הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 19/07/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

19.7.2022

שמות הספקים:

ישראל מדיה; אפ-הופר

נושא ההתקשרות:

פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים והציבור הכללי, מעת לעת, בעיתונות המגזר הדתי בישראל.

היקף התקשרות:  

עד 19.7.2024, ומסגרת כספית שנתית מוערכת של כ-450,000 ₪ בתוספת מע"מ, ולא יותר מ-950,000 ש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (לפי המוקדם).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם ישראל מדיה ועם אפ-הופר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים והציבור הכללי, מעת לעת, בעיתונות המגזר הדתי בישראל. זאת לאחר שנערכה השוואה של כמה הצעות הבאות בחשבון. הובהר כי ההתקשרות היא לרכישת מקום הפרסום בלבד. 

היקף ההתקשרות המאושר: עד 19.7.2024, ומסגרת כספית שנתית מוערכת לכל ספק של כ-450,000 ₪ בתוספת מע"מ, ולא יותר מ-950,000 ש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (לפי המוקדם). נמסר כי העלויות מכוסות מתקציב יחידות האוניברסיטה המזמינות את השירות על בסיס תוכנית עבודה ופריסת מדיה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 05/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

5.10.2021

שם הספק: 

גב' דארל אנגל (עוסקת)

נושא התקשרות ההמשך:

יח"צ וכתיבת תכנים באנגלית לצרכי ביה"ס הבינלאומי באוניברסיטה

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים ולסעיף 2 להחלטה.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם גב' דארל אנגל (עוסקת), לצורך קבלת שירותי יח"צ וכתיבת תכנים באנגלית עבור ביה"ס הבינלאומי באוניברסיטה.

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים. התשלום הוא על בסיס שעות שירות מנוצלות בפועל. האוניברסיטה אינה מתחייבת לממש את מלוא היקף ההתקשרות הנוסף.

3. האישור ניתן בשים לב לשביעות הרצון מטיב השירות שמוענק על ידי נותנת השירות לביה"ס הבינלאומי וכן לנימוקי חסכון ויעילות לאור הערכותה, רציפות השירות, והיכרותה את התכנים וצרכיו המיוחדים של ביה"ס הבינלאומי.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.10.2021

שם הספק: 

חברת טופ סולושינס ל.ה.ב בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

הפעלת סקר שביעות רצון בהוראה לשנה"ל תשפ"ב ופיתוח מוגבל של המערכת להתאמה לצרכי האוניברסיטה. 

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חברת טופ סולושינס ל.ה.ב בע"מ לצורך הפעלת סקר שביעות רצון בהוראה לשנה"ל תשפ"ב ופיתוח מוגבל של המערכת להתאמה לצרכי האוניברסיטה. 

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, ובסה"כ לא יותר מ-150,000 ₪ כולל מע"מ (התקשרות הבסיס + התקשרות המשך זו), בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. התשלום הוא על פי פירוט הצרכים ועלותם שהוצגו בפני ועדת המכרזים. 

3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי חסכון ויעילות לאור הערכות החברה להמשך מתן השירות ברציפות והיכרותה את צרכי האוניברסיטה, נחיצות השירות המדובר כחלק מהערכת ההוראה באוניברסיטה, שביעות רצון מטיב השירות והמערכת של החברה, ובשים לב כי הפסקת השירות ו/או הכנסת ספק/נותן שירותים חדש בשלב זה, עשויה לגרום להפרה של דרישת מל"ג לבצע הערכת הוראה בקרב הסטודנטים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 26/10/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.10.2021

שם הספק: 

מורן הפקות בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

כיסוי התחייבות בשל ביקוש ער וגבוה מהצפוי והרגיל לכנס השנתי האקדמי של הפקולטה להנדסה

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם חברת מורן הפקות בע"מ לצורך כיסוי התחייבות בשל ביקוש ער וגבוה מהצפוי והרגיל לכנס השנתי האקדמי של הפקולטה להנדסה. 

2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, ובסה"כ לא יותר מ-150,000 ₪ כולל מע"מ (התקשרות הבסיס + התקשרות המשך זו), בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.  

3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי חסכון ויעילות לאור הערכות החברה להמשך מתן השירות ברציפות והיכרותה את צרכי האוניברסיטה, שביעות רצון מטיב השירות, ובשים לב כי הספק מטפל בכנס הספציפי הזה וכי הגדלת ההתקשרות נחוצה רק בשל ביקוש ער ורב מהצפוי לרישום לכנס.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

9.11.2021

שם הספק: 

שרון אוריין – ניהול פרוייקטים והפקות בע"מ

רוני כץ פרידמן בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירות הפקה לערב השקת ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ עם כ"א מהחברות הנ"ל, בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

 1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם כ"א מחברות ההפקה שרון אוריין – ניהול פרוייקטים והפקות בע"מ ובנוסף חברת ההפקה רוני כץ פרידמן בע"מ, לצורך קבלת שירות הפקה לערב השקת ספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל. 
 2. היקף ההתקשרות עם כ"א מהספקים: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, ובסה"כ לא יותר מ-150,000 ₪ כולל מע"מ (התקשרות הבסיס + התקשרות המשך זו), בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
 3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מהשירות, אחידות השירות לאור ההיכרות המעמיקה עם מיזם ספירת הסוכרת, ושאיפה לשמירת איכות התוצר המבוקש. 
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 01/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.11.2021

שם הספק: 

שחאדה שירותים רפואיים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

שירותים מקצועיים רפואיים וניהוליים לספירת (SPHERE) הסוכרת בגליל

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

1. סיווג התקשרות המשך עם שחאדה שירותים רפואיים בע"מ עבור שירותיו המקצועיים (רפואיים וניהוליים) לספירת הסוכרת בגליל במטרה להתמודד עם אתגר מחלת הסוכרת בכלל היבטיה בגליל: טיפול קליני, חינוך קהילתי ומחקר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), בהיקף כספי של 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ (דווח שקיים תקציב מתאים).

2. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות, דחיפות ולשם שמירה על רציפות השירותים הניתנים על ידי פרופ' שחאדה לשביעות רצון מלא של הפקולטה לרפואה, החשובים לקידום פעילות ספירת הסוכרת, כאשר במקביל תתבקש ועדת הפטור לאשר את סיווג ההתקשרות בהיקפה המצרפי (מעבר למה שיאושר בועדת המכרזים) לפי תקנה 3(4)(ב)(3), וזאת מטעמי יעילות ומקסום התועלת לפעילות ה"ספירה". תועבר פנייה מתאימה לועדת הפטור. 

3. החברה תידרש להמציא אישורים על ניהול פנקסים כדין ועל ניכוי מס, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 30/11/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

30.11.2021

שם הספק: 

היועץ גרינברג מאיר

נושא התקשרות ההמשך:

כמאי פרוייקט בניין מדעי המחשב ויועץ הפרוייקט לענייני כמויות

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בתנאי התקשרות זהים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

 1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם מאיר גרינברג, לצורך קבלת שירות כמאות וייעוץ בענייני כמויות בפרוייקט בניין מדעי המחשב. 
 2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות זהים, ובסה"כ לא יותר מ-150,000 ₪ כולל מע"מ (התקשרות הבסיס + התקשרות המשך זו), בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
 3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מהשירות, הגדלת היקף המבנה לאור קליטת חוקרים חדשים, אחידות ורציפות השירות ולאור ההיכרות המעמיקה עם הפרוייקט. 
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022

שם הספק: 

יניב צברי (עוסק)

נושא התקשרות ההמשך:

 סידור דשא סינטטי בפארק דהאן.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בתנאי התקשרות כפי שהוצגו בפנייה לועדת המכרזים, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

 1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם יניב צברי (עוסק), לצורך סידור דשא סינטטי בפארק דהאן.
 2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בתנאי התקשרות (מחיר למ"ר) כמוצג בפנייה אל ועדת המכרזים, בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
 3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מהשירות, ביצוע חלקה הקודם של עבודת סידור דשא סיננטי בפארק, ומטעמי אחידות ורציפות השירות ולאור היכרותו עם הפרוייקט ודרישות האוניברסיטה.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 25/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק: 

 הדס שור (עוסקת)

נושא התקשרות ההמשך:

 שירותי מיון פסיכולוגי במסגרת תהליך המיונים האישיותיים לתוכניות הפקולטה לרפואה.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

 1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם הדס שור (עוסקת), לצורך המשך שירותי מיון פסיכולוגי במסגרת תהליך המיונים האישיותיים לתוכניות הפקולטה לרפואה.
 2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
 3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, ניסיון רב ומיומנות גבוהה, הכרות מעמיקה עם חזון ויעדי הפקולטה לרפואה, ומטעמי רציפות השירות.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 23/02/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.2.2022

שם הספק: 

איילת קורן (עוסקת) ו/או חברת איילת קורן פרוייקטים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט').

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

 1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם איילת קורן (עוסקת) ו/או חברת איילת קורן פרוייקטים בע"מ, לצורך המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט').
 2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
 3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, וניסיון רב ומיומנות גבוהה בנושא זה.