הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 25/01/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

מזרחי העולמי וOU-JLIC (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה)

נושא ההתקשרות:

 יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

היקף/תקופת ההתקשרות:

 3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (נמסר שמכוסה תקציבית).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם מזרחי העולמי וOU-JLIC (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה) - ארגונים ללא מטרות רווח שחברו יחד למטרה משותפת, לצורך יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

2. היקף/תקופת ההתקשרות: 3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (נמסר שמכוסה תקציבית).

3. ארגון מבין אלו שנחשב לתושב ישראל, ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.ארגון שאינו תושב ישראל – ימציא את המסמכים ואישורים כפי שיידרשו על ידי האוניברסיטה (לפי הנחיית רו"ח ג. פלוס).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 25/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק: 

 הדס שור (עוסקת)

נושא התקשרות ההמשך:

 שירותי מיון פסיכולוגי במסגרת תהליך המיונים האישיותיים לתוכניות הפקולטה לרפואה.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם הדס שור (עוסקת), לצורך המשך שירותי מיון פסיכולוגי במסגרת תהליך המיונים האישיותיים לתוכניות הפקולטה לרפואה.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, ניסיון רב ומיומנות גבוהה, הכרות מעמיקה עם חזון ויעדי הפקולטה לרפואה, ומטעמי רציפות השירות.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 18/01/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

18.1.2022

שם הספק:

גולדפיש שיווק בע"מ 

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור בחו"ל של מתעניינים בלימודים באקדמיה בישראל, באמצעי תקשורת דיגיטליים, על תכניות הלימוד באנגלית לתארי בוגר ומוסמך באוניברסיטת בר-אילן.

היקף התקשרות:  

עד 31.1.2023, ועד 84,000 ₪ בתוספת מע"מ (לפי המוקדם), בכפוף לקיום תקציב מתאים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת השיווק הדיגיטלי גולדפיש שיווק בע"מ כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך העברת מסר לציבור בחו"ל של מתעניינים בלימודים באקדמיה בישראל, באמצעי תקשורת דיגיטליים, על תכניות הלימוד באנגלית לתארי בוגר ומוסמך באוניברסיטת בר-אילן.

היקף ההתקשרות המאושר:  עד 31.1.2023, ועד 84,000 ₪ בתוספת מע"מ (לפי המוקדם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 18/01/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

18.1.2022

שם הספק:

טוויסטד; עידן 2000; שלומי בן סימון; e-marker אושרי בן סימון; מ.מ בן זכאי סוכנות גדילה בע"מ ויסכה אופנהיים  

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים וכן לסטודנטים, סגל וחוקרים, באמצעות פרסום וקידום תכנים (קמפיינים פרסומיים) של פקולטות, מחלקות ויחידות האוניברסיטה בפלטפורמות תקשורת דיגיטליות.

היקף התקשרות:  

עד ליום 31.12.2022, בסכומים כמפורט בהחלטה (בתוספת מע"מ) הנקובים לצד שמו של כל ספק שירותים, ובכפוף לכיסוי מתאים בתקציבי היחידות הדורשות.

החלטת הועדה:  

לאחר שהושלם החסר, והונחה דעת ועדת המכרזים בנימוקי מערך השיווק ופיתוח עסקי, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם הספקים שלהלן, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): לצורך העברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים וכן לסטודנטים, סגל וחוקרים, באמצעות פרסום וקידום תכנים (קמפיינים פרסומיים) של פקולטות, מחלקות ויחידות האוניברסיטה בפלטפורמות תקשורת דיגיטליות. ואלו הספקים:

טוויסטד, עד סך 600 אש"ח לניהול קמפיינים מחלקתיים בו-זמנית; עידן 2000,  עד סך 100 אש"ח, לקמפיינים למגזר החרדי; שלומי בן סימון, עד סך 100 אש"ח, לקמפיינים של הפקולטה להנדסה ומחלקות בSTEM;  וכן e-marker אושרי בן סימון, עד 200 אש"ח, לקמפיינים של תוכניות מיוחדות (מל"י) ומחלקות בפקולטה למדעי הרוח; מ.מ בן זכאי סוכנות גדילה בע"מ ויסכה אופנהיים, עד 150 אש"ח, לקמפיינים מחלקתיים, בעיקר בפקולטה ליהדות

סיווג ההתקשרות מאושר עד ליום 31.12.2022, בסכומים לדלעיל (בתוספת מע"מ), ובכפוף לכיסוי מתאים בתקציבי היחידות הדורשות. משום שההתקשרות אינה עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ, אישורה אינו טעון אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 17/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 4.1.2022 - ועדת הפטור: 17.1.2022 

שם נותן השירותים:

תקשוב מהבית בע"מ

מהות ההתקשרות:

שירותי השגחה אנושית מרחוק לתקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"ב

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בהחלטות מיום 31.1.2021, ומיום- 21.10.21, בפרטיכל ועדת המכרזים העליונה מיום 4.1.2022, ובמזכר ראש מינהל הסטודנטים, וכן קיבלה הסבר משלים אודות הצורך בשירותי החברה, והנסיבות שהביאו להמשך נחיצות שירותיה באופן מיידי עבור בחינות סמסטר א' תשפ"ב;

ועדת הפטור מוצאת כי מתקיימים טעמים מניחי דעת – לרבות הדחיפות  בעקבות התפרצות הגל החמישי של הקורונה המאלץ את האוניברסיטה לחזור למתכונת של בחינות מקוונות ברוב הקורסים המתקיימים בסמסטר א', מועד א' תשפ"ב, ולאור העובדה שפיתוח הרכיב של המצלמה השנייה שהיה מצמצם את הצורך בהשגחה אנושית טרם הושלם, ותודות לניסיונות הקודמים המוצלחים בהסתייעות בשירותי החברה;

ועדת הפטור מאשרת הרחבה משלימה בסך 700,000 ₪ כולל מע"מ (בכפוף להסדרת כיסוי תקציבי) של ההתקשרות עם חברת תקשוב מהבית בע"מ לשירותי השגחה אנושית מרחוק לתקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"ב 16/1/22 – 3/4/22

אישור זה ניתן בהתאם לסמכות ועדת הפטור בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 (רבעון 1/2022) 14/01/2022

11.1.2022, עו"ד וכטל (ארה"ב): סיווג ההתקשרות עם עו"ד וכטל לייצוג האוניברסיטה בתובענה שהוגשה נגדה בארה"ב על ידי הנאמן על נכסי מיידוף, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2) - התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין. תקופת ההתקשרות: עד תום ההליך. לפי סמכותה של ועדת המכרזים בתקנה 2(ט), ובשים לב לכך שבהתקשרות ובשכ"ט משתתפים גם מוסדות נוספים להשכלה גבוהה בישראל, ומטעמי סודיות מסחרית - הודעת אינטרנט זו מתפרסמת בהשמטת סכום ההתקשרות עם עו"ד וכטל. 

11.1.2022, עו"ד גיל רון: תוספת לסיווג ההתקשרות עם משרד רון גיל, קינן ושות' לייצוג האוניברסיטה ובר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ, בתובענה שהוגשה על ידי מר. א. פיקארד ("נאמן מיידוף") כנגד האוניברסיטה, היקף כספי משתנה לפי שעות, עם תקרת שכ"ט, מחודש פברואר 2016: התקשרות הנוספת מאושרת לפי סיווג פטור לפי תקנה 3(18): ספק יחיד בגין ליווי האוניברסיטה מול עו"ד וכטל והתביעה בארה"ב (השלמת שירותיו המשפטיים בייצוג האוניברסיטה בתביעה בישראל), תקופת ההתקשרות: עד לסיום ההליך המשפטי ובסכום הכפוף להסדרת תקציב מתאים שלא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (ולפיכך לא כפוף לאישור ועדת הפטור).  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022

שם הספק: 

יניב צברי (עוסק)

נושא התקשרות ההמשך:

 סידור דשא סינטטי בפארק דהאן.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בתנאי התקשרות כפי שהוצגו בפנייה לועדת המכרזים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם יניב צברי (עוסק), לצורך סידור דשא סינטטי בפארק דהאן.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות (מחיר למ"ר) כמוצג בפנייה אל ועדת המכרזים, בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מהשירות, ביצוע חלקה הקודם של עבודת סידור דשא סיננטי בפארק, ומטעמי אחידות ורציפות השירות ולאור היכרותו עם הפרוייקט ודרישות האוניברסיטה.

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 04/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022

שם הספק:

מזרחי העולמי וOU-JLIC  (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה) - ארגונים ללא מטרות רווח שחברו יחד למטרה משותפת. 

נושא ההתקשרות:

יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

היקף/תקופת ההתקשרות:

3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (מכוסה תקציבית).

 

מצ"ב חוות דעת ראש מינהל הסטודנטים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 18.1.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 04/01/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022 (אישור מנכ"ל: 11.1.2022).

שם הספק :

מוריה אריכא (באמצעות חב' אריכא ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ)   

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון

היקף ההרחבה:  

מומשה זכות ברירה למשך שנה נוספת באופן שההתקשרות תוארך עד ליום 31.1.2023. עניינה של התקשרות המשך זו היא הארכה לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. התמורה החודשית: 13,063 ש"ח ו-50 אג' כולל מע"מ (בשיעור 17%)

החלטת הועדה:  

בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(2)(ב)(2) התקשרות המשך עם מוריה אריכא בהסכם זה, לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. (סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור). יוסדר תקציב ויוכן נספח לחוזה ההתקשרות להסדרת התנאים דלעיל.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 1.2022) 02/01/2022

4.1.2022, מוריה אריכא ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ: מימוש זכות הברירה בהסכם למתן שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה לשנה נוספת, עד ליום 31.1.2023. הגדלת התמורה ב-10% לאור שביעות רצון גבוהה מטיב השירות, במהלך תקופת ההארכה.

18.1.2022, מרסלו ספריצר [באמצעות חברה זרה  [Opalla Servicos de Apoio Administrativo LTDA: מימוש זכות ברירה היחידה בהסכם גיוס משאבים בברזיל ומדינות האזור באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022 בתנאים זהים.

18.1.2022, חברת קלינור שירותים לישראל בע"מ ועם חברת המשרד הנקי ניקיון ואחזקה 1987 בע"מ: מימוש זכות הברירה עם כ"א מחברות אלו בהסכם לשירותי ניקיון בקמפוס האוניברסיטה בר"ג, באופן שההתקשרות עם כ"א מהחברות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 8.5.2023 שיהווה מועד סיום אחיד לשתי ההתקשרויות. 

25.1.2022, מינקובסקי תקשורת בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי יחסי ציבור, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 1.8.2022.

2.2.2022, חילן בע"מ: מימוש זכות הברירה הראשונה, שמשכה 3 שנים, בהסכם לשירות הפעלת התוכנות המותאמות מתוצרת חילן על גבי תשתיות הספק, תוך שימוש מלא במערכת המותאמת למערכות אוניברסיטת בר אילן ואבטחת רציפות פעילות השכר, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 30.4.2025. כמו כן אישור לפי סמכות ועדת המכרזים בתקנה 14(א)(11) להתאמת תכונה מיוחדת הנחוצה במערכת לצרכי האוניברסיטה ומערכותיה, במסגרת עלות של 22,500 ₪ (כולל 2 עמדות) בתוספת מע"מ, וכן תשלום שוטף שנתי שלא יעלה על 56,100 ₪ לשנה.

2.2.2022, חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי אבטחה לאוניברסיטה, לתקופה נוספת בת שנה באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 5.3.2023 וכן אישור עדכון תעריפי שכר משרות האבטחה השונות לפי סמכות ועדת המכרזים לפי תקנה 14(א)(11) לאשר שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז. 

8.3.2022, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ: מימוש זכות הברירה השלישית בהסכם לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים באופן שההתקשרות תוארך לתקופה נוספת, בתנאים זהים, עד ליום 1.4.2023.

24.3.2022, סומן חייקין KPMG: מימוש זכות הברירה, בכפוף לאישור חבר הנאמנים של האוניברסיטה (שצפוי להתכנס רק בחודש מאי-יוני), עם פירמת סומך חייקין KPMG בהסכם לשירותי עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים וייעוץ בתחום המיסים, בתנאים זהים, לתקופה בת שנה נוספת, ממועד כינוסו של חבר הנאמנים בשנה זו. החלטה זו מתמקדת רק בשירותים הניתנים לאוניברסיטת בר אילן (ע"ר), ואין בה כדי להשליך על מינוי רו"ח מבקר לחברת ביראד. [חבר הנאמנים אישר את מינויו מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רו"ח כרואה החשבון של האוניברסיטה לביקורת דו"חות כספיים לשנה האקדמית תשפ"ב - בחודש אייר תשפ"ב, מאי 2022].