הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספרסמל מיון תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/11/2019

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.11.2019 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 12/1/2020)

שם הספק :

סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים

היקף ההרחבה:  

24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב כמפורט בהחלטה.

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות עם חברת סי.אר.סי מעבדות וחדרים נקיים בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מנדפים כימיים וביולוגיים כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל, לתקופה נוספת בת 24 חודשים נוספים, היינו עד 18.1.2022, בתנאי מטיב: קבלת הנחה שהוצעה בשיעור 10% מהמחירים הקבועים.

2. נותן השירות ימציא אישורים ותצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 והתיקון לחוק חובת המכרזים בנושא עסקים זעירים, קטנים ובינוניים .

3. האישור ניתן להיקף כספי מצרפי, לתקופת ההארכה, שאינו עולה על 1,500,000 ₪ כולל מע"מ ולפיכך אינו טעון אישור ועדת הפטור.

---

אישור המנכ"ל ניתן ביום 12.1.2020

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 26/10/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

26.10.2021 (אישור מנכ"ל: 2.11.2021).

שם הספק :

נקסטקום אנרג'י בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהחברה הקימה באוניברסיטה.

היקף ההרחבה:  

5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים.

החלטת הועדה:  

לאחר שקיבלה הסברים ונימוקי חברת TDI שליוותה את המכרז כיועצת האוניברסיטה, ועמדת סמנכ"ל תפעול – ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור המנכ"ל:

1. סיווג התקשרות המשך עם נקסטקום אנרג'י בע"מ לצורך תחזוקה של מערכות ייצור חשמל סולאריות שהוקמו באוניברסיטה, כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2).

2. אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 5 שנים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של כ-350 אש"ח בתוספת מע"מ לכל התקופה (כ-70 אש"ח בתוספת מע"מ לכל שנה), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי שירות מקצועי, הצורך בתחזוקה מעבר לשנת האחריות, ואחידות וכוללניות האחריות והתחזוקה תחת ‘קורת גג אחת’ כחלק מיעילות תפעולית בייצור חשמל סולארי, כמו גם סבירות התמורה לתחזוקה שנתית בה מדובר.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

4. עוד מציינת ועדת המכרזים כי המקרה הולם גם לסמכותה להורות על שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז לפי תקנה 14(א)(11).  

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 01/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1.11.2021 (אישור מנכ"ל: 10.11.2021).

שם הספק :

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו)

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ליסינג תפעולי (רכב)

היקף ההרחבה:  

147,800 ש"ח בתוספת מע"מ

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

1.סיווג התקשרות המשך עם פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (ליס4יו), בהסכם לשירותי ליסינג תפעולי (רכב), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(2), בכפוף לאישור המנכ"ל.

2.אישור התקשרות המשך הוא לרכישה של רכב קיה קרניבל המשמש כיום את האוניברסיטה, מבעלות החברה, בסך 147,800 ש"ח בתוספת מע"מ, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי התאמה מלאה לצרכי האוניברסיטה, עלות כספית, יעילות שימוש וכדאיות כלכלית. 

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים. לאור מגבלת היקף הפטור, אין צורך באישור ועדת הפטור.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/11/2021

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

16.11.2021 (אישור מנכ"ל: 17.11.2021).

שם הספק :

 סער פרומרקט

הרחבת ההתקשרות:

הפקת אירועי חבר נאמנים 

היקף ההרחבה:  

עד ליום 30.9.2022 (חלקה באמצעות מימוש זכות ברירה וחלקה על דרך אישור התקשרות המשך)

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת כפי סמכותה בתקנה 6, את מימוש זכות הברירה האחרונה עם חברת סער פרומרקט בהסכם להפקת אירועי חבר נאמנים, לתקופה של 8 חודשים נוספים, וכן מאשרת להאריך בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(2) ובכפוף לאישור מנכ"ל, את תקופת ההתקשרות ב-6 חודשים נוספים, באופן שזו תסתיים ב30.9.2022 כדי לכלול גם את שלב הפקת לקחים ותובנות ממסכת האירועים. היקף כספי בהתאם לתכנית ולפי תקציב שיאושר (אך מוגבל בסמכות ועדת המכרזים שאינה טעונה אישור ועדת פטור).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 04/01/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.1.2022 (אישור מנכ"ל: 11.1.2022).

שם הספק :

מוריה אריכא (באמצעות חב' אריכא ניהול חדשנות ומשאבים בע"מ)   

הרחבת ההתקשרות:

שירותי ניהול משאבי אנוש ושכר בפרויקט מועדוניות נכי משרד הביטחון

היקף ההרחבה:  

מומשה זכות ברירה למשך שנה נוספת באופן שההתקשרות תוארך עד ליום 31.1.2023. עניינה של התקשרות המשך זו היא הארכה לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. התמורה החודשית: 13,063 ש"ח ו-50 אג' כולל מע"מ (בשיעור 17%)

החלטת הועדה:  

בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(2)(ב)(2) התקשרות המשך עם מוריה אריכא בהסכם זה, לתקופה נוספת של 11 חודשים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2023 בהלימה לתוקפו של הסכם עם משרד הבטחון. (סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור). יוסדר תקציב ויוכן נספח לחוזה ההתקשרות להסדרת התנאים דלעיל.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 28/06/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

28.6.2022 (אישור מנכ"ל: 6.7.2022).

שם הספק :

שופרסל בע"מ   

הרחבת ההתקשרות:

אספקת תווי קנייה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק / חנויות שונות

היקף ההרחבה:  

36 חודשים נוספים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2025.

החלטת הועדה:  

בכפוף לאישור מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים לפי תקנה 3(2)(ב)(2) התקשרות המשך עם שופרסל בע"מ בהסכם לאספקת תווי קנייה שמכובדים ברשתות מזון וברשתות שיווק / חנויות שונות, לתקופה נוספת של 36 חודשים, בתנאים זהים, באופן שההתקשרות תעמוד בתקופה עד 31.12.2025.

סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יוסדר תקציב להתקשרות. הובהר כי רכישת תווי שי אינה טעונה מע"מ, אלא רק מימוש הסכום הצבור בהם. 

-----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 6.7.2022

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/06/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.6.2022 (אישור מנכ"ל: 21.6.2022; אישור ועדת קבע: 29.6.2022).

שם הספק :

חב' ע. אלקלעי ושות'

הרחבת ההתקשרות:

המשך שירותי ביקורת פנים באוניברסיטה במיקור חוץ

היקף ההרחבה:  

30 חודש, עד 30.3.2025 (לפי החלטת ועדת הקבע), וכמפורט בסעיף 2 להחלטה.

החלטת הועדה:  

לאור הנמוקים שהובאו בפניה, וכן מכתבו של מנכ"ל האוניברסיטה, מאשרת ועדת המכרזים:

1. סיווג התקשרות המשך עם חב' ע. אלקלעי ושות' לצורך המשך שירותי ביקורת פנים באוניברסיטה במיקור חוץ, כפטורה ממכרז, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2).

2. אישור התקשרות המשך הוא לתקופה נוספת של 30 חודשים, ובהיקף התקשרות מצטבר נוסף של עד 1,500 אש"ח כולל מע"מ לכל התקופה (כ-600 אש"ח בתוספת מע"מ לכל 12 חודשים), בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, בשל נימוקי שירות מקצועי, ומטעמי יעילות מאחר ונותן השירות מכיר היטב את דרישות האוניברסיטה וערוך ליתן את השירות בתנאים זהים וברציפות.

3. החברה תמציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים נחוצים.

4. האשור כפוף ומותנה באישורה של ועדת הקבע. וכן יותנה שהאוניברסיטה רשאית לקצר את תקופת ההתקשרות

5.הוועדה מאשרת כי מכתב המנכ"ל המצורף מהווה אף אישור כנדרש לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות. 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 19/07/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

19.7.2022 (אישור מנכ"ל: 28.7.2022).

שם הספק :

  אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, ו-וואן שילוב מערכות בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

 אספקת מדפסות

היקף ההרחבה:  

 36 חודשים נוספים (היינו, עד ליום 1.1.2026).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם שתי החברות: אלפא מסופים ומדפסות בע"מ, ו-וואן שילוב מערכות בע"מ, בתנאים זהים, לתקופה נוספת בת 36 חודשים.

סכום התקשרות ההמשך בפטור אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יוסדר תקציב להתקשרות וכל הזמנה תבוצע רק אם היא כוסתה תקציבית.

-----

אישור מנכ"ל ניתן ביום 28.7.2022

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 13/09/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

13.9.2022 (אישור מנכ"ל: 18.9.2022).

שם הספק :

א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

 אספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש

היקף ההרחבה:  

 36 חודשים נוספים (היינו, עד ליום 31.1.2026).

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך בתנאים זהים לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד ומערכות כיבוי אש, וזאת לתקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 31.1.2026.

סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יש לוודא כי כל הזמנה תבוצע רק אם היא מכוסה תקציבית.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 02/10/2022

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

2.10.2022 (אישור מנכ"ל: 23.10.2022).

שם הספק :

אפקון התקנות ושירותים בע"מ

הרחבת ההתקשרות:

שירותי תחזוקת חשמל מתח גבוה

היקף ההרחבה:  

  תקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 7.2.2026

החלטת הועדה:  

ועדת המכרזים מאשרת, בכפוף לאישור מנכ"ל, התקשרות המשך בתנאים זהים לפי תקנה 3(4)(ב)(2) עם אפקון התקנות ושירותים בע"מ בהסכם לשירותי תחזוקת חשמל מתח גבוה, וזאת לתקופה נוספת בת 36 חודשים - היינו עד ליום 7.2.2026.סכום התקשרות ההמשך בפטור ממכרז אינו עולה על 1.5 מש"ח כולל מע"מ ולכן אינו כפוף לאישור ועדת הפטור. יש לוודא כי כל הזמנה תבוצע רק אם היא מכוסה תקציבית.