הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(19) 30/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(19) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: ביצוע מיזם משותף שיפעל ללא כוונת רווח, למטרות חינוך ומחקר, עם מי שתורם ממקורותיו מחצית עלות ביצוע המיזם, לאחר בחינת קיומם של מיזמים דומים לפי תקנה 5.

תאריך ההחלטה:

30.3.2022

שם היחידה באוניברסיטה:

ספירת הסוכרת הגליל ע"ש ראסל ברי

שם השותף למיזם:

אי"ל - האגודה הישראלית לסוכרת (ע"ר)

נושא ההתקשרות:

מיזם ללא מטרות רווח בתחומי הבריאות והחינוך הציבורי בהיבט הסוכרת בגליל – מיפוי הצרכים והחסמים בעלי ההשפעה, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת, פיתוח תכנים מתאימים וביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם וההתערבויות והתכנים. יופעל ברשויות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם.

היקף/תקופה ועיקרי ההתקשרות:

כמפורט בסעיף 2

החלטה

לאחר בחינת קיומם של מיזמים אחרים כנדרש בתקנות 3(19) ו-5 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו משך למעלה מ-14 ימי עבודה:

  1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם אי"ל האגודה הישראלית לסוכרת (ע"ר), לביצוע מיזם משותף שיפעל ללא כוונת רווח למטרות בריאות וחינוך ציבורי בהיבט הסוכרת בגליל – מיפוי הצרכים והחסמים בעלי ההשפעה, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת, פיתוח תכנים מתאימים וביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם וההתערבויות והתכנים. (יופעל ברשויות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם) - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(19).
  2. משך ההתקשרות: שנה עם זכויות ברירה להאריכה בתקופות נוספות, כפי צרכי הספרה, עד לתקופה מצטברת של 4 שנים נוספות שנים, בהיקף כספי כולל של 511,875ש"ח למיזם (חלקה של האוניברסיטה); ה"ספרה" ואי"ל יחלקו ביניהם בהסכמה את עלויות המיזם.

פעולות ה"ספרה"

פעולות "איל"

שלב ראשון – מיפוי והקמה

 

מיפוי המאפיינים והצרכים המיוחדים של אוכלוסיית הרשות מבחינת בריאות הקהילה ומצב הסוכרת ברשות +מיפוי החסמים המובנים הקיימים ברשות המשפיעים על בריאותם של תושבים ועל יכולתם להישמע להמלצות רפואיות;

הקמת סניפים של "איל" בארבע מהרשויות (ברשות החמישית כבר הוקם סניף)

שלב שני - פיתוח אסטרטגיה

 

בהסתמך על המיפוי, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

בהסתמך על המיפוי, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

שלב שלישי - תפעול

 

בהסתמך על המיפוי, ובהתאם לאסטרטגיית ההתערבות שפותחה, פיתוח תכנים מתאימים להעברה לקהל הרחב ולחולי סוכרת, לפי העניין, בין בהרצאות, בסדרת מפגשים או באירועים מיוחדים;

תפעול שוטף של סניפי "איל" בכל חמש הרשויות כולל מתן הרצאות לקהל הרחב ולחולי סוכרת, עריכת תכנית בת מספר מפגשים לחולי סוכרת ללימוד התמודדות יומיומית עם המחלה ("בית ספר לסוכרת") ועריכת אירועים מיוחדים בסניף (כמו לדוגמה חודש המודעות  למחלת הסוכרת ומפגש הכנה מיוחד לקראת חודש הרמאדן);

ביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם באופן כללי והשפעות ההתערבויות השונות ותכני הלימוד השונים באופן נקודתי;

 

הצדדים יפעלו לפי כללי אבטחת מידע וסודיות המפורטים בנספח שיוכן בשיתוף ה-DPO

3. ועדת המכרזים רושמת כי פרופ' נעים שחאדה - מנהל 'הספרה', הינו גם יו"ר אי"ל, ועל כן תוסדר התחייבות ספציפית למניעת ניגוד עניינים לגבי מיזם זה, ככל שזו טרם הוסדרה.

4. אי"ל האגודה הישראלית לסוכרת תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 30/03/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

30.3.2022

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ

נושא ההתקשרות:

כתיבת תוכן, תרגום והעברת מסרים עדכניים בשפה האנגלית, במסגרת פרוייקט כתיבת התוכן לאתרי המחלקות באוניברסיטה

היקף התקשרות:  

עד 200 אש"ח בתוספת מע"מ במצטבר (בכפוף להסדרת תקציב מתאים), ועד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם

החלטת הועדה:  

לאחר שקילת הבקשה, ומהטעמים שצויינו ובמיוחד השילוב של השירות לכתיבת תכנים באנגלית ולתרגום לאנגלית עם השירות בעברית שסווג כפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לא מכבר - 

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם המתכנה לתוכן עברי בע"מ כפטורה ממכרז לפי סמכותה בתקנה 3(29) לצורך כתיבת תוכן, תרגום והעברת מסרים עדכניים בשפה האנגלית, במסגרת פרוייקט כתיבת התוכן לאתרי המחלקות באוניברסיטה, במסגרת סכום (במצטבר) שלא יעלה על 200 אש"ח בתוספת מע"מ, ועד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

בין היתר, החלטה זו מתקבלת בשים לב לטעמי ניסיון, רציפות השירות, השלמתו, יעילותו וכן מטעמי הצעת מחיר מיטבית - לאחר שנבדקו והשוו כמה הצעות הבאות בחשבון ונמצא כי הצעת המתכנה בע"מ משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות.

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(12) 30/03/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת הפטור - בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסוימים דרושים לשימוש המוסד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת לפי תקנה 3(12) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

30.3.2022

שם נותן השירותים:

 חברת ש.ע.ל הצפון- חברה לנכסים בע״מ (הבעלים)

מהות ההתקשרות:

שכירת משרדים שבבעלותה בשטח של 88 מ"ר בבניין הידוע בשם "בית המורה" בצפת.

החלטה:

לאחר קבלת הסברי ראש מינהל הפקולטה לרפואה, ועדת המכרזים השתכנעה בייחודיות מיקום המשרדים המדוברים בבית המורה שסמוך עד מאד לפקולטה לרפואה. 

בנסיבות אלו, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת ש.ע.ל הצפון- חברה לנכסים בע״מ (הבעלים), לשכירת משרדים שבבעלותה בשטח של 88 מ"ר בבניין "בית המורה" הנמצא בקרבה רבה (כ-20 מטר ו-7 שניות הליכה בלבד מהכניסה הראשית לפקולטה), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(12) תוך הדגשת מיקומם הייחודי.

דעת ועדת המכרזים הונחה גם לגבי דמי השכירות שישולמו, העומדים בטווח הסבירות המצטייר מדו"ח השמאות שהוכן לאחרונה עבור בית קיטה בצפת. 

תקופת ההתקשרות המאושרת:  שנה אחת, החל ביום 1.4.2022, עם שלוש אופציות הנתונות לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות בעד 3 שנים נוספות (לשיעורין לפי החלטת ועדת המכרזים). היקף כספי: בשנת השכירות הראשונה - דמי שכירות של 6100 ₪ בתוספת מע"מ לחודש, ובתקופות האופציה - 6,600 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ. 

תושלם הכנת ההסכם לצורך שכירות זו. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 30/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

30.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

 האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים (ע"ר)

מהות ההתקשרות:  

 שיתוף פעולה בתחום ההוראה - הפעלת תכנית ההוראה ‘עשה לך רב’  להכשרת רבנים ומחנכים תורנים

תקופת והיקף ההתקשרות:

 עד 5 שנים מיום 1.4.2022, ובהיקף כספי של עד 105,000 ₪ (חלקה של האוניברסיטה).

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי סיווג ההתקשרות עם האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים (ע"ר) לצורך המשך הפעלת תכנית ההוראה ‘עשה לך רב’  להכשרת רבנים ומחנכים תורנים - היא שיתוף פעולה בתחום ההוראה, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עם האגודה להכשרת רבנים ומחנכים תורניים (ע"ר) לתוכנית הכשרה שנתית כאמור, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד 5 שנים מיום 1.4.2022, ובהיקף כספי של עד 105,000 ₪ (חלקה של האוניברסיטה). נמסר כי הסכום מכוסה תקציבית.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 05/04/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

5.4.2022

שם הספק: 

קלאוד איקס בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

 שירותי תמיכה ופיתוח למערכת הסיילספורס.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם קלאוד איקס בע"מ לקבלת שירותי תמיכה ופיתוח למערכת הסיילספורס.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך. (כך ששווי ההתקשרות המירבי, כולל פטור הסכום, יהיה עד 150 אש"ח כולל מע"מ - ואין לעבור אותו).
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, היכרות נותן השירות את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות, ובשים לב כי הכנסת ספק/נותן שירותים חדש, עשויה לגרום לעיכוב בתהליך הבקשה להיתר והשלמת התכנון המפורט אשר יגרמו להפסד כספי ניכר לאוניברסיטה ולפיכך גם שיקולי חסכון. בין היתר, נסמכת החלטה זו גם על הצהרת היחידה הדורשת כי אין צפי לדרישת התקשרות מעבר להגדלה המאושרת כעת.
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 05/04/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

5.4.2022

שם הספק:

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות שנתי עבור שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת מבנים ממוחשבת מתוצרת Siemens Building Technologies DESIGO INSIGHT אשר מותקנת בקמפוס האוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.12.2023 בהיקף כספי של 247,500 ₪ בתוספת מע"מ.

 

מצ"ב הודעת רמ"ח הנדסה אלקטרומכנית וצרופותיה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 26.4.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 2.2022) 05/04/2022

5.4.2022, ארטרא, ג'קי בכר, כפיים: מימוש זכות ברירה בהסכם להפקת אירועים באוניברסיטה, לתקופה נוספת בתנאים זהים באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד ליום 28.2.2023.

12.4.2022, נ. טמיר פרויקטים בע"מ, א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ, אנטולי סולודקין, קלסיקת השיפוץ בע"מ, עובדיה אלפונס בע"מ, שילובי יוזמה בע"מ, א.מ. נתן בע"מ, יצחקי אוזל בע"מ, אייל רג'ואן: מימוש זכות ברירה בהסכם המסגרת בתחום הבינוי, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 25.4.2024.

12.4.2022, ד.ג ניהול פרויקטים ושיפוצים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשיפוץ ותחזוקה עד ליום 31.12.2022 בתנאים זהים.

24.5.2022, רץ פלוס בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי שליחויות עבור פרויקט השו"ת ויחידות שונות באוניברסיטה, בתנאים זהים, עד ליום 31.5.2023.

29.5.2022, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, הוט טלקום בע"מ: מימוש זכות הברירה עם כל אחד מהספקים הנ"ל בהסכם לאספקת שירותי מפ"א לאוניברסיטה, לתקופה נוספת בת שנה, עד ליום 9.6.2023, בתנאים זהים.

7.6.2022, גליקום שיווק בע"מי.א. מיטווך ובניו בע"מ וס. כחילה בע"מ: מימוש זכות ברירה עם כ"א מהחברות, בהסכם לאספקת טונרים וראשי דיו למדפסות ופקסים, לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 18.7.2023, בתנאים זהים.

13.6.2022, עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לרישיונות שימוש, שירות, אחזקה, שדרוגים ופיתוחים של תוכנת "עוצמה 10" המשמשת לניהול פניות תחזוקה לאגף התפעול וניהול האחזקה (מוקד 8000), בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת 24 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 24.6.2024.

13.6.2022, מוניות תל השומר: מימוש זכות ברירה וכן שינוי מהותי להסכם בהיבטי תעריפי הנסיעה כפי הטבלה שהוצגה לועדת המכרזים וקיבלה אישורה, וזאת לתקופה נוספת בת 12 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 20.5.2023.

13.6.2022, פריימסק בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי קצין הגנת מידע Data Protection Officer לאוניברסיטה במיקור חוץ, בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 5.6.2023.

28.6.2022, נקסטקום בע"מ: מימוש חלקי של זכות ברירה בהסכם לאספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת, בתנאים זהים ולתקופה נוספת בת שנה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 10.1.2023.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(8) 12/04/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(8) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.

תאריך ההחלטה:

12.4.2022

שם הספק:   

 בטון בטון   (3.5.2022: הבהרה כי בטון בטון זה שם העסק ואתר האינטרנט של הספק, ששמו המלא הוא: נכסי הארץ שיווק וייזום נדל"ן בע"מ)

נושא ההתקשרות:

חידוש מעטפת בניין הספריה המכרזית בהתאם לכללי השימור - לרבות רסטורציה של חומרים וטקסטורות המעטפת המקורית בכדי לשמור על מראהו ואופיו ההיסטורי של המבנה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 329,121 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב מתאים).

החלטה:

על סמך המידע שנמסר לועדת המכרזים כי בניין הספרייה המרכזית הוכרז כבניין לשימור והוא נכלל ברשימת המבנים לשימור שתחת אחריות עיריית רמת גן, וכי עבודת חידוש מעטפת הבניין כפופה לכללי השימור - לרבות רסטורציה של חומרים וטקסטורות המעטפת המקורית בכדי לשמור על מראהו ואופיו ההיסטורי של המבנה - ומשהתקבלו והשוו כמה הצעות מחיר (ע"י מנהל הבינוי) - ועדת המכרזים מסווגת בזה את ההתקשרות חב' בטון בטון, בעלת ההצעה הזולה ביותר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(8).

היקף ההתקשרות: עד 329,121 ש"ח כולל מע"מ.  

יערך וייחתם הסכם משולש בין הקבלן הראשי עובדיה אלפונס, אומן השימור בטון בטון והאוניברסיטה בו ייקבע כי עובדיה אלפונס לוקח על עצמו את האחריות הכוללת לבטיחות העבודות באתר, גם אלו שיבוצעו על ידי בטון בטון. 

 

3.5.2022: ההתקשרות היא עם נכסי הארץ שיווק וייזום נדל"ן בע"מ (ששם העסק שלה הוא בטון בטון)

החלטה מכרזים סגורים רבעון 2.2022 12/04/2022

5.4.2022, קול קורא 22/22 אדריכלות – תכנון תכנית אב לקמפוס ר"ג וייעוץ אדריכלי אסטרטגי סטטוטורי לאוניברסיטה ומול גורמי חוץ לרבות בהיבט תכנון זכויות בנייה בקמפוס: אישור פרסום והפצה.  

12.4.2022, מכרז סגור 4/22 לריהוט מעבדת דר' שחר אלון בפקולטה להנדסה (בנין 1104 קומה 3) : הכרזה על הצעת פי.וי. פלסט פרוייקטים והנדסה בע"מ בעלת ההצעה הזולה ביותר, כזוכה במכרז הסגור.

17.5.2022, מכרז סגור 10/22 ריהוט כללי בית קיטה צפת (נגרות): אישור קיום מכרז סגור בין נותני שירות בקטגוריית ריהוט כללי (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור.

17.5.2022, קול קורא 11/22 לשירותי ייעוץ אסטרטגי לאוניברסיטת בר אילן: אישור פרסום.  

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 14/04/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 9(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם בעל מקצוע מומחה - לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

תאריך ההחלטה:

12.4.2022

שם הספק

גלעד יחסי ממשל ולובינג

נושאי ההתקשרות:   

שירותי קשרי ממשל ולובינג - המשך קידום פרויקט "המסכים הציבורי".

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 212,400 בתוספת מע"מ (בכפוף לקיום תקציב)

החלטה:

ועדת המכרזים סבורה כי בשל סכום ההתקשרות המדובר ראוי היה להביא את הנושא בפני הועדה השוטפת, אולם משהונח בפניה ושמעה את ההסברים - והוסבר כי הדבר ארע כנראה בשל טעות משרדית - היא דנה לגוף הבקשה ומחליטה כדלקמן:

לאחר קבלת הסברים על הצורך והנסיבות המיוחדות שתוארו ולשם השלמת הפרוייקט ומיצוי סיכויי הצלחתו, שלו אימפקט בחברה הישראלית,  ועדת המכרזים מחליטה:

  1. לסווג את ההתקשרות עם גלעד יחסי ממשל ולובינג, כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)2: התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לרבות ייעוץ.
  2. ועדת המכרזים התשכנעה בהתאם לתקנה 9(ג)2 כי בנסיבות אלו, אין זה אפשרי ואין זה מוצדק לערוך פניה תחרותית לקבלת הצעות וכי יש להסתפק בבחינת כמה הצעות הבאות חשבון שהתקיימה ומתוארת במזכר הפנייה אליה.
  3. גובה ההתקשרות יעמוד על סכום שלא יעלה על 212,400 בתוספת מע"מ, אשר שקולים ל-18 חודשי עבודה. אישור חד פעמי להשלמת הפרוייקט.