הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27)

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

12.2.2019 (אישור ועדת הפטור: 10.4.2019)

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

הזמנות הספריה המרכזית לצרכי גישה למאגרי מידע, כתבי עת ועיתונות.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כ-5.5 מש"ח כולל מע"מ לשנה, עד יום 1.2.2024.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך הזמנות של הספריה המרכזית לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. היקף ההתקשרות הפטורה המאושרת, בכפוף לאישור ועדת הפטור, כ-5.5 מש"ח כולל מע"מ לשנה, עד יום 1.2.2024 (בכפוף לקיום תקציב שנתי מתאים).

בשל סכומו כפוף סיווג הפטור גם לאישור ועדת הפטור.

---

ועדת הפטור נתנה אישורה ביום 10.4.2019

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 16/06/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

16.6.2020

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

רכישת רשיונות שימוש במערכת תקשורת רב-ערוצית (Omni-channel) גלסיקס

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 16.6.2023, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה, אך לא יותר מסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל ההתקשרות.

החלטת הועדה:

ועדת המכרזים רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם חב' קונסיסט לרכישת רשיונות שימוש במערכת תקשורת רב-ערוצית (Omni-channel) גלסיקס – בהתקשרות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.

אי לכך, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא ל-3 שנים ממועד זה, עם זכות ברירה להארכתה בעד שנתיים נוספות בכפוף לקיום התקשרות תקפה של מחב"א עם החברה במועד מימוש זכות הברירה.

שווי ההתקשרות הצפוי עם מחב"א לצורך זה מוגבל לסך 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ לכלל ההתקשרות ולפיכך אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 25/02/2020

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

25.2.2020

שם הספק:

משרד גל-אורן

נושא ההתקשרות:

שירותי העברת מסר לציבור אודות התאמתה של אוניברסיטת בר אילן כמוסד להקניית השכלה אקדמית לחרדים.

היקף התקשרות:  

שנות הלימודים תש"ף עד תשפ"ג (2022-23) כולל.

החלטת הועדה:  

לאחר שהשתכנעה כי מדובר בשירותי העברת מסר לציבור אודות התאמתה של אוניברסיטת בר אילן כמוסד להקניית השכלה אקדמית לחרדים, וכי נעשתה פנייה מסודרת לקבלת מספר הצעות הבאות בחשבון ובה אף שיקלול רכיבי מחיר ואיכות, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות לצורך זה עם משרד גל-אורן כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), למשך שנות הלימודים תש"ף עד תשפ"ג (2022-23) כולל.

נותן השירותים ימציא האישורים והתצהירים הנחוצים כמקובל.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 14/12/2021

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

14.12.2021

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ; 

נושא ההתקשרות:

שירות תוכן בפרויקט הסבת אתרי האינטרנט של המחלקות לעיצוב חדש ולתכנים ומסרים עדכניים.

היקף התקשרות:  

עד 31.12.2022 ובהיקף כספי שלא יעלה על 250,000 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:  

על סמך הסברי אגף השיווק ופיתוח עסקי, ועדת המכרזים מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29) את ההתקשרות עם המתכנה בע"מ, לקבלת שירותיה התוכניים בפרויקט הסבת אתרי האינטרנט של המחלקות לעיצוב חדש ותכנים ומסרים עדכניים.

ההחלטה מתקבלת לאחר שהונחה דעת ועדת המכרזים כי מדובר בפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור המתעניינים והסטודנטים באמצעות אתרי האינטרנט של המחלקות השונות באוניברסיטה (אמצעי תקשורת), ובשים לב שנבדקו והשוו כמה הצעות הבאות בחשבון ונמצא כי הצעת המתכנה בע"מ משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות.

ההתקשרות מאושרת לתקופה שסיומה ביום 31.12.2022 ובהיקף כספי שלא יעלה על 250,000 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 18/01/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

18.1.2022

שם הספק:

גולדפיש שיווק בע"מ 

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור בחו"ל של מתעניינים בלימודים באקדמיה בישראל, באמצעי תקשורת דיגיטליים, על תכניות הלימוד באנגלית לתארי בוגר ומוסמך באוניברסיטת בר-אילן.

היקף התקשרות:  

עד 31.1.2023, ועד 84,000 ₪ בתוספת מע"מ (לפי המוקדם), בכפוף לקיום תקציב מתאים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת השיווק הדיגיטלי גולדפיש שיווק בע"מ כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך העברת מסר לציבור בחו"ל של מתעניינים בלימודים באקדמיה בישראל, באמצעי תקשורת דיגיטליים, על תכניות הלימוד באנגלית לתארי בוגר ומוסמך באוניברסיטת בר-אילן.

היקף ההתקשרות המאושר:  עד 31.1.2023, ועד 84,000 ₪ בתוספת מע"מ (לפי המוקדם).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 18/01/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

18.1.2022

שם הספק:

טוויסטד; עידן 2000; שלומי בן סימון; e-marker אושרי בן סימון; מ.מ בן זכאי סוכנות גדילה בע"מ ויסכה אופנהיים  

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים וכן לסטודנטים, סגל וחוקרים, באמצעות פרסום וקידום תכנים (קמפיינים פרסומיים) של פקולטות, מחלקות ויחידות האוניברסיטה בפלטפורמות תקשורת דיגיטליות.

היקף התקשרות:  

עד ליום 31.12.2022, בסכומים כמפורט בהחלטה (בתוספת מע"מ) הנקובים לצד שמו של כל ספק שירותים, ובכפוף לכיסוי מתאים בתקציבי היחידות הדורשות.

החלטת הועדה:  

לאחר שהושלם החסר, והונחה דעת ועדת המכרזים בנימוקי מערך השיווק ופיתוח עסקי, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם הספקים שלהלן, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): לצורך העברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים וכן לסטודנטים, סגל וחוקרים, באמצעות פרסום וקידום תכנים (קמפיינים פרסומיים) של פקולטות, מחלקות ויחידות האוניברסיטה בפלטפורמות תקשורת דיגיטליות. ואלו הספקים:

טוויסטד, עד סך 600 אש"ח לניהול קמפיינים מחלקתיים בו-זמנית; עידן 2000,  עד סך 100 אש"ח, לקמפיינים למגזר החרדי; שלומי בן סימון, עד סך 100 אש"ח, לקמפיינים של הפקולטה להנדסה ומחלקות בSTEM;  וכן e-marker אושרי בן סימון, עד 200 אש"ח, לקמפיינים של תוכניות מיוחדות (מל"י) ומחלקות בפקולטה למדעי הרוח; מ.מ בן זכאי סוכנות גדילה בע"מ ויסכה אופנהיים, עד 150 אש"ח, לקמפיינים מחלקתיים, בעיקר בפקולטה ליהדות

סיווג ההתקשרות מאושר עד ליום 31.12.2022, בסכומים לדלעיל (בתוספת מע"מ), ובכפוף לכיסוי מתאים בתקציבי היחידות הדורשות. משום שההתקשרות אינה עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ, אישורה אינו טעון אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 25/01/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

 תאגיד השידור הישראלי

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור אודות ‘ימים פתוחים’ ותכניות לימודים באוניברסיטה, וכן לשם פרסום מחקרים לידיעת הציבור ואדוות ההשפעה של האוניברסיטה, בפלטפורמות המדיה השונות שמופעלות על ידי תאגיד השידור הישראלי.

היקף התקשרות:  

 עד 1.7.2023, ומסגרת כספית של עד 500,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם תאגיד השידור הישראלי ("כאן" - תאגיד סטטוטורי שלא למטרות רווח) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): העברת מסר לציבור באמצעי תקשורת, לצורך נוכחי של קמפיין 'יום פתוח' בחודש פברואר, וכן לצרכי העברת מסר לציבור בלתי מסויים אודות ‘ימים פתוחים’ עתידיים ותכניות לימודים באוניברסיטה, וכן לשם פרסום מחקרים לידיעת הציבור ואדוות ההשפעה של האוניברסיטה, בפלטפורמות המדיה השונות שמופעלות על ידי תאגיד השידור הישראלי (טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט "כאן", אפליקציות המותאמות לטלוויזיות חכמות, לרכב ולנייד, ובאמצעות הרשתות החברתיות).

היקף ההתקשרות המאושר: עד 1.7.2023, ומסגרת כספית של עד 500,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם).

נמסר כי העלויות מכוסות בתקציב הפרסום של מערך השיווק ופיתוח עסקי.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 15/02/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

15.2.2022

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי תוכן בפרויקט תקשורת המדע (באמצעות אתר אינטרנט ייעודי שיוקם במשאבים פנימיים) בתחום רפואה מותאמת אישית, בהתאם לחזונו של התורם סיר דנגור.

היקף התקשרות:  

עד 15.2.2025 ובהיקף כספי שלא יעלה על 240,000 ₪ בתוספת מע"מ (חבילת תוכן ראשונית - הוצאה חד פעמית) ועלות שנתית לשירותי תוכן שונים ועדכונם וקידום המסרים של 100,240 ₪ בתוספת מע"מ לשנה.

החלטת הועדה:  

על סמך הסברי לשכת סגנית הנשיא למחקר ואגף השיווק ופיתוח עסקי, ועדת המכרזים מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29) את ההתקשרות עם המתכנה לתוכן עברי בע"מ, לקבלת שירותיה התוכניים בפרויקט תקשורת המדע (באמצעות אתר אינטרנט ייעודי שיוקם במשאבים פנימיים) בתחום רפואה מותאמת אישית, בהתאם לחזונו של התורם סיר דנגור, לאחר בדיקה והשוואה של כמה הצעות הבאות בחשבון ומציאה כי הצעת חב' המתכנה משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות.

ההתקשרות מאושרת לתקופה שסיומה ביום 15.2.2025 ובהיקף כספי שלא יעלה על 240,000 ₪ בתוספת מע"מ (חבילת תוכן ראשונית - הוצאה חד פעמית) ועלות שנתית לשירותי תוכן שונים ועדכונם וקידום המסרים של 100,240 ₪ בתוספת מע"מ לשנה. נמסר כי ישנו כיסוי תקציבי מתאים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 30/03/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

30.3.2022

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ

נושא ההתקשרות:

כתיבת תוכן, תרגום והעברת מסרים עדכניים בשפה האנגלית, במסגרת פרוייקט כתיבת התוכן לאתרי המחלקות באוניברסיטה

היקף התקשרות:  

עד 200 אש"ח בתוספת מע"מ במצטבר (בכפוף להסדרת תקציב מתאים), ועד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם

החלטת הועדה:  

לאחר שקילת הבקשה, ומהטעמים שצויינו ובמיוחד השילוב של השירות לכתיבת תכנים באנגלית ולתרגום לאנגלית עם השירות בעברית שסווג כפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לא מכבר - 

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם המתכנה לתוכן עברי בע"מ כפטורה ממכרז לפי סמכותה בתקנה 3(29) לצורך כתיבת תוכן, תרגום והעברת מסרים עדכניים בשפה האנגלית, במסגרת פרוייקט כתיבת התוכן לאתרי המחלקות באוניברסיטה, במסגרת סכום (במצטבר) שלא יעלה על 200 אש"ח בתוספת מע"מ, ועד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

בין היתר, החלטה זו מתקבלת בשים לב לטעמי ניסיון, רציפות השירות, השלמתו, יעילותו וכן מטעמי הצעת מחיר מיטבית - לאחר שנבדקו והשוו כמה הצעות הבאות בחשבון ונמצא כי הצעת המתכנה בע"מ משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 19/07/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

19.7.2022

שם הספק:

 תאגיד השידור הישראלי ("כאן" - תאגיד סטטוטורי שלא למטרות רווח)

נושא ההתקשרות:

פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים והציבור הכללי, מעת לעת, בערוצי התקשורת של תאגיד השידור הישראלי בפלטפורמות המידע השונות - בטלויזה, רדיו, אתר אינטרנט ובדיגיטל.

היקף התקשרות:  

 עד 19.7.2024, ומסגרת כספית של עד 1,000,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם תאגיד השידור הישראלי ("כאן" - תאגיד סטטוטורי שלא למטרות רווח) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים והציבור הכללי, מעת לעת, בערוצי התקשורת של תאגיד השידור הישראלי בפלטפורמות המידע השונות - בטלויזה, רדיו, אתר אינטרנט ובדיגיטל. הובהר כי את התשדירים עצמם תפיק חברת הפרסום של האוניברסיטה וההתקשרות כעת היא לרכישת מקום הפרסום בלבד. 

היקף ההתקשרות המאושר: עד 19.7.2024, ומסגרת כספית של עד 1,000,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם). נמסר כי העלויות מכוסות בתקציב הפרסום של מערך השיווק ופיתוח עסקי.