הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021 (אישור מנכ"ל: 17.11.2021).

שם הספק :

 סער פרומרקט

הרחבת ההתקשרות:

הפקת אירועי חבר נאמנים 

היקף ההרחבה:  

עד ליום 30.9.2022 (חלקה באמצעות מימוש זכות ברירה וחלקה על דרך אישור התקשרות המשך)

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כפי סמכותה בתקנה 6, את מימוש זכות הברירה האחרונה עם חברת סער פרומרקט בהסכם להפקת אירועי חבר נאמנים, לתקופה של 8 חודשים נוספים, וכן מאשרת להאריך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(2) ובכפוף לאישור מנכ"ל, את תקופת ההתקשרות ב-6 חודשים נוספים, באופן שזו תסתיים ב30.9.2022 כדי לכלול גם את שלב הפקת לקחים ותובנות ממסכת האירועים. היקף כספי בהתאם לתכנית ולפי תקציב שיאושר (אך מוגבל בסמכות ועדת המכרזים שאינה טעונה אישור ועדת פטור).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 28/06/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

28.6.2022 (אישור מנכ"ל: 6.7.2022).

שם הספק :

שופרסל בע"מ   

הרחבת ההתקשרות:

אספקת תווי קנייה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק / חנויות שונות

היקף ההרחבה:  

36 חודשים נוספים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2025.

החלטת הועדה:  

בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(2)(ב)(2) התקשרות המשך עם שופרסל בע"מ בהסכם לאספקת תווי קנייה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק / חנויות שונות, לתקופה נוספת של 36 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2025.

סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יוסדר תקציב להתקשרות. הובהר כי רכישת תווי שי אינה טעונה מע"מ, אלא רק מימוש הסכום הצבור בהם. 

-----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 6.7.2022

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/06/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.6.2022 (אישור מנכ"ל: 21.6.2022; אישור ועדת קבע: 29.6.2022).

שם הספק :

חב' ע. אלקלעי ושות'

הרחבת ההתקשרות:

המשך שירותי ביקורת פנים באוניברסיטה במיקור חוץ

היקף ההרחבה:  

30 חודש, עד 30.3.2025 (לפי החלטת ועדת הקבע), וכמפורט בסעיף 2 להחלטה.

החלטת הועדה:  

לאור הנמוקים שהובאו בפניה, וכן מכתבו של מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים:

1. סיווג התקשרות המשך עם חב' ע. אלקלעי ושות' לצורך המשך שירותי ביקורת פנים באוניברסיטה במיקור חוץ, כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2).

2. אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 30 חודשים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של עד 1,500 אש"ח כולל מע"מ לכל התקופה (כ-600 אש"ח בתוספת מע"מ לכל 12 חודשים), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי שירות מקצועי, ומטעמי יעילות מאחר ונותן השירות מכיר היטב את דרישות האוניברסיטה וערוך ליתן את השירות בתנאים זהים וברציפות.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים.

4. האשור כפוף ומותנה באישורה של ועדת הקבע. וכן יותנה שהאוניברסיטה רשאית לקצר את תקופת ההתקשרות

5.הוועדה מאשרת כי מכתב המנכ"ל המצורף מהווה אף אישור כנדרש לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/07/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.7.2022 (אישור מנכ"ל: 28.7.2022).

שם הספק :

  אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, ו-וואן שילוב מערכות בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

 אספקת מדפסות

היקף ההרחבה:  

 36 חודשים נוספים (היינו, עד ליום 1.1.2026).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם שתי החברות: אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, ו-וואן שילוב מערכות בע"מ, בתנאים זהים, לתקופה נוספת בת 36 חודשים.

סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יוסדר תקציב להתקשרות וכל הזמנה תבוצע רק אם היא כוסתה תקציבית.

-----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 28.7.2022

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 13/09/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

13.9.2022 (אישור מנכ"ל: 18.9.2022).

שם הספק :

א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

 אספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש

היקף ההרחבה:  

 36 חודשים נוספים (היינו, עד ליום 31.1.2026).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך בתנאים זהים לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש, וזאת לתקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 31.1.2026.

סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יש לוודא כי כל הזמנה תבוצע רק אם היא מכוסה תקציבית.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 02/10/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.10.2022 (אישור מנכ"ל: 23.10.2022).

שם הספק :

אפקון התקנות ושירותים בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת חשמל מתח גבוה

היקף ההרחבה:  

  תקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 7.2.2026

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך בתנאים זהים לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם אפקון התקנות ושירותים בע"מ בהסכם לשירותי תחזוקת חשמל מתח גבוה, וזאת לתקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 7.2.2026.סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יש לוודא כי כל הזמנה תבוצע רק אם היא מכוסה תקציבית.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/11/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

29.11.2022 (אישור מנכ"ל: 6.12.2022).

שם הספק :

אלעד מערכות תוכנה בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי פיתוח פורטל ארגוני בפלטפורמת SHAREPOINT

היקף ההרחבה:  

24 חודשים - היינו עד ליום 23.10.2024 ובהיקף כספי של עד 600 אש"ח כולל מע"מ לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך בתנאים זהים לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם אלעד מערכות תוכנה בע"מ, להמשך מתן שירותי פיתוח פורטל ארגוני בפלטפורמת SHAREPOINT, וזאת לתקופה נוספת בת 24 חודשים - היינו עד ליום 23.10.2024 ובהיקף כספי של עד 600 אש"ח כולל מע"מ לשנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי יעילות וחסכון בהשלמת פרוייקט הפורטל האקדמי והמינהלי שהוקם ופותח עד כה (במסגרת המכרז וסיווג פטור ספק יחיד) על ידי החברה.

סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יש לוודא כי כל הזמנה תבוצע רק אם היא מכוסה תקציבית.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 13/12/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

13.12.2022 (אישור מנכ"ל: 14.12.2022).

שם הספק :

פריימסק בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

המשך מתן שירותי קצין הגנת מידע DPO לאוניברסיטה, במיקור חוץ

היקף ההרחבה:  

שנתיים מתום תקופת ההתקשרות המקורית - היינו עד ליום 5.6.2025 עם שתי זכויות ברירה של האוניברסיטה בנות שנה אחת כ"א, ובהיקף כספי של עד 180 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל, ובתוקף מיום 6.6.2023:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם פריימסק בע"מ, להמשך מתן שירותי קצין הגנת מידע DPO לאוניברסיטה, במיקור חוץ. זאת, לתקופה נוספת בת שנתיים, היינו עד ליום 5.6.2025, עם שתי זכויות ברירה בנות שנה אחת כ"א (שלמימושן יש לפנות בבקשה מתאימה לועדת המכרזים).

היקף כספי המאושר: עד 180 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי יעילות, חסכון, רציפות השירות ושביעות רצון גבוהה מטיב השירות, מקצועיותו וזמינותו. סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה במצטבר על 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות המאושרת, ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.  

יש לדרוש חתימת חב' פריימסק על הודעת התקשרות ההמשך עמה, שתועבר לידיה ככל שיתקבל אישור המנכ"ל לפטור זה, כדי לוודא הסכמתה להתקשרות בתנאים זהים בתקופה כנ"ל.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 07/05/2023

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

7.5.2023 (אישור מנכ"ל: 17.5.2023).

שם הספק :

הוט טלקום בע"מ ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי מפעיל פנים ארצי (מפ"א) לאוניברסיטה

היקף ההרחבה:  

עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם כ"א מהחברות: הוט טלקום בע"מ ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, להמשך מתן שירותי מפעיל פנים ארצי (מפ"א) לאוניברסיטה. זאת, לתקופה נוספת בת 36 חודשים, היינו עד ליום 9.6.2026.

היקף כספי המאושר: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי טיב השירות וזמינותו, יעילות ברציפות שירות, וחסכון בהשוואה למחירי שוק. לאור סכום התקשרות ההמשך המצטבר בפטור ממכרז, לא כפוף סיווג זה לאישור ועדת הפטור.  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 07/05/2023

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

7.5.2023 (אישור מנכ"ל: 17.5.2023).

שם הספק :

גליקום שיווק בע"מ ו-י.א. מיוטווך ובניו בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי אספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים באוניברסיטה

היקף ההרחבה:  

עד 600 אש"ח בתוספת מע"מ לכלל דרישות הרכש משני ספקים אלו גם יחד (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור מנכ"ל:

התקשרות המשך פטורה ממכרז, בתנאים זהים, עם גליקום שיווק בע"מ ו-י.א. מיוטווך ובניו בע"מ, להמשך מתן שירותי אספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים באוניברסיטה. זאת, עד ליום 18.7.2024 עם חב' גליקום שיווק בע"מ ועד ליום 31.12.2023 עם חברת י.א. מיטווך ובניו בע"מ. 

היקף כספי המאושר: עד 600 אש"ח בתוספת מע"מ לכלל דרישות הרכש משני ספקים אלו גם יחד (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). האישור נסמך על טעמי יעילות, חסכון, כדאיות כלכלית, רציפות השירות ושביעות רצון גבוהה מטיב השירות וזמינותו. סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה במצטבר על 1.5 מש"ח כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות המאושרת, ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.