הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/07/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.7.2022 (אישור מנכ"ל: 28.7.2022).

שם הספק :

  אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, ו-וואן שילוב מערכות בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

 אספקת מדפסות

היקף ההרחבה:  

 36 חודשים נוספים (היינו, עד ליום 1.1.2026).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם שתי החברות: אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, ו-וואן שילוב מערכות בע"מ, בתנאים זהים, לתקופה נוספת בת 36 חודשים.

סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יוסדר תקציב להתקשרות וכל הזמנה תבוצע רק אם היא כוסתה תקציבית.

-----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 28.7.2022

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 24.5.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

המוביל ז'ק יולזרי רמלה בע"מ

מהות ההתקשרות:

הפעלת מערך היסעים-שאטלים בקמפוס ר"ג של האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שוועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 24.5.2022, ובמזכר רמ"ח לוגיסטיקה המתוקן מיום 29.5.2022, ומזכר סמנכ"ל תפעול מיום 1.6.2022 וכן בהצעת חב' המוביל ז'ק יוזלרי ובתנאיה לרבות ההטבה הנוגעת לויתור על ההצמדה והחסכון הכספי הכרוך בכך –

ועדת הפטור רשמה בפניה את נימוקי היעילות, החסכון, רציפות השירות וחשיבותו לסטודנטים באוניברסיטה, הרחבת מערך כלי התחבורה שישמשו בפועל במתן השירות בקמפוס האוניברסיטה והתחדשותו, והיא מצטרפת אליהם.

ועדת הפטור מעניקה משקל משמעותי גם לדיווח על בדיקת השוק שנערכה על ידי מדור תחבורה, ממנה עלה כי אין למעשה בשוק הישראלי כיום חברה אחרת זולת ז'ק יוזלרי הנ"ל שתוכל להתחרות במכרז לאספקת שירות ייחודי זה, באופן שנראה שעריכת מכרז לא תועיל בזמן זה ובנסיבות אלו ועלולה אף לגרור עלייה בעלות האוניברסיטה ברכישת השירות.

על כן ועדת הפטור מאשרת כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) את המשך ההתקשרות עם המוביל ז'ק יולזרי רמלה בע"מ, בהסכם להפעלת מערך היסעים-שאטלים בקמפוס ר"ג של האוניברסיטה לתקופה בת 5 שנים החל מיום 31.10.2022, בתנאים זהים ומיטיבים (ויתור על הצמדת המחירים ע"פ ההסכם למדד המחירים לצרכן).  ועדת הפטור רשמה בפניה את שווי ההתקשרות השנתי ומורה כי אישורה נוגע רק למסגרת ההתקשרותית ויש להסדיר בנוסף לכך גם תקציב מתאים (באחריות רמ"ח לוגיסטיקה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 28.6.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:

אספקת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/ARUBA (כזוכה מכרז מרכזי חשכ"ל)

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שועדת הפטור עיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 28.6.2022, ובמזכר סמנכ"ל תקשוב ובהוראת השעה של החשכ"ל אודות הארכת ההתקשרות עם חב' מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ, וכן עיינה במזכר סמנכ"ל תפעול מיום 4.7.2022 ועדת הפטור רשמה בפניה את נימוקי הכדאיות הכלכלית וטעמי היעילות והאחידות בציוד ובשירות הטמונים בהתקשרות בתנאי החשכ"ל שהוא בעל כח קנייה רב בשוק זה והגיע למחירים מיטביים שמשרתים גם את צרכי האוניברסיטה כעת.  

ועדת הפטור מאשרת לפיכך, לפי סמכותה בתקנה 17(ג), את סיווג הפטור שניתן על ידי ועדת המכרזים עם מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ, כזוכה במכרז מרכזי חשכ"ל לצורך אספקת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/ARUBA. סכום הפטור: 1 מיליון ש"ח ₪ בתוספת מע"מ שיהיה בתוקף בזמן כל התשלום (בכפוף לקיום כיסוי תקציבי מתאים). תקופת ההתקשרות: עד סיום ההכרה בחברה כזוכת חשכ"ל, בשלב זה עד 30.4.2023 עם היתר מסגרת להארכה בתקופה נוספת בת שנתיים לו יהיו הארכות נוספות מצד החשכ"ל להתקשרות זו. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 5.7.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

שרת נגריית עיצוב

מהות ההתקשרות:

עבודות נגרות של ריהוט משלים במערך הספריות והמידע, בקו עיצובי זהה לריהוט הקיים שבוצע על ידי נגרייה זו.

החלטת ועדת הפטור:

לאחר שעיינה בפרטיכל ועדת המכרזים מיום 5.7.2022 ובמזכר ד"ר אולגה גולדין, ראשת מערך הספריות והמידע, מיום 30.6.2022, ובנימוקים שהונחו בפניה – מחליטה ועדת הפטור: 

מערך הספריות והמידע הוא מוקד מרכזי בקמפוס המשרת את הסטודנטים בכללותם, ולפיכך יש חשיבות לשמירה על היותו אכסניה מכבדת. שמירה על קו אסטתי אחיד, בדגש על איכות זהה וקו עיצובי זהה, של הריהוט הקיים וצרכי הריהוט הנוספים שנחוצים להשלמת עבודות השיפוץ במקום, היא על כן צורך סביר ומתקבל על הדעת.  יש יתרון בכך שמתן האחריות והשירות למתחם לא יפוצל בין נגרים שונים.

ועדת הפטור השתכנעה בנימוקי הבקשה ולפיכך מאשרת כפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) התקשרות המשך עם שרת נגריית עיצוב, בהיקף מסגרת של עד 100 אש"ח נוספים כולל מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים) לתקופה שבין אישורה זה ועד ליום 30.9.2023. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(3) 24/07/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

ועדת המכרזים: 19.7.2022 - ועדת הפטור: 24.7.2022 

שם נותן השירותים:

הראל חברה לביטוח בע"מ

מהות ההתקשרות:

חידוש מערך הביטוח של האוניברסיטה

החלטת ועדת הפטור:

לאחר עיון בחוות הדעת ובסקירת השוק מטעם מארש - יועצת הביטוח של האוניברסיטה, ובפרטיכל ועדת המכרזים מיום 19.7.2022 והמסמכים הנלווים שהוצגו בפנינו לרבות הצעת החידוש של מערך הביטוח אצל הראל חב' לביטוח, ולאחר שקיבלה הבהרות משלימות בע"פ – מחליטה ועדת הפטור כדלקמן: 

ועדת הפטור רשמה בפניה את מצב שוק הביטוח הרלבנטי לאוניברסיטה, והשינויים שחלו בו בשנים האחרונות על רקע משברים עולמיים. 

ועדת הפטור גם רשמה בפניה את עמדת מארש סמנכ"ל התפעול ומנהל מחלקת תקציבים של האוניברסיטה ועמדת ועדת המכרזים אודות כדאיותם הגבוהה של תוצאות המו"מ שהושגו עם הראל לחידוש לשנה נוספת של מערך הביטוח של האוניברסיטה. בעניין זה רואה ועדת הפטור להביא מדברי מארש שהדגישה כי הצעתה הסופית של הראל הינה מיטבית וכי תנאי הביטוח המוצעים לאוניברסיטה אף טובים מתנאי השוק הנוכחי וכי הליך מכרזי בעת זו לא צפוי להביא לשיפור ההצעה שמונחת בפני האוניברסיטה. לצד זה, ועדת הפטור רואה חשיבות רבה לצאת במכרז פומבי לצורך ההערכות לשנת הביטוח הבאה, תשפ"ד, וערה למורכבות מכרז זה הדורש הכנה משמעותית להכנת מפרט ביטוח, איסוף נתונים מיחידות השונות של האוניברסיטה, והכנת המסמכים הדרושים – ועל כן מורה להחל בהכנתו כבר בחודשים הקרובים.   

משום שבסופו של דבר, ניתנה הסכמת הראל לחידוש לתקופה של 18 חודשים, מחליטה ועדת הפטור לסווג את ההתקשרות לחידוש נוסף של מערך הביטוח של האוניברסיטה בהראל חברה לביטוח בע"מ לתקופת ביטוח נוספת בת 18 חודשים בתנאי החידוש שהוצגו בפני ועדת המכרזים והפטור בתום המו"מ עם המבטחת הנ"ל – וזאת לפי סמכותה בתקנה 3(4)(ב)(3) ו-17(ג).  נמסר כי קיים כיסוי תקציבי לכך. 

ועדת הפטור מורה לחדש את ההתקשרות בתנאי חלופה א'.