) בתחום האנרגיה האגורה, עבור מרכז האנרגיה הלאומי באוניברסיטת בר אילן.

היקף/תקופת ההתקשרות:

מיום 25.11.2023 עד ליום 31.7.2024 עם אופציה לאוניברסיטה להארכתה לשיעורין, בעד 36 חודשים נוספים (באישור ועדת המכרזים). סכום ההתקשרות: 30 אש"ח לחודש כולל מע"מ כנגד חשבונית מס. 

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם דר' שלום לוסקי (עוסק) לצורך מתן שירותים הנדסיים (ייעוץ, פיתוח וליווי פרוייקטים) בתחום האנרגיה האגורה, עבור מרכז האנרגיה הלאומי באוניברסיטת בר אילן. 
  2. מסגרת התקשרות: מיום 25.11.2023 עד ליום 31.7.2024 עם אופציה לאוניברסיטה להארכתה לשיעורין, בעד 36 חודשים נוספים (באישור ועדת המכרזים). סכום ההתקשרות: 30 אש"ח לחודש כולל מע"מ כנגד חשבונית מס. סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור.
  3. נותן השירות, דר' לוסקי, ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן יחתום על הסכם ההתקשרות עם גיבושו המלא.
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 12/03/2024

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

12.3.2024

שם הספק:

חב' CAE - Capital Asset Exchange and Trading LLC

נושא ההתקשרות:

שירותי רכישה ופינוי של של מיקרוסקופ TEM JEM-1400 ומכשיר T12, שבשימוש האוניברסיטה, בכפוף לאישור גריעתם אושרה על ידי ועדת גריעה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

חד פעמית לצרכי המכר; תמורת המכר: 55 אלף דולר ארה"ב במצטבר. סכום הפטור, לו יאושר, אינו טעון אישור ועדת הפטור. 

מצורפת בזה חוות דעת של ד"ר אולגה גירשביץ.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 25.3.2024 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 28/02/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

28.2.2024

שם הספק: 

קרן דנון פתרונות פשוטים בנדל"ן בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

השלמת שירותיה - לווי וקידום טופס 4 להסדרת אכלוס עבור מבנה מדעי המחשב

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 25,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 129,250 ש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם קרן דנון פתרונות פשוטים בנדל"ן בע"מ, להשלמת שירותיה - לווי וקידום טופס 4 להסדרת אכלוס עבור מבנה מדעי המחשב, מטעמי יעילות וחסכון ברציפות השירות עד השלמתו, זמינות מלאה ושביעות רצון גבוהה מטיב השירות, וסבירות העלויות. 

2. היקף ההתקשרות: עד סך 25,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 129,250 ש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 18/02/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

9.1.2024   (אישור ועדת הפטור: 18.2.2024)

שם הספק:

תומקס טכנולוגיות בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי סריקת מחברות בחינה Tomascan, בדיקה דיגיטלית של מחברות סרוקות Tomagrade, בחינות מקוונות מרחוק ETEST, ושירותים נלווים (סריקת מסמכי סיום תואר, ותמיכה טכנית מול מרצים), כמכלול אינטגרטיבי.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים, עד ליום 31.12.2025, ובסכום התקשרות שנתי של 2,000,000 ש"ח כולל מע"מ בשיעור 17%. ככל שישתנה שיעור המע"מ, ישתנה הסכום בהתאם כמובן (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי).  

החלטה:

לאחר שמיעת נימוקי הבקשה ואת רוחב היריעה של השירותים הניתנים על ידי תומקס לאוניברסיטה בנושא המבחנים, אודות הפיתוחים המיוחדים לתוכנה על מנת להתאימה במיוחד לצרכי האוניברסיטה וכי הסכם זה תואם את ההסכמים האחרים של החברה עם האוניברסיטאות, ועדת הפטור מאשרת, לפי סמכותה בתקנה 17(ג), את סיווג הפטור עם תומקס טכנולוגיות בע"מ, לפי תקנה 3(18), לרכישת מכלול אינטגרטיבי של שירותים אלו למינהל הסטודנטים: סריקת מחברות בחינה Tomascan; בדיקה דיגיטאלית של בחינות סרוקות Tomagrade; תמיכה טכנית מול מרצים; סריקת מסמכי סיום תואר; תוכנה למבחנים מקוונים  ETEST.

ההתקשרות מאושרת לתקופה ובסכום שפורסמו על ידי ועדת המכרזים בהודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד: שנתיים, עד ליום 31.12.2025, ובסכום התקשרות שנתי של 2,000,000 ש"ח כולל מע"מ בשיעור 17%.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 06/02/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

6.2.2024

שם הספק: 

קבוצת הייעוץ תפן

נושא התקשרות ההמשך:

שירותי איבחון וייעוץ ארגוני אד-הוק בקשר עם תהליכי עבודה ובחינת תקני כ״א נדרשים במערך הספריות והמידע.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם קבוצת הייעוץ תפן, להשלמת שירותיה למערך הספריות באוניברסיטה, מטעמי יעילות וחסכון ברציפות השירות עד השלמתו, זמינות מלאה ושביעות רצון גבוהה מטיב השירות, וסבירות העלויות. 

2. היקף ההתקשרות: עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/01/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

28.1.2024   

שם הספק:

איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת)

נושא ההתקשרות:

המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט') 

היקף/תקופת ההתקשרות:

סך נוסף ומשלים של 500,000 ש"ח כולל מע"מ (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי); עד ליום 31.12.2024.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת) לצורך המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט').  
  2. מסגרת התקשרות: סך נוסף ומשלים של 500,000 ש"ח כולל מע"מ (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי); עד ליום 31.12.2024. סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור.
  3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 1/2024) 21/01/2024

21.1.2024: ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לקבלת שירותי מיון אישיותי, במיקור חוץ, למועמדים לתכנית השש-שנתית בפקולטה לרפואה בצפת, כפטורה ממכרז, מטעמים מקצועיים לאחר ניתוח מעמיק של תהליך המיון למחזור הראשון של התוכנית והתובנות שהופקו, ומטעמי יעילות מיון המועמדים ושיפור התאמתם לאופיה של הפקולטה לרפואה בצפת, ובשים לב להיקף המועמדים הצפוי. הסיווג נעשה לפי תקנה 9(א)(2): התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, וכן תקנה 9(א)(4): התקשרות בתחום רכישת השכלה והכשרה מקצועית שנמצאת מתאימה ותומכת בסיווג הפטור המדובר. בשל טיב יחסי האמון הדרושים ולאחר שנחה דעת ועדת המכרזים שנבחנו דרכי פעולה אחרות שנמצאו לא ריאליות ו/או פחות מתאימות בנסיבות העניין ומצב הדברים בפועל, לביצוע המיון האישיותי למועמדים ללימודי רפואה בתכנית השש שנתית, ובשל מיעוט המכונים החיצוניים שנחזו מבירור ראשוני להתאים לביצוע מיונים אישיותיים אלו ללימודי רפואה ותקופת ההתקשרות הקצרה המבוקשת - ועדת המכרזים מכריזה בהתאם לתקנה9(ג)2, כי אין זה אפשרי ומוצדק לערוך לצורך התקשרות זו פניה תחרותית לקבלת הצעות. לפיכך, מורה ועדת המכרזים לבחון כמה הצעות הבאות בחשבון: ראש מינהל הפקולטה לרפואה וצוות מטעמו יפנו אל מכון 'פילת', אל מכון 'אדם מילוא' ואל מכון 'משאב גליל' ויקיימו התרשמות מקצועית איכותנית מבחינת התאמה מקצועית ומסוגלות לקיים מערך מיון מתאים והולם מבחינת היקפו, תכניו ומתכונתו הרצויה להיקף המועמדים המדובר וללימודי רפואה, כפי דרישות הפקולטה לרפואה בצפת, לרבות בהיבטי הערכות, זמינות ויכולת מעשית לקיים היקף ראיונות רחב בקמפוס צפת.  ראש מינהל הפקולטה לרפואה בצפת יניח לאחר מכן מזכר חוות דעתו בחתימתו ובחתימת הדיקנית או יו"ר ועדת המיון והקבלה, אודות סיכום ממצאי בדיקתם ובו יוצגו מכלול השיקולים המקצועיים והעסקיים שהנחו בבחינה ובדירוג המכונים עמם יתקיים הסקר, ובבקשה להשלים סיווג הפטור לפי תקנה 9(א) כאמור.

22.2.2024:  ועדת המכרזים רשמה בפניה את הליך הבירור שערך צוות מקצועי מטעם הפקולטה לרפואה עם שלושה מכוני המיון ואת ממצאי ההשוואה בין הצעותיהם. ועדת המכרזים מאמצת את מסקנת ראש מינהלת הפקולטה לרפואה כי הצעת מכון ‘משאב גלילי’ משיאה את מירב היתרונות לאוניברסיטה בקשר עם המיון האישיותי של המועמדים ללימודי רפואה בתכנית השש שנתית עבור השנים תשפ"ה-תשפ"ו. בנסיבות אלו מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם מכון ‘משאב גלילי’ כפטורה ממכרז לפי תקנות 9(א)(2) ו-(4) [יחסי אמון מיוחדים וגם התקשרות בתחום רכישת השכלה/הכשרה מקצועית], למשך שנתיים כאמור (מיון מועמדים לשנה"ל תשפ"ה-תשפ"ו). ההתקשרות מאושרת עד סך כספי של 590 אש"ח כולל מע"מ (שלב א' שמשולם על ידי הנבחנים ישירות למכון המיון + שלב ב' שמשולם על ידי האוניברסיטה למכון המיון מתקציב האוניברסיטה בכפוף להסדרת כיסוי תקציבי בפועל). היקף הפטור נמוך מסך 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/01/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

21.1.2024   

שם הספק:

 חב' סיסבנייד בע"מ

נושא ההתקשרות:

הרשאת שימוש, התאמות ותחזוקה של מערכת מחשוב מבוססת MOODLE לניהול משובי הערכה שנותנים הסטודנטים לרפואה ולתארים מתקדמים למרצים ולרופאים שמלמדים, בהלימה לתכניות הלימודים ולצרכי החינוך הרפואי בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה בצפת

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה"ל תשפ"ד ותשפ"ה, ועד לא יאוחר מיום 31.12.2025 (לפי המאוחר). סכום ההתקשרות המצרפי לתקופה: עד 350 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי). סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' סיסבנייד בע"מ לצורך המשך הרשאת שימוש, התאמות ותחזוקה של מערכת מחשוב מבוססת MOODLE לניהול משובי הערכה שנותנים הסטודנטים לרפואה ולתארים מתקדמים למרצים ולרופאים שמלמדים, בהלימה לתכניות הלימודים ולצרכי החינוך הרפואי בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה בצפת. מסגרת התקשרות: שנה"ל תשפ"ד ותשפ"ה, ועד לא יאוחר מיום 31.12.2025 (לפי המאוחר). סכום ההתקשרות המצרפי לתקופה: עד 350 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי). סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור.החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/01/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

21.1.2024   

שם הספק:

טראסטקונט בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות, עבור פרוייקט השו"ת.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים עד ליום 31.12.2025. סכום ההתקשרות השנתי הוא כ- 220 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' טראסטקונט בע"מ לצורך המשך אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות, עבור פרוייקט השו"ת.  מסגרת התקשרות: שנתיים עד ליום 31.12.2025. סכום ההתקשרות השנתי הוא כ- 220 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לאישור תקציבי מתאים לכיסוי). סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור.החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 17/01/2024

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

17.1.2024 (אישור מנכ"ל: 23.1.2024).

שם הספק:

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

אספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים.

היקף ההרחבה:  

36 חודשים נוספים ועד ליום 1.4.2027.היקף כספי מאושר: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת הההתקשרות המוארכת באישור זה (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:אישור התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ, לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים. זאת, למשך 36 חודשים נוספים ועד ליום 1.4.2027.היקף כספי המאושר: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת הההתקשרות המוארכת באישור זה (בכפוף לקיום תקציב מתאים), ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. האישור נסמך על טעמי יעילות בשירות, סבירות המחיר והחסכון בעלויות הודות להתקשרות, שירותיות טובה מאד, מהירה ויעילה ומוטת פתרונות, וזמינות הודות לפריסה רחבה של נקודות שירות. 

----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 23.1.2024.