הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 19/10/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 18.8.2020  - ועדת הפטור: 19.10.2020

שם נותן השירותים:

מפעיל 

מהות ההתקשרות:

הרחבה לצורך שירותי בית דפוס ליחידות האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:  

לאחר שוועדת הפטור עיינה בפרטיכל דיון ועדת המכרזים מיום 18.8.2020 וצרופותיו, וכן במזכר סמנכ"ל תפעול מיום 31.8.2020, וגם קיבלה הסברים נוספים – ולאחר שרשמה בפניה את הנימוקים שהדריכו את ועדת המכרזים לאשר את הארכת ההתקשרות עם חברת מפעיל בהסכם לאספקת שירותי צילום, הדפסה וסריקה באוניברסיטה עד ליום 30.4.2023 לפי סמכותה של ועדת המכרזים בתקנה 14(11), תוך ששקלה גם את המלצתה של ועדת המכרזים לאשר את הרחבת תכולת השירותים עם חברת מפעיל גם לאספקת שירותי בית דפוס ליחידות האוניברסיטה מהנימוקים שפורטו בפרטיכל ובמזכר הנ"ל –  
מאשרת ועדת הפטור, בהתאם לסמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010, התקשרות המשך מסוג הרחבת ההתקשרות המקורית עם חברת מפעיל (לאספקת שירותי צילום, הדפסה וסריקה באוניברסיטה), גם לצורך שירותי בית דפוס ליחידות האוניברסיטה, וזאת עד למועד סיום ההתקשרות הנדחה שאושר בוועדת המכרזים – 30.4.2023. התנאים המסחריים שסוכמו, בדגש על שיעור התגמולים שישולם לאוניברסיטה מהכנסות חברת מפעיל מפעילות זו, יוסדרו בנספח להסכם המקורי.

1/12 03/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 03/01/2012

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_03.01.12.pdf

1/2011 26/01/2011

ועדת מכרזים אישרה התקשרות עם חברת גרפיטי לאספקת ציוד משרדי. לפי סעיף 3 (23) בתקנות חובות מכרזים (מוסדות להשכלה גבוהה) 2010- רשאית האוניברסיטה להתקשר עם מי שזכה במכרז מרכזי. לפי הודעה שקיבלה האוניברסיטה ממינהל הרכש, האוניברסיטה שויכה לחברת גרפיטי במכרז לציוד משרדי.

10-11 27/12/2011

ועדת המכרזים אישרה התקשרות המשך עם הספקים הבאים להזמנות עד 50,000 ₪: א.נין נון, אומניטק, אי.אי.אם, חיון, מל"מ תים, נס מטח, קומפיוטרלנד. נימוק: האוניברסיטה פרסמה מכרז לציוד מחשוב, הליך אמור להסתיים תוך חודשיים. עד אז האוניברסיטה מעוניינת להמשיך לעבוד עם הספקים הנוכחים בהיקף של מעל 100,000 ₪ כדי לשמור על אחידות, וזאת עד לסיום המכרז.

11/11 20/12/2011

פרוטוקול וועדת תשומות מתאריך 20/12/2011

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_20.12.11.pdf

2 27/03/2011
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם ספק יחיד להקמת חדר חשמל טרומי באתר הקמה לפקולטה לרפואה שלא אוניברסיטת בר-אילן בצפת – חברת ביתנית. קביעת החברה כספק יחיד מבוססת על מכתב שהתקבל מחברת החשמל.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לועדת מכרזים לכתובת michrazim.log@mail.biu.ac.il עד לתאריך 7 באפריל, 2011.

הנ"ל לפי סעיף 4 לתקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) – התש"ע-2010.

2/12 17/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 17/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_17.01.12.pdf

3/12 31/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 31/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_31.01.12.pdf

5/12 30/01/2012

ועדת מכרזים של האוניברסיטה אישרה התקשרות המשך ל- 4 חודשים על פי ההסכם עם חברת אורק  לאספקת נייר צילום ולפי אותם תנאיםעל פי תקנה 3 (4) (ב) (2)  בסכום של כ-200 אלף ש"ח ובאישור המנהל הכללי

6/11 26/09/2011

ועדת מכרזים של האוניברסיטה בישיבתה מה-26.9.2011 אישרה התקשרות המשך לשנה אחת עם חברת טלדור לתחזוקת מחשבים על סמך סעיף 3 (4) (ב) (2) בתקנות חובת מכרזים למוסדות להשכלה גבוהה. תקופת ההתקשרות של ההסכם הקיים עד 31.12.2011, ולאחר התקשרות המשך עד 31.12.2012. הנימוק להארכת ההסכם – רצף ואחידות בשירות שניתן היום לשביעות רצון האוניברסיטה.