הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר לביצוע מיזם משותף - תקנה 5 15/02/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר לביצוע מיזם משותף שיפעל ללא כוונת רווח, למטרות חינוך, בריאות ומחקר, עם מי שתורם ממקורותיו מחצית עלות ביצוע המיזם, לפי תקנות 3(19) ו-5 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.2.2022  (פורסם: 17.2.2022)

שם היחידה באוניברסיטה:

ספירת הסוכרת הגליל ע"ש ראסל ברי

שם השותף למיזם:

אי"ל - האגודה הישראלית לסוכרת (ע"ר)

נושא ההתקשרות:

מיזם ללא מטרות רווח בתחומי הבריאות והחינוך הציבורי בהיבט הסוכרת בגליל – מיפוי הצרכים והחסמים בעלי ההשפעה, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת, פיתוח תכנים מתאימים וביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם וההתערבויות והתכנים. יופעל ברשויות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם.

היקף/תקופה ועיקרי ההתקשרות:

משך ההתקשרות: שנה עם זכויות ברירה להאריכה בתקופות נוספות, כפי צרכי הספרה, עד לתקופה מצטברת של 4 שנים נוספות שנים, בהיקף כספי כולל של 511,875ש"ח למיזם (חלקה של האוניברסיטה); ה"ספרה" ואי"ל יחלקו ביניהם בהסכמה את עלויות המיזם. 

פעולות ה"ספרה"

פעולות "איל"

שלב ראשון – מיפוי והקמה

 

מיפוי המאפיינים והצרכים המיוחדים של אוכלוסיית הרשות מבחינת בריאות הקהילה ומצב הסוכרת ברשות +מיפוי החסמים המובנים הקיימים ברשות המשפיעים על בריאותם של תושבים ועל יכולתם להישמע להמלצות רפואיות;

הקמת סניפים של "איל" בארבע מהרשויות (ברשות החמישית כבר הוקם סניף)

שלב שניפיתוח אסטרטגיה

 

בהסתמך על המיפויפיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

בהסתמך על המיפויפיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

שלב שלישי - תפעול

 

בהסתמך על המיפוי, ובהתאם לאסטרטגיית ההתערבות שפותחה, פיתוח תכנים מתאימים להעברה לקהל הרחב ולחולי סוכרת, לפי העניין, בין בהרצאות, בסדרת מפגשים או באירועים מיוחדים;

תפעול שוטף של סניפי "איל" בכל חמש הרשויות כולל מתן הרצאות לקהל הרחב ולחולי סוכרת, עריכת תכנית בת מספר מפגשים לחולי סוכרת ללימוד התמודדות יומיומית עם המחלה ("בית ספר לסוכרת") ועריכת אירועים מיוחדים בסניף (כמו לדוגמה חודש המודעות  למחלת הסוכרת ומפגש הכנה מיוחד לקראת חודש הרמאדן);

ביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם באופן כללי והשפעות ההתערבויות השונות ותכני הלימוד השונים באופן נקודתי;

 

כללי: 

הצדדים יפעלו לפי כללי אבטחת מידע וסודיות המפורטים בנספח שיוכן בשיתוף ה-DPO. 

פרופ' נעים שחאדה - מנהל 'הספרה', הינו גם יו"ר אי"ל, ועל כן תוסדר התחייבות ספציפית למניעת ניגוד עניינים לגבי מיזם זה.

---

אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם הנ"ל, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטה במהלך 14 ימי העבודה ממועד פרסום זה (עד 8.3.2022 כולל), בשנת תקציב זו או בשנת התקציב שלאחריה, בבקשה לביצוע מיזם הדומה למיזם שאושר כאמור. דרכי הפנייה: דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או פקס: 077-3643653.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 23/02/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

23.2.2022

שם הספק:

 רו"ח דני שוורץ  (הבהרת ועדת המכרזים מיום 15.3.2022: במסגרת פירמת רו"ח לנדשטיין קטורזה ושות' רואי חשבון).

נושא ההתקשרות:

ביצוע תחשיבים דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר.  

היקף/תקופת ההתקשרות:

 עד 3 חודשים, היקף כספי: כ-120 אש"ח בתוספת מע"מ (תשלום לפי ניצול בפועל, מכוסה תקציבית).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם רו"ח דני שוורץ, כספק יחיד לביצוע תחשיבים דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר.  

2. מסגרת התקשרות: עד 3 חודשים, היקף כספי: כ-120 אש"ח בתוספת מע"מ (תשלום לפי ניצול בפועל, מכוסה תקציבית).

3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. יעשה בירור עם ה-DPO ולשכת היועץ המשפטי בשאלת נחיצות כתב הגנת מידע (ככל שזה לא הוסדר כבר).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 23/02/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.2.2022

שם הספק: 

איילת קורן (עוסקת) ו/או חברת איילת קורן פרוייקטים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט').

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם איילת קורן (עוסקת) ו/או חברת איילת קורן פרוייקטים בע"מ, לצורך המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט').
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, וניסיון רב ומיומנות גבוהה בנושא זה.
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 01/03/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.3.2022

שם הספק:

איילת קורן פרוייקטים בע"מ

נושא ההתקשרות:

המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט')

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 30.9.2022, וההיקף הכספי בו מדובר הוא עד 600,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

 

מצ"ב חוות דעת סמנכ"ל תקשוב.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 16.3.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 08/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

8.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת “יוזמת אורות” המפעילה את המיזם החברתי “פלוגתא”

מהות ההתקשרות:  

זירה מוניציפלית: הפעלת מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) והרחבת פעילותן לרשויות נוספות 

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 550 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של הקונגרס הישראלי ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים באוניברסיטה, עם עמותת “יוזמת אורות” המפעילה את המיזם החברתי “פלוגתא”, לצורך המשך הפעלת מועצות הסכמה מקומיות (עירוניות) והרחבת הפעילות - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת “יוזמת אורות”, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 550 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 08/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

8.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת "חבצלת מוסדות חינוך" המקיימת תכניות גישור ויישוב סכסוכים למנהיגות חינוכית במרכז לחברה משותפת "גבעת חביבה"

מהות ההתקשרות:  

זירה חינוכית: הרחבת השותפות המעשית שקיימת וקיום קורס גישור בין-מגזרי למנהלי בתי ספר ומנהיגים חינוכיים מרחבי המדינה

תקופת והיקף ההתקשרות:

 עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 195 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של הקונגרס הישראלי ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים באוניברסיטה, עם עמותת "חבצלת מוסדות חינוך" המקיימת תכניות גישור ויישוב סכסוכים למנהיגות חינוכית במרכז לחברה משותפת "גבעת חביבה", לצורך הרחבת השותפות המעשית שקיימת ולקיום קורס גישור בין-מגזרי למנהלי בתי ספר ומנהיגים חינוכיים מרחבי המדינה, במסגרתו מוכשרים המשתתפים – יהודים וערבים – לשמש מגשרים ומתווכים בנושא השסע הלאומי, ופועלים לבניית הסכמות בזירה החינוכית - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת “חבצלת מוסדות חינוך”, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 195 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות

החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 08/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

8.3.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

עמותת Blend.Ar

מהות ההתקשרות:  

זירה יזמית: "תוכנית 21" - מועצת הסכמות ייחודית לעידוד יוזמות משותפות לציבור הערבי והיהודי ולקידום הסכמות בין המגזרים.

תקופת והיקף ההתקשרות:

עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 290 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם.

החלטה:  

ועדת המכרזים השתכנעה כי ההתקשרות של הקונגרס הישראלי ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים באוניברסיטה, עם עמותת Blend.Ar שעוסקת בלימוד השפה והתרבות הערבית באמצעות מודל ייחודי שפיתחה עם ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי המשלב היכרות מעמיקה, תרגול והתנדבות יחד עם דוברי שפת-אם ערבית, לצורך הפעלת תוכנית מועצת ההסכמות ה-21שמטרתה להקנות ידע וכלים להיכרות קרובה בין המגזר הערבי למגזר היהודי, לעודד יוזמות משותפות לציבור הערבי והיהודי, לקדם הסכמות חברתיות בין המגזרים, להכיר כלים גישוריים ויזמיים לשם כך ולקיים יוזמות ופתרונות סביב השסע הלאומי בישראל - היא שיתוף פעולה שיש לו תועלות מעשיות בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה בתחומי המשפט ויישוב סכסוכים, ועולה בקנה אחד עם התקנות בעניין זה.

לאור זאת, הועדה מסווגת את ההתקשרות עם עמותת “חבצלת מוסדות חינוך”, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה ובלבד שהתקשרות כאמור עם תאגיד שאינו תאגיד שלא למרות רווח, תיעשה, ככל הניתן, לאחר בחינה של כמה חלופות הבאות בחשבון.

היקף ההתקשרות: עד תום תשפ"ג ובהיקף כספי של 290 אש"ח (חלקה של האוניברסיטה), לפי המוקדם. לאור שווי ההתקשרות המצרפי הצפוי, לא נדרש אישור ועדת הפטור לסיווג ההתקשרות.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 1.2022 15/03/2022

15.3.2022, מכרז סגור 4/22 לריהוט מעבדת דר' שחר אלון בפקולטה להנדסה (בנין 1104 קומה 3) אישור קיום מכרז סגור בין נותני שירות בקטגוריית ריהוט מעבדות (נגרות) שברשימת ספקי האוניברסיטה למכרז סגור.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 24/03/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

24.3.2022

שם הספק:

 איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת)

נושא ההתקשרות:

המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט')

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 30.9.2022, ובהיקף כספי עד 600,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 4 ו-3(18) ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1 .ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם איילת קורן פרוייקטים בע"מ ו/או איילת קורן (עוסקת) כספק יחיד להמשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט'). 

2 .מסגרת התקשרות: עד 30.9.2022, ובהיקף כספי של עד 600,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לכיסוי תקציבי).

3 .נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. נמסר כי כתב הגנת מידע הוסדר.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 24/03/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

24.3.2022

שם הספק: 

י.י. גרנות אדריכלים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

המשך שירותי אדריכלות ובקשות להיתרי בניה עבור תוספת בניה בנק המזרחי במסגרת עבודות הקו הסגול.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם י.י. גרנות אדריכלים בע"מ, לצורך המשך שירותי אדריכלות ובקשות להיתרי בניה עבור תוספת בניה בנק המזרחי במסגרת עבודות הקו הסגול.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, היכרות נותן השירות את צרכי האוניברסיטה ונכונותו והערכותו ליתן שירות ברציפות, ובשים לב כי הכנסת ספק/נותן שירותים חדש, עשויה לגרום לעיכוב בתהליך הבקשה להיתר והשלמת התכנון המפורט אשר יגרמו להפסד כספי ניכר לאוניברסיטה ולפיכך גם שיקולי חסכון.