הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2023) 04/04/2023

4.4.2023, יאני בע"מ ו-להט הנדסת חשמל בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום החשמל לאוניברסיטת בר אילן, בתנאים זהים, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 24.5.2024.

4.4.2023, נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ; יסקי מור סיון שותפות מוגבלת; צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ; מושלי אלדר מ.א. אדריכלים; שרמן אדריכלות ואפיון בע"ממימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי אדריכלות לאוניברסיטת בר אילן, בתנאים זהים, לתקופה של 6 חודשים נוספים ואחרונים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 25.9.2023.

4.4.2023, דורקום מחשבים בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת מחשבים לאוניברסיטת בר אילן, בתנאים זהים, לתקופה נוספת באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 15.2.2024.

4.4.2023, מפעיל: ועדת המכרזים אישרה את הארכת ההסכם בהסכם לשירותי צילום לסטודנטים בקמפוס רמת גן, לתקופה קצובה עד ליום 1.12.2023, תוך הסדרת מתווה חדש שמהווה שינוי מהותי בתנאי ההסכם שנכרת בעקבות מכרז.4.4.2023, מוניות תל השומר: מימוש זכות הברירה השניה והאחרונה בהסכם לשירותי נסיעה במונית, בתנאים זהים לתעריפים שאושרו בשנה החולפת, לתקופה נוספת בת שנה ובאופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 20.5.2024.

18.5.2023, תומקס טכנולוגיות בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם לקבלת שירותי סריקת מחברות בחינה (Tomascan), בדיקה דיגיטאלית של בחינות סרוקות (Tomagrade), תמיכה טכנית, וסריקת מסמכי סיום תואר, עבור מינהל הסטודנטים באוניברסיטה –וזאת לתקופה נוספת בת שנה, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 13.3.2024.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 04/04/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

4.4.2023

שם הצד לשתוף הפעולה:  

קרן שלם - קרן ציבורית (עמותה רשומה) של השלטון המקומי בשיתוף משרד הרווחה והבטחון החברתי.

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה, במסגרתו יפותחו מודלי התערבות, טכניקות התנהלות ותכני הוראה שמטרתם קידום הכשרות המשפטית של אנשים עם מוגבלות בישראל לרבות ידע מחקרי בנושא הכשרות המשפטית של אנשים עם מוגבלות, בדגש על אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.

תקופת והיקף ההתקשרות:

שנתיים. בהיקף כספי מצטבר בכל תקופת ההתקשרות עד 101 אש"ח (מתוכו עד 20,427 ש"ח חלקה של האוניברסיטה), עם אפשרות להגדלה בעד 10% לפי המנגנון המוסבר בהחלטה ובכפוף לקיום תקציב.  

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי סיווג ההתקשרות עם קרן שלם [קרן ציבורית (עמותה רשומה) של השלטון המקומי בשיתוף משרד הרווחה והבטחון החברתי, הפועלת ללא כוונת רווח, במטרה לסייע לרשויות האזוריות והמקומיות לפתח שירותים בקהילה לאנשים עם מוגבלות] לצורך שיתוף פעולה בנושא מחקר, פיתוח והוראה במסגרתו יפותחו מודלי התערבות, טכניקות התנהלות ותכני הוראה שמטרתם קידום הכשרות המשפטית של אנשים עם מוגבלות בישראל לרבות ידע מחקרי בנושא הכשרות המשפטית של אנשים עם מוגבלות, בדגש על אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית - עולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עם קרן שלם (קרן ציבורית - ע"ר) כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: שנתיים, ובהיקף כספי מצטבר בכל תקופת ההתקשרות בסך של עד 101 אש"ח (מתוכו עד 20,427 ש"ח חלקה של האוניברסיטה). נמסר כי הסכום מכוסה תקציבית. ועדת המכרזים גם מאשרת הגדלה של סך מצטבר הנ"ל בגין שיתוף הפעולה, בעד 10% - כאשר תוספת זו תהא ביחס נשיאה זהה או שונה כפי שייקבע בין הצדדים לשת"פ - לפי החלטתו המקצועית של פרופ' אריאל בנדור, המנהל האקדמי של מערך הקליניקות, שתתועד בכתב ובכפוף להסדרת תקציב מתאים לכך.  

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 04/04/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

4.4.2023

שם הצד לשיתוף הפעולה:  

מרכז אלראזי יזמות וניהול בע"מ

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה לקידום הוראת המוזיקה במגזר הערבי.

תקופת והיקף ההתקשרות:

3 שנים, עד ליום 4.4.2026, עם אופציה לסיום מוקדם מצד האוניברסיטה בכל עת בהודעה מראש בת 3 חודשים, וכן אופציה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת כתלות בשיעור הביקוש מצד המשתלמים ובמגבלת סכום היקפו הכספי של הפטור. ההיקף הכספי של ההתקשרות מוגבל בזה בסך 1.5 מש"ח כולל מע"מ.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי סיווג ההתקשרות עם מרכז אלראזי יזמות וניהול לצורך שיתוף פעולה בקידום הוראת המוזיקה במגזר הערבי, היא שיתוף פעולה בתחומי ההוראה ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם מרכז אלראזי יזמות וניהול לצורך שיתוף פעולה בקידום הוראת המוזיקה במגזר הערבי כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: 3 שנים, עד ליום 4.4.2026, עם אופציה לסיום מוקדם מצד האוניברסיטה בכל עת בהודעה מראש בת 3 חודשים, וכן אופציה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת כתלות בשיעור הביקוש מצד המשתלמים ובמגבלת סכום היקפו הכספי של הפטור. מובהר כי תכנית שתתחיל במהלך תקופת אישור זו תיכלל במסגרת התחייבויות הצדדים גם אם ההכשרה במסגרתה תסתיים לאחר תום תקופת ההתקשרות, אך אין להתחיל מחזור הכשרה חדש שחורג מתקופה זו. ההיקף הכספי של ההתקשרות מוגבל בזה בסך 1.5 מש"ח כולל מע"מ (ותשומת הלב להגדרת 'שווי התקשרות' לפי תקנות חובת המכרזים שחובקת את אומדן הכנסות מרכז אלראזי מגביית שכ"ל מסטודנטים במסגרת סכום זה). 

הודעת אינטרנט לפי תקנות 3(20) ו-4 28/03/2023

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם ספק חוץ, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(20) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

קרולינה בירנבאום (תושבת ברזיל)

נושא ההתקשרות:   

שירותי גיוס משאבים בברזיל ואמריקה הדרומית, שיבוצעו מתוך אותו אזור.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת. תגמול חודשי ע"ס 4,000 דולר ארה"ב.

מצורפת בזה חוות הדעת של עו"ד תמר בראון, משנה לסגנית נשיא לפיתוח משאבים באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 20.4.2023 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

חוות דעת

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/03/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

21.3.2023   

שם הספק:

חברת סוילקו בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות תחזוקה ותמיכה במודול מערכת בקרת מבנים בבניין מדעי המחשב: התקנות ותיקון תקלות בתוכנה וחומרה, ביצוע שדרוגים של התוכנה וטיפול בציוד של בקרים ורגשים של מערכת בקרת המבנים. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

חמש שנים, עד 31.3.2028 בהיקף כספי שנתי של עד 290 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1 .ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם סוילקו בע"מ כפטורה ממכרז לצורך שירות תחזוקה ותמיכה במודול מערכת בקרת מבנים בבניין מדעי המחשב: התקנות ותיקון תקלות בתוכנה וחומרה, ביצוע שדרוגים של התוכנה וטיפול בציוד של בקרים ורגשים של מערכת בקרת המבנים, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18). 

2 .מסגרת התקשרות: חמש שנים, עד 31.3.2028 בהיקף כספי שנתי של עד 290 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל). לאור סכום הפטור, הסיווג אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. 

3 .נותנת השירות תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 06/03/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

6.3.2023   

שם הספק:

איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת)

נושא ההתקשרות:

המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט') 

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עד 28.2.2024 בהיקף כספי של עד 1 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל). 

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת), כפטורה ממכרז לצורך המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט'), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).
  2. מסגרת התקשרות: שנה עד 28.2.2024 בהיקף כספי של עד 1 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל). לאור סכום הפטור, הסיווג אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.
  3. נותנת השירות תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/03/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 7.2.2023; ועדת הפטור: 6.2.2023 

שם נותן השירותים:

 דופיניטי

מהות ההתקשרות:

שירותי פיתוח של מודולים חדשים באתר הראשי וכן תחזוקה של מודולים קיימים באתר הראשי ובאתרי המחלקות ע"ג תשתית טכנולוגית דרופל.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר עיון בפניית סמנכ"ל תקשוב ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 7.2.2023 ונימוקיה, ולאחר שקיבלה הסברים נוספים, ועדת הפטור עמדה על הצורך המקצועי שהעלה סמנכ"ל תקשוב בהיבטי שירותי פיתוח של מודולים חדשים באתר הראשי וכן תחזוקה של מודולים קיימים באתר הראשי ובאתרי המחלקות ע"ג התשתית הטכנולוגית המדוברת, דרופל, והתועלות השונות שתצמחנה לאוניברסיטה (יעילות, בקיאות טכנולוגית, רציפות שירות והיכרות עם מערכות האוניברסיטה ותהלכי העבודה) מהמשך קבלת שירותים אלו מנותן השירותים הקיים. על כן ועדת הפטור מאשרת התקשרות המשך כמבוקש עם הספק דופיניטי לתקופה בת שלוש שנים ובהיקף של 1.5 מיליון ש"ח לשנה כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/03/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 17.1.2023; ועדת הפטור: 6.2.2023 

שם נותן השירותים:

אי פי איי ישראל חניה ובקרה (1999) בע"מ

מהות ההתקשרות:

המשך התקשרות להפעלת חניוני האוניברסיטה.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 17.1.2023, בפנייתו של יו"ר ועדת המכרזים וסמנכ"ל תפעול מיום 9.2.2023, בפניית רמ"ד תקשורת וברי רשות מיום 12.1.2023 ושמעה הסברים נוספים – ולאחר שנחה דעתה של ועדת הפטור כי ההסדר המוצע מקובל על אגף הכספים וגם ועדת המכרזים הביעה תמיכתה בהארכת ההתקשרות עם אי פי איי ישראל חניה ובקרה (1999) בע"מ במתווה שהונח בפניה, לאחר שהשתכנעה כי הוא מטיב עם האוניברסיטה:

ועדת הפטור מאשרת, כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) את המשך ההתקשרות עם אי פי איי ישראל חניה ובקרה (1999) בע"מ, בהסכם להפעלת חניוני האוניברסיטה, לתקופה נוספת בת 3 שנים נוספות עד 14.7.2027 וכן מאשרת את המתווה שהוצג בוועדת המכרזים (בענייני אופן פריסת חוב הזכיין וסכומו, מתכונת דמי הזיכיון שישלם הזכיין במהלך תקופה זו וסכומם/שיעורם). ועדת הפטור מורה כי במועד הנדרש לקראת תום תקופת הארכה זו יפורסם מכרז חדש. בעניין זה הוועדה מפנה תשומת לב להחלטתה מיום  28.10.2019

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/03/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 7.2.2023; ועדת הפטור: 6.2.2023 

שם נותן השירותים:

בראב מחשבים ישראל בע"מ (BCI)

מהות ההתקשרות:

המשך פיתוח יכולות נוספות במערכת מינהל סטודנטים שבשימוש האוניברסיטה, פרי פיתוח החברה הנ"ל.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר עיון בפניית סמנכ"ל תקשוב ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 7.2.2023 ונימוקיה, ולאחר שקיבלה הסברים נוספים, ועדת הפטור עמדה על הצורך המקצועי שהעלה סמנכ"ל תקשוב בהיבטי המשך פיתוח יכולות נוספות במערכת מינהל סטודנטים שבשימוש האוניברסיטה, פרי פיתוח חברת בראב מחשבים ישראל בע"מ (BCI), גם בתקופת השירות והתחזוקה, והתועלות השונות שתצמחנה לאוניברסיטה (יעילות, בקיאות ויכולות טכנולוגית, רציפות שירות והיכרות מעמיקה עם המערכת ותהלכי העבודה שפיתחה בה וכן סבירות מחירי שעת עבודה בחוזה לעומת השוק הנוכחי). על כן ועדת הפטור מאשרת התקשרות המשך כמבוקש עם חב' בראב מחשבים ישראל בע"מ, מפתחת המערכת, לתקופה נוספת בת חמש שנים ובהיקף של עד 2 מיליון ש"ח לשנה כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) ובתקנה 17(ג).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/03/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 7.2.2023; ועדת הפטור: 6.2.2023 

שם נותן השירותים:

חברת מור הנדסה

מהות ההתקשרות:

המשך הפעלת מרכז וואהל

החלטת ועדת הפטור:

לאחר עיון בפניית מנהל הלוגיסטיקה ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 7.2.2023 ונימוקיה, ולאחר שקיבלה הסברים נוספים, ועדת הפטור עמדה על הנימוקים להמשך ההתקשרות עם מור הנדסה להמשך הפעלת מרכז וואהל במתכונת המשולבת שהוצגה לתקופה נוספת. ועדת הפטור מדגישה, בדומה לוועדת המכרזים, את החשיבות של שימור רישיון העסק במתכונתו הנוכחית לתקופה הקרובה. 

ועדת הפטור מאשרת על כן, כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) הארכה של ההתקשרות הקיימת עד ליום 31.12.2023 (ברציפות ממועד סיום ההתקשרות ב31.10.2022) תוך אישור אופציה לאוניברסיטה להאריך את ההתקשרות בתקופה של עד שנה אחת בלבד, היינו לא יאוחר מיום 31.12.2024 מתוך כוונה לגבש בתקופה זו מתכונת מסחרית מותאמת מציאות ולצאת במכרז חדש לקבלת השירותים לפיה במרכז וואהל. כיוון שהובהר כי מור הנדסה הביעו כבר מספר פעמים רצון לסיים את ההתקשרות, מובהר כי מימוש האופציה יעשה רק בהסכמה עם מור הנדסה, ודי בעניין זה גם באישור ועדת המכרזים להפעלתה וכדאי להקדים ולקבל הסכמתה לכך.