הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
2 27/03/2011
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם ספק יחיד להקמת חדר חשמל טרומי באתר הקמה לפקולטה לרפואה שלא אוניברסיטת בר-אילן בצפת – חברת ביתנית. קביעת החברה כספק יחיד מבוססת על מכתב שהתקבל מחברת החשמל.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לועדת מכרזים לכתובת michrazim.log@mail.biu.ac.il עד לתאריך 7 באפריל, 2011.

הנ"ל לפי סעיף 4 לתקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) – התש"ע-2010.

1/2011 26/01/2011

ועדת מכרזים אישרה התקשרות עם חברת גרפיטי לאספקת ציוד משרדי. לפי סעיף 3 (23) בתקנות חובות מכרזים (מוסדות להשכלה גבוהה) 2010- רשאית האוניברסיטה להתקשר עם מי שזכה במכרז מרכזי. לפי הודעה שקיבלה האוניברסיטה ממינהל הרכש, האוניברסיטה שויכה לחברת גרפיטי במכרז לציוד משרדי.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27)

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

12.2.2019 (אישור ועדת הפטור: 10.4.2019)

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

הזמנות הספריה המרכזית לצרכי גישה למאגרי מידע, כתבי עת ועיתונות.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-5.5 מש"ח כולל מע"מ לשנה, עד יום 1.2.2024.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך הזמנות של הספריה המרכזית לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. היקף ההתקשרות הפטורה המאושרת, בכפוף לאישור ועדת הפטור, כ-5.5 מש"ח כולל מע"מ לשנה, עד יום 1.2.2024 (בכפוף לקיום תקציב שנתי מתאים).

בשל סכומו כפוף סיווג הפטור גם לאישור ועדת הפטור.

---

ועדת הפטור נתנה אישורה ביום 10.4.2019

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3)

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 3.10.2019 - ועדת הפטור: 28.10.2019

שם נותן השירותים:

חברת IPI אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ

מהות ההתקשרות:

התקשרות המשך בהסכם לאבזור, הכשרה, ניהול והפעלת חניונים על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים בשטחי האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:  

בהתאם לסמכותה לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע 2010, ועדת הפטור מאשרת התקשרות המשך עם חברת IPI אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ, (הארכתה והרחבתה) בהתאם לנימוקי הבקשה, לשלוש שנים נוספות, עד ליום 14.7.2022.