הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 19/07/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

19.7.2022

שם הספק:

 תאגיד השידור הישראלי ("כאן" - תאגיד סטטוטורי שלא למטרות רווח)

נושא ההתקשרות:

פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים והציבור הכללי, מעת לעת, בערוצי התקשורת של תאגיד השידור הישראלי בפלטפורמות המידע השונות - בטלויזה, רדיו, אתר אינטרנט ובדיגיטל.

היקף התקשרות:  

 עד 19.7.2024, ומסגרת כספית של עד 1,000,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם תאגיד השידור הישראלי ("כאן" - תאגיד סטטוטורי שלא למטרות רווח) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים והציבור הכללי, מעת לעת, בערוצי התקשורת של תאגיד השידור הישראלי בפלטפורמות המידע השונות - בטלויזה, רדיו, אתר אינטרנט ובדיגיטל. הובהר כי את התשדירים עצמם תפיק חברת הפרסום של האוניברסיטה וההתקשרות כעת היא לרכישת מקום הפרסום בלבד. 

היקף ההתקשרות המאושר: עד 19.7.2024, ומסגרת כספית של עד 1,000,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם). נמסר כי העלויות מכוסות בתקציב הפרסום של מערך השיווק ופיתוח עסקי.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 19/07/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

19.7.2022

שמות הספקים:

ישראל מדיה; אפ-הופר

נושא ההתקשרות:

פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים והציבור הכללי, מעת לעת, בעיתונות המגזר הדתי בישראל.

היקף התקשרות:  

עד 19.7.2024, ומסגרת כספית שנתית מוערכת של כ-450,000 ₪ בתוספת מע"מ, ולא יותר מ-950,000 ש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (לפי המוקדם).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם ישראל מדיה ועם אפ-הופר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29), לצורך פעילות תקשורת יזומה להעברת מסר לציבור המתעניינים בלימודים גבוהים והציבור הכללי, מעת לעת, בעיתונות המגזר הדתי בישראל. זאת לאחר שנערכה השוואה של כמה הצעות הבאות בחשבון. הובהר כי ההתקשרות היא לרכישת מקום הפרסום בלבד. 

היקף ההתקשרות המאושר: עד 19.7.2024, ומסגרת כספית שנתית מוערכת לכל ספק של כ-450,000 ₪ בתוספת מע"מ, ולא יותר מ-950,000 ש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (לפי המוקדם). נמסר כי העלויות מכוסות מתקציב יחידות האוניברסיטה המזמינות את השירות על בסיס תוכנית עבודה ופריסת מדיה.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 19/07/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

19.7.2021

שם הספק:   

נס א.ט. בע"מ

מהות ההתקשרות:  

רכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוניECM  (דוקומנטום).

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד ליום 31.12.2022 כולל, עד 500,000 ש"ח בתוספת מע"מ לתקופה זו. 

החלטת הועדה:

בשים לב לנימוקי סמנכ"ל תקשוב, ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם נס א.ט. בע"מ כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לאור היותה זוכה במכרז מרכזי לרכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוניECM  (דוקומנטום). סיווג הפטור יהלום את תוקף התקשרות חשכ"ל עם החברה נכון למועד זה, היינו עד ליום 31.12.2022 כולל בתנאים זהים או מטיבים. סכום הפטור: עד 500,000 ש"ח בתוספת מע"מ לתקופה זו. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) ; 19/07/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה.

תאריך ההחלטה: 

19.7.2022

שם הצד לשתוף הפעולה:  

המוסדות הרפואיים הבאים, שאינם פועלים למטרות רווח: (א)  שירותי בריאות כללית; (ב) מרכז רפואי סוראסקי-איכילוב; (ג) מרכז רפואי יצחק שמיר; (ד) מרכז רפואי שיבא-תל השומר; (ה) מרכז רפואי הדסה.

מהות ההתקשרות:  

שיתוף פעולה בתחומי ההוראה – התנסות מעשית בדימות תחת הנחיה ופיקוח קליניים, לסטודנטים לתואר ראשון בדימות רפואי

תקופת והיקף ההתקשרות:

3 שנים אקדמיות (תשפ"ג-תשפ"ה). היקף התקשרות עם כל אחד מהמוסדות הרפואיים הנ"ל מאושר לסך שלא יעלה על 100,000 ₪ לכל תקופת ההתקשרות בפטור זה.

החלטה:  

לאחר שעיינה בבקשת החוג המשולב למדעי החברה וקיבלה הסברים משלימים, מסווגת ועדת המכרזים את ההתקשרות עם כ"א מחמשת המוסדות הרפואיים הבאים, שאינם פועלים למטרות רווח, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(25): שיתוף פעולה בתחומי ההוראה – התנסות מעשית בדימות תחת הנחיה ופיקוח קליניים, לסטודנטים לתואר ראשון בדימות רפואי. ואלו המוסדות: (א)  שירותי בריאות כללית; (ב) מרכז רפואי סוראסקי-איכילוב; (ג) מרכז רפואי יצחק שמיר; (ד) מרכז רפואי שיבא-תל השומר; (ה) מרכז רפואי הדסה. 

תקופת ההתקשרות המאושרת: 3 שנים אקדמיות (תשפ"ג-תשפ"ה). לאור קיבולת הקבלה המוגבלת של כל מוסד, והויסות של הסטודנטים בין כל המוסדות הרפואיים מצד החוג, היקף ההתקשרות עם כל אחד מהמוסדות הרפואיים הנ"ל מאושר לסך שלא יעלה על 100,000 ₪ לכל תקופת ההתקשרות בפטור זה. בנסיבות אלו אין צורך בקבלת אישור ועדת הפטור.

החלטה מכרזים סגורים רבעון 3.2022 19/07/2022

23.6.2022, מכרז סגור 11/22 לשירותי ייעוץ אסטרטגי לאוניברסיטת בר אילן: המציע טאק אסטרטגיות צמיחה בע"מ יכלל ברשימת הספקים לשירותי ייעוץ אסטרטגי.

5.7.2022, מכרז סגור מספר 18/22 ייצור, אספקה והתקנת ריהוט משרדי לרשות המחקר באוניברסיטת בר אילן: אישור פנייה לרשימת הספקים. 

19.7.2022 מכרז סגור 10/22 לייצור, אספקה והתקנת ריהוט משרדי לבית קיטה בצפת: הכרזה על הצעת ש. בן עמי סוכנויות בע"מ כזוכה בכפוף להשלמת המסמכים שאינם מהווים תנאי סף. 

19.7.2022 מכרז סגור 11/22 לשירותי ייעוץ אסטרטגי לאוניברסיטת בר אילן: אישור פנייה לרשימת הספקים.  

31.8.2022 + 6.9.2022 מכרז סגור מספר 18/22 ייצור, אספקה והתקנת ריהוט משרדי לרשות המחקר (בניין 217) באוניברסיטת בר אילן: הכרזה על הצעת ש. בן עמי סוכנויות בע"מ כזוכה בכפוף להשלמת המסמכים שאינם מהווים תנאי סף

6.9.2022 מכרז סגור 11/22 לשירותי ייעוץ אסטרטגי לאוניברסיטת בר אילן: הכרזה על הצעת טאק אסטרטגיות צמיחה כזוכה.

20.9.2022 השלמת רשימת קול קורא לקראת מכרז סגור: אדריכלות- תכנון תכנית אב לקמפוס ר"ג וייעוץ אדריכלי אסטרטגי סטטוטורי.

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/07/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.7.2022 (אישור מנכ"ל: 28.7.2022).

שם הספק :

  אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, ו-וואן שילוב מערכות בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

 אספקת מדפסות

היקף ההרחבה:  

 36 חודשים נוספים (היינו, עד ליום 1.1.2026).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם שתי החברות: אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, ו-וואן שילוב מערכות בע"מ, בתנאים זהים, לתקופה נוספת בת 36 חודשים.

סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יוסדר תקציב להתקשרות וכל הזמנה תבוצע רק אם היא כוסתה תקציבית.

-----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 28.7.2022

וועדת תשומות 12/07/2022 12/07/2022

ריכוז החלטות וועדות תשומות עד לתאריך 12/07/2022

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (רבעון 3.2022) 05/07/2022

5.7.2022, מינקובסקי תקשורת בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי יחסי ציבור, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 31.1.2023.

12.7.2022, בית גנזים - שירותי גניזה מרכזיים 1995 בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לאספקת שירותי ארכיב לאוניברסיטה, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 31.5.2023 כולל. 

12.7.2022, אי. אמ. אס. בע"מ (אינטרנשיונל מדיסין סטדיס): מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי שיווק וגיוס סטודנטים, במיקור חוץ, לתכנית לימודי תעודה "הכרת עולם הרפואה", באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, עד ליום 5.8.2023.

8.8.2022, דאבל טים מחשבים בע"מ ווידיגיט בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לרכישת מוצרי APPLE, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, לתקופה של 12 חודשים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 27.10.2023 כולל. 

31.8.2022, ק.נ. ניהול פרוייקטים בע"מ ו-קשת מהנדסים בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם לשירותי ניהול פרוייקטים של בינוי בהיקפים קטנים ובינוניים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה, בתנאים זהים, לתקופה של 12 חודשים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 21.9.2023 כולל. 

13.9.2022 אי אמ מערכות שילוט בע"מ: מימוש זכות ברירה בהסכם להכנת ולהתקנת שלטי תורמים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה לתקופה נוספת בת 6 חודשים, היינו עד ליום 14.4.2023.

13.9.2022 נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ; יסקי מור סיון שותפות מוגבלת; צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ; מושלי אלדר מ.א. אדריכלים; שרמן אדריכלות ואפיון בע"מ: מימוש זכות ברירה עם כ"א מהנ"ל בהסכם לשירותי אדריכלות לאוניברסיטה, בתנאים זהים ולתקופה בת 6 חודשים נוספים, היינו עד ליום 25.3.2023. 

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 05/07/2022

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

תאריך ההחלטה:

5/7/2022

שם הספק:

 כפר הנוער הוד השרון ב.צ. מוסינזון

מהות ההתקשרות:

הארחה הסעדה ומתקנים למחנות הנוער של המרכז האוניברסיטאי לנוער

היקף/תקופת ההתקשרות:

חודש וחצי (אמצע יוני עד סוף יולי), ועד לסכום מירבי של 200 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

החלטת הועדה:

בשים לב למידע שנמסר לה - ועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות עם כפר הנוער הוד השרון ב.צ. מוסינזון, לצרכי הארחה הסעדה ומתקנים למחנות הנוער של המרכז האוניברסיטאי לנוער, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13), לתקופה בת חודש וחצי (אמצע יוני עד סוף יולי), ועד לסכום מירבי של 200 אש"ח כולל מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים). 

יצויין כי ועדת המכרזים מוצאת לנכון לאשר בקשה זו למרות שלא נעשתה אליה פנייה מוקדמת, מבעוד מועד, לפי סמכותה בתקנה 14(א)(12): לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה, וזאת כדי לא לחשוף את האוניברסיטה בפני תביעות בשל הפרת הסכם, וכמו כן כדי לא לסכל קיום הפעילות החשובה.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 28/06/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

28.6.2022 (אישור מנכ"ל: 6.7.2022).

שם הספק :

שופרסל בע"מ   

הרחבת ההתקשרות:

אספקת תווי קנייה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק / חנויות שונות

היקף ההרחבה:  

36 חודשים נוספים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2025.

החלטת הועדה:  

בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(2)(ב)(2) התקשרות המשך עם שופרסל בע"מ בהסכם לאספקת תווי קנייה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק / חנויות שונות, לתקופה נוספת של 36 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2025.

סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יוסדר תקציב להתקשרות. הובהר כי רכישת תווי שי אינה טעונה מע"מ, אלא רק מימוש הסכום הצבור בהם. 

-----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 6.7.2022