הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 17/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 4.1.2022 - ועדת הפטור: 17.1.2022 

שם נותן השירותים:

תקשוב מהבית בע"מ

מהות ההתקשרות:

שירותי השגחה אנושית מרחוק לתקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"ב

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בהחלטות מיום 31.1.2021, ומיום- 21.10.21, בפרטיכל ועדת המכרזים העליונה מיום 4.1.2022, ובמזכר ראש מינהל הסטודנטים, וכן קיבלה הסבר משלים אודות הצורך בשירותי החברה, והנסיבות שהביאו להמשך נחיצות שירותיה באופן מיידי עבור בחינות סמסטר א' תשפ"ב;

ועדת הפטור מוצאת כי מתקיימים טעמים מניחי דעת – לרבות הדחיפות  בעקבות התפרצות הגל החמישי של הקורונה המאלץ את האוניברסיטה לחזור למתכונת של בחינות מקוונות ברוב הקורסים המתקיימים בסמסטר א', מועד א' תשפ"ב, ולאור העובדה שפיתוח הרכיב של המצלמה השנייה שהיה מצמצם את הצורך בהשגחה אנושית טרם הושלם, ותודות לניסיונות הקודמים המוצלחים בהסתייעות בשירותי החברה;

ועדת הפטור מאשרת הרחבה משלימה בסך 700,000 ₪ כולל מע"מ (בכפוף להסדרת כיסוי תקציבי) של ההתקשרות עם חברת תקשוב מהבית בע"מ לשירותי השגחה אנושית מרחוק לתקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"ב 16/1/22 – 3/4/22

אישור זה ניתן בהתאם לסמכות ועדת הפטור בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 19/05/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 24.3.2022 - ועדת הפטור: 19.5.2022 

שם נותן השירותים:

ב.ב.ק דאיו-טק בע"מ

מהות ההתקשרות:

המשך שירותי תמיכה בתשתית החישובית של המכון למדעי הנתונים ובתלמידי המחקר המשתמשים בה כחלק ממחקריהם

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 24.3.2022 ובפניות ד"ר אורן גליקמן מחודש מרץ 2022, ועופר שרגאי מחודש מאי 2022, שמעה הסברים ממר דוד שוורץ ממחלקת רכש והתקשרויות ומד"ר אורן גליקמן מהמכון למדעי הנתונים, החליטה כדלקמן:

מדובר בבקשת אישור התקשרות המשך עם נותן השירות הנוכחי אשר זכה במכרז פומבי לתקופת המשך ברציפות. מסיום תקופת ההתקשרות האחרונה ועד תחילת הפעלת החוזה בהתאם לתנאי המכרז החדש, נדרש אישור לתקופת ביניים ברציפות בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות שהתקיימה ולתקופה קצרה כאמור.

בשים לב לטעמי יעילות וחסכון שיושגו בשל כך –  ועדת הפטור מאשרת, כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3), התקשרות המשך עם ב.ב.ק דאיו-טק בע"מ להמשך קבלת השירותים בתקופת הביניים, על מנת לאפשר רציפות בתמיכה בתשתית החישובית של המכון למדעי הנתונים ובתלמידי המחקר המשתמשים בה כחלק ממחקריהם, עד להשלמת החתימה וההפעלה של ההסכם עם המציע, בעקבות המכרז הפומבי הנ"ל, בסכום של 50 אש"ח נוספים בתוספת מע"מ ועד 1.6.2022– לפי המוקדם.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 24.5.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

המוביל ז'ק יולזרי רמלה בע"מ

מהות ההתקשרות:

הפעלת מערך היסעים-שאטלים בקמפוס ר"ג של האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 24.5.2022, ובמזכר רמ"ח לוגיסטיקה המתוקן מיום 29.5.2022, ומזכר סמנכ"ל תפעול מיום 1.6.2022 וכן בהצעת חב' המוביל ז'ק יוזלרי ובתנאיה לרבות ההטבה הנוגעת לויתור על ההצמדה והחסכון הכספי הכרוך בכך –

ועדת הפטור רשמה בפניה את נימוקי היעילות, החסכון, רציפות השירות וחשיבותו לסטודנטים באוניברסיטה, הרחבת מערך כלי התחבורה שישמשו בפועל במתן השירות בקמפוס האוניברסיטה והתחדשותו, והיא מצטרפת אליהם.

ועדת הפטור מעניקה משקל משמעותי גם לדיווח על בדיקת השוק שנערכה על ידי מדור תחבורה, ממנה עלה כי אין למעשה בשוק הישראלי כיום חברה אחרת זולת ז'ק יוזלרי הנ"ל שתוכל להתחרות במכרז לאספקת שירות ייחודי זה, באופן שנראה שעריכת מכרז לא תועיל בזמן זה ובנסיבות אלו ועלולה אף לגרור עלייה בעלות האוניברסיטה ברכישת השירות.

על כן ועדת הפטור מאשרת כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) את המשך ההתקשרות עם המוביל ז'ק יולזרי רמלה בע"מ, בהסכם להפעלת מערך היסעים-שאטלים בקמפוס ר"ג של האוניברסיטה לתקופה בת 5 שנים החל מיום 31.10.2022, בתנאים זהים ומיטיבים (ויתור על הצמדת המחירים ע"פ ההסכם למדד המחירים לצרכן).  ועדת הפטור רשמה בפניה את שווי ההתקשרות השנתי ומורה כי אישורה נוגע רק למסגרת ההתקשרותית ויש להסדיר בנוסף לכך גם תקציב מתאים (באחריות רמ"ח לוגיסטיקה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 28.6.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:

אספקת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/ARUBA (כזוכה מכרז מרכזי חשכ"ל)

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 28.6.2022, ובמזכר סמנכ"ל תקשוב ובהוראת השעה של החשכ"ל אודות הארכת ההתקשרות עם חב' מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ, וכן עיינה במזכר סמנכ"ל תפעול מיום 4.7.2022 ועדת הפטור רשמה בפניה את נימוקי הכדאיות הכלכלית וטעמי היעילות והאחידות בציוד ובשירות הטמונים בהתקשרות בתנאי החשכ"ל שהוא בעל כח קנייה רב בשוק זה והגיע למחירים מיטביים שמשרתים גם את צרכי האוניברסיטה כעת.  

ועדת הפטור מאשרת לפיכך, לפי סמכותה בתקנה 17(ג), את סיווג הפטור שניתן על ידי ועדת המכרזים עם מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ, כזוכה במכרז מרכזי חשכ"ל לצורך אספקת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/ARUBA. סכום הפטור: 1 מיליון ש"ח ₪ בתוספת מע"מ שיהיה בתוקף בזמן כל התשלום (בכפוף לקיום כיסוי תקציבי מתאים). תקופת ההתקשרות: עד סיום ההכרה בחברה כזוכת חשכ"ל, בשלב זה עד 30.4.2023 עם היתר מסגרת להארכה בתקופה נוספת בת שנתיים לו יהיו הארכות נוספות מצד החשכ"ל להתקשרות זו. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 19.7.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

הראל חברה לביטוח בע"מ

מהות ההתקשרות:

חידוש מערך הביטוח של האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:

לאחר עיון בחוות הדעת ובסקירת השוק מטעם מארש - יועצת הביטוח של האוניברסיטה, ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 19.7.2022 והמסמכים הנלווים שהוצגו בפנינו לרבות הצעת החידוש של מערך הביטוח אצל הראל חב' לביטוח, ולאחר שקיבלה הבהרות משלימות בע"פ – מחליטה ועדת הפטור כדלקמן: 

ועדת הפטור רשמה בפניה את מצב שוק הביטוח הרלבנטי לאוניברסיטה, והשינויים שחלו בו בשנים האחרונות על רקע משברים עולמיים. 

ועדת הפטור גם רשמה בפניה את עמדת מארש סמנכ"ל התפעול ומנהל מחלקת תקציבים של האוניברסיטה ועמדת ועדת המכרזים אודות כדאיותם הגבוהה של תוצאות המו"מ שהושגו עם הראל לחידוש לשנה נוספת של מערך הביטוח של האוניברסיטה. בעניין זה רואה ועדת הפטור להביא מדברי מארש שהדגישה כי הצעתה הסופית של הראל הינה מיטבית וכי תנאי הביטוח המוצעים לאוניברסיטה אף טובים מתנאי השוק הנוכחי וכי הליך מכרזי בעת זו לא צפוי להביא לשיפור ההצעה שמונחת בפני האוניברסיטה. לצד זה, ועדת הפטור רואה חשיבות רבה לצאת במכרז פומבי לצורך ההערכות לשנת הביטוח הבאה, תשפ"ד, וערה למורכבות מכרז זה הדורש הכנה משמעותית להכנת מפרט ביטוח, איסוף נתונים מיחידות השונות של האוניברסיטה, והכנת המסמכים הדרושים – ועל כן מורה להחל בהכנתו כבר בחודשים הקרובים.   

משום שבסופו של דבר, ניתנה הסכמת הראל לחידוש לתקופה של 18 חודשים, מחליטה ועדת הפטור לסווג את ההתקשרות לחידוש נוסף של מערך הביטוח של האוניברסיטה בהראל חברה לביטוח בע"מ לתקופת ביטוח נוספת בת 18 חודשים בתנאי החידוש שהוצגו בפני ועדת המכרזים והפטור בתום המו"מ עם המבטחת הנ"ל – וזאת לפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) ו-17(ג).  נמסר כי קיים כיסוי תקציבי לכך. 

ועדת הפטור מורה לחדש את ההתקשרות בתנאי חלופה א'.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 19/06/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

19.6.2018

שם הספק:   

א.ב.ג. משכנות יוזמות בע"מ (אדוארד ג'ייקובס ובנו)

נושא ההתקשרות:

תכנון ובניית ארון קודש המהווה יצירת אמנות ייחודית

היקף/תקופת ההתקשרות:

100 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ. (וכן אופציות כמפורט בהחלטה).

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות אדוארד ג'ייקובס ובנו לצורך תכנון ובניית ארון קודש המהווה יצירת אמנות ייחודית, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(8): התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

היקף ההתקשרות: 100 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ.

כמו כן מאשרת ועדת המכרזים במסגרת פטור זה, מטעמים אמנותיים זהים, גם את האופציה הנתונה לאוניברסיטה להוסיף קיר זכוכית בעלות 100 אש"ח בתוספת מע"מ ו/או כיסוי משולש בעלות 13,500 ₪ בתוספת מע"מ.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 12/04/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

12.4.2022

שם הספק:   

 בטון בטון   (3.5.2022: הבהרה כי בטון בטון זה שם העסק ואתר האינטרנט של הספק, ששמו המלא הוא: נכסי הארץ שיווק וייזום נדל"ן בע"מ)

נושא ההתקשרות:

חידוש מעטפת בניין הספריה המכרזית בהתאם לכללי השימור - לרבות רסטורציה של חומרים וטקסטורות המעטפת המקורית בכדי לשמור על מראהו ואופיו ההיסטורי של המבנה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 329,121 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

על סמך המידע שנמסר לועדת המכרזים כי בניין הספרייה המרכזית הוכרז כבניין לשימור והוא נכלל ברשימת המבנים לשימור שתחת אחריות עיריית רמת גן, וכי עבודת חידוש מעטפת הבניין כפופה לכללי השימור - לרבות רסטורציה של חומרים וטקסטורות המעטפת המקורית בכדי לשמור על מראהו ואופיו ההיסטורי של המבנה - ומשהתקבלו והשוו כמה הצעות מחיר (ע"י מנהל הבינוי) - ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות חב' בטון בטון, בעלת ההצעה הזולה ביותר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(8).

היקף ההתקשרות: עד 329,121 ש"ח כולל מע"מ.  

יערך וייחתם הסכם משולש בין הקבלן הראשי עובדיה אלפונס, אומן השימור בטון בטון והאוניברסיטה בו ייקבע כי עובדיה אלפונס לוקח על עצמו את האחריות הכוללת לבטיחות העבודות באתר, גם אלו שיבוצעו על ידי בטון בטון. 

 

3.5.2022: ההתקשרות היא עם נכסי הארץ שיווק וייזום נדל"ן בע"מ (ששם העסק שלה הוא בטון בטון)

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 31/12/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה

תאריך ההחלטה:

31.12.2019

שם הספק

משה ריקובר (עוסק)

נושאי ההתקשרות:   

יועץ בתחום המקרקעין והנדל"ן לתכנית 'רום': תכנית אקדמית רב-תחומית במדעי החברה בהתמקדות בלימודי נדל"ן ושמאות מקרקעין (המערך לתכניות ייעודיות) 

היקף/תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים, היקף כספי כמפורט בהחלטה.

החלטה:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משה ריקובר (עוסק) כיועץ בתחום המקרקעין והנדל"ן לתכנית 'רום' (תכנית אקדמית רב-תחומית במדעי החברה בהתמקדות בלימודי נדל"ן ושמאות מקרקעין), כפטורה ממכרז לפי תקנה 9 וזאת למשך 3 שנים לפי המנגנון הכספי שפורט במזכר שהונח בפני ועדת המכרזים ובכל מקרה בסך מירבי לשנה של 175,500 ₪ כולל מע"מ, ובשלוש שנים: כ-526,500 ₪ כולל מע"מ (לפי שיעור מע"מ כיום) - בכפוף לקיום תקציב.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 14/04/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה - לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

תאריך ההחלטה:

12.4.2022

שם הספק

גלעד יחסי ממשל ולובינג

נושאי ההתקשרות:   

שירותי קשרי ממשל ולובינג - המשך קידום פרויקט "המסכים הציבורי".

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 212,400 בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב)

החלטה:

ועדת המכרזים סבורה כי בשל סכום ההתקשרות המדובר ראוי היה להביא את הנושא בפני הועדה השוטפת, אולם משהונח בפניה ושמעה את ההסברים - והוסבר כי הדבר ארע כנראה בשל טעות משרדית - היא דנה לגוף הבקשה ומחליטה כדלקמן:

לאחר קבלת הסברים על הצורך והנסיבות המיוחדות שתוארו ולשם השלמת הפרוייקט ומיצוי סיכויי הצלחתו, שלו אימפקט בחברה הישראלית,  ועדת המכרזים מחליטה:

  1. לסווג את ההתקשרות עם גלעד יחסי ממשל ולובינג, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)2: התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לרבות ייעוץ.
  2. ועדת המכרזים התשכנעה בהתאם לתקנה 9(ג)2 כי בנסיבות אלו, אין זה אפשרי ואין זה מוצדק לערוך פניה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות חשבון שהתקיימה ומתוארת במזכר הפנייה אליה.
  3. גובה ההתקשרות יעמוד על סכום שלא יעלה על 212,400 בתוספת מע"מ, אשר שקולים ל-18 חודשי עבודה. אישור חד פעמי להשלמת הפרוייקט.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 10/05/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה - לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

תאריך ההחלטה:

10.5.2022

שם הספק

עו"ד גיל דחוח (ממשרד דחוח ושות' עו"ד); עו"ד אסף ברנזון (ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'); עו"ד פאול רויזמן. 

נושאי ההתקשרות:   

טיפול רוחבי וכולל בהליכים נגד שני חוקרים חברי-סגל באוניברסיטה (הליכי משמעת, הליכים פנים אקדמיים (שימוע), וככל הנדרש גם הליכים בבית הדין לעבודה, והקשור וכרוך בהם).

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 150 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים)

החלטה:

  1. ועדת המכרזים רשמה בפניה את הצורך בטיפול רוחבי וכולל בהליכים נגד שני חוקרים חברי-סגל באוניברסיטה (הליכי משמעת, הליכים פנים אקדמיים (שימוע), וככל הנדרש גם הליכים בבית הדין לעבודה, והקשור וכרוך בהם).
  2. לאחר עיון בפניית היועץ המשפטי והסבריו, ועדת המכרזים סבורה בהתאם לתקנה9(ג)2, כי בשל טיב ההתקשרות ונסיבותיה, אין זה אפשרי ומוצדק לערוך לצורך כך פניה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון.
  3. לפיכך, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם עוה"ד הבאים: עו"ד גיל דחוח, ממשרד דחוח ושות עורכי דין מגדל מידטאון, דרך מנחם בגין 144 ת"א; עו"ד אסף ברנזון ממשרד גולדפרב זליגמן ושות,  מגדל A רח' יגאל אלון 96 תל אביב; ועו"ד פאול רויזמן , באר שבע - שנמצאו מתאימים לכך בבחינת היועץ המשפטי כמוסבר בפנייה, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)2: "התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין…";
  4. סכום ההתקשרויות המאושר כעת: עד 150,000 ₪ בתוספת מע"מ בכפוף להסדרת תקציב מתאים. ועדת המכרזים רשמה בפניה הדיווח כי ייתכן שתידרש בעתיד הגדלת הסכום בהתאם להתפתחויות המשפטיות בתיק.
  5. כל אחד ממשרדי עוה"ד הנ"ל ימציא את התצהירים והאישורים הנחוצים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.