הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 28/07/2020

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה מחוץ לישראל לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

28.7.2020

שם הספק:

אוניברסיטת SISU בסין (Sichuan International Studies University, China)

מהות ההתקשרות:

מזכר הבנות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה מחוץ ישראל, לצורך הרשמה ולימוד של סטודנטים סיניים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן.

החלטת הועדה:   

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות במזכר הבנות לשיתוף פעולה עם אוניברסיטת SISU בסין(Sichuan International Studies University, China), לצורך הרשמה ולימוד של סטודנטים סיניים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן לתקופה בת 5 שנים נוספות, וזאת לפי סמכותה בתקנה 3(24): התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל או מחוצה לה. ההתקשרות אינה צפויה לעלות על סך 1.5 מש"ח כולל מע"מ במצטבר לכל תקופת ההסכם, ולפיכך אינה כפופה לאישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 20/07/2021

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.7.2021

שם הספק:

האוניברסיטה העברית בירושלים המעניקה למכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת שירותים תפעוליים לרבות רכש.

מהות ההתקשרות:

התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל.

החלטת הועדה:   

ועדת המכרזים רשמה בפניה את ההסבר להחזר ההוצאות (תשלום) לאוניברסיטה העברית בירושלים כמרכזת הרכש עבור פעילות החוקרים מהאוניברסיטאות השונות במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת.

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם האוניברסיטה העברית בירושלים לצורך זה, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(24): התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל. האוניברסיטה העברית תידרש להמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים וסעיף 2ג לחוק חובת המכרזים.

סכום הפטור נקצב עד 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 31/07/2018

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

31.7.2018 (החלטה מאשרת של ועדת הפטור: 2.10.2018)

שם הספק:  

שירותי בריאות כללית

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה - הפקולטה לרפואה עם שירותי בריאות כללית צפון

תקופת ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה.

החלטת ועדת הפטור:  

בהמשך להחלטת ועדת מכרזים העליונה מה-31.7.2018 לאשר התקשרות עם שירותי בריאות כללית לשיתוף פעולה ללימודים קליניים ופרה-קליניים במרפאות הקהילה באזור הצפון, עבור הסטודנטים בפקולטה לרפואה בצפת, בפטור במכרז על פי תקנה 3 (25) בתקנות חובת מכרזים למוסדות להשכלה גבוהה (התקשרות לשיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה);

ובהתאם לתקנה 17 (א)  המחייב אישור ועדת פטור לפטור כנ"ל מעל 1.5 מיליון ₪;

ועדת פטור דנה בבקשה.

בנסיבות העניין, גם לאור העובדה שאין ספקים אחרים שיכולים לתת את ההדרכה האמורה שנדרשת לסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן בפקולטה לרפואה בצפון, וגם לאור העובדה שמדובר בהסכם שממשיך בתנאים טובים יותר מההסכם שהסתיים עתה, כלומר הסכם מֵטיב, ההחלטה של הוועדה לאשר את ההתקשרות הנ"ל כפטור ממכרז. תקופת ההתקשרות: משנת הלימודים תשע"ט ועד תום שנת הלימודים תשפ"א בפקולטה לרפואה. עם חידוש ההסכם אוטומטית לשלוש (3) שנות לימודים נוספות, אלא אם כן הודיע צד למשנהו לפחות 6 חודשים לפני פתיחת שנת לימודים, כי הוא אינו מעוניין לחדשו. 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 23/11/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

23.11.2021

שם הצד לשתוף הפעולה:  

כ"א מהרשויות המקומיות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם.

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי הסוכרת, מניעתה והטיפול בה, לרבות בהיבטי קידום בריאות רשותי.

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד 31.12.2026. בהיקף כספי שלא יעלה על 1,500,000 ש"ח לכל אחת מהרשויות המקומיות הנזכרות. הכל בכפוף לתקציב שיאושר בפועל.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של האוניברסיטה באמצעות ספרת הסוכרת בגליל בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, עם חמש הרשויות המקומיות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם (הפועלות שלא למטרת רווח), בהיבטי המניעה - בו יפותחו אסטרטגיות חדשות למניעת התחלואה בסוכרת, והטיפול – בו יפותח מודל טיפול אינטגרטיבי אשר ישלב בין מערכות טיפול ובין הקהילה לצורך טיפול כולל ומיטבי במחלת הסוכרת. בשלב מאוחר יותר פעילות ה"ספרה" תורחב לרשויות נוספות בגליל, לרבות  מינוי והעסקה של מקדם בריאות רשותי והנשיאה המשותפת, בחלוקה שתוארה, במימון העסקתו - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי הסוכרת, מניעתה והטיפול בה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת ולאחר שהשתכנעה כאמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם כ"א מהרשויות המקומיות הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למטרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

מסגרת ההתקשרות המאושרת: עד 31.12.2026. בהיקף כספי שלא יעלה על 1,500,000 ש"ח לכל אחת מהרשויות המקומיות הנזכרות. הכל בכפוף לתקציב שיאושר בפועל. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 08/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

8.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת “יוזמת אורות” המפעילה את המיזם החברתי “פלוגתא”

מהות ההתקשרות:  

זירה מוניציפלית: הפעלת מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) והרחבת פעילותן לרשויות נוספות 

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 550 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של הקונגרס הישראלי ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים באוניברסיטה, עם עמותת “יוזמת אורות” המפעילה את המיזם החברתי “פלוגתא”, לצורך המשך הפעלת מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) והרחבת הפעילות - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת “יוזמת אורות”, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 550 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 30/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

30.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

 האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים (ע"ר)

מהות ההתקשרות:  

 שיתוף פעולה בתחום ההוראה - הפעלת תכנית ההוראה ‘עשה לך רב’  להכשרת רבנים ומחנכים תורנים

תקופת והיקף ההתקשרות:

 עד 5 שנים מיום 1.4.2022, ובהיקף כספי של עד 105,000 ₪ (חלקה של האוניברסיטה).

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי סיווג ההתקשרות עם האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים (ע"ר) לצורך המשך הפעלת תכנית ההוראה ‘עשה לך רב’  להכשרת רבנים ומחנכים תורנים - היא שיתוף פעולה בתחום ההוראה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עם האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים (ע"ר) לתוכנית הכשרה שנתית כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד 5 שנים מיום 1.4.2022, ובהיקף כספי של עד 105,000 ₪ (חלקה של האוניברסיטה). נמסר כי הסכום מכוסה תקציבית.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 03/05/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

3.5.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת פרויקט נובה – ניהול בשירות הקהילה (ע"ר)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי מחקר בין-תחומי (ביולוגיה, רפואה, חברה ורוח) ופיתוח תכנית התערבות מבוססות נתונים למניעת סוכרת בחמש רשויות מקומיות באזור הגליל ותכניות לימוד מותאמות, וההוראה והדרכה של גורמי רשות לשימוש בנתונים בתהליכי קבלת החלטותיהם בתחום הבריאות.

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד 1.5.2030. בהיקף כספי שלא יעלה על 785,000 ₪. נמסר כי הוסדר תקציב מתאים. כמו כן מאשרת ועדת המכרזים מסגרת התקשרות לתוספת של עד 10% נוספים מההיקף הכספי לעיל (ללא שינוי בתקופת הפטור) למתן מענה למקרים בלתי מתוכננים או לצורך שירותים עתידיים נלווים שיידרשו לפרוייקט מושא שיתוף הפעולה ולא ניתן היה לצפותם מראש, ובלבד שיוסדר תקציב מתאים להם בפועל.  

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של האוניברסיטה באמצעות ספרת הסוכרת בגליל ע"ש ראסל ברי, בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, עם עמותת "פרויקט נובה – ניהול בשירות הקהילה" (ע"ר), היא שיתוף פעולה המקיף מחקר בין-תחומי (ביולוגיה, רפואה, חברה ורוח), שלו תועלות מעשיות בפיתוח תכנית התערבות מבוססות נתונים למניעת סוכרת בחמש רשויות מקומיות באזור הגליל ותכניות לימוד מותאמות, וכן הוראה והדרכה בפועל של גורמי רשות לשימוש בנתונים בתהליכי קבלת החלטותיהם בתחום הסוכרת, מניעתה והטיפול בה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת פרויקט נובה – ניהול בשירות הקהילה (ע"ר) הנ"ל, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות.

מסגרת ההתקשרות המאושרת: עד 1.5.2030. בהיקף כספי שלא יעלה על 785,000 ₪. נמסר כי הוסדר תקציב מתאים. כמו כן מאשרת ועדת המכרזים מסגרת התקשרות לתוספת של עד 10% נוספים מההיקף הכספי לעיל (ללא שינוי בתקופת הפטור) למתן מענה למקרים בלתי מתוכננים או לצורך שירותים עתידיים נלווים שיידרשו לפרוייקט מושא שיתוף הפעולה ולא ניתן היה לצפותם מראש, ובלבד שיוסדר תקציב מתאים להם בפועל. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 21/06/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

21.6.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

מכון ע"ש וולקני במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או המשרד עצמו (הפועלים ללא כוונות רווח)

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה - שיתוף פעולה לקיום מגמה משותפת באוניברסיטה לתואר שני במגמת אקולוגיה עם מחקרים המתבצעים במכון וולקני, ולמתן מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים.

תקופת והיקף ההתקשרות:

5 שנים החל בתשפ"ג, הפטור לא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (יוגבל בתקציב שיוסדר לכך בפועל).

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי סיווג ההתקשרות בין הפקולטה למדעי החיים לבין המכון ע"ש וולקני (מכון מחקר ללא כוונת רווח ויחידה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר), לקיום מגמה משותפת באוניברסיטה לתואר שני במגמת אקולוגיה ולמתן מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים - היא שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם מכון ע"ש וולקני ו/או משרד החקלאות, כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

צויין כי שיתוף פעולה זה התקיים בשנים קודמות ועד לאחרונה – ומבוקש להמשיכו. היקף ההתקשרות: 5 שנים החל בתשפ"ג, הפטור לא יעלה על 1.5 מש"ח ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור (ויוגבל בפועל בתקציב שיוסדר לכך בפועל).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) ; 19/07/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

19.7.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

המוסדות הרפואיים הבאים, שאינם פועלים למטרות רווח: (א)  שירותי בריאות כללית; (ב) מרכז רפואי סוראסקי-איכילוב; (ג) מרכז רפואי יצחק שמיר; (ד) מרכז רפואי שיבא-תל השומר; (ה) מרכז רפואי הדסה.

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי ההוראה – התנסות מעשית בדימות תחת הנחיה ופיקוח קליניים, לסטודנטים לתואר ראשון בדימות רפואי

תקופת והיקף ההתקשרות:

3 שנים אקדמיות (תשפ"ג-תשפ"ה). היקף התקשרות עם כל אחד מהמוסדות הרפואיים הנ"ל מאושר לסך שלא יעלה על 100,000 ₪ לכל תקופת ההתקשרות בפטור זה.

החלטה:  

לאחר שעיינה בבקשת החוג המשולב למדעי החברה וקיבלה הסברים משלימים, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם כ"א מחמשת המוסדות הרפואיים הבאים, שאינם פועלים למטרות רווח, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25): שיתוף פעולה בתחומי ההוראה – התנסות מעשית בדימות תחת הנחיה ופיקוח קליניים, לסטודנטים לתואר ראשון בדימות רפואי. ואלו המוסדות: (א)  שירותי בריאות כללית; (ב) מרכז רפואי סוראסקי-איכילוב; (ג) מרכז רפואי יצחק שמיר; (ד) מרכז רפואי שיבא-תל השומר; (ה) מרכז רפואי הדסה. 

תקופת ההתקשרות המאושרת: 3 שנים אקדמיות (תשפ"ג-תשפ"ה). לאור קיבולת הקבלה המוגבלת של כל מוסד, והויסות של הסטודנטים בין כל המוסדות הרפואיים מצד החוג, היקף ההתקשרות עם כל אחד מהמוסדות הרפואיים הנ"ל מאושר לסך שלא יעלה על 100,000 ₪ לכל תקופת ההתקשרות בפטור זה. בנסיבות אלו אין צורך בקבלת אישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 04/02/2019

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

תאריך ההחלטה:

4.2.2019 (אישור ועדת הפטור: 10.4.2019)

שם הספק

מחב"א

מהות ההתקשרות:

רישוי תוכנות שונות, שירותי תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט) ושירות 'מחשוב ענן'.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 1.2.2024.  כ-1.5 מיליון לשנה לכלל הפעילויות.

החלטת הועדה:

הועדה רשמה בפניה כי מחב"א התקשרה עם נותני שירותים שונים לצורך רשיונות שימוש בתוכנות שונות כגון: COMSOL, ,VMWARE EXCEEDMATLABMAPLENOVELL,Photoshop, illustrator, acrobat writer, endnote, mathematica,MICROSOFT וכן עם נותני שירותים שונים המספקים שירותי תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט) וספקי שירות 'מחשוב ענן' – בהתקשרויות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים.

אי לכך, הועדה מאשרת, בכפוף לאישור ועדת הפטור, סיווג ההתקשרות עם מחב"א לצורך זה לפי תקנה 3(27)(א) לתקנות חובת המכרזים החלות על האוניברסיטה. תקופת ההתקשרות היא ל-5 שנים ולפיכך עד 1.2.2024.

שווי ההתקשרות הצפוי עם מחב"א לצורך זה הוא כ-1.5 מיליון לשנה לכלל הפעילויות. לאור תקופת הפטור המבוקשת, וסכום הפטור המצטבר, נחוץ גם אישור ועדת הפטור.

---

ועדת הפטור נתנה אישורה ביום 10.4.2019