הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9(א)(2) 08/07/2018

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

8.7.2018

שם הספק:

טרם התקיים ההליך לבחירתו לפי תקנה 9 (יעודכן בהמשך). 

מהות ההתקשרות:

שירותי דוברות במיקור חוץ

החלטת הועדה:   

ועדת המכרזים השתכנעה כי מדובר בהתקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, העולה בקנה אחד עם תקנה 9(א)(ב).

הוועדה קובעת כי בנסיבות העניין, בהסתמך על מזכרה של סמנכ"לית שיווק ופיתוח עסקי ובשים לב כי מדובר בהתקשרות עם גורם יחיד לשירות מתמשך מפאת טיבה של דוברות, אשר נחוץ כי תעשה על ידי גורם יחיד ומרכז המזוהה עם האוניברסיטה - אין זה מוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך של פניה תחרותית לקבלת הצעות המצריכה הקמת רשימת ספקים, וכי יש לערכה לאחר קבלת מספר הצעות הבאות בחשבון (תקנה9(ג)(2)).

הועדה מסווגת את ההתקשרות לשירותי דוברות במיקור חוץ, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2): התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים.

הבקשה לקבלת מספר הצעות תובא לאישור ועדת המכרזים בצירוף רשימה מנומקת של נותני שירות מתאימים אליהם מבקשת סמנכ"לית שיווק ופיתוח עסקי לפנות לקבלת הצעותיהם.

 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 16/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021

שם הספק, תחום השירות ותקופת ההתקשרות המבוקשת:

TRUSCONT (אספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות, עד ליום עד ליום 31.12.2023).

האנציקלופדיה התלמודית (שילוב תכניה בפרוייקט השו"ת, עד ליום 31.12.2024).

TES חברה זרה (מפיצת התקני פרוייקט השו"ת בארה"ב, עד ליום 31.12.2022).  

 

מצ"ב חוות דעת של ראש פרוייקט השו"ת באוניברסיטה: בעניין TES, בעניין האנציקלופדיה התלמודית, ובעניין טראסקונט.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 1.12.2021 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 05/07/2022

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

תאריך ההחלטה:

5/7/2022

שם הספק:

 כפר הנוער הוד השרון ב.צ. מוסינזון

מהות ההתקשרות:

הארחה הסעדה ומתקנים למחנות הנוער של המרכז האוניברסיטאי לנוער

היקף/תקופת ההתקשרות:

חודש וחצי (אמצע יוני עד סוף יולי), ועד לסכום מירבי של 200 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:

בשים לב למידע שנמסר לה - ועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות עם כפר הנוער הוד השרון ב.צ. מוסינזון, לצרכי הארחה הסעדה ומתקנים למחנות הנוער של המרכז האוניברסיטאי לנוער, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13), לתקופה בת חודש וחצי (אמצע יוני עד סוף יולי), ועד לסכום מירבי של 200 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

יצויין כי ועדת המכרזים מוצאת לנכון לאשר בקשה זו למרות שלא נעשתה אליה פנייה מוקדמת, מבעוד מועד, לפי סמכותה בתקנה 14(א)(12): לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה, וזאת כדי לא לחשוף את האוניברסיטה בפני תביעות בשל הפרת הסכם, וכמו כן כדי לא לסכל קיום הפעילות החשובה.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 14/07/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

14.7.2020

נותן השירות

חברת EDP

נושא ההתקשרות:

תמיכה ושדרוג של מערכת ניהול זהויות (IDM) ארגוני המבוססת על תשתית תוכנת NetIQ/MicroFocus המותקנת ופועלת באוניברסיטה, תוך המשך קיומה ותפקודה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

מסגרת של עד 250 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ, למשך 3 שנים (בכפוף לתקציב מתאים).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. הועדה מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חב' EDP בע"מ כספק יחיד לתמיכה ושדרוג של מערכת ניהול זהויות (IDM) ארגוני המבוססת על תשתית תוכנת NetIQ/MicroFocus המותקנת ופועלת באוניברסיטה, תוך המשך קיומה ותפקודה.

2. היקף ההתקשרות: מסגרת של עד 250 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ, למשך 3 שנים (בכפוף לתקציב מתאים). סכום הפטור נמוך מ-1.5 מש"ח ולפיכך אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. 

3. הספק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/10/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

19.10.2021

שם הספק:

חברת דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ 

נושא ההתקשרות:

המשך מתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום תחבורה בפרוייקט הקו הסגול של הרכבת הקלה (פרוייקטים בביצוע הטעונים השלמה תוך העדר ניגוד עניינים מול נת"ע)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 150,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם חברת דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ, להמשך מתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום תחבורה בפרוייקט הקו הסגול של הרכבת הקלה (פרוייקטים בביצוע הטעונים השלמה תוך העדר ניגוד עניינים מול נת"ע) - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).

2. היקף התקשרות: עד 150,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 30/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

30.11.2021

שם הספק:

קרדיט גארד בע"מ (החלטה מיום 15.2.2022: החברה מוזגה לתוך הייפ פתרונות תשלום בע"מ והזמנות עתידיות יצאו לחברה זו).

מוביטי בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

קומסיין בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

אופנאפ בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

מחשבים אי די פי

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

אואזיס

אקסלנדו בע"מ

אלעד מערכות תוכנה בע"מ

דופיניטי בע"מ 

נושא ההתקשרות:

חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תשפ"ב-תשפ"ג (30/9/2021-30/9/2023). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ומגבלות תקציב.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם הספקים להלן, לפי הטבלה המצורפת, בתחום השירות הסמוך לשמם - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18): קרדיט גארד בע"מ; מוביטי בע"מ; אורקל ישראל בע"מ; קומסיין בע"מ; ג'יניוס 11 מערכות בע"מ; אופנאפ בע"מ; מ.י.ה מחשבים בע"מ; מחשבים אי די פי; תשתית ייעוץ מדעי בע"מ; מטריקס אי.טי מוצרי תוכנה בע"מ; מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ; ווי אנקור בע"מ; אואזיס; אקסלנדו בע"מ; אלעד מערכות תוכנה בע"מ; דופיניטי בע"מ; 
  2. היקף התקשרות: תשפ"ב-תשפ"ג (30/9/2021-30/9/2023). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.
  3. כל אחד מהספקים ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
  4. יובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע הזמנות בהיקף נמוך יותר – הכל לפי צרכי האוניברסיטה ומגבלות תקציב. בכל מקרה, כל סיווגי הפטור להתקשרות המצויינים בטבלה נמוכים מסך 1,500 אש"ח כולל מע"מ לתקופה ולפיכך אינם כפופים לאישור ועדת הפטור.
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 30/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

30.11.2021

שם הספק:

ד"ר יהונתן שלר (עוסק) 

נושא ההתקשרות:

המשך ניהול טכנולוגי של פרוייקט השו"ת (מאגר היהדות הממוחשב) על רקע מיזם פיתוחו המקוון. 

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים, במסגרת תמורה כוללת לשנה של עד 253 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם ד"ר יהונתן שלר, לצורך המשך ניהול טכנולוגי של פרוייקט השו"ת (מאגר היהדות הממוחשב) על רקע מיזם פיתוחו המקוון - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).

2. היקף התקשרות: 3 שנים, במסגרת תמורה כוללת לשנה של עד 253 אש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

3. העוסק ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 07/12/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

7.12.2021

שם הספק:

רהיטי צרעה - גלובל ישראל, טקניון צרעה מגנלי בע"מ; או גלובל צרעה פתרונות פנים בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה, התקנה ושירות לעמדות רחף (כיסא מחובר לשולחן כולל שקע חשמל)

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 800,000 ₪ כולל מע"מ, ולתקופת התקשרות של שנתיים (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם רהיטי צרעה - גלובל ישראל, טקניון צרעה מגנלי בע"מ; או גלובל צרעה פתרונות פנים בע"מ - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18), לצורך אספקה, התקנה ושירות לעמדות רחף (כיסא מחובר לשולחן כולל שקע חשמל).
  2. היקף התקשרות: עד 800,000 ₪ כולל מע"מ, ולתקופת התקשרות של שנתיים (בכפוף לתקציב בפועל).
  3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/12/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

28.12.2021

שם הספק:

אורד בע"מ / אורד מערכות בקרה בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה, שירות, תחזוקה ושדרוג מערכות גילוי וכיבוי אש (מתח נמוך מאוד) תוצרת צרברוס ו/או סימנס (אליה מוזגה), בהשתלבות למערכות הקיימות ומותקנות ופועלות בקמפוס מתוצרת זו

היקף/תקופת ההתקשרות:

7 שנים (2022 עד 2029 כולל); סכום שירות ותחזוקה: 614,000 ₪ + מע"מ לשנה; שדרוג –עפ"י מחירון לתוספת ו/או שדרוג למערכות הקיימות שהוצג (תלוי תכולה), בהיקף כספי של כ- 500,000 ₪ + מע"מ לשנה, כאשר להתקנת מערכות בבניה חדשה סכום נוסף – והכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם אורד בע"מ ו/או אורד מערכות בקרה בע"מ - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18), לצורך אספקה, שירות, תחזוקה ושדרוג מערכות גילוי וכיבוי אש (מתח נמוך מאוד) תוצרת צרברוס ו/או סימנס (אליה מוזגה), בהשתלבות למערכות הקיימות ומותקנות ופועלות בקמפוס מתוצרת זו.
  2. היקף התקשרות: 7 שנים (2022 עד 2029 כולל); סכום שירות ותחזוקה: 614,000 ₪ + מע"מ לשנה; שדרוג – עפ"י מחירון לתוספת ו/או שדרוג למערכות הקיימות שהוצג (תלוי תכולה), בהיקף כספי של כ- 500,000 ₪ + מע"מ לשנה, כאשר להתקנת מערכות בבניה חדשה סכום נוסף – והכל בכפוף להסדרת תקציב מתאים.
  3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 25/01/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

 קומביטס בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה והטמעה של מערכת תוכנה לניהול נסיעות לחו"ל לארגונים גדולים, בשפה העברית

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 5 שנים במצטבר. עד 170,650 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1.  ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם קומביטס בע"מ, כספק יחיד לאספקה והטמעה של מערכת תוכנה לניהול נסיעות לחו"ל לארגונים גדולים, בשפה העברית - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).

2. תקופת התקשרות המקורית בצירוף תקופות הברירה להארכתה שיקבעו בחוזה, לא תעלנה על 5 שנים במצטבר. מסגרת כוללת להקמה ולעלות שוטפת לכל תקופת ההתקשרות: 170,650 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.