הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 19/09/2023

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.9.2023

שם הספק:

אינסופקו טכנולוגיות בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה, תחזוקה, תיקונים, תמיכה, טיפול ושדרוגים במערכת פניקס למנדפים מתוצרת פניקס קונטרול, ארה"ב

היקף/תקופת ההתקשרות:

ארבע שנים, עד 30.9.2027 בהיקף מצטבר לתקופה של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל).

סכום הפטור, לו יאושר, אינו טעון אישור ועדת הפטור. 

מצורפת בזה חוות דעת רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית ומכתב מלווה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 9.10.2023 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 19/09/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

19.9.2023

שם הצד לשיתוף הפעולה:  

המרכז הרפואי שיבא-תה"ש

מהות ההתקשרות:  

 שיתופי פעולה מדעיים (מחקר, פיתוח והוראה) במסגרת פעילות הצדדים בעמק הביוטק.

תקופת והיקף ההתקשרות:

כמפורט בסיפא ההחלטה.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות עם המרכז הרפואי שיבא-תה"ש (מוסד רפואי בבעלות מדינת ישראל שאינו פועל למטרות רווח), על היבטיו השונים, הוא שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח ו/או ההוראה, שעולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה. 

לאור זאת, הוועדה מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) את התקשרות האוניברסיטה עם המרכז הרפואי שיבא-תה"ש (או מי ממוסדותיו, כגון קרן מחקרים, שאינם פועלים למטרות רווח) וזאת לצורך שיתוף פעולה במחקר מדעי, בפיתוח מדעי ובהוראה מדעית, במסגרת פעילותם בעמק הביוטק שמוקם והנגזר ממנו (בין שהיבטי שיתוף הפעולה מבוצעים בקומפלקס עמק הביוטק, ובין בקמפוס המרכז הרפואי שיבא-תה"ש ובין בקמפוס אוניברסיטת בר אילן). 

היקף ההתקשרות: 24 שנים ו-11 חודשים, ולא יאוחר מיום 1.9.2047. סיווג שיתוף הפעולה כעת אינו כרוכה בתשלום כספי כלשהו בין הצדדים ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור. מובהר, כי עלויות רכש שונות בגין צרכי המחקרים המשותפים - יוסדרו לפי נהלי האוניברסיטה (כגון בוועדת תשומות מחקר והשכלה גבוהה), ותחת כיסוי תקציבי.  

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 10/09/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

10.9.2023   

שם הספק:

בייקוניקס אינטרנשיונל בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקת מערכת תכנון וניהול תקציב TM1 פרי פיתוח החברה על תשתית IBM Planning Analytcs, לרבות תחזוקתה של המערכת, פיתוחה והתאמות בה (קוסטומיזציה).

היקף/תקופת ההתקשרות:

 עד ליום 30.9.2026. שווי ההתקשרות המבוקש: עד 262 אש"ח כולל מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם בייקוניקס אינטרנשיונל בע"מ כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18), לצורך אספקת מערכת תכנון וניהול תקציב TM1 פרי פיתוח החברה על תשתית IBM Planning Analytcs, לרבות תחזוקתה של המערכת, פיתוחה והתאמות (קוסטומיזציה) עבור אוניברסיטת בר אילן. 

2. מסגרת התקשרות: עד ליום 30.9.2026. שווי ההתקשרות המבוקש: עד 262 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לקיום תקציב בפועל). היקף התקשרות שאינו טעון אישור ועדת הפטור.

3. בייקוניקס תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 22/08/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

22.8.2023

שם הספק:   

סטודיו לוקה - עיצוב גרפי במרחב בע"מ

נושא ההתקשרות:

הכנת ספר מותג אמנותי, עם תפריט עיצובים ושילובים שונים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 150 אש"ח בתוספת מע"מ, לתקופה בת 12 חודשים - לפי המוקדם.

החלטה:

ועדת המכרזים מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(8) את ההתקשרות עם סטודיו לוקה - עיצוב גרפי במרחב בע"מ, לצורך הכנת ספר מותג אמנותי, עם תפריט עיצובים ושילובים שונים, שישמש בבוא העת לצורך עיצוב קירות וחללים שונים באוניברסיטה. ועדת המכרזים סבורה כי הרעיון הכללי של ביטוי הווי אוניברסיטת בר אילן - הרוח האקדמית פורצת דרך, החזון להשפעה על המחר כבר היום וכו', בספר מותג שיוכן ויכלול תפריט אמנותי של רכיבים והנחיות שאפשר לשלבם לכדי עיצוב כאמור עונה על דרישת הסעיף בהיבטי אמנות והווי. שווי ההתקשרות הפטורה: עד 150 אש"ח בתוספת מע"מ, לתקופה בת 12 חודשים - לפי המוקדם.  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 15/08/2023

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.8.2023 (אישור מנכ"ל: 16.8.2023).

שם הספק:

אריה דסל תעשיות בע"מ ואחים וקסמן תעשיות בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

אספקת כסאות.

היקף ההרחבה:  

שנה, עד ליום 1.12.2024.  רכש משני הספקים גם יחד: עד סך 900 אש"ח בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם כ"א מהחברות: אריה דסל תעשיות בע"מ ואחים וקסמן תעשיות בע"מ, בהסכם לאספקת כסאות שנכרת בעקבות מכרז. זאת, לתקופה בת שנה עד ליום 1.12.2024. במהלך התקופה הקרובה תיבחן רמ"ד רכש כללי את מגמת שוק הכסאות ובהתאם לכך תניח עמדתה המקצועית בפני ועדת המכרזים - עד ליום 30.3.2024. ההיקף הכספי המאושר לרכש משני הספקים גם יחד, הוא עד סך 900 אש"ח בתוספת מע"מ. הארכת ההתקשרות תעשה בתנאים זהים, למעט עדכון מחיר ‘כסא מזכירה’ מדגם מטריקס למחיר פריט כמדווח - באופן שישווה את מחירו בין הספקים. הרכש יבוצע רק בכפוף לקיום תקציב מחלקתי מתאים לכיסויו. האישור נסמך על טעמי טיב השירות, שביעות רצון גבוהה של האוניברסיטה משתי החברות, יעילות וחסכון ביחס למחירי השוק (סבירות מחירים).  

לאור שווי ההתקשרות, לא טעון סיווג פטור זה את אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/08/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 19.7.2023; ועדת הפטור: 6.8.2023 

שם נותן השירותים:

ישי רכטמן (עוסק)

מהות ההתקשרות:

המשך התקשרות להפעלת מסעדת 'רוזמרין' לתקופה נוספת.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה במזכר רמ"ד תקשורת וברי רשות, ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 19.7.2023, ולאחר ששקלה בדבר – ועדת הפטור סבורה כי יש בטעמי רציפות השירות במסעדת 'רוזמרין', וברצון למצות את בחינת אפשרויות ההתקשרות שעומדות בפני האוניברסיטה והשלמת המשא ומתן עם הזכיין הקיים – ישי רכטמן – כדי לתמוך בבקשה להארכת ההתקשרות עמו להפעלת מסעדת רוזמרין לתקופה קצובה נוספת. על כן ועדת הפטור מאשרת, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3), המשך התקשרות עם ישי רכטמן להפעלת מסעדת 'רוזמרין' עד ליום 31.3.2024.

האישור מותנה בכך שלפני תום תקופת ההתקשרות המוארכת תמסר מבעוד מועד הודעה לוועדת הפטור אם בדעת ההנהלה לצאת במכרז לתפעול המסעדה. היה ותמסר הודעה על החלטה כזאת, ניתן אישור הוועדה להארכת ההתקשרות עד ליום 31.5.2024 כדי לאפשר השלמת הליך המכרז. אם לא תתקבל החלטת הנהלה על יציאה למכרז חדש אלא להארכת ההתקשרות עם מר רכטמן לתקופה נוספת, יש להשלים הליך הדיון הנדרש לפני 31.3.2024  על מנת שאם לא תאושר הארכת ההתקשרות על ידי הוועדה המתאימה, יפורסם המכרז באופן שהשלמת הליך המכרז תסתיים לפני 31.5.2024.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/08/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 25.7.2023; ועדת הפטור: 6.8.2023 

שם נותן השירותים:

הזכיין קרנף

מהות ההתקשרות:

המשך התקשרות להפעלת מסעדה ברחבת בניין ננוטכנולוגיה.

החלטת ועדת הפטור:

ועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 25.7.2023 ובמזכרו של רמ"ד תקשורת וברי רשות המציגה את הקושי העסקי שמוצב בפני הזכיין והצעת ההסדר לשנים אחדות קדימה. ועדת הפטור רשמה בפניה גם את העמדות השונות שהובעו על ידי חברי ועדת המכרזים. לאחר ששקלה בדבר – מחליטה ועדת הפטור לאשר המשך התקשרות בפטור ממכרז (לפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3)) עם הזכיין קרנף וזאת לתקופה בת 4.5 שנים, במתכונת התגמולים הקיימת כיום ובתנאים זהים לנהוג היום בין הזכיין והאוניברסיטה. לקראת תום תקופה זו תערך האוניברסיטה למכרז פומבי להפעלת המקום.

ועדת הפטור מנחה את סמנכ"ל תפעול ורמ"ד ברי רשות לבחון בשום שכל את מתווה הפעלת המסעדות בקמפוס, כולל ריכוז ההפעלה של כל הקפיטריות ע"י גורם אחד, מתוך הבנה כי התנאים העסקיים שהתקיימו בעבר – ובגינם גם נקבע מתווה הפעלה מבוזר (מסעדות שונות, זכיינים שונים) – אינם מתקיימים עוד. שינוי העתים והתנאים מחייב גם שינוי תפיסה. על מנת לא להחיש את הנהלת האוניברסיטה, ובעיקר את מערך התפעול, בשקילת הדברים ולאפשר בחינה בכובד ראש של מתווה ההפעלה של מקומות ההסעדה בקמפוס – אושרה תקופת התקשרות ההמשך כאמור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 06/08/2023

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 11.7.2023; ועדת הפטור: 6.8.2023 

שם נותן השירותים:

גב' מירי ליפשיץ (שם עסק 'הלום)

מהות ההתקשרות:

המשך התקשרות להפעלת מכלול שירותים לקידום סטודנטים חרדים באוניברסיטת בר אילן, בהלימה לדרישות המל"ג, בדגש על הקמה וניהול קהילות חברתיות וקידום תחומי אקדמיה ותעסוקה לסטודנטים החרדים באוניברסיטה.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה במזכרה של ראש אגף מינהל ודיקן הסטודנטים שהונח בפני ועדת המכרזים בדיונה ביום 11.7.2023, ובפרטיכל אותו דיון, לרבות בהמלצת ועדת המכרזים – מאשרת ועדת הפטור כדלקמן:

ועדת הפטור מפעילה את סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) ומאשרת המשך התקשרות של האוניברסיטה עם גב' מירי ליפשיץ (שם עסק 'הלום) להפעלת מכלול שירותים לקידום סטודנטים חרדים באוניברסיטת בר אילן, בהלימה לדרישות המל"ג, בדגש על הקמה וניהול קהילות חברתיות וקידום תחומי אקדמיה ותעסוקה לסטודנטים החרדים באוניברסיטה. ההתקשרות מאושרת לתקופה נוספת בת שנה, עם אופציה להארכת ההתקשרות לשנה נוספת, ועד לסכום כולל של 120 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ (וסה"כ עד 240,000 ₪ לכל תקופת ההתקשרות בתוספת מע"מ).

בהלימה להצעת ועדת המכרזים, ועדת הפטור מורה כי לקראת סיומה של התקופה (לרבות אופציה, ככל שמומשה), על ראשת אגף מינהל ודיקן הסטודנטים לסקור את יכולות האוניברסיטה לקיים פעילות זו בעצמה, ומידת הצורך בהמשך ההתקשרות, אם בכלל, ולהניח מזכר זה בפני ועדת המכרזים לשם דיון בו.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(20) 03/08/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(20) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות בעסקה עם תושב מדינת חוץ או התקשרות בעסקה שביצועה נעשה במדינת חוץ (ספק חוץ), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

3.8.2023  

שם הספק

SIMBIA AG, ZURICH

נושא ההתקשרות:   

שירותי גיוס משאבים באירופה, שיבוצעו מתוך אותו אזור.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת, תגמול חודשי ע"ס 7,000 פרנק שוויצרי.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(20), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר בישראל המסוגל ליתן את השירותים המדוברים ולבצע את ההתקשרות הנחוצה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' SIMBIA AG, ZURICH, כספק חוץ לשירותי גיוס משאבים באירופה, שיבוצעו מתוך אותו אזור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(20).
  2. מסגרת התקשרות: שנה עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת, תגמול חודשי ע"ס 7,000 פרנק שוויצרי (בכפוף לסכום התקציב בפועל). לאור סכום הפטור, הסיווג אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.
  3. נותנת השירות תמציא תצהירים ואישורים לפי הנחיית מחלקת תשלומים/חשבונאות בשים לב שהיא חברה זרה, תושבת שוויץ לצרכי מס.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 03/08/2023

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

3.8.2023

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

שירות מערכת סקרי הוראה הידועה בשם נמל"ה, פרי פיתוח של חב' טופ סולושנס בע"מ.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה אקדמית תשפ"ד (עד 30 בספטבר, 2023) עם אופציה להארכה לעוד שתי תקופות בנות שנה כ"א, ככל שההתקשרות של מחב"א תעמוד בתקופה במהלך תקופת אופציה זו. היקף כספי: כ-126 אש"ח לשנה. 

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם חב' טופ סולושנס בע"מ לצורך רכישה מרוכזת של שירות מערכת סקרי הוראה הידועה בשם נמל"ה, עבור האוניברסיטאות החברות – בהתקשרויות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.  מערכת שנמצאת כבר בשימוש אוניברסיטת בר אילן מזה תקופה לפי התקשרות קודמת ישירה של האונברסיטה עם החברה, וכעת באמצעות מחב"א.

אי לכך, ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא לשנה אקדמית תשפ"ד (עד 30 בספטבר, 2023) עם אופציה להארכה לעוד שתי תקופות בנות שנה כ"א, ככל שההתקשרות של מחב"א תעמוד בתקופה במהלך תקופת אופציה זו. היקף כספי: כ-126 אש"ח לשנה. נמסר שיש תקציב מתאים.

לאור תקופת הפטור המבוקשת, וסכום הפטור המצטבר, לא נחוץ אישור ועדת הפטור.