הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 03/05/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

3.5.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת פרויקט נובה – ניהול בשירות הקהילה (ע"ר)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי מחקר בין-תחומי (ביולוגיה, רפואה, חברה ורוח) ופיתוח תכנית התערבות מבוססות נתונים למניעת סוכרת בחמש רשויות מקומיות באזור הגליל ותכניות לימוד מותאמות, וההוראה והדרכה של גורמי רשות לשימוש בנתונים בתהליכי קבלת החלטותיהם בתחום הבריאות.

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד 1.5.2030. בהיקף כספי שלא יעלה על 785,000 ₪. נמסר כי הוסדר תקציב מתאים. כמו כן מאשרת ועדת המכרזים מסגרת התקשרות לתוספת של עד 10% נוספים מההיקף הכספי לעיל (ללא שינוי בתקופת הפטור) למתן מענה למקרים בלתי מתוכננים או לצורך שירותים עתידיים נלווים שיידרשו לפרוייקט מושא שיתוף הפעולה ולא ניתן היה לצפותם מראש, ובלבד שיוסדר תקציב מתאים להם בפועל.  

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של האוניברסיטה באמצעות ספרת הסוכרת בגליל ע"ש ראסל ברי, בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, עם עמותת "פרויקט נובה – ניהול בשירות הקהילה" (ע"ר), היא שיתוף פעולה המקיף מחקר בין-תחומי (ביולוגיה, רפואה, חברה ורוח), שלו תועלות מעשיות בפיתוח תכנית התערבות מבוססות נתונים למניעת סוכרת בחמש רשויות מקומיות באזור הגליל ותכניות לימוד מותאמות, וכן הוראה והדרכה בפועל של גורמי רשות לשימוש בנתונים בתהליכי קבלת החלטותיהם בתחום הסוכרת, מניעתה והטיפול בה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת פרויקט נובה – ניהול בשירות הקהילה (ע"ר) הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות.

מסגרת ההתקשרות המאושרת: עד 1.5.2030. בהיקף כספי שלא יעלה על 785,000 ₪. נמסר כי הוסדר תקציב מתאים. כמו כן מאשרת ועדת המכרזים מסגרת התקשרות לתוספת של עד 10% נוספים מההיקף הכספי לעיל (ללא שינוי בתקופת הפטור) למתן מענה למקרים בלתי מתוכננים או לצורך שירותים עתידיים נלווים שיידרשו לפרוייקט מושא שיתוף הפעולה ולא ניתן היה לצפותם מראש, ובלבד שיוסדר תקציב מתאים להם בפועל. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 03/05/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

3.5.2022

שם הספק:

חב' מטלפרס יצוא (1982) בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות ואחריות שנתית למערכות שחרור עשן (חלונות עשן ופתחי עשן) תוצרת SIMON RWA ו-D&H, ומדפי אש/עשן תוצרת מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ומפוחים נלווים, שהותקנו במבנים שונים באוניברסיטה,

היקף/תקופת ההתקשרות:

5 שנים, עד ליום 23.3.2027, בהיקף כספי של 130,950 ₪ בשנה בתוספת מע"מ, סכום זה כולל חלפים. סכום הפטור המבוקש אינו עולה על 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ ולפיכך סיווגו אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

מצ"ב מסמכים רלבנטיים שהעביר רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית: מסמך 1, מסמך 2, מסמך 3, מסמך 4.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 23.5.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

החלטות לפי סעיף 40 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה) - רבעון 2.2022 03/05/2022

החלטות כי אין תועלת במכרז נוסף, רבעון 2.2022:

3.5.2022 + 16.5.2022 (אישור מנכ"ל האוניברסיטה): בעניין מכרז 1/22 לאספקת מערכות NETAPP לאוניברסיטה:  ועדת המכרזים התרשמה מנימוקי היחידה הדורשת במזכרה המצורף ובהסברים שניתנו. לאור נימוקים אלו, והדחיפות המודגשת, ובשים לב שעל אף שחב' הראל יכולה היתה להשתתף במכרז הפומבי - היא בחרה לא לעשות כן, ולבסוף הוגשה בו הצעה יחידה של ווי אנקור שנמצאו בה ליקויים (הסתייגות ממנה החברה לא נאותה לחזור) ובשל כך אין באפשרות האוניברסיטה לקבלה כלל, ולפיכך נפסלה - סבורה ועדת המכרזים כי נסיבות אלו מלמדות שאין ממש בעריכת מכרז חדש. לפיכך, ובכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה לו יהיה שותף לדברים, סבורה ועדת המכרזים כי יש מקום להפעיל את תקנה 40(ד) ולהתקשר, באישור המנכ"ל, עם ווי אנקור בלא מכרז ותוך ניהול מו"מ לשיפור התנאים, משום שעריכת מכרז נוסף לא צפויה להביא תועלת.      

אישור המנכ"ל ניתן ביום 16.5.2022 

7.6.2022: בעניין מכרז 7/22 לאספקת שירותי דיגיטל לקונגרס הישראלי: לאחר שמיעת עמדת ד"ר גלעד ויינר, מנכ"ל הקונגרס הישראלי, והסבריו, מחליטה ועדת המכרזים לאשר את הצעת המתכנה לתוכן עברי בע"מ, כהצעה הזוכה במכרז לשירותי דיגיטל לקונגרס הישראלי, וזאת לפי סמכותה בתקנה 40(ב) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 26/04/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

26.4.2022 (נכנסה לתוקף ופורסמה ביום 27.4.2022)  

שם הספק:

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות שנתי עבור שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת מבנים ממוחשבת מתוצרת Siemens Building Technologies DESIGO INSIGHT

היקף/תקופת ההתקשרות:

 עד ליום 31.12.2023 בהיקף כספי של 247,500 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי)

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18) ולאור ממצאי בחינת פניית הפונה שטען כי הוא מסוגל לבצע את ההתקשרות ומציאתו חסר ניסיון בשירות לתוכנה הקיימת באוניברסיטת בר אילן, קרי תחזוקה וטיפול במערכת Desigo Insight:

1. עם תום תקופת הפרסום, שתסתיים בעוד שעות ספורות, וחלוף המועד ליום 27.4 - ובהנחה שלא תגיע פניה נוספת עד מועד זה, ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ כספק יחיד לשירות שנתי עבור שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת מבנים ממוחשבת מתוצרת Siemens Building Technologies DESIGO INSIGHT
2. מסגרת התקשרות: עד ליום 31.12.2023 בהיקף כספי של 247,500 ₪ בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 .

4. הודעה על החלטה זו, עם כניסתה לתוקף ביום 27.4.2022, תימסר לפונה כנדרש בתקנה 4(ה).

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 26/04/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.4.2022

שם הספק: 

ידידיה בלונדר (עוסק) 

נושא התקשרות ההמשך:

השלמת שירותי אפיון לקראת מכרז לבניית מערכת אינטרנטית של פרויקט השו"ת המקוון.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם ידידיה בלונדר (עוסק) להמשך קבלת שירותי אפיון לקראת מכרז לבניית מערכת אינטרנטית של פרויקט השו"ת המקוון.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, בשים לב שתוצרי התקשרות ההמשך ישמשו באפיון המפרט למכרז שיפורסם לבחירת הספק שיפתח את המערכת, היכרות נותן השירות את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות ולפיכך גם שיקולי חסכון.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 14/04/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה - לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

תאריך ההחלטה:

12.4.2022

שם הספק

גלעד יחסי ממשל ולובינג

נושאי ההתקשרות:   

שירותי קשרי ממשל ולובינג - המשך קידום פרויקט "המסכים הציבורי".

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 212,400 בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב)

החלטה:

ועדת המכרזים סבורה כי בשל סכום ההתקשרות המדובר ראוי היה להביא את הנושא בפני הועדה השוטפת, אולם משהונח בפניה ושמעה את ההסברים - והוסבר כי הדבר ארע כנראה בשל טעות משרדית - היא דנה לגוף הבקשה ומחליטה כדלקמן:

לאחר קבלת הסברים על הצורך והנסיבות המיוחדות שתוארו ולשם השלמת הפרוייקט ומיצוי סיכויי הצלחתו, שלו אימפקט בחברה הישראלית,  ועדת המכרזים מחליטה:

  1. לסווג את ההתקשרות עם גלעד יחסי ממשל ולובינג, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)2: התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לרבות ייעוץ.
  2. ועדת המכרזים התשכנעה בהתאם לתקנה 9(ג)2 כי בנסיבות אלו, אין זה אפשרי ואין זה מוצדק לערוך פניה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות חשבון שהתקיימה ומתוארת במזכר הפנייה אליה.
  3. גובה ההתקשרות יעמוד על סכום שלא יעלה על 212,400 בתוספת מע"מ, אשר שקולים ל-18 חודשי עבודה. אישור חד פעמי להשלמת הפרוייקט.
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 12/04/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

12.4.2022

שם הספק:   

 בטון בטון   (3.5.2022: הבהרה כי בטון בטון זה שם העסק ואתר האינטרנט של הספק, ששמו המלא הוא: נכסי הארץ שיווק וייזום נדל"ן בע"מ)

נושא ההתקשרות:

חידוש מעטפת בניין הספריה המכרזית בהתאם לכללי השימור - לרבות רסטורציה של חומרים וטקסטורות המעטפת המקורית בכדי לשמור על מראהו ואופיו ההיסטורי של המבנה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 329,121 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

על סמך המידע שנמסר לועדת המכרזים כי בניין הספרייה המרכזית הוכרז כבניין לשימור והוא נכלל ברשימת המבנים לשימור שתחת אחריות עיריית רמת גן, וכי עבודת חידוש מעטפת הבניין כפופה לכללי השימור - לרבות רסטורציה של חומרים וטקסטורות המעטפת המקורית בכדי לשמור על מראהו ואופיו ההיסטורי של המבנה - ומשהתקבלו והשוו כמה הצעות מחיר (ע"י מנהל הבינוי) - ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות חב' בטון בטון, בעלת ההצעה הזולה ביותר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(8).

היקף ההתקשרות: עד 329,121 ש"ח כולל מע"מ.  

יערך וייחתם הסכם משולש בין הקבלן הראשי עובדיה אלפונס, אומן השימור בטון בטון והאוניברסיטה בו ייקבע כי עובדיה אלפונס לוקח על עצמו את האחריות הכוללת לבטיחות העבודות באתר, גם אלו שיבוצעו על ידי בטון בטון. 

 

3.5.2022: ההתקשרות היא עם נכסי הארץ שיווק וייזום נדל"ן בע"מ (ששם העסק שלה הוא בטון בטון)

החלטה מכרזים סגורים רבעון 2.2022 12/04/2022

5.4.2022, קול קורא 22/22 אדריכלות – תכנון תכנית אב לקמפוס ר"ג וייעוץ אדריכלי אסטרטגי סטטוטורי לאוניברסיטה ומול גורמי חוץ לרבות בהיבט תכנון זכויות בנייה בקמפוס: אישור פרסום והפצה.  

12.4.2022, מכרז סגור 4/22 לריהוט מעבדת דר' שחר אלון בפקולטה להנדסה (בנין 1104 קומה 3) : הכרזה על הצעת פי.וי. פלסט פרוייקטים והנדסה בע"מ בעלת ההצעה הזולה ביותר, כזוכה במכרז הסגור.

17.5.2022, מכרז סגור 10/22 ריהוט כללי בית קיטה צפת (נגרות): אישור קיום מכרז סגור בין נותני שירות בקטגוריית ריהוט כללי (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור.

17.5.2022, קול קורא 11/22 לשירותי ייעוץ אסטרטגי לאוניברסיטת בר אילן: אישור פרסום.  

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 05/04/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

5.4.2022

שם הספק: 

קלאוד איקס בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

 שירותי תמיכה ופיתוח למערכת הסיילספורס.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם קלאוד איקס בע"מ לקבלת שירותי תמיכה ופיתוח למערכת הסיילספורס.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, היכרות נותן השירות את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות, ובשים לב כי הכנסת ספק/נותן שירותים חדש, עשויה לגרום לעיכוב בתהליך הבקשה להיתר והשלמת התכנון המפורט אשר יגרמו להפסד כספי ניכר לאוניברסיטה ולפיכך גם שיקולי חסכון. בין היתר, נסמכת החלטה זו גם על הצהרת היחידה הדורשת כי אין צפי לדרישת התקשרות מעבר להגדלה המאושרת כעת.
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 05/04/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

5.4.2022

שם הספק:

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות שנתי עבור שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת מבנים ממוחשבת מתוצרת Siemens Building Technologies DESIGO INSIGHT אשר מותקנת בקמפוס האוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.12.2023 בהיקף כספי של 247,500 ₪ בתוספת מע"מ.

 

מצ"ב הודעת רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית וצרופותיה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 26.4.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.