הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 17/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 4.1.2022 - ועדת הפטור: 17.1.2022 

שם נותן השירותים:

תקשוב מהבית בע"מ

מהות ההתקשרות:

שירותי השגחה אנושית מרחוק לתקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"ב

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בהחלטות מיום 31.1.2021, ומיום- 21.10.21, בפרטיכל ועדת המכרזים העליונה מיום 4.1.2022, ובמזכר ראש מינהל הסטודנטים, וכן קיבלה הסבר משלים אודות הצורך בשירותי החברה, והנסיבות שהביאו להמשך נחיצות שירותיה באופן מיידי עבור בחינות סמסטר א' תשפ"ב;

ועדת הפטור מוצאת כי מתקיימים טעמים מניחי דעת – לרבות הדחיפות  בעקבות התפרצות הגל החמישי של הקורונה המאלץ את האוניברסיטה לחזור למתכונת של בחינות מקוונות ברוב הקורסים המתקיימים בסמסטר א', מועד א' תשפ"ב, ולאור העובדה שפיתוח הרכיב של המצלמה השנייה שהיה מצמצם את הצורך בהשגחה אנושית טרם הושלם, ותודות לניסיונות הקודמים המוצלחים בהסתייעות בשירותי החברה;

ועדת הפטור מאשרת הרחבה משלימה בסך 700,000 ₪ כולל מע"מ (בכפוף להסדרת כיסוי תקציבי) של ההתקשרות עם חברת תקשוב מהבית בע"מ לשירותי השגחה אנושית מרחוק לתקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"ב 16/1/22 – 3/4/22

אישור זה ניתן בהתאם לסמכות ועדת הפטור בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 18/01/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

18.1.2022

שם הספק:

גולדפיש שיווק בע"מ 

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור בחו"ל של מתעניינים בלימודים באקדמיה בישראל, באמצעי תקשורת דיגיטליים, על תכניות הלימוד באנגלית לתארי בוגר ומוסמך באוניברסיטת בר-אילן.

היקף התקשרות:  

עד 31.1.2023, ועד 84,000 ₪ בתוספת מע"מ (לפי המוקדם), בכפוף לקיום תקציב מתאים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת השיווק הדיגיטלי גולדפיש שיווק בע"מ כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך העברת מסר לציבור בחו"ל של מתעניינים בלימודים באקדמיה בישראל, באמצעי תקשורת דיגיטליים, על תכניות הלימוד באנגלית לתארי בוגר ומוסמך באוניברסיטת בר-אילן.

היקף ההתקשרות המאושר:  עד 31.1.2023, ועד 84,000 ₪ בתוספת מע"מ (לפי המוקדם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 18/01/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

18.1.2022

שם הספק:

טוויסטד; עידן 2000; שלומי בן סימון; e-marker אושרי בן סימון; מ.מ בן זכאי סוכנות גדילה בע"מ ויסכה אופנהיים  

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים וכן לסטודנטים, סגל וחוקרים, באמצעות פרסום וקידום תכנים (קמפיינים פרסומיים) של פקולטות, מחלקות ויחידות האוניברסיטה בפלטפורמות תקשורת דיגיטליות.

היקף התקשרות:  

עד ליום 31.12.2022, בסכומים כמפורט בהחלטה (בתוספת מע"מ) הנקובים לצד שמו של כל ספק שירותים, ובכפוף לכיסוי מתאים בתקציבי היחידות הדורשות.

החלטת הועדה:  

לאחר שהושלם החסר, והונחה דעת ועדת המכרזים בנימוקי מערך השיווק ופיתוח עסקי, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם הספקים שלהלן, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): לצורך העברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים וכן לסטודנטים, סגל וחוקרים, באמצעות פרסום וקידום תכנים (קמפיינים פרסומיים) של פקולטות, מחלקות ויחידות האוניברסיטה בפלטפורמות תקשורת דיגיטליות. ואלו הספקים:

טוויסטד, עד סך 600 אש"ח לניהול קמפיינים מחלקתיים בו-זמנית; עידן 2000,  עד סך 100 אש"ח, לקמפיינים למגזר החרדי; שלומי בן סימון, עד סך 100 אש"ח, לקמפיינים של הפקולטה להנדסה ומחלקות בSTEM;  וכן e-marker אושרי בן סימון, עד 200 אש"ח, לקמפיינים של תוכניות מיוחדות (מל"י) ומחלקות בפקולטה למדעי הרוח; מ.מ בן זכאי סוכנות גדילה בע"מ ויסכה אופנהיים, עד 150 אש"ח, לקמפיינים מחלקתיים, בעיקר בפקולטה ליהדות

סיווג ההתקשרות מאושר עד ליום 31.12.2022, בסכומים לדלעיל (בתוספת מע"מ), ובכפוף לכיסוי מתאים בתקציבי היחידות הדורשות. משום שההתקשרות אינה עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ, אישורה אינו טעון אישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 25/01/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

 קומביטס בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה והטמעה של מערכת תוכנה לניהול נסיעות לחו"ל לארגונים גדולים, בשפה העברית

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 5 שנים במצטבר. עד 170,650 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1.  ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם קומביטס בע"מ, כספק יחיד לאספקה והטמעה של מערכת תוכנה לניהול נסיעות לחו"ל לארגונים גדולים, בשפה העברית - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).

2. תקופת התקשרות המקורית בצירוף תקופות הברירה להארכתה שיקבעו בחוזה, לא תעלנה על 5 שנים במצטבר. מסגרת כוללת להקמה ולעלות שוטפת לכל תקופת ההתקשרות: 170,650 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 25/01/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

 תאגיד השידור הישראלי

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור אודות ‘ימים פתוחים’ ותכניות לימודים באוניברסיטה, וכן לשם פרסום מחקרים לידיעת הציבור ואדוות ההשפעה של האוניברסיטה, בפלטפורמות המדיה השונות שמופעלות על ידי תאגיד השידור הישראלי.

היקף התקשרות:  

 עד 1.7.2023, ומסגרת כספית של עד 500,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם תאגיד השידור הישראלי ("כאן" - תאגיד סטטוטורי שלא למטרות רווח) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): העברת מסר לציבור באמצעי תקשורת, לצורך נוכחי של קמפיין 'יום פתוח' בחודש פברואר, וכן לצרכי העברת מסר לציבור בלתי מסויים אודות ‘ימים פתוחים’ עתידיים ותכניות לימודים באוניברסיטה, וכן לשם פרסום מחקרים לידיעת הציבור ואדוות ההשפעה של האוניברסיטה, בפלטפורמות המדיה השונות שמופעלות על ידי תאגיד השידור הישראלי (טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט "כאן", אפליקציות המותאמות לטלוויזיות חכמות, לרכב ולנייד, ובאמצעות הרשתות החברתיות).

היקף ההתקשרות המאושר: עד 1.7.2023, ומסגרת כספית של עד 500,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם).

נמסר כי העלויות מכוסות בתקציב הפרסום של מערך השיווק ופיתוח עסקי.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 25/01/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

מזרחי העולמי וOU-JLIC (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה)

נושא ההתקשרות:

 יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

היקף/תקופת ההתקשרות:

 3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (נמסר שמכוסה תקציבית).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם מזרחי העולמי וOU-JLIC (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה) - ארגונים ללא מטרות רווח שחברו יחד למטרה משותפת, לצורך יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

2. היקף/תקופת ההתקשרות: 3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (נמסר שמכוסה תקציבית).

3. ארגון מבין אלו שנחשב לתושב ישראל, ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.ארגון שאינו תושב ישראל – ימציא את המסמכים ואישורים כפי שיידרשו על ידי האוניברסיטה (לפי הנחיית רו"ח ג. פלוס).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 25/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק: 

 הדס שור (עוסקת)

נושא התקשרות ההמשך:

 שירותי מיון פסיכולוגי במסגרת תהליך המיונים האישיותיים לתוכניות הפקולטה לרפואה.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם הדס שור (עוסקת), לצורך המשך שירותי מיון פסיכולוגי במסגרת תהליך המיונים האישיותיים לתוכניות הפקולטה לרפואה.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, ניסיון רב ומיומנות גבוהה, הכרות מעמיקה עם חזון ויעדי הפקולטה לרפואה, ומטעמי רציפות השירות.
החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 02/02/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

2.2.2022

שם הספק:   

פז חברה לנפט בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת סולר

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה שאושרה על ידי החשכ"ל - עד ליום 31.12.2022.

החלטת הועדה:

בכפוף להסכמת הספק, ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם פז חברה לנפט בע"מ לאספקת סולר לחימום לקמפוס האוניברסיטה, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3(23): התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי בתנאים זהים או מטיבים, וזאת למשך תקופת ההתקשרות שאושרה על ידי החשכ"ל – היינו עד ליום 31.12.2022. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת הביניים שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור. הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 08/02/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

8.2.2022

שם הספק:

רו"ח דני שוורץ 

נושא ההתקשרות:

ביצוע תחשיבים דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 3 חודשים, היקף כספי: כ-120 אש"ח בתוספת מע"מ (תשלום לפי ניצול בפועל, מכוסה תקציבית).

 

מצ"ב חוות דעת סמנכ"ל משאבי אנוש.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 21.2.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 15/02/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

15.2.2022

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי תוכן בפרויקט תקשורת המדע (באמצעות אתר אינטרנט ייעודי שיוקם במשאבים פנימיים) בתחום רפואה מותאמת אישית, בהתאם לחזונו של התורם סיר דנגור.

היקף התקשרות:  

עד 15.2.2025 ובהיקף כספי שלא יעלה על 240,000 ₪ בתוספת מע"מ (חבילת תוכן ראשונית - הוצאה חד פעמית) ועלות שנתית לשירותי תוכן שונים ועדכונם וקידום המסרים של 100,240 ₪ בתוספת מע"מ לשנה.

החלטת הועדה:  

על סמך הסברי לשכת סגנית הנשיא למחקר ואגף השיווק ופיתוח עסקי, ועדת המכרזים מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29) את ההתקשרות עם המתכנה לתוכן עברי בע"מ, לקבלת שירותיה התוכניים בפרויקט תקשורת המדע (באמצעות אתר אינטרנט ייעודי שיוקם במשאבים פנימיים) בתחום רפואה מותאמת אישית, בהתאם לחזונו של התורם סיר דנגור, לאחר בדיקה והשוואה של כמה הצעות הבאות בחשבון ומציאה כי הצעת חב' המתכנה משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות.

ההתקשרות מאושרת לתקופה שסיומה ביום 15.2.2025 ובהיקף כספי שלא יעלה על 240,000 ₪ בתוספת מע"מ (חבילת תוכן ראשונית - הוצאה חד פעמית) ועלות שנתית לשירותי תוכן שונים ועדכונם וקידום המסרים של 100,240 ₪ בתוספת מע"מ לשנה. נמסר כי ישנו כיסוי תקציבי מתאים.