הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 25/01/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

מזרחי העולמי וOU-JLIC (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה)

נושא ההתקשרות:

 יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

היקף/תקופת ההתקשרות:

 3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (נמסר שמכוסה תקציבית).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם מזרחי העולמי וOU-JLIC (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה) - ארגונים ללא מטרות רווח שחברו יחד למטרה משותפת, לצורך יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

2. היקף/תקופת ההתקשרות: 3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (נמסר שמכוסה תקציבית).

3. ארגון מבין אלו שנחשב לתושב ישראל, ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.ארגון שאינו תושב ישראל – ימציא את המסמכים ואישורים כפי שיידרשו על ידי האוניברסיטה (לפי הנחיית רו"ח ג. פלוס).

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 23/02/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

23.2.2022

שם הספק:

 רו"ח דני שוורץ  (הבהרת ועדת המכרזים מיום 15.3.2022: במסגרת פירמת רו"ח לנדשטיין קטורזה ושות' רואי חשבון).

נושא ההתקשרות:

ביצוע תחשיבים דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר.  

היקף/תקופת ההתקשרות:

 עד 3 חודשים, היקף כספי: כ-120 אש"ח בתוספת מע"מ (תשלום לפי ניצול בפועל, מכוסה תקציבית).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם רו"ח דני שוורץ, כספק יחיד לביצוע תחשיבים דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר.  

2. מסגרת התקשרות: עד 3 חודשים, היקף כספי: כ-120 אש"ח בתוספת מע"מ (תשלום לפי ניצול בפועל, מכוסה תקציבית).

3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. יעשה בירור עם ה-DPO ולשכת היועץ המשפטי בשאלת נחיצות כתב הגנת מידע (ככל שזה לא הוסדר כבר).

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 24/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

24.3.2022

שם הספק:

 איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת)

נושא ההתקשרות:

המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט')

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 30.9.2022, ובהיקף כספי עד 600,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18) ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1 .ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת) כספק יחיד להמשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט'). 

2 .מסגרת התקשרות: עד 30.9.2022, ובהיקף כספי של עד 600,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

3 .נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. נמסר כי כתב הגנת מידע הוסדר.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 26/04/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

26.4.2022 (נכנסה לתוקף ופורסמה ביום 27.4.2022)  

שם הספק:

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות שנתי עבור שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת מבנים ממוחשבת מתוצרת Siemens Building Technologies DESIGO INSIGHT

היקף/תקופת ההתקשרות:

 עד ליום 31.12.2023 בהיקף כספי של 247,500 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי)

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18) ולאור ממצאי בחינת פניית הפונה שטען כי הוא מסוגל לבצע את ההתקשרות ומציאתו חסר ניסיון בשירות לתוכנה הקיימת באוניברסיטת בר אילן, קרי תחזוקה וטיפול במערכת Desigo Insight:

1. עם תום תקופת הפרסום, שתסתיים בעוד שעות ספורות, וחלוף המועד ליום 27.4 - ובהנחה שלא תגיע פניה נוספת עד מועד זה, ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ כספק יחיד לשירות שנתי עבור שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת מבנים ממוחשבת מתוצרת Siemens Building Technologies DESIGO INSIGHT
2. מסגרת התקשרות: עד ליום 31.12.2023 בהיקף כספי של 247,500 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 .

4. הודעה על החלטה זו, עם כניסתה לתוקף ביום 27.4.2022, תימסר לפונה כנדרש בתקנה 4(ה).

 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 24/05/2022

 

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

24.5.2022   

שם הספק:

חב' מטלפרס יצוא (1982) בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות ואחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA ו-D&H, ומדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה,

היקף/תקופת ההתקשרות:

5 שנים, עד ליום 23.3.2027, בהיקף כספי של 130,950 ₪ בשנה בתוספת מע"מ, סכום זה כולל חלפים.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18), ואי קבלת כל פניה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1 .ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' מטלפרס יצוא (1982) בע"מ לצורך שירות ואחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA ו-D&H, ומדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה. 

2 .מסגרת התקשרות: 5 שנים, עד ליום 23.3.2027, בהיקף כספי של 130,950 ₪ בשנה בתוספת מע"מ, סכום זה כולל חלפים. סכום הפטור המבוקש אינו עולה על 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ ולפיכך סיווגו אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

3 .נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(19) 30/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(19) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: ביצוע מיזם משותף שיפעל ללא כוונת רווח, למטרות חינוך ומחקר, עם מי שתורם ממקורותיו מחצית עלות ביצוע המיזם, לאחר בחינת קיומם של מיזמים דומים לפי תקנה 5.

תאריך ההחלטה:

30.3.2022

שם היחידה באוניברסיטה:

ספירת הסוכרת הגליל ע"ש ראסל ברי

שם השותף למיזם:

אי"ל - האגודה הישראלית לסוכרת (ע"ר)

נושא ההתקשרות:

מיזם ללא מטרות רווח בתחומי הבריאות והחינוך הציבורי בהיבט הסוכרת בגליל – מיפוי הצרכים והחסמים בעלי ההשפעה, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת, פיתוח תכנים מתאימים וביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם וההתערבויות והתכנים. יופעל ברשויות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם.

היקף/תקופה ועיקרי ההתקשרות:

כמפורט בסעיף 2

החלטה

לאחר בחינת קיומם של מיזמים אחרים כנדרש בתקנות 3(19) ו-5 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו משך למעלה מ-14 ימי עבודה:

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם אי"ל האגודה הישראלית לסוכרת (ע"ר), לביצוע מיזם משותף שיפעל ללא כוונת רווח למטרות בריאות וחינוך ציבורי בהיבט הסוכרת בגליל – מיפוי הצרכים והחסמים בעלי ההשפעה, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת, פיתוח תכנים מתאימים וביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם וההתערבויות והתכנים. (יופעל ברשויות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם) - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(19).
  2. משך ההתקשרות: שנה עם זכויות ברירה להאריכה בתקופות נוספות, כפי צרכי הספרה, עד לתקופה מצטברת של 4 שנים נוספות שנים, בהיקף כספי כולל של 511,875ש"ח למיזם (חלקה של האוניברסיטה); ה"ספרה" ואי"ל יחלקו ביניהם בהסכמה את עלויות המיזם.

פעולות ה"ספרה"

פעולות "איל"

שלב ראשון – מיפוי והקמה

 

מיפוי המאפיינים והצרכים המיוחדים של אוכלוסיית הרשות מבחינת בריאות הקהילה ומצב הסוכרת ברשות +מיפוי החסמים המובנים הקיימים ברשות המשפיעים על בריאותם של תושבים ועל יכולתם להישמע להמלצות רפואיות;

הקמת סניפים של "איל" בארבע מהרשויות (ברשות החמישית כבר הוקם סניף)

שלב שני - פיתוח אסטרטגיה

 

בהסתמך על המיפוי, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

בהסתמך על המיפוי, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

שלב שלישי - תפעול

 

בהסתמך על המיפוי, ובהתאם לאסטרטגיית ההתערבות שפותחה, פיתוח תכנים מתאימים להעברה לקהל הרחב ולחולי סוכרת, לפי העניין, בין בהרצאות, בסדרת מפגשים או באירועים מיוחדים;

תפעול שוטף של סניפי "איל" בכל חמש הרשויות כולל מתן הרצאות לקהל הרחב ולחולי סוכרת, עריכת תכנית בת מספר מפגשים לחולי סוכרת ללימוד התמודדות יומיומית עם המחלה ("בית ספר לסוכרת") ועריכת אירועים מיוחדים בסניף (כמו לדוגמה חודש המודעות  למחלת הסוכרת ומפגש הכנה מיוחד לקראת חודש הרמאדן);

ביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם באופן כללי והשפעות ההתערבויות השונות ותכני הלימוד השונים באופן נקודתי;

 

הצדדים יפעלו לפי כללי אבטחת מידע וסודיות המפורטים בנספח שיוכן בשיתוף ה-DPO

3. ועדת המכרזים רושמת כי פרופ' נעים שחאדה - מנהל 'הספרה', הינו גם יו"ר אי"ל, ועל כן תוסדר התחייבות ספציפית למניעת ניגוד עניינים לגבי מיזם זה, ככל שזו טרם הוסדרה.

4. אי"ל האגודה הישראלית לסוכרת תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(2) 02/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת המנכ"ל בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.1.2022

שם הספק:

הכובע הלבן בע"מ

היקף ההתקשרות:

ביצוע מיידי, תוך שני ימי עבודה; כ-4 חודשים, עד 250 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).  

מהות ההתקשרות והחלטת המנכ"ל:

מהיכרותי הישירה והמעמיקה את אירוע הסייבר שהופנה לתשתית ומערכות המחשוב של האוניברסיטה, ואת השלכותיו – נחיצותו של מערך הגנה טכנולוגית מתקדמת לאוניברסיטה, שיקנה יכולת התמודדות משופרת לבאות עם איומי הסייבר המתחדשים ואף למנועם מבעוד מועד, היא מעל לכל ספק.  האוניברסיטה עומלת באינטנסיביות לבניית מערך הולם כזה, בסיוע יועצים מהשורה הראשונה בתחום.  

משהובאו בפני מסקנות הביניים, שמתבררות עתה, בפרוייקט חשוב זה, ובשים לב לרשימת התקיפות מיום שישי האחרון וההכרח לסגור את התקשורת לחו"ל בסופ"ש האחרון בשל ההתראות שהתקבלו, ולאחר שהונחה בפני עמדת סמנכ"ל תקשוב ושמעתי גם הבהרותיו בעל פה, והכל תוך שקילה מושכלת של פניות משרד רוה"מ והשב"כ לאחרונה בסוגיות של אבטחת מידע וסייבר  – השתכנעתי שקיים צורך מיידי ודחוף שיש להחל בו באופן מיידי ולא יאוחר מהיום-יומיים הקרובים, בהתקשרות נוספת עם חברת הכובע הלבן בע"מ שמתמחה בניהול אירועי סייבר וייעצה לאוניברסיטה באירוע הסייבר האחרון, לשם קבלה דחופה של שירותי אנליסט סייבר רב-תחומי מטעמה למיקוד מימוש מדיניות ההגנה במערכות האוניברסיטה וקידום הטיפול וההגנה על נכסי האוניברסיטה ביחד עם מערך התקשוב.  

אציין כי ההתקשרות הדחופה הזו נועדה למנוע, בשום שכל ומראש, נזק של ממש שעלול להגרם למערכות האוניברסיטה ולמידע הרב האצור בו, מפאת איום סייבר מתקדם באקלים ההגנה הטכנולוגי, ולתקופה המזערית הנדרשת של 4 חודשים להערכתי, ובשים לב כי האוניברסיטה ממשיכה במאמציה לקלוט עובד לצורך זה, שטרם הניבו פרי. היקף ההתקשרות המוערך: עד 250 אש"ח (בכפוף לתקציב מתאים).  

לפיכך, אני מפעיל את סמכותי לפי תקנה 3(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), ומאשר את ההתקשרות במתכונתה התחומה כנ"ל, כפטורה ממכרז.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 09/06/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

9.6.2020

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לרכישת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/Aruba (זוכה במכרז חשכ"ל לעניין זה)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה. 

החלטת הועדה:

לאור הודעת החשכ"ל (הודעה 16.3.0.8 מיום 21.4.2020) על כך הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ) הזוכה במכרז מרכזי מס' 15-2015) עד ליום 30.4.2021 – מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הזוכה במכרז המרכזי הנ"ל לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי ממשלה מתוצרת HPe ARUBA, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23).

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל הנ"ל תעמוד בתוקפה (לרבות אפשרות האוניברסיטה להאריך את ההתקשרות ככל שהחשכ"ל מימש זכות ברירה הנתונה לו בהתקשרות זו והאריכה לתקופה נוספת), אך לא יותר משנתיים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ.

לאור סכום הפטור המדובר כפופה החלטה זו גם לאישור ועדת הפטור לפי תקנה 17(ג).

----

אישור ועדת הפטור לפי סמכותה בתקנה 17(ג): ביום 28.6.2020 אישרה ועדת הפטור את סיווג ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ (הזוכה במכרז המרכזי לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי ממשלה מתוצרת HPe ARUBA), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקופה בה ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל הנ"ל תעמוד בתוקפה (לרבות הארכותיה מעת לעת) אך לא יותר משנתיים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

----

ראו החלטה נוספת מיום 10.8.2021 [קישור]

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 10/08/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

10.8.2021

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לרכישת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/Aruba (זוכה במכרז חשכ"ל לעניין זה)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה. 

החלטת הועדה:

על סמך הסברי אגף התקשוב ולאור הודעת החשכ"ל על הארכה נוספת של ההתקשרות עם חברת מטריקס לרכש ציוד תקשורת אקטיביHPE/ARUBA  עד ליום 30.4.2022, ובשים לב כי בקשת אגף התקשוב מתמקדת רק בהפעלת הרשות להארכת ההתקשרות שנקבעה באישורן של ועדת המכרזים וועדת הפטור בהחלטותיהן מחודש יוני 2020, וזאת במסגרת הסכום והתקופה בת שנתיים שאושרו בהן  –ועדת המכרזים מאשרת בזה את הארכת סיווג הפטור לפי תקנה 3(23) עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הזוכה במכרז מרכזי של החשכ"ל מס' 15-2015 לצורך רכש ציוד תקשורת של חברת HPE ARUBA עד ליום 30.4.2022.

משום שהחלטה זו חוסה תחת מסגרת התקופה המירבית והסכום שאושרו כבר בהחלטות ועדת המכרזים (מיום 9.6.2020) וועדת הפטור (מיום 28.6.2020) – היא אינה טעונה אישור נוסף של ועדת הפטור.  [קישור]

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 05/09/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

5.9.2021

שם הספק:   

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לאספקת ציוד משרדי ונייר (מתוקף זכייה במכרז מרכזי של חשכ"ל)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 30.6.2022, עד 600,000 בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:

לאור הנימוקים שהונחו בפניה, צרכי האוניברסיטה והחלטותיה הקודמות, וכן הגל הרביעי של הקורונה, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם הספק הנוכחי, שהוא אחד הזוכים במכרז המרכזי של החשכ"ל: גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקופת ביניים קצובה עד ליום 30.6.2022. החברה תמציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים. 

האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, של 600,000 בתוספת מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.