הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
פרסום וועדת תשומות 01/04/2021 01/04/2021

ריכוז החלטת וועדת תשומות עד לתאריך 01/04/2021

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 20/10/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.10.2020 (אישור מנכ"ל: 2.11.2020)

שם הספק :

בון תור בע"מ; מוניות המבריק ביטון ברוך בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

בון תור: שירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים לפקולטה לרפואה בצפת.

מוניות המבריק: שירותי הסעות במוניות לפקולטה לרפואה בצפת.

היקף ההרחבה:  

הארכת כל אחת מההתקשרויות עד ליום 30.9.2022, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים. היקף כספי כ-430 אש"ח עד 600 אש"ח, בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל בשים לב כי מדובר בזמנים חריגים (משבר קורונה):

1.סיווג התקשרות המשך (הארכת ההתקשרות) עם חברת בון-תור לשירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים, ועם חברת מוניות המבריק במכרז לשירותי הסעות במוניות.

2. אישור התקשרות המשך הוא עד ליום 30.9.2022 בשתי ההתקשרויות, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים, ומטעמי יעילות ואחידות כמפורט בהסברי ראש מינהל הפקולטה לרפואה, שמקובלים על ועדת המכרזים. ועדת המכרזים מקבלת את טיעון ראש מינהל הפקולטה לרפואה כי שנת תשפ"א תהיה שנה מכוננת שרק בסיומה תוכל האוניברסיטה לתכנן את המכרז הבא, היקפו ויעדיו.

3. יוכן נספח להסכם בו ייקבע כי האוניברסיטה רשאית להורות על סיום מוקדם של ההתקשרות בהודעה מראש בת 60 ימים לזכיין הנוגע בדבר, אם תסבור האוניברסיטה לפי שיקול דעתה כי ניתן לחזור לשגרה במועד מוקדם יותר.

4. נותן השירות ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

5. באחריות ראש מינהל הפקולטה לרפואה לדווח לועדת המכרזים בסוף חודש ספטמבר 2021 על סטטוס שירותי ההיסעים הנחוצים לפקולטה בשנה"ל תשפ"ב, לשם בחינה מחודשת של הנושא.

----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 2.11.2020

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 19/10/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 18.8.2020  - ועדת הפטור: 19.10.2020

שם נותן השירותים:

מפעיל 

מהות ההתקשרות:

הרחבה לצורך שירותי בית דפוס ליחידות האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:  

לאחר שוועדת הפטור עיינה בפרטיכל דיון ועדת המכרזים מיום 18.8.2020 וצרופותיו, וכן במזכר סמנכ"ל תפעול מיום 31.8.2020, וגם קיבלה הסברים נוספים – ולאחר שרשמה בפניה את הנימוקים שהדריכו את ועדת המכרזים לאשר את הארכת ההתקשרות עם חברת מפעיל בהסכם לאספקת שירותי צילום, הדפסה וסריקה באוניברסיטה עד ליום 30.4.2023 לפי סמכותה של ועדת המכרזים בתקנה 14(11), תוך ששקלה גם את המלצתה של ועדת המכרזים לאשר את הרחבת תכולת השירותים עם חברת מפעיל גם לאספקת שירותי בית דפוס ליחידות האוניברסיטה מהנימוקים שפורטו בפרטיכל ובמזכר הנ"ל –  
מאשרת ועדת הפטור, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך מסוג הרחבת ההתקשרות המקורית עם חברת מפעיל (לאספקת שירותי צילום, הדפסה וסריקה באוניברסיטה), גם לצורך שירותי בית דפוס ליחידות האוניברסיטה, וזאת עד למועד סיום ההתקשרות הנדחה שאושר בוועדת המכרזים – 30.4.2023. התנאים המסחריים שסוכמו, בדגש על שיעור התגמולים שישולם לאוניברסיטה מהכנסות חברת מפעיל מפעילות זו, יוסדרו בנספח להסכם המקורי.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 4.2020) 01/10/2020

1.10.2020,  KMPG סומך חייקיןמימוש זכות הברירה הקבועה בהסכם שנכרת עם פירמת רו"ח KMPG סומך חייקין לעריכה וביקורת של דוחות כספיים, שירותים חשבונאיים נוספים, וייעוץ בתחום המסים - למתן כל השירותים שנקבעו בהסכם לחברת הבת ביראד חברה למחקר ופיתוח בע"מ, החל מיום 1.10.2020 למשך שנת דיווח, בכפוף לקיום תקציב מתאים (18.10 אושר קיום תקציב מתאים).

20.10.2020, אקסלנדומימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פיתוח BI, בתנאים זהים, באופן שהתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 1.6.2021.

26.10.2020, ברוקנר יערמימוש זכות הברירה בהסכם לשירותי פרסום עם משרד ברוקנר יער (BNY) בתנאים זהים, למשך שנה נוספת, באופן שהתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 5.11.2021. בכפוף לתקציב מתאים.

26.10.2020, שופרסלמימוש זכות הברירה בהסכם לאספקת תווי קניה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק/חנויות שונות עם שופרסל בתנאים זהים, למשך שנה נוספת, באופן שהתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 31.12.2021. בכפוף לתקציב מתאים.

3.11.2020, א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.1.2022.

3.11.2020, ויסוקר שטרן בע"מ; משה בן צבי מהנדסים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום של מיזוג אוויר, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 10.6.2021.

10.11.2020, מוריה אריכא (עוסקת): מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותים במיקור חוץ של ניהול כוח אדם במועדונים שיקומיים–תעסוקתיים לנכים המופעלים על ידי האוניברסיטה באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה בתנאים זהים עד ליום 31.1.2022.

23.11.2020, טי. איי. פתרונות (ישראל) בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי תחזוקת מערכות קירור (צ'ילרים) מתוצרת חברת TRANE המתוקנים בקמפוס, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022.

23.11.2020, כפיר מעליות תעשיות (1996) בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של 7 מעליות בבניינים שונים בקמפוס אוניברסיטת בר אילן, באופן שתקופת השירות והתחזוקה תוארך ב-10 שנים ממועד סיום תקופת האחריות של כל מעלית. כיוון שהמעליות כולן הותקנו בסמיכות זמנים זו לזו, מורה ועדת המכרזים מטעמי אחידות ויעילות ניהול ההתקשרות, על קביעת מועד אחיד לסיום תקופת השירות והתחזוקה המוארכת ביום 23.8.2029.

23.11.2020, האנציקלופדיה התלמודית (שילוב תכניה בפרוייקט השו"ת); טראסקונט (אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות); טל מערכות - משה חסיד (מפיץ התקני פרוייקט השו"ת בישראל ללקוחות פרטיים) ; TES חברה זרה (מפיצת התקני פרוייקט השו"ת בארה"ב); ד"ר יונתן שלר (שירותי ניהול עבור פרוייקט השו"ת – שילוב היכרות תכנית, תוכנתית ועסקית): מימוש זכות ברירה עם כל אחד מחמשת נותני השירותים הנ"ל, לשירות הנקוב לצד שמו, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרויות תעמודנה בתוקפן עד ליום 7.1.2022.

15.12.2020, טלדור: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקה והתקנה ותחזוקת מערכת FireWall ו- Sand Box של חב' צ'ק פוינט, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 23.9.2021.

15.12.2020, אלעד מערכות תוכנה בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי פיתוח פורטל ארגוני SHAREPOINT, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 23.10.2021.

23.12.2020, מינקובסקי תקשורת: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי יח"צ לאוניברסיטה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה ל-12 חודשים נוספים (ונכון למועד זה, במצטבר 18 חודשים נוספים) עד ליום 28.2.2022.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 14/07/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

14.7.2020

נותן השירות

חברת EDP

נושא ההתקשרות:

תמיכה ושדרוג של מערכת ניהול זהויות (IDM) ארגוני המבוססת על תשתית תוכנת NetIQ/MicroFocus המותקנת ופועלת באוניברסיטה, תוך המשך קיומה ותפקודה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

מסגרת של עד 250 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ, למשך 3 שנים (בכפוף לתקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' EDP בע"מ כספק יחיד לתמיכה ושדרוג של מערכת ניהול זהויות (IDM) ארגוני המבוססת על תשתית תוכנת NetIQ/MicroFocus המותקנת ופועלת באוניברסיטה, תוך המשך קיומה ותפקודה.

2. היקף ההתקשרות: מסגרת של עד 250 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ, למשך 3 שנים (בכפוף לתקציב מתאים). סכום הפטור נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. 

3. הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2020) 07/07/2020

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2020):

7.7.2020, קובי בן זקן "קובי'ס קופי": מימוש זכות ברירה עם הזכיין בהסכם להפעלת מתחם מכירה באמצעות עגלת מזון ושתייה בקמפוס הפקולטה לרפואה בצפת בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 9.8.2021.

23.7.2020, משרד אלקלעי מונרוב ושות': מימוש זכות ברירה עם המשרד בהסכם לשירותי ביקורת פנים במיקור חוץ, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.9.2022.

26.7.2020, הראל חברה לביטוח: מימוש זכות ברירה עם המבטחת, שזכתה במכרז סגור 20/17, לצורך כיסוי בפוליסת אלמנטרי וחבויות ובפוליסת אחריות נושאי משרה ודירקטורים, לשנת ביטוח נוספת, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה למשך שנה נוספת מתום תוקפה של הפוליסות הקיימות וברציפות מלאה להן.  

1.9.2020, שלהבת מערכות מידע בע"מ: מימוש זכות ברירה עם החברה בהסכם לשירותי תכנון וייעוץ בתחום הבטיחות, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 18.11.2021.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 16/06/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

16.6.2020

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

רכישת רשיונות שימוש במערכת תקשורת רב-ערוצית (Omni-channel) גלסיקס

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 16.6.2023, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה, אך לא יותר מסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל ההתקשרות.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם חב' קונסיסט לרכישת רשיונות שימוש במערכת תקשורת רב-ערוצית (Omni-channel) גלסיקס – בהתקשרות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.

אי לכך, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא ל-3 שנים ממועד זה, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה.

שווי ההתקשרות הצפוי עם מחב"א לצורך זה מוגבל לסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל ההתקשרות ולפיכך אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 25/02/2020

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

25.2.2020

שם הספק:

משרד גל-אורן

נושא ההתקשרות:

שירותי העברת מסר לציבור אודות התאמתה של אוניברסיטת בר אילן כמוסד להקניית השכלה אקדמית לחרדים.

היקף התקשרות:  

שנות הלימודים תש"ף עד תשפ"ג (2022-23) כולל.

החלטת הועדה:  

לאחר שהשתכנעה כי מדובר בשירותי העברת מסר לציבור אודות התאמתה של אוניברסיטת בר אילן כמוסד להקניית השכלה אקדמית לחרדים, וכי נעשתה פנייה מסודרת לקבלת מספר הצעות הבאות בחשבון ובה אף שיקלול רכיבי מחיר ואיכות, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לצורך זה עם משרד גל-אורן כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), למשך שנות הלימודים תש"ף עד תשפ"ג (2022-23) כולל.

נותן השירותים ימציא האישורים והתצהירים הנחוצים כמקובל.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 31/12/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה

תאריך ההחלטה:

31.12.2019

שם הספק

משה ריקובר (עוסק)

נושאי ההתקשרות:   

יועץ בתחום המקרקעין והנדל"ן לתכנית 'רום': תכנית אקדמית רב-תחומית במדעי החברה בהתמקדות בלימודי נדל"ן ושמאות מקרקעין (המערך לתכניות ייעודיות) 

היקף/תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים, היקף כספי כמפורט בהחלטה.

החלטה:

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם משה ריקובר (עוסק) כיועץ בתחום המקרקעין והנדל"ן לתכנית 'רום' (תכנית אקדמית רב-תחומית במדעי החברה בהתמקדות בלימודי נדל"ן ושמאות מקרקעין), כפטורה ממכרז לפי תקנה 9 וזאת למשך 3 שנים לפי המנגנון הכספי שפורט במזכר שהונח בפני ועדת המכרזים ובכל מקרה בסך מירבי לשנה של 175,500 ₪ כולל מע"מ, ובשלוש שנים: כ-526,500 ₪ כולל מע"מ (לפי שיעור מע"מ כיום) - בכפוף לקיום תקציב.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/11/2019

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.11.2019 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 12/1/2020)

שם הספק :

סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים

היקף ההרחבה:  

24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב כמפורט בהחלטה.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות עם חברת סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב: קבלת הנחה שהוצעה בשיעור 10% מהמחירים הקבועים.

2. נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

3. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 12.1.2020