הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 23/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 9.11.2021 - ועדת הפטור: 23.12.2021 

שם נותן השירותים:

משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן

מהות ההתקשרות:

המשך ייצוג משפטי של האוניברסיטה בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים שיפוטיים נוספים בקשר עם פרוייקט הDBOT-מעונות הסטודנטים, מרכז שירותים נלווים, ומרכז הספורט של האוניברסיטה, ככל שאלו יתממשו והאוניברסיטה תהיה צד להם. 

החלטת ועדת הפטור:

בהמשך להחלטת ועדת הפטור מיום 22.7.2020 וסכום התקשרות ההמשך שנקצב בה, ולאחר עיון בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 9.11.2021 , במזכר סמנכ"ל תפעול בנושא זה ושמיעת השלמות והבהרות בדיון, סבורה ועדת הפטור כי מתקיימים נימוקים מניחי דעת להמשך ההתקשרות בפטור ממכרז, בדגש על יעילות, רציפות השירות, חסכון כספי (לעומת חלופת התקשרות עם גורם משפטי חדש בשלב מתקדם זה), ושביעות רצון גבוהה מהשירות המתקבל.

לפיכך מסווגת ועדת הפטור התקשרות המשך נוספת עם משרד עוה"ד הרצוג, פוקס ונאמן ע"ס 500,000 ₪ בלבד בתוספת מע"מ (שנמסר לוועדת הפטור כי הוא מתוקצב במלואו),  כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לצורך המשך ייצוג משפטי של האוניברסיטה בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים שיפוטיים נוספים בקשר עם פרוייקט ה DBOTמעונות הסטודנטים, מרכז שירותים נלווים, ומרכז הספורט של האוניברסיטה, ככל שאלו יתממשו והאוניברסיטה תהיה צד להם . 

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010. 23/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 1.11.2021 - ועדת הפטור: 23.12.2021 

שם נותן השירותים:

שחאדה שירותים רפואיים בע"מ

מהות ההתקשרות:

שירותיו המקצועיים (רפואיים וניהוליים) של פרופ' שחאדה לספירת הסוכרת בגליל

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 1.11.2021 ובמכתב פנייתו של פרופ' סקורצקי, דיקן הפקולטה לרפואה, והתרשמות מאופיה הבינתחומי של פעילות ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל והצורך הפרופסיונלי הייחודי המתגבש מהנ"ל ובשים לב לתקופת ההתקשרות הקצובה המבוקשת –

ועדת הפטור מסווגת את ההתקשרות עם שחאדה שירותים רפואיים בע"מ, חברה בשליטתו של פרופ' נעים שחאדה, לצורך קבלת שירותיו המקצועיים (רפואיים וניהוליים) של פרופ' שחאדה לספירת הסוכרת בגליל ועל פי עקרונות ההתקשרות כמפורט במסמך מיום 21.12.2021 המצורף להחלטה. כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) בהתאם לעקרונות ההסכם שהוצגו בפנינו ומצורפים להחלטה.

תקופת ההתקשרות: עד 30.9.2022 בהיקף כספי כולל של 300 אש"ח בתוספת מע"מ (כאשר סכום זה כולל גם את המסגרת שאושרה על ידי ועדת המכרזים בישיבה מיום 1.11.2021). הכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.

מעבר למטרה החשובה של אתגר ההתמודדות הרב תחומי עם מחלת הסוכרת בגליל, עליו עמדו כבר ועדת המכרזים ופרופ' סקורצקי, מתרשמת ועדת הפטור כי בשים לב לתקופת ההתקשרות הקצובה (שנה) עד לקליטתו של פרופ' שחאדה כאיש סגל בפקולטה לרפואה, ומשום שפרופ' שחאדה כבר מעניק שירותיו הנ"ל לספרת הסוכרת (תחת חסות פטור סכום והתקשרות המשך שאושרה בסמכות ועדת המכרזים) הרי שמתקיימים טעמי רציפות השירות, יעילות ומקסום התועלת לפעילות הספרה בסיווג פטור זה.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/12/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

28.12.2021

שם הספק:

אורד בע"מ / אורד מערכות בקרה בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה, שירות, תחזוקה ושדרוג מערכות גילוי וכיבוי אש (מתח נמוך מאוד) תוצרת צרברוס ו/או סימנס (אליה מוזגה), בהשתלבות למערכות הקיימות ומותקנות ופועלות בקמפוס מתוצרת זו

היקף/תקופת ההתקשרות:

7 שנים (2022 עד 2029 כולל); סכום שירות ותחזוקה: 614,000 ₪ + מע"מ לשנה; שדרוג –עפ"י מחירון לתוספת ו/או שדרוג למערכות הקיימות שהוצג (תלוי תכולה), בהיקף כספי של כ- 500,000 ₪ + מע"מ לשנה, כאשר להתקנת מערכות בבניה חדשה סכום נוסף – והכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם אורד בע"מ ו/או אורד מערכות בקרה בע"מ - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18), לצורך אספקה, שירות, תחזוקה ושדרוג מערכות גילוי וכיבוי אש (מתח נמוך מאוד) תוצרת צרברוס ו/או סימנס (אליה מוזגה), בהשתלבות למערכות הקיימות ומותקנות ופועלות בקמפוס מתוצרת זו.
  2. היקף התקשרות: 7 שנים (2022 עד 2029 כולל); סכום שירות ותחזוקה: 614,000 ₪ + מע"מ לשנה; שדרוג – עפ"י מחירון לתוספת ו/או שדרוג למערכות הקיימות שהוצג (תלוי תכולה), בהיקף כספי של כ- 500,000 ₪ + מע"מ לשנה, כאשר להתקנת מערכות בבניה חדשה סכום נוסף – והכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.
  3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
וועדת תשמות 28/12/2021 28/12/2021

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 31/12/2021

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 1.2022) 02/01/2022

4.1.2022, מוריה אריכא ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם למתן שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה לשנה נוספת, עד ליום 31.1.2023. הגדלת התמורה ב-10% לאור שביעות רצון גבוהה מטיב השירות, במהלך תקופת ההארכה.

18.1.2022, מרסלו ספריצר [באמצעות חברה זרה  [Opalla Servicos de Apoio Administrativo LTDA: מימוש זכות ברירה היחידה בהסכם גיוס משאבים בברזיל ומדינות האזור באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022 בתנאים זהים.

18.1.2022, חברת קלינור שירותים לישראל בע"מ ועם חברת המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ: מימוש זכות הברירה עם כ"א מחברות אלו בהסכם לשירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג, באופן שההתקשרות עם כ"א מהחברות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 8.5.2023 שיהווה מועד סיום אחיד לשתי ההתקשרויות. 

25.1.2022, מינקובסקי תקשורת בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי יחסי ציבור, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 1.8.2022.

2.2.2022, חילן בע"מ: מימוש זכות הברירה הראשונה, שמשכה 3 שנים, בהסכם לשירות הפעלת התוכנות המותאמות מתוצרת חילן על גבי תשתיות הספק, תוך שימוש מלא במערכת המותאמת למערכות אוניברסיטת בר אילן ואבטחת רציפות פעילות השכר, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 30.4.2025. כמו כן אישור לפי סמכות ועדת המכרזים בתקנה 14(א)(11) להתאמת תכונה מיוחדת הנחוצה במערכת לצרכי האוניברסיטה ומערכותיה, במסגרת עלות של 22,500 ₪ (כולל 2 עמדות) בתוספת מע"מ, וכן תשלום שוטף שנתי שלא יעלה על 56,100 ₪ לשנה.

2.2.2022, חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי אבטחה לאוניברסיטה, לתקופה נוספת בת שנה באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 5.3.2023 וכן אישור עדכון תעריפי שכר משרות האבטחה השונות לפי סמכות ועדת המכרזים לפי תקנה 14(א)(11) לאשר שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז. 

8.3.2022, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ: מימוש זכות הברירה השלישית בהסכם לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים באופן שההתקשרות תוארך לתקופה נוספת, בתנאים זהים, עד ליום 1.4.2023.

24.3.2022, סומן חייקין KPMG: מימוש זכות הברירה, בכפוף לאישור חבר הנאמנים של האוניברסיטה (שצפוי להתכנס רק בחודש מאי-יוני), עם פירמת סומך חייקין KPMG בהסכם לשירותי עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים וייעוץ בתחום המיסים, בתנאים זהים, לתקופה בת שנה נוספת, ממועד כינוסו של חבר הנאמנים בשנה זו. החלטה זו מתמקדת רק בשירותים הניתנים לאוניברסיטת בר אילן (ע"ר), ואין בה כדי להשליך על מינוי רו"ח מבקר לחברת ביראד. [חבר הנאמנים אישר את מינויו מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רו"ח כרואה החשבון של האוניברסיטה לביקורת דו"חות כספיים לשנה האקדמית תשפ"ב - בחודש אייר תשפ"ב, מאי 2022]. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(2) 02/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת המנכ"ל בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.1.2022

שם הספק:

הכובע הלבן בע"מ

היקף ההתקשרות:

ביצוע מיידי, תוך שני ימי עבודה; כ-4 חודשים, עד 250 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).  

מהות ההתקשרות והחלטת המנכ"ל:

מהיכרותי הישירה והמעמיקה את אירוע הסייבר שהופנה לתשתית ומערכות המחשוב של האוניברסיטה, ואת השלכותיו – נחיצותו של מערך הגנה טכנולוגית מתקדמת לאוניברסיטה, שיקנה יכולת התמודדות משופרת לבאות עם איומי הסייבר המתחדשים ואף למנועם מבעוד מועד, היא מעל לכל ספק.  האוניברסיטה עומלת באינטנסיביות לבניית מערך הולם כזה, בסיוע יועצים מהשורה הראשונה בתחום.  

משהובאו בפני מסקנות הביניים, שמתבררות עתה, בפרוייקט חשוב זה, ובשים לב לרשימת התקיפות מיום שישי האחרון וההכרח לסגור את התקשורת לחו"ל בסופ"ש האחרון בשל ההתראות שהתקבלו, ולאחר שהונחה בפני עמדת סמנכ"ל תקשוב ושמעתי גם הבהרותיו בעל פה, והכל תוך שקילה מושכלת של פניות משרד רוה"מ והשב"כ לאחרונה בסוגיות של אבטחת מידע וסייבר  – השתכנעתי שקיים צורך מיידי ודחוף שיש להחל בו באופן מיידי ולא יאוחר מהיום-יומיים הקרובים, בהתקשרות נוספת עם חברת הכובע הלבן בע"מ שמתמחה בניהול אירועי סייבר וייעצה לאוניברסיטה באירוע הסייבר האחרון, לשם קבלה דחופה של שירותי אנליסט סייבר רב-תחומי מטעמה למיקוד מימוש מדיניות ההגנה במערכות האוניברסיטה וקידום הטיפול וההגנה על נכסי האוניברסיטה ביחד עם מערך התקשוב.  

אציין כי ההתקשרות הדחופה הזו נועדה למנוע, בשום שכל ומראש, נזק של ממש שעלול להגרם למערכות האוניברסיטה ולמידע הרב האצור בו, מפאת איום סייבר מתקדם באקלים ההגנה הטכנולוגי, ולתקופה המזערית הנדרשת של 4 חודשים להערכתי, ובשים לב כי האוניברסיטה ממשיכה במאמציה לקלוט עובד לצורך זה, שטרם הניבו פרי. היקף ההתקשרות המוערך: עד 250 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).  

לפיכך, אני מפעיל את סמכותי לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), ומאשר את ההתקשרות במתכונתה התחומה כנ"ל, כפטורה ממכרז.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022

שם הספק: 

יניב צברי (עוסק)

נושא התקשרות ההמשך:

 סידור דשא סינטטי בפארק דהאן.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בתנאי התקשרות כפי שהוצגו בפנייה לועדת המכרזים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם יניב צברי (עוסק), לצורך סידור דשא סינטטי בפארק דהאן.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות (מחיר למ"ר) כמוצג בפנייה אל ועדת המכרזים, בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מהשירות, ביצוע חלקה הקודם של עבודת סידור דשא סיננטי בפארק, ומטעמי אחידות ורציפות השירות ולאור היכרותו עם הפרוייקט ודרישות האוניברסיטה.

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 04/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022

שם הספק:

מזרחי העולמי וOU-JLIC  (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה) - ארגונים ללא מטרות רווח שחברו יחד למטרה משותפת. 

נושא ההתקשרות:

יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (מכוסה תקציבית).

 

מצ"ב חוות דעת ראש מינהל הסטודנטים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 18.1.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 04/01/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022 (אישור מנכ"ל: 11.1.2022).

שם הספק :

מוריה אריכא (באמצעות חב' אריכא ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ)   

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון

היקף ההרחבה:  

מומשה זכות ברירה למשך שנה נוספת באופן שההתקשרות תוארך עד ליום 31.1.2023. עניינה של התקשרות המשך זו היא הארכה לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. התמורה החודשית: 13,063 ש"ח ו-50 אג' כולל מע"מ (בשיעור 17%)

החלטת הועדה:  

בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(2)(ב)(2) התקשרות המשך עם מוריה אריכא בהסכם זה, לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. (סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור). יוסדר תקציב ויוכן נספח לחוזה ההתקשרות להסדרת התנאים דלעיל.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 1/2022) 14/01/2022

11.1.2022, עו"ד וכטל (ארה"ב): סיווג ההתקשרות עם עו"ד וכטל לייצוג האוניברסיטה בתובענה שהוגשה נגדה בארה"ב על ידי הנאמן על נכסי מיידוף, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2) - התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין. תקופת ההתקשרות: עד תום ההליך. לפי סמכותה של ועדת המכרזים בתקנה 2(ט), ובשים לב לכך שבהתקשרות ובשכ"ט משתתפים גם מוסדות נוספים להשכלה גבוהה בישראל, ומטעמי סודיות מסחרית - הודעת אינטרנט זו מתפרסמת בהשמטת סכום ההתקשרות עם עו"ד וכטל. 

11.1.2022, עו"ד גיל רון: תוספת לסיווג ההתקשרות עם משרד רון גיל, קינן ושות' לייצוג האוניברסיטה ובר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ, בתובענה שהוגשה על ידי מר. א. פיקארד ("נאמן מיידוף") כנגד האוניברסיטה, היקף כספי משתנה לפי שעות, עם תקרת שכ"ט, מחודש פברואר 2016: התקשרות הנוספת מאושרת לפי סיווג פטור לפי תקנה 3(18): ספק יחיד בגין ליווי האוניברסיטה מול עו"ד וכטל והתביעה בארה"ב (השלמת שירותיו המשפטיים בייצוג האוניברסיטה בתביעה בישראל), תקופת ההתקשרות: עד לסיום ההליך המשפטי ובסכום הכפוף להסדרת תקציב מתאים שלא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (ולפיכך לא כפוף לאישור ועדת הפטור).