הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 29/06/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

29.6.2021

שם הספק

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) 

מהות ההתקשרות:

בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים באוניברסיטה (בדגש על מבחני מיון אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי, יעלנ"ט) ומתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה לאוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים ובסכום של עד 600 אש"ח לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:

לאחר שועדת המכרזים השתכנעה כי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) הוא תאגיד בת מסוג עמותה - הפועל שלא למטרות רווח (מלכ"ר), שחבריו הם האוניברסיטאות המייסדות, וביניהן גם אוניברסיטת בר אילן, וכי הועד המנהל של מאל"ו מורכב מראשי האוניברסיטאות וכי נציג אוניברסיטת בר אילן (פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור) גם משתתף בועד המנהל של מאל"ו, וכי מטרותיו של מאל"ו הן קידום פעילות המוסדות להשכלה גבוהה ובין היתר "בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה" ו-"מתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה למוסדות חינוך ולארגונים אחרים כדי לפתח את הידע והניסיון של העמותה" - ולאחר שהוסבר לועדת המכרזים כי מאל"ו יוצר ומפתח בעצמו את בחינות הקבלה השונות: מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(27)(א) לתקופה בת 3 שנים ובסכום של עד 600 אש"ח לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).
 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.6.2021

שם הספק:

חב' ביקוניקס 

נושא ההתקשרות:

שדרוג (פיתוח והוספת מודולים) במערכת הקיימת באוניברסיטה לתכנון התקציב.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-359 אש"ח כולל מע"מ.

 

מצ"ב חוות דעת מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי באגף הכספים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.7.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.6.2021

שם הספק:

יונה טילמן (עוסק) 

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול תכנית ברוקדייל וריכוז 2-3 קורסים, בשנה הקרובה.

תקופת ההתקשרות:

שנה אחת, בתנאים זהים.

 

מצ"ב חוות דעת מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.7.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 13/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 26.5.2021 - ועדת הפטור: 13.6.2021 

שם נותן השירותים:

אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ (IPI)

מהות ההתקשרות:

הרחבת ההתקשרות גם לצורך הכשרה, ניהול והפעלה של חניון יהודית.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 26.5.2021, בהוראות סעיף 24 להסכם ההתקשרות עם חברת אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ (IPI), ובמזכר סמנכ"ל תפעול מיום 30.5.2021 וטעמיו – וכן קיבלה הסברים אודות השתלשלות ההתקשרות ואודות הנסיבות והנימוקים שלדעת סמנכ"ל התפעול תומכים בהרחבת ההתקשרות עם IPI גם לצורך הכשרת חניון יהודית והפעלתו, ושקלה בכובד ראש את הדברים:

ועדת הפטור מוצאת כי מתקיימים טעמים מיוחדים להרחבת ההתקשרות המבוקשת, כמוסבר ומנומק במזכרו של סמנכ"ל תפעול, בדגש על דוחק הזמנים שהוצג, יעילות ביצועית בשל ניסיון קודם ספציפי בתחום, הבנה ישירה של הצורך ויכולת ביצוע מיידית תחת גזירת לו"ז, רצף ואחידות השירות, האחריות והטיפול הכוללני בחניונים, לרבות בחניון יהודית, תחת קורת גג אחת, סבירות המחיר וביסוסו על אדני כתב כמויות שהוכן ע"י יועץ ומקובל על מערך הבינוי באוניברסיטה ומאפשר בקרה מצדו. בכך תומכת גם ההלימה לאפשרות להחלפת מיקום חניון ו/או לבניית חניון נוסף, שנצפתה כבר עם כריתת החוזה בעקבות המכרז שנערך.

על כן ועדת הפטור מאשרת, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך להתקשרות הקיימת עם אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ, בהסכם לאבזור, הכשרה, ניהול והפעלת חניונים ע"י אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים בשטחי האוניברסיטה, בעקבות מכרז 18/11, לצורך הכשרת חניון יהודית החדש והפעלתו.  האישור ניתן למסגרת התקשרות של עד 2,008,000 ₪ כולל מע"מ, בכפוף להסדרת תקציב כספי מתאים לביצוען של העבודות. סך זה מתייחס לעלות פיתוח (הכשרת השטח), בצ"מ לפיתוח ולתאורה, ייצוב מדרון – צורך בטיחותי, ועבודות מדידות, תאורה, טיפול בהיתר ובקרת כניסה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 13/06/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 11.5.2021 - ועדת הפטור: 13.6.2021 

שם נותן השירותים:

קבלן חפירה קפדוקיה

מהות ההתקשרות:

פינוי עפר נוסף, לצורך הנמכת מפלס השטח המיועד לחניון יהודית

החלטת ועדת הפטור:

ועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 11.5.2021, במזכר החלטת מנכ"ל האוניברסיטה מיום 15.12.2020 ובהודעת האינטרנט לפי תקנות חובת המכרזים שפורסמה בעקבותיו, לסווג את ההתקשרות עם הקבלן קפדוקיה לחפירה ופינוי כ-18 אלף מ"ק עפר לצורך הנמכת מפלס השטח המיועד לחניון יהודית, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(2) בהיקף כספי של 700 אש"ח בתוספת מע"מ, לאחר שהשתכנע כי אם לא תבוצע העבודה הנ"ל באופן מיידי אזי ייגרם נזק כלכלי משמעותי לאוניברסיטה, וכן במזכרו של מנהל הבינוי מיום 27.4.2021, וטעמיהם. כמו כן, קיבלה ועדת הפטור הסברים נוספים מסמנכ"ל תפעול וממנהל הבינוי ושקלה את הדברים היטב.

ועדת הפטור מאשרת בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך להתקשרות הקיימת עם קפדוקיה עבודות עפר ותשתית בע"מ, לצורך פינוי עפר (נוסף) בשטח המיועד לחניון יהודית, באופן שיגדילה ב-130 אש"ח נוספים בתוספת מע"מ, בכפוף להסדרת תקציב מתאים. זאת, על סמך טעמי יעילות הביצוע ע"י קבלן שערוך בשטח ועובד גם כקבלן משנה בפרוייקט הסמוך של הקמת בניין מדעי המחשב, ובשל החיסכון הכספי שמושג הודות לכך.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(11) 26/05/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון.

תאריך ההחלטה:

26.5.2021 (אישור מנכ"ל מיום 2.6.2021)

שם הספק:   

רוני פילו (עוסק)

נושא ההתקשרות:

השקעות כספים ופעולות אחרות בשוק ההון

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה בת שלוש שנים, היינו עד ליום 12.3.2024,  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, כדלקמן:

  1. סיווג ההתקשרות עם מר רוני פילו (עוסק) כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(11): התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון. וזאת לתקופה בת שלוש שנים, היינו עד ליום 12.3.2024.
  2. סך התמורה שתשולם לנותן השירותים: כנקוב בפני ועדת המכרזים [סודי-מסחרי].
  3. הצדדים יחתמו על הסכם ההתקשרות בנוסח שעבר עיון והתייחסות לשכת היועץ המשפטי.
  4. נותן השירותים ימציא את התצהירים והאישורים הנחוצים כמקובל.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 2.6.2021.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2021) 03/05/2021

3.5.2021, ויסוקר-שטרן; משה בן צבימימוש משלים של זכות הברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום מיזוג אוויר, לתקופה של 6 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה מיום 10.6.2021 ועד ליום 10.12.2021.

11.5.2021, הוט טלקום; בזקמימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת שירותי מפ"א, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 9.6.2022.

11.5.2021, הוט טלקום; בזקמימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת שירותי מפ"א, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 9.6.2022.

11.5.2021, פריימסק בע"ממימוש של זכות הברירה בהסכם לשירותי קצין הגנת מידע Protection Data Officer לאוניברסיטה במיקור חוץ, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 5.6.2022.

11.5.2021, מקסימה המרכז להפרדת אוויר וגזים בע"מ; מפעלי חמצן וארגון בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לשירותי אספקת חנקן נוזלי לשימושים שונים באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 30.6.2022.

23.5.2021, בית גנזים - שירותי גניזה מרכזיים 1995: מימוש של זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי ארכיב לאוניברסיטה, לתקופה של שנה נוספת באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.5.2022. 

29.6.2021, אסנת חברה לעבודות קבלניות; עובדיה אלפונס שיפוצים; לב אביר הנדסת חשמל; השביל הירוק; ירום אור; א.מ. רון הנדסת מערכות מיזוג וקירור; ד. סער הנדסת מיזוג אויר; י.י. כהן הנדסת חשמל; פיוז קבלני חשמל תקשורת ואחזקה; גלעד דוגה בניה ועבודות איכות; שטאנג בנייה והנדסה; מ. דרורי שרותי חשמל; מסגריית מני; כלפון יוסף עבודות אלומיניום; ש.א מערכות מיזוג; גיא חנוני בניה ופיתוח בע"מ; חלבי אמל ובניו איטום; אבי ישראלי; בצלאלי כרמי; נסיב חלבי בע"מ; אלום בראלמימוש של זכות ברירה בהסכם עם כ"א מהקבלנים לעיל, לתקופה נוספת בת 4 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.10.2021. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 27/04/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 27.4.2021 - ועדת הפטור: מאי 2021 (התקבל: 27.5.2021)

שם נותן השירותים:

קלינור שירותים לישראל בע"מ; המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ.

מהות ההתקשרות:

שירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג

החלטת ועדת הפטור:

מאשרת ועדת הפטור, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך מסוג הארכת ההתקשרות הקיימת עם חברת קלינור שירותים לישראל בע"מ ועם חברת המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ, בהסכם לשירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג. האישור ניתן לתקופת הארכה של שנה אחת, באופן שההתקשרות עם חברת קלינור תעמוד בתוקפה עד ליום 1.8.2022 וההתקשרות עם חברת המשרד הנקי תעמוד בתוקפת עד ליום 8.5.2022. לאור השלכות משבר הקורונה על שוק העבודה והקשיים שהוצגו בגיוס עובדי ניקיון ומורכבות הכנת מכרז וניהולו בתחום זה המחייב דקדקנות מיוחדת בשמירה על זכויות העובדים וקבלת שכר הוגן - מאשרת ועדת הפטור גם זכות ברירה יחידה, הנתונה לאוניברסיטה, להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת. והכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים ומלא כצרכי ההתקשרות.

פרסום וועדת תשומות 01/04/2021 01/04/2021

ריכוז החלטת וועדת תשומות עד לתאריך 01/04/2021

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 20/10/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.10.2020 (אישור מנכ"ל: 2.11.2020)

שם הספק :

בון תור בע"מ; מוניות המבריק ביטון ברוך בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

בון תור: שירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים לפקולטה לרפואה בצפת.

מוניות המבריק: שירותי הסעות במוניות לפקולטה לרפואה בצפת.

היקף ההרחבה:  

הארכת כל אחת מההתקשרויות עד ליום 30.9.2022, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים. היקף כספי כ-430 אש"ח עד 600 אש"ח, בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל בשים לב כי מדובר בזמנים חריגים (משבר קורונה):

1.סיווג התקשרות המשך (הארכת ההתקשרות) עם חברת בון-תור לשירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים, ועם חברת מוניות המבריק במכרז לשירותי הסעות במוניות.

2. אישור התקשרות המשך הוא עד ליום 30.9.2022 בשתי ההתקשרויות, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים, ומטעמי יעילות ואחידות כמפורט בהסברי ראש מינהל הפקולטה לרפואה, שמקובלים על ועדת המכרזים. ועדת המכרזים מקבלת את טיעון ראש מינהל הפקולטה לרפואה כי שנת תשפ"א תהיה שנה מכוננת שרק בסיומה תוכל האוניברסיטה לתכנן את המכרז הבא, היקפו ויעדיו.

3. יוכן נספח להסכם בו ייקבע כי האוניברסיטה רשאית להורות על סיום מוקדם של ההתקשרות בהודעה מראש בת 60 ימים לזכיין הנוגע בדבר, אם תסבור האוניברסיטה לפי שיקול דעתה כי ניתן לחזור לשגרה במועד מוקדם יותר.

4. נותן השירות ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

5. באחריות ראש מינהל הפקולטה לרפואה לדווח לועדת המכרזים בסוף חודש ספטמבר 2021 על סטטוס שירותי ההיסעים הנחוצים לפקולטה בשנה"ל תשפ"ב, לשם בחינה מחודשת של הנושא.

----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 2.11.2020