הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטהסמל מיון פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 25/01/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

 קומביטס בע"מ

נושא ההתקשרות:

אספקה והטמעה של מערכת תוכנה לניהול נסיעות לחו"ל לארגונים גדולים, בשפה העברית

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 5 שנים במצטבר. עד 170,650 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, לכל תקופת ההתקשרות (בכפוף לתקציב בפועל).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1.  ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם קומביטס בע"מ, כספק יחיד לאספקה והטמעה של מערכת תוכנה לניהול נסיעות לחו"ל לארגונים גדולים, בשפה העברית - כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(18).

2. תקופת התקשרות המקורית בצירוף תקופות הברירה להארכתה שיקבעו בחוזה, לא תעלנה על 5 שנים במצטבר. מסגרת כוללת להקמה ולעלות שוטפת לכל תקופת ההתקשרות: 170,650 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ (בכפוף לתקציב בפועל).

3. החברה תמציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 25/01/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

 תאגיד השידור הישראלי

נושא ההתקשרות:

העברת מסר לציבור אודות ‘ימים פתוחים’ ותכניות לימודים באוניברסיטה, וכן לשם פרסום מחקרים לידיעת הציבור ואדוות ההשפעה של האוניברסיטה, בפלטפורמות המדיה השונות שמופעלות על ידי תאגיד השידור הישראלי.

היקף התקשרות:  

 עד 1.7.2023, ומסגרת כספית של עד 500,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם תאגיד השידור הישראלי ("כאן" - תאגיד סטטוטורי שלא למטרות רווח) כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29): העברת מסר לציבור באמצעי תקשורת, לצורך נוכחי של קמפיין 'יום פתוח' בחודש פברואר, וכן לצרכי העברת מסר לציבור בלתי מסויים אודות ‘ימים פתוחים’ עתידיים ותכניות לימודים באוניברסיטה, וכן לשם פרסום מחקרים לידיעת הציבור ואדוות ההשפעה של האוניברסיטה, בפלטפורמות המדיה השונות שמופעלות על ידי תאגיד השידור הישראלי (טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט "כאן", אפליקציות המותאמות לטלוויזיות חכמות, לרכב ולנייד, ובאמצעות הרשתות החברתיות).

היקף ההתקשרות המאושר: עד 1.7.2023, ומסגרת כספית של עד 500,000 ₪ כולל מע"מ (לפי המוקדם).

נמסר כי העלויות מכוסות בתקציב הפרסום של מערך השיווק ופיתוח עסקי.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 25/01/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק:

מזרחי העולמי וOU-JLIC (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה)

נושא ההתקשרות:

 יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

היקף/תקופת ההתקשרות:

 3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (נמסר שמכוסה תקציבית).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4, ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם מזרחי העולמי וOU-JLIC (איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות של אמריקה) - ארגונים ללא מטרות רווח שחברו יחד למטרה משותפת, לצורך יצירה, טיפוח והגדלה של קהילת הסטודנטים האורתודוכסים דוברי אנגלית באוניברסיטה, תוך מתן תמיכה אוהדת, פעילה ומשפחתית ודגש על הזהות הקהילתית יהודית אורתודוקסית של סטודנטים אלו.

2. היקף/תקופת ההתקשרות: 3 שנים, היקף כספי: 355,833 $ בש"ח, כולל מע"מ (נמסר שמכוסה תקציבית).

3. ארגון מבין אלו שנחשב לתושב ישראל, ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.ארגון שאינו תושב ישראל – ימציא את המסמכים ואישורים כפי שיידרשו על ידי האוניברסיטה (לפי הנחיית רו"ח ג. פלוס).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 25/01/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

25.1.2022

שם הספק: 

 הדס שור (עוסקת)

נושא התקשרות ההמשך:

 שירותי מיון פסיכולוגי במסגרת תהליך המיונים האישיותיים לתוכניות הפקולטה לרפואה.

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם הדס שור (עוסקת), לצורך המשך שירותי מיון פסיכולוגי במסגרת תהליך המיונים האישיותיים לתוכניות הפקולטה לרפואה.
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, ניסיון רב ומיומנות גבוהה, הכרות מעמיקה עם חזון ויעדי הפקולטה לרפואה, ומטעמי רציפות השירות.
החלטה החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 02/02/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

2.2.2022

שם הספק:   

פז חברה לנפט בע"מ

מהות ההתקשרות:  

אספקת סולר

היקף/תקופת ההתקשרות:

לתקופה שאושרה על ידי החשכ"ל - עד ליום 31.12.2022.

החלטת הועדה:

בכפוף להסכמת הספק, ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם פז חברה לנפט בע"מ לאספקת סולר לחימום לקמפוס האוניברסיטה, כפטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3(23): התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי בתנאים זהים או מטיבים, וזאת למשך תקופת ההתקשרות שאושרה על ידי החשכ"ל – היינו עד ליום 31.12.2022. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת הביניים שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור. הספק ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 08/02/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים, לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

8.2.2022

שם הספק:

רו"ח דני שוורץ 

נושא ההתקשרות:

ביצוע תחשיבים דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 3 חודשים, היקף כספי: כ-120 אש"ח בתוספת מע"מ (תשלום לפי ניצול בפועל, מכוסה תקציבית).

 

מצ"ב חוות דעת סמנכ"ל משאבי אנוש.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 21.2.2022 כולל, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 077-3643653. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(29) 15/02/2022

הודעות אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות לפעילות תקשורת יזומה המיועדת להעביר מסר לציבור באמצעות אמצעי תקשורת, ובלבד שהתקשרות כאמור תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון.

תאריך ההחלטה:

15.2.2022

שם הספק:

המתכנה לתוכן עברי בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי תוכן בפרויקט תקשורת המדע (באמצעות אתר אינטרנט ייעודי שיוקם במשאבים פנימיים) בתחום רפואה מותאמת אישית, בהתאם לחזונו של התורם סיר דנגור.

היקף התקשרות:  

עד 15.2.2025 ובהיקף כספי שלא יעלה על 240,000 ₪ בתוספת מע"מ (חבילת תוכן ראשונית - הוצאה חד פעמית) ועלות שנתית לשירותי תוכן שונים ועדכונם וקידום המסרים של 100,240 ₪ בתוספת מע"מ לשנה.

החלטת הועדה:  

על סמך הסברי לשכת סגנית הנשיא למחקר ואגף השיווק ופיתוח עסקי, ועדת המכרזים מסווגת כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(29) את ההתקשרות עם המתכנה לתוכן עברי בע"מ, לקבלת שירותיה התוכניים בפרויקט תקשורת המדע (באמצעות אתר אינטרנט ייעודי שיוקם במשאבים פנימיים) בתחום רפואה מותאמת אישית, בהתאם לחזונו של התורם סיר דנגור, לאחר בדיקה והשוואה של כמה הצעות הבאות בחשבון ומציאה כי הצעת חב' המתכנה משיאה לאוניברסיטה את מירב היתרונות.

ההתקשרות מאושרת לתקופה שסיומה ביום 15.2.2025 ובהיקף כספי שלא יעלה על 240,000 ₪ בתוספת מע"מ (חבילת תוכן ראשונית - הוצאה חד פעמית) ועלות שנתית לשירותי תוכן שונים ועדכונם וקידום המסרים של 100,240 ₪ בתוספת מע"מ לשנה. נמסר כי ישנו כיסוי תקציבי מתאים.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר לביצוע מיזם משותף - תקנה 5 15/02/2022

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר לביצוע מיזם משותף שיפעל ללא כוונת רווח, למטרות חינוך, בריאות ומחקר, עם מי שתורם ממקורותיו מחצית עלות ביצוע המיזם, לפי תקנות 3(19) ו-5 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

15.2.2022  (פורסם: 17.2.2022)

שם היחידה באוניברסיטה:

ספירת הסוכרת הגליל ע"ש ראסל ברי

שם השותף למיזם:

אי"ל - האגודה הישראלית לסוכרת (ע"ר)

נושא ההתקשרות:

מיזם ללא מטרות רווח בתחומי הבריאות והחינוך הציבורי בהיבט הסוכרת בגליל – מיפוי הצרכים והחסמים בעלי ההשפעה, פיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת, פיתוח תכנים מתאימים וביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם וההתערבויות והתכנים. יופעל ברשויות: נוף הגליל, נצרת, סח'נין, צפת ושפרעם.

היקף/תקופה ועיקרי ההתקשרות:

משך ההתקשרות: שנה עם זכויות ברירה להאריכה בתקופות נוספות, כפי צרכי הספרה, עד לתקופה מצטברת של 4 שנים נוספות שנים, בהיקף כספי כולל של 511,875ש"ח למיזם (חלקה של האוניברסיטה); ה"ספרה" ואי"ל יחלקו ביניהם בהסכמה את עלויות המיזם. 

פעולות ה"ספרה"

פעולות "איל"

שלב ראשון – מיפוי והקמה

 

מיפוי המאפיינים והצרכים המיוחדים של אוכלוסיית הרשות מבחינת בריאות הקהילה ומצב הסוכרת ברשות +מיפוי החסמים המובנים הקיימים ברשות המשפיעים על בריאותם של תושבים ועל יכולתם להישמע להמלצות רפואיות;

הקמת סניפים של "איל" בארבע מהרשויות (ברשות החמישית כבר הוקם סניף)

שלב שניפיתוח אסטרטגיה

 

בהסתמך על המיפויפיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

בהסתמך על המיפויפיתוח אסטרטגיית התערבות מתאימה בתחום הסוכרת;

שלב שלישי - תפעול

 

בהסתמך על המיפוי, ובהתאם לאסטרטגיית ההתערבות שפותחה, פיתוח תכנים מתאימים להעברה לקהל הרחב ולחולי סוכרת, לפי העניין, בין בהרצאות, בסדרת מפגשים או באירועים מיוחדים;

תפעול שוטף של סניפי "איל" בכל חמש הרשויות כולל מתן הרצאות לקהל הרחב ולחולי סוכרת, עריכת תכנית בת מספר מפגשים לחולי סוכרת ללימוד התמודדות יומיומית עם המחלה ("בית ספר לסוכרת") ועריכת אירועים מיוחדים בסניף (כמו לדוגמה חודש המודעות  למחלת הסוכרת ומפגש הכנה מיוחד לקראת חודש הרמאדן);

ביצוע מחקרי הערכה לבחינת השפעות המיזם באופן כללי והשפעות ההתערבויות השונות ותכני הלימוד השונים באופן נקודתי;

 

כללי: 

הצדדים יפעלו לפי כללי אבטחת מידע וסודיות המפורטים בנספח שיוכן בשיתוף ה-DPO. 

פרופ' נעים שחאדה - מנהל 'הספרה', הינו גם יו"ר אי"ל, ועל כן תוסדר התחייבות ספציפית למניעת ניגוד עניינים לגבי מיזם זה.

---

אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם הנ"ל, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטה במהלך 14 ימי העבודה ממועד פרסום זה (עד 8.3.2022 כולל), בשנת תקציב זו או בשנת התקציב שלאחריה, בבקשה לביצוע מיזם הדומה למיזם שאושר כאמור. דרכי הפנייה: דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או פקס: 077-3643653.

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 23/02/2022

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה:

23.2.2022

שם הספק:

 רו"ח דני שוורץ  (הבהרת ועדת המכרזים מיום 15.3.2022: במסגרת פירמת רו"ח לנדשטיין קטורזה ושות' רואי חשבון).

נושא ההתקשרות:

ביצוע תחשיבים דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר.  

היקף/תקופת ההתקשרות:

 עד 3 חודשים, היקף כספי: כ-120 אש"ח בתוספת מע"מ (תשלום לפי ניצול בפועל, מכוסה תקציבית).

החלטה:

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

1. ועדת המכרזים מאשרת את סיווג ההתקשרות עם רו"ח דני שוורץ, כספק יחיד לביצוע תחשיבים דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר.  

2. מסגרת התקשרות: עד 3 חודשים, היקף כספי: כ-120 אש"ח בתוספת מע"מ (תשלום לפי ניצול בפועל, מכוסה תקציבית).

3. נותן השירות ימציא תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. יעשה בירור עם ה-DPO ולשכת היועץ המשפטי בשאלת נחיצות כתב הגנת מידע (ככל שזה לא הוסדר כבר).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 23/02/2022

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.2.2022

שם הספק: 

איילת קורן (עוסקת) ו/או חברת איילת קורן פרוייקטים בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט').

היקף כספי/תקופת ההתקשרות:

עד סך 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ, בכפוף לקיום תקציב מתאים.  

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת בזה כדלקמן:

  1. סיווג התקשרות המשך פטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(1), עם איילת קורן (עוסקת) ו/או חברת איילת קורן פרוייקטים בע"מ, לצורך המשך שירותי יישום של מודול משאבי אנוש במערכת ERP של אורקל ('בר-נט').
  2. היקף ההתקשרות: עד 50,000 ₪ נוספים כולל מע"מ בכפוף לקיום תקציב מתאים לכך.
  3. האישור ניתן בשים לב לנימוקי שביעות רצון מטיב השירות, יעילות ורציפות השירות, וניסיון רב ומיומנות גבוהה בנושא זה.