הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/04/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.4.2024

שם הספק: 

 חב' גומא גבים

נושא התקשרות ההמשך:

 העברת קורסי גישור בסמסטר ב' שנה"ל תשפ"ד, בפקולטה למשפטים

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 35,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 135,000 ש"ח כולל מע"מ).

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' גומא גבים להעברת קורסי גישור בסמסטר ב' שנה"ל תשפ"ד, בפקולטה למשפטים, מטעמי יעילות וחסכון בהעברת הקורסים לארבעה עד חמש קבוצות במקביל כנדרש, ואחידות התכנים וההכשרה וסבירות העלויות. 

2. היקף ההתקשרות: עד סך 35,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 135,000 ש"ח כולל מע"מ).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/04/2024

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.4.2024

שם הספק:

ד"ר מאיר בן יצחק (עוסק)

נושא ההתקשרות:

שירותי כתיבה, הוראה וניהול (במיקור חוץ) של תכניות לימודים להכשרת מורים ליהדות בקהילות באמריקה הלטינית.

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים (עם אופציה להארכה בשנה נוספת), ובהיקף כספי שנתי של כ-120 אלף ₪ בתוספת מע"מ, כאשר הספק מביא איתו תקציב חיצוני לצורך פעילות זו.

מצורפת בזה חוות דעת ראש מרכז דהאן.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 30.4.2024 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 09/04/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

9.4.2024 (אישור ועדת הפטור לפי תקנה 17).

שם הצד לשיתוף הפעולה:  

ערן שחם תקשורת מחשבים בע"מ

מהות ההתקשרות:  

הפעלת בי"ס להכשרה במקצועות הייטק וסייבר, בקמפוס ר"ג באוניברסיטת בר אילן

תקופת והיקף ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה.

החלטה:  

ועדת הפטור עיינה בפרטיכלי דיוני ועדת המכרזים מינואר ופברואר 2023, ופברואר 2024, וכן במסמכים הנלווים (פניות ונוסחי הסכם) שהונחו בפני ועדת המכרזים וגם בפני ועדת הפטור. כמו כן שמעה ועדת הפטור הסברים משלימים בעל פה, לרבות מהנהלת המערך לתכניות ייחודיות וכן מרמ"ח תקציבים על הכדאיות הכלכלית של הפעלת התכנית והתרשמה גם משיתוף הפעולה בתחום הוראת הסייבר שיתקיים בין האוניברסיטה לבין חב' ערן שחם תקשורת מחשבים בע"מ לרבות נשיאה משותפת בהשקעות, תקבולים ואחריות משותפת לציוד ולתפעול. 

בנסיבות אלו ועדת הפטור מאשרת, כפי סמכותה בתקנה 17(ג), את סיווג הפטור עם חב' ערן שחם תקשורת מחשבים בע"מ להפעלת בי"ס להכשרה במקצועות הייטק וסייבר, בקמפוס ר"ג באוניברסיטת בר אילן, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25): שת"פ בתחום ההוראה – וזאת עד ליום 30.9.2029, ובהיקף כספי מינימלי של 1,100 אש"ח עבור כל שנת תקציב (1.10 עד 30.9 בשנה העוקבת, החל בחודש אוק' 2023).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 09/04/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת הפטור: 9.4.2024 

שם נותן השירותים:

מד"א (מגן דוד אדום)

מהות ההתקשרות:

השכרת שתי כיתות מקלט בבניין 504 (כלכלה), לצרכי מרכז הכשרה של מד"א בקמפוס

החלטת ועדת הפטור:

ועדת הפטור שמעה סקירה מסמנכ"ל תפעול על כך שבתקופת המלחמה נוצר צורך דחוף למד"א לקיים מרכז הכשרה בקמפוס וכי לשם כך ניתן היה להעמיד לרשותם שתי כיתות מקלט בבניין 504 (כלכלה) שנותרו ריקות ולא שובצו במערכת הלמודים. בשל התנאים המיוחדים של השטח, העמדתו לרשות מד"א אינה פוגעת בצרכי האוניברסיטה ולא סביר שיהיה גורם אחר מתאים, שיחפוץ לשכור אותו. לאחר ששמעה את ההסברים ועיינה בחוזה ההתקשרות ולאחר שהשתכנעה שיש טעמי יעילות תפעולית וכלכלית בעסקה - ועדת הפטור מאשרת את המשך השכרת שתי כיתות מקלט בבניין 504 (כלכלה), לארגון מגן דוד אדום (מד"א) לצורכי קורס הכשרה שהארגון מקיים בפעילותו. האישור ניתן לפי סמכות ועדת המכרזים בתקנה 3(1) סיפא ובתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה, לתקופה בת 3 שנים (היינו, עד לא יאוחר מיום 1.3.2027) בתמורה שנתית של 299,052 ₪ כולל מע"מ ותמורה יחסית עבור תקופה חלקית. (החישוב נעשה לפי שיעור מע"מ 17%, הסכום יתעדכן אוטומטית לפי שיעור עדכון המע"מ ככל שיחול בשנות המס הבאות).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 03/04/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

3.4.2024

שם הספק:

חב' CAE - Capital Asset Exchange and Trading

נושא ההתקשרות:

שירותי רכישה ופינוי של מיקרוסקופ TEM JEM-1400 ומכשיר T12, שבשימוש האוניברסיטה, לאחר שהונחה דעתה שגריעתם אושרה על ידי ועדת גריעה

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בסעיף 2. (חברה זרה)

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' CAE - Capital Asset Exchange and Trading LLC, לצורך שירותי רכישה ופינוי של של מיקרוסקופ TEM JEM-1400 ומכשיר T12, שבשימוש האוניברסיטה, לאחר שהונחה דעתה שגריעתם אושרה על ידי ועדת גריעה, כפטורה ממכרז.
  2. מסגרת התקשרות: חד פעמית לצרכי המכר; תמורת המכר: 55 אלף דולר ארה"ב במצטבר. סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור.
  3. החברה היא חברה זרה, ולפיכך אינה נדרשת להציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. תמציא המסמכים עליהם יורה אגף הכספים.
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 03/04/2024

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

3.4.2024

שם הספק:

חב' עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי מכירת רישיונות שימוש, שירות, אחזקה, שדרוגים ופיתוחים של תוכנה “עוצמה 10” שבשימוש האוניברסיטה לניהול פניות תחזוקה לאגף הבינוי וניהול האחזקה

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופה של 8 שנים, עם שתי אופציות בנות שנה אחת כ"א, בהיקף כספי מצרפי של כ-850 אש"ח בתוספת מע"מ (כאשר מתוך סכום זה – סך התשלומים החודשיים יוצמד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד תחילת ההתקשרות). ההתקשרות תחל ביום 25.6.2024. 

מצורפת בזה חוות דעת סמנכ"ל תפעול.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 22.4.2024 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2024) 03/04/2024

3.4.2024, אותנתאל בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת שירותי דיגיטל ויחסי ציבור לאוניברסיטה בפנייה לחברה הערבית, לתקופה של 24 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 15.4.2026. 

3.4.2024, מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ; מפעלי חמצן וארגון בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת גלילי גז לאוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 10.4.2025.   

3.4.2024, חב' צבי המלי וחב' משה רייפר: מימוש זכות הברירה בהסכם ליועצי תכנון קונסטרוקציה, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה ובתנאים זהים עד ליום 25.5.2025.   

3.4.2024, חב' יאני וחב' להט: מימוש זכות הברירה בהסכם ליועצי תכנון חשמל, בתנאים זהים ולתקופה של שנה נוספת, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 24.5.2025.   

16.4.2024, א. מ. נתן בע"מ, שילובי יוזמה בע"מ, י.ה.ב רג'ואן יזמות בניה ושיפוצים בע"מ (אייל רג'ואן): מימוש זכות ברירה בהסכם המסגרת לתחום ראשי - שיפוצים, לתקופה נוספת בת 24 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 24.4.2026.

16.4.2024, א.ר.א.ג. בינוי ופיתוח בע"מ, אמנון שאול ובניו בע"מ, אנטולי סולודקין בניין והנדסה בע"מ, עובדיה אלפונס בע"מ, קלסיקת השפוץ בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם המסגרת לתחום ראשי - בינוי, לתקופה נוספת בת 24 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 24.4.2026. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 26/03/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.3.2024

שם הספק: 

 יובל דגני הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

השלמת שירותי תכנון מערכות גזים מסוכנים בקשר עם פרוייקט נט זירו 

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

 15,000 ₪ נוספים כולל מע"מ.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' התכנון יובל דגני הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ להשלמת שירותי תכנון מערכות גזים מסוכנים בקשר עם פרוייקט נט זירו, זאת מטעמי יעילות וחסכון ברציפות השירות עד השלמתו, אחידות האחריות התכנונית, זמינות מלאה ושביעות רצון מטיב השירות, וסבירות העלויות. 

2. היקף ההתקשרות: עד סך 15,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 115,000 ש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 26/03/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

26.3.2024

שם הצד לשיתוף הפעולה:  

 ארבע קופות החולים להלן: (א) כללית, (ב) מכבי, (ג) מאוחדת ו-(ד) לאומית

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח ו/או ההוראה – סדרה של פרויקטים מחקריים בתחום בריאות הציבור המיועדים לקדם את מטרות הספרה והקופות להורדת מספר חולי הסכרת וצמצום השמנת יתר באזור הצפון. 

תקופת והיקף ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה.

החלטה:  

לאחר שעיינה בבקשת סגנית ראש ספרת הסוכרת בפקולטה לרפואה וקיבלה הסברים משלימים לרבות אישרור שקיים כיסוי תקציבי מתאים, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם כ"א מארבע קופות החולים להלן: (א) כללית, (ב) מכבי, (ג) מאוחדת ו-(ד) לאומית, שפועלות כולן שלא למטרות רווח, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25): שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח ו/או ההוראה – סידרה של פרויקטים מחקריים בתחום בריאות הציבור המיועדים לקדם את מטרות הספרה והקופות להורדת מספר חולי הסכרת וצמצום השמנת יתר באזור הצפון

תקופת ההתקשרות המאושרת: עם קופת חולים מכבי - שנה מיום 1.4.2024 ועד 31.3.2025. 

בשים לב שהמשא ומתן עם קופות החולים האחרות טרם הבשיל לחוזה מסגרת, אזי מוסכם כי לגבי קופות אלו (כללית, לאומית ומאוחדת) מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות כפטורה ממכרז באופן זהה, תוך שהיא קובעת שהפטור ייכנס לתוקפו במועד נדחה שלא יהיה מאוחר ליום 31.12.2023 - לתקופה בת שנה בלבד ממועד הדיון בהודעה שתימסר בוועדת המכרזים ובסכום מירבי זהה כאמור להלן - על פי הודעה בכתב של ספירת הסכרת שתימסר לוועדת המכרזים על השלמת המשא ומתן עם הקופה הנוגעת בדבר והסכמה על חוזה מסגרת לשיתוף הפעולה ביניהן.

הסכום הכולל שמאושר: עד 4,530,000 ₪ להתקשרות הספירה עם כל הקופות ביחד (ועד סך 1,495,000 ש"ח כולל מע"מ, להתקשרות הספרה עם קופה כלשהי מביניהן). בשים לב שסך ההתקשרות עם כל קופה אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ, אזי אין צורך בקבלת אישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 20/03/2024

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

תאריך ההחלטה:

20.3.2024

שם הספק: 

כפר הנוער מוסינזון ב.צ. בהוד השרון

נושא התקשרות ההמשך:

אירוח הסעדה ומתקנים בתנאי פנימיה למחנות הקיץ של המרכז האוניברסיטאי לנוער 

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

חודש (יולי 2024), ועד לסכום מירבי של 250 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים) 

החלטה:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם כפר הנוער מוסינזון ב.צ. בהוד השרון, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13), לצרכי אירוח הסעדה ומתקנים בתנאי פנימיה למחנות הקיץ של המרכז האוניברסיטאי לנוער, לתקופה של חודש (יולי 2024), ועד לסכום מירבי של 250 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

ועדת המכרזים מבקשת מהמרכז האקדמי לנוער לבצע בירור חוזר של זמינות לקראת מחזור תשפ"ו, כבר בחודש מרץ 2025.