הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
2/12 17/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 17/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_17.01.12.pdf

5/12 30/01/2012

ועדת מכרזים של האוניברסיטה אישרה התקשרות המשך ל- 4 חודשים על פי ההסכם עם חברת אורק  לאספקת נייר צילום ולפי אותם תנאיםעל פי תקנה 3 (4) (ב) (2)  בסכום של כ-200 אלף ש"ח ובאישור המנהל הכללי

3/12 31/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 31/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_31.01.12.pdf

וועדת תשומות 30/10/2014 30/10/2014

ריכוז החלטות וועדות תשומות עד לתאריך 30/10/2014

פירוט ההחלטות

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/01/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 20/1/2015

שם הספק:  חילן בע"מ.

נושא ההתקשרות: מתן שירות הפעלת התוכנות המותאמות מתוצרת חילן, הפועלות כיום באוניברסיטה, על גבי תשתיות הספק, תוך שימוש מלא במערכת המותאמת למערכות אוניברסיטת בר אילן ואבטחת רציפות פעילות השכר.

 

קובץ מצורף

 

החלטת ועדת פטור 3.7.2016 [נושאת תאריך 24.1.2018]: מאשרת את הפטור לפי סמכותה בתקנה 17(ג). תקופת ההתקשרות: 5 שנים + שתי זכויות ברירה להארכה של 3 שנים נוספות כ"א. עלות הקמה: 645 אש"ח; עלות לתלוש לעובד לחודש: 19.85 ש"ח. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 25/04/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.4.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 16/5/2017)

שם הספק :

חברת מפעיל בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי הדפסת בחינות אמריקאיות עבור האוניברסיטה

היקף ההרחבה:  

במסגרת תקופת ההתקשרות; היקף הכספי: עד 1.5 מש"ח כולל מע"מ. 

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים רשמה לפניה את עמדת רמ"ח רכש מכרזים והתקשרויות. הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2. ככל שיאושר סיווג הפטור של ההתקשרות על ידי המנכ"ל: מאושרת בזה, מטעמי יעילות ושירות, התקשרות ההמשך (הרחבת התקשרות) עם מפעיל בע"מ לצורך שירותי הדפסת בחינות אמריקאיות עבור האוניברסיטה.

3. חברת מפעיל תמציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן תמציא תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 16.5.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 26/09/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

 26/9/2017

שם הספק:

 קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

פנטיקון

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

נושא ההתקשרות: 

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

היקף ותקופת ההתקשרות:

תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.

החלטה:

  1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם כל אחד מהספקים אלו כספק יחיד לתחום השירות הנקוב בטבלה שפורסמה לצד שמו.
  2. תקופת ההתקשרות: תשע"ח-תשע"ט (30/9/2017-30/9/2019), היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כפי הנקוב בטבלה שפורסמה לצד כל נושא שירות. מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה.
  3. כל ספק כאמור יידרש להמציא, בעניינו, אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (באחריות אגף התקשוב ואחראי רכש מחשוב לקבלם).

טבלה

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 02/01/2018

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.1.2018  (אישור המנכ"ל ניתן ביום 15.1.2018).

שם הספק: 

מגלקום בע"מ.

נושא התקשרות ההמשך:

אספקה, התקנה ואחזקת מערכות כריזה בקמפוס רמת גן של האוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה נוספת בת 3 שנים עם זכות ברירה להארכתה בשנתיים נוספות.

החלטה:

לאור עמדת המנכ"ל הנחוצה לפי תקנה 3(4)(ב)(2), אשר הונחה בפני ועדת המכרזים, מתוקן בזה הרכב תקופת סיווג הפטור שאושרה בהחלטת ועדת המכרזים מיום 19.12.2018 (וטעונה גם אישור המנכ"ל).

לפיכך, ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך עם חברת מגלקום בע"מ, בהסכם לאספקה, התקנה ואחזקת מערכות כריזה בקמפוס רמת גן של האוניברסיטה, לתקופה נוספת בת 3 שנים עם זכות ברירה להארכתה בשנתיים נוספות.

3. החברה תמציא אישורים (ניכוי מס וניהול פנקסים) ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 15.1.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 22/01/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

22/1/2018

שם הספק

מטלפרס יצוא (1982) בע"מ

נושא ההתקשרות:   

תחזוקה ומתן אחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA, מדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים.      

החלטה:

לאחר שועדת המכרזים דנה בהתנגדות שהוגשה, על סמך פניית פארגון-קבוצת ברנע והתייחסות הגורם המקצועי באוניברסיטה – רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית, אינג' גנאדי סיצ'יקוב, בכתב ובעל-פה, מחליטה הועדה כדלקמן לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4:

1.ועדת המכרזים השתכנעה בטעמי הגורם המקצועי, אינג' גנאדי סיצ'יקוב.

2.לפיכך, הועדה מאשרת את ההתקשרות עם מטלפרס יצוא (1982) בע"מ, כספק יחיד לתחזוקה ומתן אחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA, מדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה. תקופת ההתקשרות: שנתיים.

3.מטלפרס תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (באחריות היחידה הדורשת לקבלם).

4. בהתאם לתקנה 4(ה) לתקנות החלות על התקשרויות האוניברסיטה, תימסר הודעה על החלטה זו לפונה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 19/06/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

19.6.2018

שם הספק:   

א.ב.ג. משכנות יוזמות בע"מ (אדוארד ג'ייקובס ובנו)

נושא ההתקשרות:

תכנון ובניית ארון קודש המהווה יצירת אמנות ייחודית

היקף/תקופת ההתקשרות:

100 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ. (וכן אופציות כמפורט בהחלטה).

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות אדוארד ג'ייקובס ובנו לצורך תכנון ובניית ארון קודש המהווה יצירת אמנות ייחודית, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(8): התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

היקף ההתקשרות: 100 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ.

כמו כן מאשרת ועדת המכרזים במסגרת פטור זה, מטעמים אמנותיים זהים, גם את האופציה הנתונה לאוניברסיטה להוסיף קיר זכוכית בעלות 100 אש"ח בתוספת מע"מ ו/או כיסוי משולש בעלות 13,500 ₪ בתוספת מע"מ.