הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
פרסום וועדת תשומות 01/04/2021 01/04/2021

ריכוז החלטת וועדת תשומות עד לתאריך 01/04/2021

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 27/04/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 27.4.2021 - ועדת הפטור: מאי 2021 (התקבל: 27.5.2021)

שם נותן השירותים:

קלינור שירותים לישראל בע"מ; המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ.

מהות ההתקשרות:

שירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג

החלטת ועדת הפטור:

מאשרת ועדת הפטור, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך מסוג הארכת ההתקשרות הקיימת עם חברת קלינור שירותים לישראל בע"מ ועם חברת המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ, בהסכם לשירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג. האישור ניתן לתקופת הארכה של שנה אחת, באופן שההתקשרות עם חברת קלינור תעמוד בתוקפה עד ליום 1.8.2022 וההתקשרות עם חברת המשרד הנקי תעמוד בתוקפת עד ליום 8.5.2022. לאור השלכות משבר הקורונה על שוק העבודה והקשיים שהוצגו בגיוס עובדי ניקיון ומורכבות הכנת מכרז וניהולו בתחום זה המחייב דקדקנות מיוחדת בשמירה על זכויות העובדים וקבלת שכר הוגן - מאשרת ועדת הפטור גם זכות ברירה יחידה, הנתונה לאוניברסיטה, להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת. והכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים ומלא כצרכי ההתקשרות.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2021) 03/05/2021

3.5.2021, ויסוקר-שטרן; משה בן צבימימוש משלים של זכות הברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום מיזוג אוויר, לתקופה של 6 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה מיום 10.6.2021 ועד ליום 10.12.2021.

11.5.2021, הוט טלקום; בזקמימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת שירותי מפ"א, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 9.6.2022.

11.5.2021, הוט טלקום; בזקמימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת שירותי מפ"א, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 9.6.2022.

11.5.2021, פריימסק בע"ממימוש של זכות הברירה בהסכם לשירותי קצין הגנת מידע Protection Data Officer לאוניברסיטה במיקור חוץ, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 5.6.2022.

11.5.2021, מקסימה המרכז להפרדת אוויר וגזים בע"מ; מפעלי חמצן וארגון בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לשירותי אספקת חנקן נוזלי לשימושים שונים באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 30.6.2022.

23.5.2021, בית גנזים - שירותי גניזה מרכזיים 1995: מימוש של זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי ארכיב לאוניברסיטה, לתקופה של שנה נוספת באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.5.2022. 

29.6.2021, אסנת חברה לעבודות קבלניות; עובדיה אלפונס שיפוצים; לב אביר הנדסת חשמל; השביל הירוק; ירום אור; א.מ. רון הנדסת מערכות מיזוג וקירור; ד. סער הנדסת מיזוג אויר; י.י. כהן הנדסת חשמל; פיוז קבלני חשמל תקשורת ואחזקה; גלעד דוגה בניה ועבודות איכות; שטאנג בנייה והנדסה; מ. דרורי שרותי חשמל; מסגריית מני; כלפון יוסף עבודות אלומיניום; ש.א מערכות מיזוג; גיא חנוני בניה ופיתוח בע"מ; חלבי אמל ובניו איטום; אבי ישראלי; בצלאלי כרמי; נסיב חלבי בע"מ; אלום בראלמימוש של זכות ברירה בהסכם עם כ"א מהקבלנים לעיל, לתקופה נוספת בת 4 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.10.2021. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(11) 26/05/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון.

תאריך ההחלטה:

26.5.2021 (אישור מנכ"ל מיום 2.6.2021)

שם הספק:   

רוני פילו (עוסק)

נושא ההתקשרות:

השקעות כספים ופעולות אחרות בשוק ההון

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה בת שלוש שנים, היינו עד ליום 12.3.2024,  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, כדלקמן:

  1. סיווג ההתקשרות עם מר רוני פילו (עוסק) כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(11): התקשרות בעסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון. וזאת לתקופה בת שלוש שנים, היינו עד ליום 12.3.2024.
  2. סך התמורה שתשולם לנותן השירותים: כנקוב בפני ועדת המכרזים [סודי-מסחרי].
  3. הצדדים יחתמו על הסכם ההתקשרות בנוסח שעבר עיון והתייחסות לשכת היועץ המשפטי.
  4. נותן השירותים ימציא את התצהירים והאישורים הנחוצים כמקובל.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 2.6.2021.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2021) 13/07/2021

13.7.2021, נקסטקום בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקה ולהתקנת תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטה, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 10.7.2022.

13.7.2021, גליקום שיווק בע"מ, גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ,  י.א. מיטווך ובניו בע"מ, ס. כחילה בע"ממימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים, לתקופה של 12 חודשים נוספים, באופן שההתקשרות עם כ"א מהנ"ל תעמוד בתוקפה לשנה נוספת, עד ליום 18.7.2022.   

20.7.2021, טופ סקייליין מערכות הנדסה בע"מ: מימוש של זכות הברירה בהסכם לאספקת מערכות טמ"ס ותחזוקתן, באופן שההתקשרות עם החברה תעמוד בתוקפה עד ליום 21.1.2023.   

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 20/07/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.7.2021

שם הספק:

האוניברסיטה העברית בירושלים המעניקה למכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת שירותים תפעוליים לרבות רכש.

מהות ההתקשרות:

התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל.

החלטת הועדה:   

ועדת המכרזים רשמה בפניה את ההסבר להחזר ההוצאות (תשלום) לאוניברסיטה העברית בירושלים כמרכזת הרכש עבור פעילות החוקרים מהאוניברסיטאות השונות במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת.

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם האוניברסיטה העברית בירושלים לצורך זה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(24): התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל. האוניברסיטה העברית תידרש להמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

סכום הפטור נקצב עד 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 10/08/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

10.8.2021

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לרכישת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/Aruba (זוכה במכרז חשכ"ל לעניין זה)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה. 

החלטת הועדה:

על סמך הסברי אגף התקשוב ולאור הודעת החשכ"ל על הארכה נוספת של ההתקשרות עם חברת מטריקס לרכש ציוד תקשורת אקטיביHPE/ARUBA  עד ליום 30.4.2022, ובשים לב כי בקשת אגף התקשוב מתמקדת רק בהפעלת הרשות להארכת ההתקשרות שנקבעה באישורן של ועדת המכרזים וועדת הפטור בהחלטותיהן מחודש יוני 2020, וזאת במסגרת הסכום והתקופה בת שנתיים שאושרו בהן  –ועדת המכרזים מאשרת בזה את הארכת סיווג הפטור לפי תקנה 3(23) עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הזוכה במכרז מרכזי של החשכ"ל מס' 15-2015 לצורך רכש ציוד תקשורת של חברת HPE ARUBA עד ליום 30.4.2022.

משום שהחלטה זו חוסה תחת מסגרת התקופה המירבית והסכום שאושרו כבר בהחלטות ועדת המכרזים (מיום 9.6.2020) וועדת הפטור (מיום 28.6.2020) – היא אינה טעונה אישור נוסף של ועדת הפטור.  [קישור]

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 05/09/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

5.9.2021

שם הספק:   

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לאספקת ציוד משרדי ונייר (מתוקף זכייה במכרז מרכזי של חשכ"ל)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 30.6.2022, עד 600,000 בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:

לאור הנימוקים שהונחו בפניה, צרכי האוניברסיטה והחלטותיה הקודמות, וכן הגל הרביעי של הקורונה, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם הספק הנוכחי, שהוא אחד הזוכים במכרז המרכזי של החשכ"ל: גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקופת ביניים קצובה עד ליום 30.6.2022. החברה תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. 

האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, של 600,000 בתוספת מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 14/09/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

14.9.2021

שם הספק:

דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ 

נושא ההתקשרות:

המשך מתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום תחבורה בפרוייקט הקו הסגול של הרכבת הקלה (פרוייקטים בביצוע הטעונים השלמה תוך העדר ניגוד עניינים מול נת"ע).

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה אחת מיום ההחלטה (בכפוף לתקציב בפועל). היקף התקשרות המבוקש: עד 150,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ.

 

מצ"ב חוות דעת מנהל הבינוי ועוזר הנדסי לסמנכ"ל תפעול באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 13.10.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעונים 3-4/2021) 19/09/2021

19.9.2021: אחר שבחנה את השתלשלות העניינים, התהליך שננקט ואת עמדת היועץ המשפטי – ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לצורך ייצוג האוניברסיטה בתובענות ייצוגיות מצד סטודנטים בשל אירועי התקפת הסייבר, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)(2) לתקנות חובת המכרזים. לאור המתואר במזכר, הדחיפות המודגשת והתהליך הסדור שנערך לבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון – ועדת המכרזים מורה, בהתאם לתקנה 9(ג)(2), כי בנסיבות אלו אין זה אפשרי ומוצדק לערוך פנייה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון. בעניין זה רושמת בפניה ועדת המכרזים את שלושת המשרדים שהיועץ המשפטי מצא אותם בעלי ניסיון ומומחיות מתאימים וראויים למקרה. לפיכך, ועדת המכרזים מאשרת את האפשרות להתקשר עם כל אחד מהמשרדים מהמפורטים להלן: משרד פרל, כהן, צדק, לצר, ברץ (בהובלת עו"ד חיים רביה); משרד קריספין, רובינשטיין, בלכר ושות' (בהובלת עוה"ד נגה רובינשטיין ורועי בלכר); עו"ד דן אור-חוף בשיתוף פעולה עם משרד עו"ד אגמון רוזנברג הכהן (בהובלת עו"ד טל מישר). ההתקשרות תעשה עם משרד עוה"ד מבין אלו, שיהיה מקובל גם על חברת הביטוח של האוניברסיטה. ועדת המכרזים מסמיכה בזה את הנהלת האוניברסיטה לערוך שינויים בהתקשרות ככל שהדבר יידרש על ידי חברת הביטוח.  עדכון 5.10.2021:  לאור הדיווח שנמסר על עמדת חברת הביטוח של האוניברסיטה – ועדת המכרזים משלימה את סיווג ההתקשרות לצורך ייצוג האוניברסיטה בתובענות ייצוגיות מצד סטודנטים בשל אירועי התקפת הסייבר, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)(2) לתקנות חובת המכרזים, בהתייחס לעוה"ד אור-חוף במשותף עם משרד עו"ד אגמון (עו"ד טל מישר בו). היקף כספי בהתאם להצעת המחיר שהונחה בפני ועדת המכרזים.  

19.10.2021: לאחר שבחנה את הצורך ואת התהליך שננקט ואת עמדת היועץ המשפטי ומנכ"ל האוניברסיטה – ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משרד תדמור לוי ושות' (עו"ד רון צין) לצורך ייצוג האוניברסיטה בעניין הסדרת המחלוקת עם מנהל הדיור הממשלתי ביחס לדמי השכירות עבור שטח הפקולטה לרפואה דהיום, וכן בעניין פיתוח והתרחבות הפקולטה לרפואה והקצאת קרקע, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 9(א)(2) לתקנות חובת המכרזים. לאור המתואר במזכר, היבטי המומחיות הנחוצים והתהליך הסדור שנערך לבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון – ועדת המכרזים מורה, בהתאם לתקנה 9(ג)(2), כי בנסיבות אלו אין זה אפשרי ומוצדק לערוך פנייה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון. ההתקשרות בהתאם להצעת המחיר השעתית שהונחה בפני ועדת המכרזים, ללא הגבלת תקופה, אך בכפוף לסכום התקציב שיאושר עבור התקשרות זו.