הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה מכרזים סגורים רבעון 2.2020 23/06/2020

16.6.2020, מכרז סגור 9/20 לעבודות ריהוט במרכז רקמן: אישור קיום מכרז סגור בין חמישה נותני שירות בקטגוריית ריהוט כללי (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור, לפי תקנה 7(4) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 16/06/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

16.6.2020

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

רכישת רשיונות שימוש במערכת תקשורת רב-ערוצית (Omni-channel) גלסיקס

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 16.6.2023, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה, אך לא יותר מסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל ההתקשרות.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם חב' קונסיסט לרכישת רשיונות שימוש במערכת תקשורת רב-ערוצית (Omni-channel) גלסיקס – בהתקשרות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.

אי לכך, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא ל-3 שנים ממועד זה, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה.

שווי ההתקשרות הצפוי עם מחב"א לצורך זה מוגבל לסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל ההתקשרות ולפיכך אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 09/06/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

9.6.2020

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לרכישת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/Aruba (זוכה במכרז חשכ"ל לעניין זה)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה. 

החלטת הועדה:

לאור הודעת החשכ"ל (הודעה 16.3.0.8 מיום 21.4.2020) על כך הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ) הזוכה במכרז מרכזי מס' 15-2015) עד ליום 30.4.2021 – מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הזוכה במכרז המרכזי הנ"ל לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי ממשלה מתוצרת HPe ARUBA, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23).

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל הנ"ל תעמוד בתוקפה (לרבות אפשרות האוניברסיטה להאריך את ההתקשרות ככל שהחשכ"ל מימש זכות ברירה הנתונה לו בהתקשרות זו והאריכה לתקופה נוספת), אך לא יותר משנתיים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ.

לאור סכום הפטור המדובר כפופה החלטה זו גם לאישור ועדת הפטור לפי תקנה 17(ג).

----

אישור ועדת הפטור לפי סמכותה בתקנה 17(ג): ביום 28.6.2020 אישרה ועדת הפטור את סיווג ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ (הזוכה במכרז המרכזי לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי ממשלה מתוצרת HPe ARUBA), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקופה בה ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל הנ"ל תעמוד בתוקפה (לרבות הארכותיה מעת לעת) אך לא יותר משנתיים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

----

ראו החלטה נוספת מיום 10.8.2021 [קישור]

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2020) 26/04/2020

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2020):

26.4.2020, אלקטרה מוצרי צריכה: מימוש זכות ברירה עם נותן השירות בהסכם לאספקה ולהתקנה של מזגנים מפוצלים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 2.5.2021.

26.4.2020, המשרד הנקי: מימוש זכות ברירה עם נותן השירות בהסכם לשירותי ניקיון באוניברסיטה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 7.5.2021.

26.4.2020, ווידיגיט ודאבלטים מחשבים בע"מ: מימוש זכות ברירה עם כ"א משני ספקים אלו בהסכם לרכישת מוצרי אפל APPLE, באופן שההתקשרות עם כ"א מהם תעמוד בתוקפה עד ליום 30.9.2020.

26.4.2020, פריימסק בע"מ: מימוש זכות ברירה עם נותן השירות בהסכם לשירותי קצין הגנת מידע Data Protection Officer לאוניברסיטה במיקור חוץ, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 5.6.2021.

5.5.2020, דופיניטי (ע.מ.): מימוש זכות ברירה עם נותן השירות בהסכם לשירותי DEVOPS לפיתוח ותחזוקת אתרי אינטרנט במערכת דרופל, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 2.8.2022 (מסגרת התקשרות, תשלום לפי צריכה בפועל).

19.5.2020, בזק החברה הישראלית לתקשורת; הוט טלקום: מימוש זכות ברירה עם כ"א משני ספקים אלו בהסכם לאספקת שירותי מפ"א, באופן שההתקשרות עם כ"א מהם תעמוד בתוקפה עד ליום 9.6.2021.

26.5.2020, סלקום: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי תקשורת סלולרית, בתנאים מטיבים שסוכמו בין החברה לבין האוניברסיטה באמצעות רמ"ד תקשורת וברי-רשות, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.5.2021.

2.6.2020, אוריקון בע"מ, אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ, צילומעתיק בע"מ: מימוש משלים של זכות הברירה עם כ"א מהספקים בהסכם לאספקת מדפסות, באופן שההתקשרות עם כ"א מהם תעמוד בתוקפה עד ליום 1.1.2022.

9.6.2020, מינקובסקי תקשורת בע"מ: מימוש חלקי של זכות ברירה בהסכם לשירותי יחסי ציבור, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.1.2021.

16.6.2020, טופ סקייליין מערכות הנדסה בע"מ: מימוש של זכות ברירה בהסכם לאספקת מערכות טמ"ס ותחזוקתן, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 21.1.2021. 

16.6.2020, גלעד דוגה בניה ועבודות איכות בע"מ, א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ, גיא חנוני בניה ופיתוח בע"מ, עובדיה אלפונס בע"מ, פיוז קבלני חשמל תקשורת ואחזקה, י.י. כהן הנדסת חשמל בע"מ, אסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ, לב אביר הנדסת חשמל בע"מ, מ. דרורי שירותי חשמל בע"מ, עטון אינסטלציה בע"מ, ירום אור בע"מ, א.מ. רון הנדסת מערכות מיזוג וקירור בע"מ, ד. סער הנדסת מיזוג אויר בע"מ, ש.א מערכות קירור ומיזוג, השביל הירוק בע"מ, שטאנג בניה והנדסה בע"מ, כליף מנחם מסגרית מני, כלפון יוסף, אלום בראל, נסיב חלבי בע"מ, חלבי אמל ובניו איטום בע"מ, בצלאלי כרמי, נחשון שמרי שרותים ואחזקה בע"מ, אבי ישראלי: מימוש זכות ברירה בהסכם מסגרת (מקצועות בינוי שונים) לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות עם כל אחד מהם תעמוד בתוקפה עד ליום 1.7.2021.

23.6.2020, גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ: משהוארך תוקף ההתקשרות בין החשכ"ל לבין החברה בהסכם לאספקת פריטי ציוד משרדי עד ליום 30.6.2021, ולאור החלטת ועדת המכרזים מיום 12.3.2019 - ועדת המכרזים עושה כעת שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומורה על מימוש זכות הברירה בהתקשרותה עם החברה לצורך אספקת פריטי ציוד משרדי עד ליום 30.6.2021.

23.6.2020, סער פרומרקט סוכנויות בע"מ: מימוש זכות ברירה עם החברה בהתקשרות לשירותי הפקת אירועי חבר הנאמנים, לתקופה נוספת בת 12 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 24.7.2021. 

30.6.2020, טופ סקייליין מערכות הנדסה בע"מ: מימוש משלים של זכות ברירה בהסכם לאספקת מערכות טמ"ס ותחזוקתן, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.6.2021.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 25/02/2020

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

25.2.2020

שם הספק:

משרד גל-אורן

נושא ההתקשרות:

שירותי העברת מסר לציבור אודות התאמתה של אוניברסיטת בר אילן כמוסד להקניית השכלה אקדמית לחרדים.

היקף התקשרות:  

שנות הלימודים תש"ף עד תשפ"ג (2022-23) כולל.

החלטת הועדה:  

לאחר שהשתכנעה כי מדובר בשירותי העברת מסר לציבור אודות התאמתה של אוניברסיטת בר אילן כמוסד להקניית השכלה אקדמית לחרדים, וכי נעשתה פנייה מסודרת לקבלת מספר הצעות הבאות בחשבון ובה אף שיקלול רכיבי מחיר ואיכות, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לצורך זה עם משרד גל-אורן כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), למשך שנות הלימודים תש"ף עד תשפ"ג (2022-23) כולל.

נותן השירותים ימציא האישורים והתצהירים הנחוצים כמקובל.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 31/12/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה

תאריך ההחלטה:

31.12.2019

שם הספק

משה ריקובר (עוסק)

נושאי ההתקשרות:   

יועץ בתחום המקרקעין והנדל"ן לתכנית 'רום': תכנית אקדמית רב-תחומית במדעי החברה בהתמקדות בלימודי נדל"ן ושמאות מקרקעין (המערך לתכניות ייעודיות) 

היקף/תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים, היקף כספי כמפורט בהחלטה.

החלטה:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משה ריקובר (עוסק) כיועץ בתחום המקרקעין והנדל"ן לתכנית 'רום' (תכנית אקדמית רב-תחומית במדעי החברה בהתמקדות בלימודי נדל"ן ושמאות מקרקעין), כפטורה ממכרז לפי תקנה 9 וזאת למשך 3 שנים לפי המנגנון הכספי שפורט במזכר שהונח בפני ועדת המכרזים ובכל מקרה בסך מירבי לשנה של 175,500 ₪ כולל מע"מ, ובשלוש שנים: כ-526,500 ₪ כולל מע"מ (לפי שיעור מע"מ כיום) - בכפוף לקיום תקציב.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/11/2019

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.11.2019 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 12/1/2020)

שם הספק :

סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים

היקף ההרחבה:  

24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב כמפורט בהחלטה.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות עם חברת סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב: קבלת הנחה שהוצעה בשיעור 10% מהמחירים הקבועים.

2. נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

3. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 12.1.2020

וועדת תשומות מתאריך 29102019 29/10/2019

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 31102019/files/logistics/shared/rykvz_hkhltvt_vvdt_tshvmvt_d_ltryk_31102019-_prsvm_byntrnt.pdf

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 12/02/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

12.2.2019 (פורסם 14.2.2019)

שם הספק

עצמה 10 מערכות מידע בע"מ

נושא ההתקשרות:   

פיתוח מודול נוסף ושדרוג לתוכנת "עצמה 10" לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול, שבשימוש האוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות: ללא שינוי. היקף התקשרות: 300 אש"ח בתוספת מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה (בשים לב כי עשרה ימי עבודה מסתיימים היום בחצות, החלטה זו לא תפורסם אלא רק מחר, 13.2.2019 ובלבד שלא תתקבל כל פנייה בנושא ההתקשרות במהלך השעות שמקבלת החלטה זו ועד לחלוף יום 12.2.2019):

1.הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם עצמה 10 מערכות מידע בע"מ, כספק יחיד פיתוח מודול נוסף ושדרוג לתוכנת "עצמה 10" לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול, שבשימוש האוניברסיטה.

2. תקופת ההתקשרות: ללא שינוי (במסגרת התקופה שאושרה בהחלטת ועדת המכרזים מיום 24.6.2014). היקף התקשרות: 300 אש"ח בתוספת מע"מ.

3. סכום ההתקשרות נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. 

4. נותן השירותים ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהתשל"ו- 1976 וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 04/02/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

4.2.2019 (אישור ועדת הפטור: 10.4.2019)

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

רישוי תוכנות שונות, שירותי תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט) ושירות 'מחשוב ענן'.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 1.2.2024.  כ-1.5 מיליון לשנה לכלל הפעילויות.

החלטת הועדה:

הועדה רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם נותני שירותים שונים לצורך רשיונות שימוש בתוכנות שונות כגון: COMSOL, ,VMWARE EXCEEDMATLABMAPLENOVELL,Photoshop, illustrator, acrobat writer, endnote, mathematica,MICROSOFT וכן עם נותני שירותים שונים המספקים שירותי תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט) וספקי שירות 'מחשוב ענן' – בהתקשרויות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.

אי לכך, הועדה מאשרת, בכפוף לאישור ועדת הפטור, סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא ל-5 שנים ולפיכך עד 1.2.2024.

שווי ההתקשרות הצפוי עם מחב"א לצורך זה הוא כ-1.5 מיליון לשנה לכלל הפעילויות. לאור תקופת הפטור המבוקשת, וסכום הפטור המצטבר, נחוץ גם אישור ועדת הפטור.

---

ועדת הפטור נתנה אישורה ביום 10.4.2019