הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27 28/05/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

28.5.2024

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

התקשרות לקבלת שירותי ענן AWS וכן שירותי אינטגרציה - פיתוח, הקמה ויישום של תשתית מבוססת ענן AWS עליה תפותח מערכת עם יכולות ניהול תוכן (CMS) שנחוצה לספירת הסוכרת שבפקולטה לרפואה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים אקדמיות תשפ"ה-תשפ"ו (עד 30 בספטבר, 2026). היקף כספי: עד 352 אש"ח לכל התקופה כולל מע"מ.  

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי מחב"א מקיימת שתי התקשרויות תקפות שנערכו לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו, בשני צרכיה המקצועיים של ספירת הסוכרת לפתח אתר ניהול תוכן חדש (CMS): האחת, שירותי ענן AWS והשניה, שירותי אינטגרציה, קרי, פיתוח, הקמה ויישום של תשתית מבוססת ענן AWS עליה תפתח מערכת עם יכולות ניהול תוכן (CMS) שנחוצה לספירה. 

כמו כן רשמה בפניה ועדת המכרזים, את הבהרת מחב"א לגבי זהות נותני השירותים ואופן בחירתם. 

אי לכך, ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לשני הצרכים הנ"ל, לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא לשנתיים האקדמיות תשפ"ה-תשפ"ו (עד 30 בספטבר, 2026). היקף כספי: עד 352 אש"ח לכל התקופה כולל מע"מ. נמסר שיש תקציב מתאים.

לאור תקופת הפטור המבוקשת, וסכום הפטור המצטבר, לא נחוץ אישור ועדת הפטור. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 28/05/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

28.5.2024

שם הספק: 

שלמה גונן בע"מ  

נושא התקשרות ההמשך:

השלמת שיקום גינון והשקייה בו החל (ונעצר) בסביבת אזור יבילים 502 

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150,000 ש"ח כולל מע"מ) 

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' שלמה גונן בע"מ להשלמת פרוייקט שיקום גינון והשקייה בו החל (ונעצר) בסביבת אזור יבילים 502, מטעמי יעילות, רציפות השירות והשלמתו, וסבירות העלויות. 

2. היקף ההתקשרות: עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150,000 ש"ח כולל מע"מ).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 01/05/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

1.5.2024

שם הספק:

חב' עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ 

נושא ההתקשרות:

מכירת רישיונות שימוש, שירות, אחזקה, שדרוגים ופיתוחים של תוכנה “עוצמה 10” שבשימוש האוניברסיטה לניהול פניות תחזוקה לאגף הבינוי וניהול האחזקה 

היקף/תקופת ההתקשרות:

 כמפורט בסעיף 2 בהחלטה.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז עם חב' עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ, לשירותי מכירת רישיונות שימוש, שירות, אחזקה, שדרוגים ופיתוחים של תוכנה “עוצמה 10” שבשימוש האוניברסיטה לניהול פניות תחזוקה לאגף הבינוי וניהול האחזקה.
  2. מסגרת התקשרות: תקופה של 8 שנים, עם שתי אופציות בנות שנה אחת כ"א, בהיקף כספי מצרפי של כ-850 אש"ח בתוספת מע"מ (כאשר מתוך סכום זה – סך התשלומים החודשיים יוצמד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד תחילת ההתקשרות). ההתקשרות תחל ביום 25.6.2024. סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור. 
  3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 01/05/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

1.5.2024

שם הספק:

ד"ר בן יצחק (עוסק עצמאי)

נושא ההתקשרות:

שירותי כתיבה, הוראה וניהול במיקור חוץ של תכניות לימודים להכשרת מורים ליהדות בקהילות באמריקה הלטינית, עבור מרכז דהאן באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

 כמפורט בסעיף 2 בהחלטה.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז עם ד"ר בן יצחק (עוסק עצמאי) כספק יחיד למתן שירותי כתיבה, הוראה וניהול במיקור חוץ של תכניות לימודים להכשרת מורים ליהדות בקהילות באמריקה הלטינית, עבור מרכז דהאן באוניברסיטה.
  2. מסגרת התקשרות: 3 שנים (עם אופציה להארכה בשנה נוספת), ובהיקף כספי שנתי של כ-120 אלף ₪ בתוספת מע"מ. סכום הפטור אינו טעון אישור ועדת הפטור. 
  3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 01/05/2024

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.5.2024 (אישור מנכ"ל: 12.5.2024).

שם הספק:

ק.נ ייעוץ- יעקב נח

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ניהול פרוייקטי בינוי.

היקף ההרחבה:  

24 חודשים נוספים עד ליום 21.9.2026, בתנאים זהים, ובכל מקרה עד סך כספי מצטבר של 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת הההתקשרות המוארכת באישור זה (שתחילתה ביום 21.9.2024), בכפוף לקיום תקציב מתאים. 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), ובכפוף לאישור מנכ"ל: אישור התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם ק.נ. ייעוץ - יעקב נח, לשירותי ניהול פרוייקטי בינוי, למשך 24 חודשים נוספים עד ליום 21.9.2026, בתנאים זהים, ובכל מקרה עד סך כספי מצטבר של 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת הההתקשרות המוארכת באישור זה (שתחילתה ביום 21.9.2024), בכפוף לקיום תקציב מתאים. ההחלטה אינה כפופה לאישור ועדת הפטור. האישור נסמך בין היתר על שביעות רצון גבוהה מטיב השירות ומקצועיותו, טעמי יעילות ברציפות השירות, זמינות מלאה, וסבירות תעריפי השירות.

----

אישור מנכ"ל התקבל ביום 12.5.2024.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 17/04/2024

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

17.4.2024 

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת ציוד תקשורת מתוצרת HPE/ARUBA (כזוכה מכרז מרכזי של חשכ"ל)

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עד ליום 30.4.2025, סכום הפטור המאושר: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ.

החלטת הועדה:

על פי אישורה העקרוני של ועדת הפטור מיום 24.7.2022, ולאור הארכת החשכ"ל את התקשרותו עם מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ במכרז מרכזי לצורך אספקת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/ARUBA בשנה נוספת, עד ליום 30.4.2025 - מסווגת ועדת המכרזים, כפי סמכותה בתקנה 3(23) את ההתקשרות עם חב' מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ לצורך הנ"ל, לתקופה נוספת בת שנה - באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה בהלימה לזו שאושרה על ידי חשכ"ל - היינו 30.4.2025 בסכום כולל של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ (תשומת הלב כי גם אם שיעור המע"מ ישתנה - הסכום הכולל מע"מ ישאר כמות שהוא). בשל הסכום ואישורה העקרוני של ועדת הפטור - אין צורך באישור חוזר שלה. 

החלטה מכרזים סגורים רבעון 2.2024 16/04/2024

16.4.2024, אישור מכרז סגור 6/24 ריהוט למעבדות גיאוגרפיה באוניברסיטת בר אילן.

9.5.2024, אישור מכרז סגור 10/24 ריהוט מעבדות הוראה לנוער (בנין 202 קומה 1) באוניברסיטת בר אילן.

22.5.2024, הכרזה על פינלאב בע"מ כזוכה במכרז הסגור 6/24 ריהוט למעבדות גיאוגרפיה באוניברסיטת בר אילן.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 16/04/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת הפטור: 16.4.2024 

שם נותן השירותים:

קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ

מהות ההתקשרות:

שירותי אבטחת הקמפוס והשמירה בו

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה ועדת הפטור בפרטיכל דיוני ועדת המכרזים העליונה מחודש מרץ 2023, וכן במסמכים הנלווים שהונחו לפניה (פניית יו"ר ועדת מכרזים, ופניית רמ"ד בטחון, בטיחות ואיה"ס) ובהסברים משלימים,

בשים לב לחשיבות ונחיצות רציפות שירותי אבטחת הקמפוס והשמירה בו, ומטעמי יעילות תפעולית והיות הבקשה לתקופה קצובה עד להשלמת ההליך המכרזי והכרזה על זוכה – מאשרת ועדת הפטור בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) התקשרות המשך עם חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ כדלקמן: עד ליום 31.8.2024 ובמסגרת סכום (כפוף להסדרת תקציב מתאים) של עד 3,250,000 ₪ כולל מע"מ.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 16/04/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת הפטור: 16.4.2024 

שם נותן השירותים:

שיא סקיור קונסלטינג בע"מ

מהות ההתקשרות:

המשך שירותי אבטחת מידע מנוהל בענן, SOC, 24/7.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בפרטיכל דיוני ועדת המכרזים מחודש מרץ 2023, וכן במסמכים הנלווים שהונחו לפניה (פניית יו"ר ועדת מכרזים, ופניית סמנכ"ל תקשוב) ובהסברים משלימים לגבי הצורך באישור ועדת הפטור, ועדת הפטור רשמה בפניה כי מדובר בהתקשרות המשך לתקופה קצרה וקצובה ובסכום נמוך, לשם מתן שהות מספקת להשלמת בדיקת ההצעות במכרז שנערך לקבלת מענה אבטחת מידע מנוהל בענין. בנסיבות העניין ומטעמי יעילות תפעולית, רציפות השירות החיוני לאבטחת מידע לאוניברסיטה ושביעות רצון מטיב השירות שניתן על ידי החברה – מאשרת ועדת הפטור לפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3), את התקשרות ההמשך עם חב' שיא סקיור קונסלטינג בע"מ להמשך קבלת שירותי אבטחת מידע מנוהל בענן, SOC, 24/7, עד ליום 1.7.2024 ובהיקף כספי של עד 30 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום כיסוי תקציבי קיים).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/04/2024

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.4.2024

שם הספק: 

חב' וורקר בע"מ  

נושא התקשרות ההמשך:

אספקת ביגוד עבודה לעובדים הזכאים לכך 

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150,000 ש"ח כולל מע"מ) 

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חב' וורקר בע"מ לאספקת ביגוד עבודה לעובדים הזכאים לכך, מטעמי יעילות, אחידות, מענה לביקוש הארעי המוגבר וסבירות העלויות. 

2. היקף ההתקשרות: עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150,000 ש"ח כולל מע"מ).