הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 16/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

16.11.2021

שם הספק:   

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 מהות ההתקשרות:  

מערכות אחסון אחודות לסביבות ה-OPEN לרבות מערכות מסוג STORAGE OBJECT ,עם מוצרי NetApp במכרז חשכ"ל מס' 2014-02 לאספקת מערכות אחסון נתונים עבור כלל משרדי הממשלה

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 31.10.2022 והארכותיו ככל שיהיו עד לתקופה מירבית של שנה אחת נוספת. סכום הפטור קצוב למסגרת של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים (ולכן אינו טעון אישור ועדת הפטור). 

החלטת הועדה:

לאור הנימוקים שהובאו בפניה, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם הראל טכנולוגיות מידע בע"מ – הזוכה בסל 3 מערכות אחסון אחודות לסביבות ה-OPEN לרבות מערכות מסוג STORAGE OBJECT ,עם מוצרי NetApp במכרז חשכ"ל מס' 2014-02 לאספקת מערכות אחסון נתונים עבור כלל משרדי הממשלה – לצורך רכש מחשוב באוניברסיטה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד. הסיווג קצוב בתקופת ההתקשרות של חשכ"ל: עד 31.10.2022 והארכותיו ככל שיהיו עד לתקופה מירבית של שנה אחת נוספת. סכום הפטור קצוב למסגרת של עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים (ולכן אינו טעון אישור ועדת הפטור).

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 19/07/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

19.7.2021

שם הספק:   

נס א.ט. בע"מ

מהות ההתקשרות:  

רכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוניECM  (דוקומנטום).

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.12.2022 כולל, עד 500,000 ש"ח בתוספת מע"מ לתקופה זו. 

החלטת הועדה:

בשים לב לנימוקי סמנכ"ל תקשוב, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם נס א.ט. בע"מ כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לאור היותה זוכה במכרז מרכזי לרכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוניECM  (דוקומנטום). סיווג הפטור יהלום את תוקף התקשרות חשכ"ל עם החברה נכון למועד זה, היינו עד ליום 31.12.2022 כולל בתנאים זהים או מטיבים. סכום הפטור: עד 500,000 ש"ח בתוספת מע"מ לתקופה זו. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 08/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

8.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת "חבצלת מוסדות חינוך" המקיימת תכניות גישור ויישוב סכסוכים למנהיגות חינוכית במרכז לחברה משותפת "גבעת חביבה"

מהות ההתקשרות:  

זירה חינוכית: הרחבת השותפות המעשית שקיימת וקיום קורס גישור בין-מגזרי למנהלי בתי ספר ומנהיגים חינוכיים מרחבי המדינה

תקופת והיקף ההתקשרות:

 עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 195 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של הקונגרס הישראלי ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים באוניברסיטה, עם עמותת "חבצלת מוסדות חינוך" המקיימת תכניות גישור ויישוב סכסוכים למנהיגות חינוכית במרכז לחברה משותפת "גבעת חביבה", לצורך הרחבת השותפות המעשית שקיימת ולקיום קורס גישור בין-מגזרי למנהלי בתי ספר ומנהיגים חינוכיים מרחבי המדינה, במסגרתו מוכשרים המשתתפים – יהודים וערבים – לשמש מגשרים ומתווכים בנושא השסע הלאומי, ופועלים לבניית הסכמות בזירה החינוכית - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת “חבצלת מוסדות חינוך”, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 195 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 23/07/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.7.2020 (אישור מנכ"ל: 28.7.2020)

שם הספק:

 ספייסטק (מפיץ מורשה)

הרחבת ההתקשרות:

הרחבת ההתקשרות לרכישת פריטי ריהוט פדגוגי מתוצרת חברת SteelCase לשלוש כיתות לימוד אינטראקטיבי. 

היקף ההרחבה:  

סך מצטבר שלא יעלה על 150 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישת פריטי ריהוט פדגוגי מתוצרת חברת SteelCase), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך להתקשרות שקיימת עם המפיץ המורשה ספייטק לרכישת פריטי ריהוט פדגוגי כנ"ל, לצורך 3 חדרי לימוד אינטראקטיבי בסכום מצטבר שלא יעלה על 150 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים).

3. הספק הנ"ל ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 21/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 17.8.2021 - ועדת הפטור: 21.10.2021 

שם נותן השירותים:

תקשוב מהבית בע"מ

מהות ההתקשרות:

הרחבה משלימה של ההתקשרות עם חברת תקשוב מהבית בע"מ לשירותי השגחה אנושית מרחוק גם בחלק מסמסטר ב' תשפ"א (בפקולטה למדעי החיים)

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בהחלטה מיום 31.1.2021, בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 17.8.2021, ובמזכר ראש מינהל הסטודנטים – וכן קיבלה הסבר משלים אודות הצורך בשירותי החברה, והנסיבות שהביאו להמשך נחיצות שירותיה באופן מידתי וממוקד עבור בחינות סמסטר ב' בפקולטה למדעי החיים: ועדת הפטור מוצאת כי מתקיימים טעמים מניחי דעת – לרבות הדחיפות, הניסיון הקודם המוצלח בהסתייעות בשירותי החברה, התאמתם שירותיה לצרכי האוניברסיטה ואילוצי תקופת הקורונה, מידתיות ומיקוד ההסתייעות לפקולטה יחידה – התומכים בהרחבה משלימה בסך 130,000 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת כיסוי תקציבי) של ההתקשרות עם חברת תקשוב מהבית בע"מ לשירותי השגחה אנושית מרחוק גם בחלק מסמסטר ב' (בפקולטה למדעי החיים). 

אישור זה ניתן בהתאם לסמכות ועדת הפטור בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 23/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 1.11.2021 - ועדת הפטור: 23.12.2021 

שם נותן השירותים:

שחאדה שירותים רפואיים בע"מ, חברה בשליטתו של פרופ' נעים שחאדה

מהות ההתקשרות:

שירותים מקצועיים (רפואיים וניהוליים) של פרופ' שחאדה לספירת הסוכרת בגליל, על פי עקרונות ההתקשרות המוסכמים.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 1.11.2021 ובמכתב פנייתו של פרופ' סקורצקי, דיקן הפקולטה לרפואה, והתרשמות מאופיה הבינתחומי של פעילות ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל והצורך הפרופסיונלי הייחודי המתגבש מהנ"ל ובשים לב לתקופת ההתקשרות הקצובה המבוקשת –

ועדת הפטור מסווגת את ההתקשרות עם שחאדה שירותים רפואיים בע"מ, חברה בשליטתו של פרופ' נעים שחאדה, לצורך קבלת שירותיו המקצועיים (רפואיים וניהוליים) של פרופ' שחאדה לספירת הסוכרת בגליל ועל פי עקרונות ההתקשרות כמפורט במסמך מיום 21.12.2021 המצורף להחלטה. כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) בהתאם לעקרונות ההסכם שהוצגו בפנינו ומצורפים להחלטה.

תקופת ההתקשרות: עד 30.9.2022 בהיקף כספי כולל של 300 אש"ח בתוספת מע"מ (כאשר סכום זה כולל גם את המסגרת שאושרה על ידי ועדת המכרזים בישיבה מיום 1.11.2021). הכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.

מעבר למטרה החשובה של אתגר ההתמודדות הרב תחומי עם מחלת הסוכרת בגליל, עליו עמדו כבר ועדת המכרזים ופרופ' סקורצקי, מתרשמת ועדת הפטור כי בשים לב לתקופת ההתקשרות הקצובה (שנה) עד לקליטתו של פרופ' שחאדה כאיש סגל בפקולטה לרפואה, ומשום שפרופ' שחאדה כבר מעניק שירותיו הנ"ל לספרת הסוכרת (תחת חסות פטור סכום והתקשרות המשך שאושרה בסמכות ועדת המכרזים) הרי שמתקיימים טעמי רציפות השירות, יעילות ומקסום התועלת לפעילות הספרה בסיווג פטור זה.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 23/12/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 9.11.2021 - ועדת הפטור: 23.12.2021 

שם נותן השירותים:

משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן

מהות ההתקשרות:

המשך ייצוג משפטי של האוניברסיטה בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים שיפוטיים נוספים בקשר עם פרוייקט הDBOT-מעונות הסטודנטים, מרכז שירותים נלווים, ומרכז הספורט של האוניברסיטה, ככל שאלו יתממשו והאוניברסיטה תהיה צד להם. 

החלטת ועדת הפטור:

בהמשך להחלטת ועדת הפטור מיום 22.7.2020 וסכום התקשרות ההמשך שנקצב בה, ולאחר עיון בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 9.11.2021 , במזכר סמנכ"ל תפעול בנושא זה ושמיעת השלמות והבהרות בדיון, סבורה ועדת הפטור כי מתקיימים נימוקים מניחי דעת להמשך ההתקשרות בפטור ממכרז, בדגש על יעילות, רציפות השירות, חסכון כספי (לעומת חלופת התקשרות עם גורם משפטי חדש בשלב מתקדם זה), ושביעות רצון גבוהה מהשירות המתקבל.

לפיכך מסווגת ועדת הפטור התקשרות המשך נוספת עם משרד עוה"ד הרצוג, פוקס ונאמן ע"ס 500,000 ₪ בלבד בתוספת מע"מ (שנמסר לוועדת הפטור כי הוא מתוקצב במלואו),  כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לצורך המשך ייצוג משפטי של האוניברסיטה בסכסוכים משפטיים, תביעות ובהליכים שיפוטיים נוספים בקשר עם פרוייקט ה DBOTמעונות הסטודנטים, מרכז שירותים נלווים, ומרכז הספורט של האוניברסיטה, ככל שאלו יתממשו והאוניברסיטה תהיה צד להם . 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 5.7.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

שרת נגריית עיצוב

מהות ההתקשרות:

עבודות נגרות של ריהוט משלים במערך הספריות והמידע, בקו עיצובי זהה לריהוט הקיים שבוצע על ידי נגרייה זו.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 5.7.2022 ובמזכר ד"ר אולגה גולדין, ראשת מערך הספריות והמידע, מיום 30.6.2022, ובנימוקים שהונחו בפניה – מחליטה ועדת הפטור: 

מערך הספריות והמידע הוא מוקד מרכזי בקמפוס המשרת את הסטודנטים בכללותם, ולפיכך יש חשיבות לשמירה על היותו אכסניה מכבדת. שמירה על קו אסטתי אחיד, בדגש על איכות זהה וקו עיצובי זהה, של הריהוט הקיים וצרכי הריהוט הנוספים שנחוצים להשלמת עבודות השיפוץ במקום, היא על כן צורך סביר ומתקבל על הדעת.  יש יתרון בכך שמתן האחריות והשירות למתחם לא יפוצל בין נגרים שונים.

ועדת הפטור השתכנעה בנימוקי הבקשה ולפיכך מאשרת כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) התקשרות המשך עם שרת נגריית עיצוב, בהיקף מסגרת של עד 100 אש"ח נוספים כולל מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים) לתקופה שבין אישורה זה ועד ליום 30.9.2023. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 1/2022) 14/01/2022

11.1.2022, עו"ד וכטל (ארה"ב): סיווג ההתקשרות עם עו"ד וכטל לייצוג האוניברסיטה בתובענה שהוגשה נגדה בארה"ב על ידי הנאמן על נכסי מיידוף, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2) - התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין. תקופת ההתקשרות: עד תום ההליך. לפי סמכותה של ועדת המכרזים בתקנה 2(ט), ובשים לב לכך שבהתקשרות ובשכ"ט משתתפים גם מוסדות נוספים להשכלה גבוהה בישראל, ומטעמי סודיות מסחרית - הודעת אינטרנט זו מתפרסמת בהשמטת סכום ההתקשרות עם עו"ד וכטל. 

11.1.2022, עו"ד גיל רון: תוספת לסיווג ההתקשרות עם משרד רון גיל, קינן ושות' לייצוג האוניברסיטה ובר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ, בתובענה שהוגשה על ידי מר. א. פיקארד ("נאמן מיידוף") כנגד האוניברסיטה, היקף כספי משתנה לפי שעות, עם תקרת שכ"ט, מחודש פברואר 2016: התקשרות הנוספת מאושרת לפי סיווג פטור לפי תקנה 3(18): ספק יחיד בגין ליווי האוניברסיטה מול עו"ד וכטל והתביעה בארה"ב (השלמת שירותיו המשפטיים בייצוג האוניברסיטה בתביעה בישראל), תקופת ההתקשרות: עד לסיום ההליך המשפטי ובסכום הכפוף להסדרת תקציב מתאים שלא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (ולפיכך לא כפוף לאישור ועדת הפטור).  

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 2/2022) 21/06/2022

21.6.2022: ועדת המכרזים סיווגה את ההתקשרות לקבלת שירותי ייעוץ תהליכי הקמה וגיוס משרות לאגף למידה והוראה החדש, כפטורה ממכרז מטעמים מקצועיים וטעמי חסכון, לפי תקנה 9(א): התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות, ייעוץ או ביצוע מחקר". כמו כן הכריזה, בהתאם לסמכותה בתקנה9(ג)2, כי אין זה אפשרי ומוצדק לערוך לצורך התקשרות זו פניה תחרותית לקבלת הצעות ויש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות בחשבון. עם השלמת הליך בחינת ההצעות, יביא סמנכ"ל למידה והוראה את ממצאיו בפני ועדת המכרזים להחלטתה. 28.6.2022: סיווג ההתקשרות עם גב' שרון שימקוביץ (עוסקת), כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2) - למתן שירותי ייעוץ מבוססי יחסי אמון מיוחדים בתהליכי הקמה וגיוס משרות לאגף החדש ללמידה ולהוראה. תקופת ההתקשרות המאושר: 3 שנים עם אופציה של האוניברסיטה להאריך את ההתקשרות בעד 3 שנים נוספות כפי צורכיה מעת לעת, ובהיקף שבועי של כ-10 שעות, 41 שעות חודשיות לערך (עם אפשרות להגברה או הפחתה הד-אוק), תשלום לפי שעות עבודה בפועל שיצרכו בתעריף שהוצג בפני ועדת המכרזים ובכפוף לתקציב בפועל לצורך התקשרות זו. היקף הפטור נמוך מסך 1.5 מש"ח ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.