הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 26/10/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.10.2021 (אישור מנכ"ל: 2.11.2021).

שם הספק :

נקסטקום אנרג'י בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהחברה הקימה באוניברסיטה.

היקף ההרחבה:  

5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים.

החלטת הועדה:  

לאחר שקיבלה הסברים ונימוקי חברת TDI שליוותה את המכרז כיועצת האוניברסיטה, ועמדת סמנכ"ל תפעול – ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור המנכ"ל:

1. סיווג התקשרות המשך עם נקסטקום אנרג'י בע"מ לצורך תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהוקמו באוניברסיטה, כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2).

2. אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי שירות מקצועי, הצורך בתחזוקה מעבר לשנת האחריות, ואחידות וכוללניות האחריות והתחזוקה תחת ‘קורת גג אחת’ כחלק מיעילות תפעולית בייצור חשמל סולארי, כמו גם סבירות התמורה לתחזוקה שנתית בה מדובר.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

4. עוד מציינת ועדת המכרזים כי המקרה הולם גם לסמכותה להורות על שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז לפי תקנה 14(א)(11).  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 01/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.11.2021 (אישור מנכ"ל: 10.11.2021).

שם הספק :

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו)

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ליסינג תפעולי (רכב)

היקף ההרחבה:  

147,800 ש"ח בתוספת מע"מ

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך עם פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו), בהסכם לשירותי ליסינג תפעולי (רכב), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא לרכישה של רכב קיה קרניבל המשמש כיום את האוניברסיטה, מבעלות החברה, בסך 147,800 ש"ח בתוספת מע"מ, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי התאמה מלאה לצרכי האוניברסיטה, עלות כספית, יעילות שימוש וכדאיות כלכלית. 

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 01/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.11.2021

שם הספק: 

שחאדה שירותים רפואיים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירותים מקצועיים רפואיים וניהוליים לספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם שחאדה שירותים רפואיים בע"מ עבור שירותיו המקצועיים (רפואיים וניהוליים) לספירת הסוכרת בגליל במטרה להתמודד עם אתגר מחלת הסוכרת בכלל היבטיה בגליל: טיפול קליני, חינוך קהילתי ומחקר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ (דווח שקיים תקציב מתאים).

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות, דחיפות ולשם שמירה על רציפות השירותים הניתנים על ידי פרופ' שחאדה לשביעות רצון מלא של הפקולטה לרפואה, החשובים לקידום פעילות ספירת הסוכרת, כאשר במקביל תתבקש ועדת הפטור לאשר את סיווג ההתקשרות בהיקפה המצרפי (מעבר למה שיאושר בועדת המכרזים) לפי תקנה 3(4)(ב)(3), וזאת מטעמי יעילות ומקסום התועלת לפעילות ה"ספירה". תועבר פנייה מתאימה לועדת הפטור. 

3. החברה תידרש להמציא אישורים על ניהול פנקסים כדין ועל ניכוי מס, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.11.2021

שם הספק:

קרדיט גארד בע"מ

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

מחשבים אי די פי

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

אואזיס

אקסלנדו בע"מ

אלעד מערכות תוכנה בע"מ

דופיניטי בע"מ 

נושא ההתקשרות:

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תשפ"ב-תשפ"ג (30/9/2021-30/9/2022). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ומגבלות תקציב.

 

מצ"ב חוות דעת של סמנכ"ל תקשוב באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 23.11.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.11.2021

שם הספק: 

שרון אוריין – ניהול פרוייקטים והפקות בע"מ

רוני כץ פרידמן בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירות הפקה לערב השקת ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ עם כ"א מהחברות הנ"ל, בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם כ"א מחברות ההפקה שרון אוריין – ניהול פרוייקטים והפקות בע"מ ובנוסף חברת ההפקה רוני כץ פרידמן בע"מ, לצורך קבלת שירות הפקה לערב השקת ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל. 
  2. היקף ההתקשרות עם כ"א מהספקים: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, ובסה"כ לא יותר מ-150,000 ₪ כולל מע"מ (התקשרות הבסיס + התקשרות המשך זו), בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מהשירות, אחידות השירות לאור ההיכרות המעמיקה עם מיזם ספירת הסוכרת, ושאיפה לשמירת איכות התוצר המבוקש. 
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 16/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

16.11.2021

שם הספק:   

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 מהות ההתקשרות:  

מערכות אחסון אחודות לסביבות ה-OPEN לרבות מערכות מסוג STORAGE OBJECT ,עם מוצרי NetApp במכרז חשכ"ל מס' 2014-02 לאספקת מערכות אחסון נתונים עבור כלל משרדי הממשלה

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 31.10.2022 והארכותיו ככל שיהיו עד לתקופה מירבית של שנה אחת נוספת. סכום הפטור קצוב למסגרת של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים (ולכן אינו טעון אישור ועדת הפטור). 

החלטת הועדה:

לאור הנימוקים שהובאו בפניה, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם הראל טכנולוגיות מידע בע"מ – הזוכה בסל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה-OPEN לרבות מערכות מסוג STORAGE OBJECT ,עם מוצרי NetApp במכרז חשכ"ל מס' 2014-02 לאספקת מערכות אחסון נתונים עבור כלל משרדי הממשלה – לצורך רכש מחשוב באוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד. הסיווג קצוב בתקופת ההתקשרות של חשכ"ל: עד 31.10.2022 והארכותיו ככל שיהיו עד לתקופה מירבית של שנה אחת נוספת. סכום הפטור קצוב למסגרת של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים (ולכן אינו טעון אישור ועדת הפטור).

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 16/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021

שם הספק:

רהיטי צרעה - גלובל ישראל, טקניון צרעה מגנלי בע"מ; או גלובל צרעה פתרונות פנים בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה, התקנה ושירות לעמדות רחף (כיסא מחובר לשולחן כולל שקע חשמל)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 800,000 ₪ כולל מע"מ, ולתקופת התקשרות של שנתיים (בכפוף לתקציב בפועל).

 

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל תפעול באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.12.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 16/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021

שם הספק, תחום השירות ותקופת ההתקשרות המבוקשת:

TRUSCONT (אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות, עד ליום עד ליום 31.12.2023).

האנציקלופדיה התלמודית (שילוב תכניה בפרוייקט השו"ת, עד ליום 31.12.2024).

TES חברה זרה (מפיצת התקני פרוייקט השו"ת בארה"ב, עד ליום 31.12.2022).  

 

מצ"ב חוות דעת של ראש פרוייקט השו"ת באוניברסיטה: בעניין TES, בעניין האנציקלופדיה התלמודית, ובעניין טראסקונט.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.12.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021 (אישור מנכ"ל: 17.11.2021).

שם הספק :

 סער פרומרקט

הרחבת ההתקשרות:

הפקת אירועי חבר נאמנים 

היקף ההרחבה:  

עד ליום 30.9.2022 (חלקה באמצעות מימוש זכות ברירה וחלקה על דרך אישור התקשרות המשך)

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כפי סמכותה בתקנה 6, את מימוש זכות הברירה האחרונה עם חברת סער פרומרקט בהסכם להפקת אירועי חבר נאמנים, לתקופה של 8 חודשים נוספים, וכן מאשרת להאריך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(2) ובכפוף לאישור מנכ"ל, את תקופת ההתקשרות ב-6 חודשים נוספים, באופן שזו תסתיים ב30.9.2022 כדי לכלול גם את שלב הפקת לקחים ותובנות ממסכת האירועים. היקף כספי בהתאם לתכנית ולפי תקציב שיאושר (אך מוגבל בסמכות ועדת המכרזים שאינה טעונה אישור ועדת פטור).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 23/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

23.11.2021

שם הצד לשתוף הפעולה:  

כ"א מהרשויות המקומיות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם.

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי הסוכרת, מניעתה והטיפול בה, לרבות בהיבטי קידום בריאות רשותי.

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד 31.12.2026. בהיקף כספי שלא יעלה על 1,500,000 ש"ח לכל אחת מהרשויות המקומיות הנזכרות. הכל בכפוף לתקציב שיאושר בפועל.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של האוניברסיטה באמצעות ספרת הסוכרת בגליל בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, עם חמש הרשויות המקומיות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם (הפועלות שלא למטרת רווח), בהיבטי המניעה - בו יפותחו אסטרטגיות חדשות למניעת התחלואה בסוכרת, והטיפול – בו יפותח מודל טיפול אינטגרטיבי אשר ישלב בין מערכות טיפול ובין הקהילה לצורך טיפול כולל ומיטבי במחלת הסוכרת. בשלב מאוחר יותר פעילות ה"ספרה" תורחב לרשויות נוספות בגליל, לרבות  מינוי והעסקה של מקדם בריאות רשותי והנשיאה המשותפת, בחלוקה שתוארה, במימון העסקתו - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי הסוכרת, מניעתה והטיפול בה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת ולאחר שהשתכנעה כאמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם כ"א מהרשויות המקומיות הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למטרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

מסגרת ההתקשרות המאושרת: עד 31.12.2026. בהיקף כספי שלא יעלה על 1,500,000 ש"ח לכל אחת מהרשויות המקומיות הנזכרות. הכל בכפוף לתקציב שיאושר בפועל. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.