הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.11.2021

שם הספק:

קרדיט גארד בע"מ

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

מחשבים אי די פי

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

אואזיס

אקסלנדו בע"מ

אלעד מערכות תוכנה בע"מ

דופיניטי בע"מ 

נושא ההתקשרות:

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תשפ"ב-תשפ"ג (30/9/2021-30/9/2022). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ומגבלות תקציב.

 

מצ"ב חוות דעת של סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 23.11.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.11.2021

שם הספק: 

שרון אוריין – ניהול פרוייקטים והפקות בע"מ

רוני כץ פרידמן בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירות הפקה לערב השקת ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ עם כ"א מהחברות הנ"ל, בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם כ"א מחברות ההפקה שרון אוריין – ניהול פרוייקטים והפקות בע"מ ובנוסף חברת ההפקה רוני כץ פרידמן בע"מ, לצורך קבלת שירות הפקה לערב השקת ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל. 
  2. היקף ההתקשרות עם כ"א מהספקים: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, ובסה"כ לא יותר מ-150,000 ₪ כולל מע"מ (התקשרות הבסיס + התקשרות המשך זו), בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מהשירות, אחידות השירות לאור ההיכרות המעמיקה עם מיזם ספירת הסוכרת, ושאיפה לשמירת איכות התוצר המבוקש. 
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 01/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.11.2021 (אישור מנכ"ל: 10.11.2021).

שם הספק :

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו)

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ליסינג תפעולי (רכב)

היקף ההרחבה:  

147,800 ש"ח בתוספת מע"מ

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך עם פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו), בהסכם לשירותי ליסינג תפעולי (רכב), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא לרכישה של רכב קיה קרניבל המשמש כיום את האוניברסיטה, מבעלות החברה, בסך 147,800 ש"ח בתוספת מע"מ, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי התאמה מלאה לצרכי האוניברסיטה, עלות כספית, יעילות שימוש וכדאיות כלכלית. 

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 01/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.11.2021

שם הספק: 

שחאדה שירותים רפואיים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירותים מקצועיים רפואיים וניהוליים לספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם שחאדה שירותים רפואיים בע"מ עבור שירותיו המקצועיים (רפואיים וניהוליים) לספירת הסוכרת בגליל במטרה להתמודד עם אתגר מחלת הסוכרת בכלל היבטיה בגליל: טיפול קליני, חינוך קהילתי ומחקר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ (דווח שקיים תקציב מתאים).

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות, דחיפות ולשם שמירה על רציפות השירותים הניתנים על ידי פרופ' שחאדה לשביעות רצון מלא של הפקולטה לרפואה, החשובים לקידום פעילות ספירת הסוכרת, כאשר במקביל תתבקש ועדת הפטור לאשר את סיווג ההתקשרות בהיקפה המצרפי (מעבר למה שיאושר בועדת המכרזים) לפי תקנה 3(4)(ב)(3), וזאת מטעמי יעילות ומקסום התועלת לפעילות ה"ספירה". תועבר פנייה מתאימה לועדת הפטור. 

3. החברה תידרש להמציא אישורים על ניהול פנקסים כדין ועל ניכוי מס, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 26/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.10.2021

שם הספק: 

מורן הפקות בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

כיסוי התחייבות בשל ביקוש ער וגבוה מהצפוי והרגיל לכנס השנתי האקדמי של הפקולטה להנדסה

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חברת מורן הפקות בע"מ לצורך כיסוי התחייבות בשל ביקוש ער וגבוה מהצפוי והרגיל לכנס השנתי האקדמי של הפקולטה להנדסה. 

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, ובסה"כ לא יותר מ-150,000 ₪ כולל מע"מ (התקשרות הבסיס + התקשרות המשך זו), בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.  

3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי חסכון ויעילות לאור הערכות החברה להמשך מתן השירות ברציפות והיכרותה את צרכי האוניברסיטה, שביעות רצון מטיב השירות, ובשים לב כי הספק מטפל בכנס הספציפי הזה וכי הגדלת ההתקשרות נחוצה רק בשל ביקוש ער ורב מהצפוי לרישום לכנס.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 26/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.10.2021

שם הספק:

ד"ר יהונתן שלר (עוסק)

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול טכנולוגי של פרוייקט השו"ת (מאגר היהדות הממוחשב) על רקע מיזם פיתוחו המקוון. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים, במסגרת תמורה כוללת לשנה של עד 253 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

 

מצ"ב חוות דעתם המשותפת של המשנה לנשיא האוניברסיטה ומנהל פרוייקט השו"ת באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 11.11.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 26/10/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.10.2021 (אישור מנכ"ל: 2.11.2021).

שם הספק :

נקסטקום אנרג'י בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהחברה הקימה באוניברסיטה.

היקף ההרחבה:  

5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים.

החלטת הועדה:  

לאחר שקיבלה הסברים ונימוקי חברת TDI שליוותה את המכרז כיועצת האוניברסיטה, ועמדת סמנכ"ל תפעול – ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור המנכ"ל:

1. סיווג התקשרות המשך עם נקסטקום אנרג'י בע"מ לצורך תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהוקמו באוניברסיטה, כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2).

2. אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי שירות מקצועי, הצורך בתחזוקה מעבר לשנת האחריות, ואחידות וכוללניות האחריות והתחזוקה תחת ‘קורת גג אחת’ כחלק מיעילות תפעולית בייצור חשמל סולארי, כמו גם סבירות התמורה לתחזוקה שנתית בה מדובר.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

4. עוד מציינת ועדת המכרזים כי המקרה הולם גם לסמכותה להורות על שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז לפי תקנה 14(א)(11).  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 21/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 24.8.2021 - ועדת הפטור: 21.10.2021 

שם נותן השירותים:

אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ (IPI)

מהות ההתקשרות:

הרחבת ההתקשרות לצורך השלמת הכשרת חניון יהודית החדש והפעלתו, ע"י אי פי איי.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בהחלטה מיום 13.6.2021, בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 24.8.2021, ובהסבר מחלקת הבינוי שהופיע בו – וכן קיבלה הסבר משלים אודות הצורך בעבודות וטיבן שלא היה צפוי מראש: ועדת הפטור מוצאת כי מתקיימים טעמים מיוחדים, לרבות רציפות העבודה ויעילות ביצועה,  התומכים בהרחבה משלימה בסך 129,305 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת כיסוי תקציבי) של ההתקשרות עם אי פי איי תנועה וחניה ישראל בע"מ, בהסכם לאבזור, הכשרה, ניהול והפעלת חניונים ע"י אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים בשטחי האוניברסיטה -- וזאת לצורך השלמת הכשרת חניון יהודית החדש והפעלתו ע"י אי פי איי. 

אישור זה ניתן בהתאם לסמכות ועדת הפטור בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 21/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 17.8.2021 - ועדת הפטור: 21.10.2021 

שם נותן השירותים:

תקשוב מהבית בע"מ

מהות ההתקשרות:

הרחבה משלימה של ההתקשרות עם חברת תקשוב מהבית בע"מ לשירותי השגחה אנושית מרחוק גם בחלק מסמסטר ב' תשפ"א (בפקולטה למדעי החיים)

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בהחלטה מיום 31.1.2021, בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 17.8.2021, ובמזכר ראש מינהל הסטודנטים – וכן קיבלה הסבר משלים אודות הצורך בשירותי החברה, והנסיבות שהביאו להמשך נחיצות שירותיה באופן מידתי וממוקד עבור בחינות סמסטר ב' בפקולטה למדעי החיים: ועדת הפטור מוצאת כי מתקיימים טעמים מניחי דעת – לרבות הדחיפות, הניסיון הקודם המוצלח בהסתייעות בשירותי החברה, התאמתם שירותיה לצרכי האוניברסיטה ואילוצי תקופת הקורונה, מידתיות ומיקוד ההסתייעות לפקולטה יחידה – התומכים בהרחבה משלימה בסך 130,000 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת כיסוי תקציבי) של ההתקשרות עם חברת תקשוב מהבית בע"מ לשירותי השגחה אנושית מרחוק גם בחלק מסמסטר ב' (בפקולטה למדעי החיים). 

אישור זה ניתן בהתאם לסמכות ועדת הפטור בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/10/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

19.10.2021

שם הספק:

חברת דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ 

נושא ההתקשרות:

המשך מתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום תחבורה בפרוייקט הקו הסגול של הרכבת הקלה (פרוייקטים בביצוע הטעונים השלמה תוך העדר ניגוד עניינים מול נת"ע)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 150,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חברת דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ, להמשך מתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום תחבורה בפרוייקט הקו הסגול של הרכבת הקלה (פרוייקטים בביצוע הטעונים השלמה תוך העדר ניגוד עניינים מול נת"ע) - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).

2. היקף התקשרות: עד 150,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.