הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 07/12/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

7.12.2021

שם הספק:

רהיטי צרעה - גלובל ישראל, טקניון צרעה מגנלי בע"מ; או גלובל צרעה פתרונות פנים בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה, התקנה ושירות לעמדות רחף (כיסא מחובר לשולחן כולל שקע חשמל)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 800,000 ₪ כולל מע"מ, ולתקופת התקשרות של שנתיים (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

 1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם רהיטי צרעה - גלובל ישראל, טקניון צרעה מגנלי בע"מ; או גלובל צרעה פתרונות פנים בע"מ - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18), לצורך אספקה, התקנה ושירות לעמדות רחף (כיסא מחובר לשולחן כולל שקע חשמל).
 2. היקף התקשרות: עד 800,000 ₪ כולל מע"מ, ולתקופת התקשרות של שנתיים (בכפוף לתקציב בפועל).
 3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 07/12/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

7.12.2021

שם הספק, תחום השירות ותקופת ההתקשרות המבוקשת:

TRUSCONT (אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות, עד ליום עד ליום 31.12.2023).

האנציקלופדיה התלמודית (שילוב תכניה בפרוייקט השו"ת, עד ליום 31.12.2024).

TES חברה זרה (מפיצת התקני פרוייקט השו"ת בארה"ב, עד ליום 31.12.2022).  

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

 1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם TRUSCONT (אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות, עד ליום עד ליום 31.12.2023), האנציקלופדיה התלמודית (שילוב תכניה בפרוייקט השו"ת, עד ליום 31.12.2024), TES חברה זרה (מפיצת התקני פרוייקט השו"ת בארה"ב, עד ליום 31.12.2022) - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).
 2. היקף התקשרות: כמפורט לצד כל נותן שירותים (בכפוף לתקציב בפועל). סך ההתקשרות עם כ"א מהנ"ל אינו צפוי לעלות על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולפיכך אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. 
 3. כל עוסק ישראלי מהנ"ל ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 30/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

30.11.2021

שם הספק:

קרדיט גארד בע"מ (החלטה מיום 15.2.2022: החברה מוזגה לתוך הייפ פתרונות תשלום בע"מ והזמנות עתידיות יצאו לחברה זו).

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

מחשבים אי די פי

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

אואזיס

אקסלנדו בע"מ

אלעד מערכות תוכנה בע"מ

דופיניטי בע"מ 

נושא ההתקשרות:

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תשפ"ב-תשפ"ג (30/9/2021-30/9/2023). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ומגבלות תקציב.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

 1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם הספקים להלן, לפי הטבלה המצורפת, בתחום השירות הסמוך לשמם - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): קרדיט גארד בע"מ; מוביטי בע"מ; אורקל ישראל בע"מ; קומסיין בע"מ; ג'יניוס 11 מערכות בע"מ; אופנאפ בע"מ; מ.י.ה מחשבים בע"מ; מחשבים אי די פי; תשתית ייעוץ מדעי בע"מ; מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ; מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ; ווי אנקור בע"מ; אואזיס; אקסלנדו בע"מ; אלעד מערכות תוכנה בע"מ; דופיניטי בע"מ; 
 2. היקף התקשרות: תשפ"ב-תשפ"ג (30/9/2021-30/9/2023). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.
 3. כל אחד מהספקים ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 4. יובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ומגבלות תקציב. בכל מקרה, כל סיווגי הפטור להתקשרות המצויינים בטבלה נמוכים מסך 1,500 אש"ח כולל מע"מ לתקופה ולפיכך אינם כפופים לאישור ועדת הפטור.
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 30/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

30.11.2021

שם הספק:

ד"ר יהונתן שלר (עוסק) 

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול טכנולוגי של פרוייקט השו"ת (מאגר היהדות הממוחשב) על רקע מיזם פיתוחו המקוון. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים, במסגרת תמורה כוללת לשנה של עד 253 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם ד"ר יהונתן שלר, לצורך המשך ניהול טכנולוגי של פרוייקט השו"ת (מאגר היהדות הממוחשב) על רקע מיזם פיתוחו המקוון - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).

2. היקף התקשרות: 3 שנים, במסגרת תמורה כוללת לשנה של עד 253 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

3. העוסק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 30/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

30.11.2021

שם הספק: 

היועץ גרינברג מאיר

נושא התקשרות ההמשך:

כמאי פרוייקט בניין מדעי המחשב ויועץ הפרוייקט לענייני כמויות

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

 1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם מאיר גרינברג, לצורך קבלת שירות כמאות וייעוץ בענייני כמויות בפרוייקט בניין מדעי המחשב. 
 2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, ובסה"כ לא יותר מ-150,000 ₪ כולל מע"מ (התקשרות הבסיס + התקשרות המשך זו), בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
 3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מהשירות, הגדלת היקף המבנה לאור קליטת חוקרים חדשים, אחידות ורציפות השירות ולאור ההיכרות המעמיקה עם הפרוייקט. 
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 23/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

23.11.2021

שם הצד לשתוף הפעולה:  

כ"א מהרשויות המקומיות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם.

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי הסוכרת, מניעתה והטיפול בה, לרבות בהיבטי קידום בריאות רשותי.

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד 31.12.2026. בהיקף כספי שלא יעלה על 1,500,000 ש"ח לכל אחת מהרשויות המקומיות הנזכרות. הכל בכפוף לתקציב שיאושר בפועל.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של האוניברסיטה באמצעות ספרת הסוכרת בגליל בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, עם חמש הרשויות המקומיות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם (הפועלות שלא למטרת רווח), בהיבטי המניעה - בו יפותחו אסטרטגיות חדשות למניעת התחלואה בסוכרת, והטיפול – בו יפותח מודל טיפול אינטגרטיבי אשר ישלב בין מערכות טיפול ובין הקהילה לצורך טיפול כולל ומיטבי במחלת הסוכרת. בשלב מאוחר יותר פעילות ה"ספרה" תורחב לרשויות נוספות בגליל, לרבות  מינוי והעסקה של מקדם בריאות רשותי והנשיאה המשותפת, בחלוקה שתוארה, במימון העסקתו - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי הסוכרת, מניעתה והטיפול בה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת ולאחר שהשתכנעה כאמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם כ"א מהרשויות המקומיות הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למטרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

מסגרת ההתקשרות המאושרת: עד 31.12.2026. בהיקף כספי שלא יעלה על 1,500,000 ש"ח לכל אחת מהרשויות המקומיות הנזכרות. הכל בכפוף לתקציב שיאושר בפועל. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 16/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

16.11.2021

שם הספק:   

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 מהות ההתקשרות:  

מערכות אחסון אחודות לסביבות ה-OPEN לרבות מערכות מסוג STORAGE OBJECT ,עם מוצרי NetApp במכרז חשכ"ל מס' 2014-02 לאספקת מערכות אחסון נתונים עבור כלל משרדי הממשלה

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 31.10.2022 והארכותיו ככל שיהיו עד לתקופה מירבית של שנה אחת נוספת. סכום הפטור קצוב למסגרת של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים (ולכן אינו טעון אישור ועדת הפטור). 

החלטת הועדה:

לאור הנימוקים שהובאו בפניה, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם הראל טכנולוגיות מידע בע"מ – הזוכה בסל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה-OPEN לרבות מערכות מסוג STORAGE OBJECT ,עם מוצרי NetApp במכרז חשכ"ל מס' 2014-02 לאספקת מערכות אחסון נתונים עבור כלל משרדי הממשלה – לצורך רכש מחשוב באוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד. הסיווג קצוב בתקופת ההתקשרות של חשכ"ל: עד 31.10.2022 והארכותיו ככל שיהיו עד לתקופה מירבית של שנה אחת נוספת. סכום הפטור קצוב למסגרת של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים (ולכן אינו טעון אישור ועדת הפטור).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 16/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021

שם הספק:

רהיטי צרעה - גלובל ישראל, טקניון צרעה מגנלי בע"מ; או גלובל צרעה פתרונות פנים בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה, התקנה ושירות לעמדות רחף (כיסא מחובר לשולחן כולל שקע חשמל)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 800,000 ₪ כולל מע"מ, ולתקופת התקשרות של שנתיים (בכפוף לתקציב בפועל).

 

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל תפעול באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.12.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 16/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021

שם הספק, תחום השירות ותקופת ההתקשרות המבוקשת:

TRUSCONT (אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות, עד ליום עד ליום 31.12.2023).

האנציקלופדיה התלמודית (שילוב תכניה בפרוייקט השו"ת, עד ליום 31.12.2024).

TES חברה זרה (מפיצת התקני פרוייקט השו"ת בארה"ב, עד ליום 31.12.2022).  

 

מצ"ב חוות דעת של ראש פרוייקט השו"ת באוניברסיטה: בעניין TES, בעניין האנציקלופדיה התלמודית, ובעניין טראסקונט.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.12.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021 (אישור מנכ"ל: 17.11.2021).

שם הספק :

 סער פרומרקט

הרחבת ההתקשרות:

הפקת אירועי חבר נאמנים 

היקף ההרחבה:  

עד ליום 30.9.2022 (חלקה באמצעות מימוש זכות ברירה וחלקה על דרך אישור התקשרות המשך)

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כפי סמכותה בתקנה 6, את מימוש זכות הברירה האחרונה עם חברת סער פרומרקט בהסכם להפקת אירועי חבר נאמנים, לתקופה של 8 חודשים נוספים, וכן מאשרת להאריך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(2) ובכפוף לאישור מנכ"ל, את תקופת ההתקשרות ב-6 חודשים נוספים, באופן שזו תסתיים ב30.9.2022 כדי לכלול גם את שלב הפקת לקחים ותובנות ממסכת האירועים. היקף כספי בהתאם לתכנית ולפי תקציב שיאושר (אך מוגבל בסמכות ועדת המכרזים שאינה טעונה אישור ועדת פטור).