הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 24/03/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

24.3.2022

שם הספק: 

י.י. גרנות אדריכלים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

המשך שירותי אדריכלות ובקשות להיתרי בניה עבור תוספת בניה בנק המזרחי במסגרת עבודות הקו הסגול.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם י.י. גרנות אדריכלים בע"מ, לצורך המשך שירותי אדריכלות ובקשות להיתרי בניה עבור תוספת בניה בנק המזרחי במסגרת עבודות הקו הסגול.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, היכרות נותן השירות את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות, ובשים לב כי הכנסת ספק/נותן שירותים חדש, עשויה לגרום לעיכוב בתהליך הבקשה להיתר והשלמת התכנון המפורט אשר יגרמו להפסד כספי ניכר לאוניברסיטה ולפיכך גם שיקולי חסכון.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 05/04/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

5.4.2022

שם הספק: 

קלאוד איקס בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

 שירותי תמיכה ופיתוח למערכת הסיילספורס.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם קלאוד איקס בע"מ לקבלת שירותי תמיכה ופיתוח למערכת הסיילספורס.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, היכרות נותן השירות את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות, ובשים לב כי הכנסת ספק/נותן שירותים חדש, עשויה לגרום לעיכוב בתהליך הבקשה להיתר והשלמת התכנון המפורט אשר יגרמו להפסד כספי ניכר לאוניברסיטה ולפיכך גם שיקולי חסכון. בין היתר, נסמכת החלטה זו גם על הצהרת היחידה הדורשת כי אין צפי לדרישת התקשרות מעבר להגדלה המאושרת כעת.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 26/04/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.4.2022

שם הספק: 

ידידיה בלונדר (עוסק) 

נושא התקשרות ההמשך:

השלמת שירותי אפיון לקראת מכרז לבניית מערכת אינטרנטית של פרויקט השו"ת המקוון.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם ידידיה בלונדר (עוסק) להמשך קבלת שירותי אפיון לקראת מכרז לבניית מערכת אינטרנטית של פרויקט השו"ת המקוון.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, בשים לב שתוצרי התקשרות ההמשך ישמשו באפיון המפרט למכרז שיפורסם לבחירת הספק שיפתח את המערכת, היכרות נותן השירות את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות ולפיכך גם שיקולי חסכון.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 25/04/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.4.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 16/5/2017)

שם הספק :

חברת מפעיל בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי הדפסת בחינות אמריקאיות עבור האוניברסיטה

היקף ההרחבה:  

במסגרת תקופת ההתקשרות; היקף הכספי: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ. 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים רשמה לפניה את עמדת רמ"ח רכש מכרזים והתקשרויות. הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2. ככל שיאושר סיווג הפטור של ההתקשרות על ידי המנכ"ל: מאושרת בזה, מטעמי יעילות ושירות, התקשרות ההמשך (הרחבת התקשרות) עם מפעיל בע"מ לצורך שירותי הדפסת בחינות אמריקאיות עבור האוניברסיטה.

3. חברת מפעיל תמציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן תמציא תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 16.5.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 02/01/2018

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.1.2018  (אישור המנכ"ל ניתן ביום 15.1.2018).

שם הספק: 

מגלקום בע"מ.

נושא התקשרות ההמשך:

אספקה, התקנה ואחזקת מערכות כריזה בקמפוס רמת גן של האוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה נוספת בת 3 שנים עם זכות ברירה להארכתה בשנתיים נוספות.

החלטה:

לאור עמדת המנכ"ל הנחוצה לפי תקנה 3(4)(ב)(2), אשר הונחה בפני ועדת המכרזים, מתוקן בזה הרכב תקופת סיווג הפטור שאושרה בהחלטת ועדת המכרזים מיום 19.12.2018 (וטעונה גם אישור המנכ"ל).

לפיכך, ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך עם חברת מגלקום בע"מ, בהסכם לאספקה, התקנה ואחזקת מערכות כריזה בקמפוס רמת גן של האוניברסיטה, לתקופה נוספת בת 3 שנים עם זכות ברירה להארכתה בשנתיים נוספות.

3. החברה תמציא אישורים (ניכוי מס וניהול פנקסים) ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 15.1.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 06/11/2018

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

6.11.2018 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 20.12.2018)

שם הספק :

סלקום ישראל

הרחבת ההתקשרות:

 שירותי תקשורת סלולרית

תקופת ההרחבה:  

עד 30.5.2020, בתנאים מטיבים כפי שהוצגו על ידי רמ"ד תקשורת וברי-רשות, עם אפשרות הארכה באישור ועדת המכרזים לשנה נוספת עד 30.5.2021.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות עם סלקום ישראל כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת עד 30.5.2020, בתנאים מטיבים כפי שהוצגו על ידי רמ"ד תקשורת וברי-רשות, עם אפשרות הארכה באישור ועדת המכרזים לשנה נוספת עד 30.5.2021.

2.ועדת המכרזים סבורה כי אין בעיכוב שחל בדיווח אודות ההטבות בתנאי ההתקשרות עם סלקום, שהושגו במו"מ שהתנהל לקראת תום תקופת האופציה, כדי לשנות ממילוי התנאים הקבועים בתקנות לאישור התקשרות המשך, בשים לב שהדיון הראשון בנושא התקיים בוועדת המכרזים כבר בחודש מאי 2018.

3.נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

4.האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

 --

אישור המנכ"ל ניתן ביום 20.12.2018

 

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/11/2019

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.11.2019 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 12/1/2020)

שם הספק :

סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים

היקף ההרחבה:  

24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב כמפורט בהחלטה.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות עם חברת סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב: קבלת הנחה שהוצעה בשיעור 10% מהמחירים הקבועים.

2. נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

3. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 12.1.2020

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 23/07/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.7.2020 (אישור מנכ"ל: 28.7.2020)

שם הספק :

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

זיפקום בע"מ

 נס מטח בע"מ

 תים נטקום בע"מ

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

הרחבת ההתקשרות לאספקת ציוד מחשוב גם לרכישה של שרתים. 

היקף ההרחבה:  

עד ליום 16.1.2021 (תום תקופת ההתקשרות המצרפית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים לכל דרישה).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים) להתקשרות שקיימת עם כל אחד מהספקים הבאים: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, זיפקום בע"מ, נס מטח בע"מ, תים נטקום בע"מ ומטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, לתקופה נוספת שסיומה ביום 16.1.2021 (תום תקופת ההתקשרות המצרפית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים לכל דרישה).

3. כל אחד מהספקים הנ"ל ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור קיומם של אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות המקורית, החופפת גם הרחבה זו, אין צורך בשינויים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 28.7.2020

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 20/10/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.10.2020 (אישור מנכ"ל: 2.11.2020)

שם הספק :

בון תור בע"מ; מוניות המבריק ביטון ברוך בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

בון תור: שירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים לפקולטה לרפואה בצפת.

מוניות המבריק: שירותי הסעות במוניות לפקולטה לרפואה בצפת.

היקף ההרחבה:  

הארכת כל אחת מההתקשרויות עד ליום 30.9.2022, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים. היקף כספי כ-430 אש"ח עד 600 אש"ח, בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל בשים לב כי מדובר בזמנים חריגים (משבר קורונה):

1.סיווג התקשרות המשך (הארכת ההתקשרות) עם חברת בון-תור לשירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים, ועם חברת מוניות המבריק במכרז לשירותי הסעות במוניות.

2. אישור התקשרות המשך הוא עד ליום 30.9.2022 בשתי ההתקשרויות, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים, ומטעמי יעילות ואחידות כמפורט בהסברי ראש מינהל הפקולטה לרפואה, שמקובלים על ועדת המכרזים. ועדת המכרזים מקבלת את טיעון ראש מינהל הפקולטה לרפואה כי שנת תשפ"א תהיה שנה מכוננת שרק בסיומה תוכל האוניברסיטה לתכנן את המכרז הבא, היקפו ויעדיו.

3. יוכן נספח להסכם בו ייקבע כי האוניברסיטה רשאית להורות על סיום מוקדם של ההתקשרות בהודעה מראש בת 60 ימים לזכיין הנוגע בדבר, אם תסבור האוניברסיטה לפי שיקול דעתה כי ניתן לחזור לשגרה במועד מוקדם יותר.

4. נותן השירות ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

5. באחריות ראש מינהל הפקולטה לרפואה לדווח לועדת המכרזים בסוף חודש ספטמבר 2021 על סטטוס שירותי ההיסעים הנחוצים לפקולטה בשנה"ל תשפ"ב, לשם בחינה מחודשת של הנושא.

----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 2.11.2020

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 12/10/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

12.10.2021 (אישור מנכ"ל: 3.11.2021).

שם הספק :

פ.ק. אלקטרה בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת גנרטורים ולוחות פיקוד.

היקף ההרחבה:  

תקופה נוספת של 36 חודשים, היינו עד ליום 28.2.2025, בהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-550 אש"ח בתוספת מע"מ, בתנאים מטיבים (הנחה נוספת) כפי שהוצגה לועדת המכרזים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך (הארכת ההתקשרות) עם פ.ק. אלקטרה בע"מ, בהסכם לשירותי תחזוקת גנרטורים ולוחות פיקוד, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 36 חודשים, היינו עד ליום 28.2.2025, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-550 אש"ח בתוספת מע"מ, בתנאים מטיבים (הנחה נוספת) כפי שהוצגה לועדת המכרזים ובכפוף לקיומו של תקציב מתאים - וזאת בשל נימוקי שירות מקצועי, אמין וזמין, ושביעות רצון מטיב שירותי החברה כמו גם לשם רציפות תקינות מתקני החשמל והבקרה שבתחזוקת החברה לשביעות רצון האוניברסיטה, כמו גם משום שתנאי ההתקשרות מטיבים ביחס למחיר השוק.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

 

---

אישור מנכ"ל התקבל ביום 3.11.2021.