הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 06/11/2018

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

6.11.2018 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 20.12.2018)

שם הספק :

סלקום ישראל

הרחבת ההתקשרות:

 שירותי תקשורת סלולרית

תקופת ההרחבה:  

עד 30.5.2020, בתנאים מטיבים כפי שהוצגו על ידי רמ"ד תקשורת וברי-רשות, עם אפשרות הארכה באישור ועדת המכרזים לשנה נוספת עד 30.5.2021.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות עם סלקום ישראל כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת עד 30.5.2020, בתנאים מטיבים כפי שהוצגו על ידי רמ"ד תקשורת וברי-רשות, עם אפשרות הארכה באישור ועדת המכרזים לשנה נוספת עד 30.5.2021.

2.ועדת המכרזים סבורה כי אין בעיכוב שחל בדיווח אודות ההטבות בתנאי ההתקשרות עם סלקום, שהושגו במו"מ שהתנהל לקראת תום תקופת האופציה, כדי לשנות ממילוי התנאים הקבועים בתקנות לאישור התקשרות המשך, בשים לב שהדיון הראשון בנושא התקיים בוועדת המכרזים כבר בחודש מאי 2018.

3.נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

4.האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

 --

אישור המנכ"ל ניתן ביום 20.12.2018

 

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/11/2019

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.11.2019 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 12/1/2020)

שם הספק :

סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים

היקף ההרחבה:  

24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב כמפורט בהחלטה.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות עם חברת סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב: קבלת הנחה שהוצעה בשיעור 10% מהמחירים הקבועים.

2. נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

3. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 12.1.2020

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 23/07/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

23.7.2020 (אישור מנכ"ל: 28.7.2020)

שם הספק :

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

זיפקום בע"מ

 נס מטח בע"מ

 תים נטקום בע"מ

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

הרחבת ההתקשרות לאספקת ציוד מחשוב גם לרכישה של שרתים. 

היקף ההרחבה:  

עד ליום 16.1.2021 (תום תקופת ההתקשרות המצרפית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים לכל דרישה).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים) להתקשרות שקיימת עם כל אחד מהספקים הבאים: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, זיפקום בע"מ, נס מטח בע"מ, תים נטקום בע"מ ומטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, לתקופה נוספת שסיומה ביום 16.1.2021 (תום תקופת ההתקשרות המצרפית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ (בכפוף לתקציב מתאים לכל דרישה).

3. כל אחד מהספקים הנ"ל ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור קיומם של אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות המקורית, החופפת גם הרחבה זו, אין צורך בשינויים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 28.7.2020

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 20/10/2020

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

20.10.2020 (אישור מנכ"ל: 2.11.2020)

שם הספק :

בון תור בע"מ; מוניות המבריק ביטון ברוך בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

בון תור: שירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים לפקולטה לרפואה בצפת.

מוניות המבריק: שירותי הסעות במוניות לפקולטה לרפואה בצפת.

היקף ההרחבה:  

הארכת כל אחת מההתקשרויות עד ליום 30.9.2022, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים. היקף כספי כ-430 אש"ח עד 600 אש"ח, בתוספת מע"מ.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל בשים לב כי מדובר בזמנים חריגים (משבר קורונה):

1.סיווג התקשרות המשך (הארכת ההתקשרות) עם חברת בון-תור לשירותי הסעות בסוגי אוטובוסים שונים, ועם חברת מוניות המבריק במכרז לשירותי הסעות במוניות.

2. אישור התקשרות המשך הוא עד ליום 30.9.2022 בשתי ההתקשרויות, בתנאים זהים, בכפוף לתקציב מתאים, ומטעמי יעילות ואחידות כמפורט בהסברי ראש מינהל הפקולטה לרפואה, שמקובלים על ועדת המכרזים. ועדת המכרזים מקבלת את טיעון ראש מינהל הפקולטה לרפואה כי שנת תשפ"א תהיה שנה מכוננת שרק בסיומה תוכל האוניברסיטה לתכנן את המכרז הבא, היקפו ויעדיו.

3. יוכן נספח להסכם בו ייקבע כי האוניברסיטה רשאית להורות על סיום מוקדם של ההתקשרות בהודעה מראש בת 60 ימים לזכיין הנוגע בדבר, אם תסבור האוניברסיטה לפי שיקול דעתה כי ניתן לחזור לשגרה במועד מוקדם יותר.

4. נותן השירות ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

5. באחריות ראש מינהל הפקולטה לרפואה לדווח לועדת המכרזים בסוף חודש ספטמבר 2021 על סטטוס שירותי ההיסעים הנחוצים לפקולטה בשנה"ל תשפ"ב, לשם בחינה מחודשת של הנושא.

----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 2.11.2020

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 12/10/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

12.10.2021 (אישור מנכ"ל: 3.11.2021).

שם הספק :

פ.ק. אלקטרה בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת גנרטורים ולוחות פיקוד.

היקף ההרחבה:  

תקופה נוספת של 36 חודשים, היינו עד ליום 28.2.2025, בהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-550 אש"ח בתוספת מע"מ, בתנאים מטיבים (הנחה נוספת) כפי שהוצגה לועדת המכרזים.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך (הארכת ההתקשרות) עם פ.ק. אלקטרה בע"מ, בהסכם לשירותי תחזוקת גנרטורים ולוחות פיקוד, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 36 חודשים, היינו עד ליום 28.2.2025, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-550 אש"ח בתוספת מע"מ, בתנאים מטיבים (הנחה נוספת) כפי שהוצגה לועדת המכרזים ובכפוף לקיומו של תקציב מתאים - וזאת בשל נימוקי שירות מקצועי, אמין וזמין, ושביעות רצון מטיב שירותי החברה כמו גם לשם רציפות תקינות מתקני החשמל והבקרה שבתחזוקת החברה לשביעות רצון האוניברסיטה, כמו גם משום שתנאי ההתקשרות מטיבים ביחס למחיר השוק.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

 

---

אישור מנכ"ל התקבל ביום 3.11.2021.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 26/10/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.10.2021 (אישור מנכ"ל: 2.11.2021).

שם הספק :

נקסטקום אנרג'י בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהחברה הקימה באוניברסיטה.

היקף ההרחבה:  

5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים.

החלטת הועדה:  

לאחר שקיבלה הסברים ונימוקי חברת TDI שליוותה את המכרז כיועצת האוניברסיטה, ועמדת סמנכ"ל תפעול – ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור המנכ"ל:

1. סיווג התקשרות המשך עם נקסטקום אנרג'י בע"מ לצורך תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהוקמו באוניברסיטה, כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2).

2. אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי שירות מקצועי, הצורך בתחזוקה מעבר לשנת האחריות, ואחידות וכוללניות האחריות והתחזוקה תחת ‘קורת גג אחת’ כחלק מיעילות תפעולית בייצור חשמל סולארי, כמו גם סבירות התמורה לתחזוקה שנתית בה מדובר.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

4. עוד מציינת ועדת המכרזים כי המקרה הולם גם לסמכותה להורות על שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז לפי תקנה 14(א)(11).  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 01/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.11.2021 (אישור מנכ"ל: 10.11.2021).

שם הספק :

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו)

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ליסינג תפעולי (רכב)

היקף ההרחבה:  

147,800 ש"ח בתוספת מע"מ

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך עם פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו), בהסכם לשירותי ליסינג תפעולי (רכב), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא לרכישה של רכב קיה קרניבל המשמש כיום את האוניברסיטה, מבעלות החברה, בסך 147,800 ש"ח בתוספת מע"מ, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי התאמה מלאה לצרכי האוניברסיטה, עלות כספית, יעילות שימוש וכדאיות כלכלית. 

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021 (אישור מנכ"ל: 17.11.2021).

שם הספק :

 סער פרומרקט

הרחבת ההתקשרות:

הפקת אירועי חבר נאמנים 

היקף ההרחבה:  

עד ליום 30.9.2022 (חלקה באמצעות מימוש זכות ברירה וחלקה על דרך אישור התקשרות המשך)

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כפי סמכותה בתקנה 6, את מימוש זכות הברירה האחרונה עם חברת סער פרומרקט בהסכם להפקת אירועי חבר נאמנים, לתקופה של 8 חודשים נוספים, וכן מאשרת להאריך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(2) ובכפוף לאישור מנכ"ל, את תקופת ההתקשרות ב-6 חודשים נוספים, באופן שזו תסתיים ב30.9.2022 כדי לכלול גם את שלב הפקת לקחים ותובנות ממסכת האירועים. היקף כספי בהתאם לתכנית ולפי תקציב שיאושר (אך מוגבל בסמכות ועדת המכרזים שאינה טעונה אישור ועדת פטור).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 04/01/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022 (אישור מנכ"ל: 11.1.2022).

שם הספק :

מוריה אריכא (באמצעות חב' אריכא ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ)   

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון

היקף ההרחבה:  

מומשה זכות ברירה למשך שנה נוספת באופן שההתקשרות תוארך עד ליום 31.1.2023. עניינה של התקשרות המשך זו היא הארכה לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. התמורה החודשית: 13,063 ש"ח ו-50 אג' כולל מע"מ (בשיעור 17%)

החלטת הועדה:  

בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(2)(ב)(2) התקשרות המשך עם מוריה אריכא בהסכם זה, לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. (סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור). יוסדר תקציב ויוכן נספח לחוזה ההתקשרות להסדרת התנאים דלעיל.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 28/06/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

28.6.2022 (אישור מנכ"ל: 6.7.2022).

שם הספק :

שופרסל בע"מ   

הרחבת ההתקשרות:

אספקת תווי קנייה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק / חנויות שונות

היקף ההרחבה:  

36 חודשים נוספים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2025.

החלטת הועדה:  

בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(2)(ב)(2) התקשרות המשך עם שופרסל בע"מ בהסכם לאספקת תווי קנייה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק / חנויות שונות, לתקופה נוספת של 36 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2025.

סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יוסדר תקציב להתקשרות. הובהר כי רכישת תווי שי אינה טעונה מע"מ, אלא רק מימוש הסכום הצבור בהם. 

-----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 6.7.2022