הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 10/08/2021

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

10.8.2021

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לרכישת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/Aruba (זוכה במכרז חשכ"ל לעניין זה)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה. 

החלטת הועדה:

על סמך הסברי אגף התקשוב ולאור הודעת החשכ"ל על הארכה נוספת של ההתקשרות עם חברת מטריקס לרכש ציוד תקשורת אקטיביHPE/ARUBA  עד ליום 30.4.2022, ובשים לב כי בקשת אגף התקשוב מתמקדת רק בהפעלת הרשות להארכת ההתקשרות שנקבעה באישורן של ועדת המכרזים וועדת הפטור בהחלטותיהן מחודש יוני 2020, וזאת במסגרת הסכום והתקופה בת שנתיים שאושרו בהן  –ועדת המכרזים מאשרת בזה את הארכת סיווג הפטור לפי תקנה 3(23) עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הזוכה במכרז מרכזי של החשכ"ל מס' 15-2015 לצורך רכש ציוד תקשורת של חברת HPE ARUBA עד ליום 30.4.2022.

משום שהחלטה זו חוסה תחת מסגרת התקופה המירבית והסכום שאושרו כבר בהחלטות ועדת המכרזים (מיום 9.6.2020) וועדת הפטור (מיום 28.6.2020) – היא אינה טעונה אישור נוסף של ועדת הפטור.  [קישור]

החלטה הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 09/06/2020

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד

תאריך ההחלטה:

9.6.2020

שם הספק:   

מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

מהות ההתקשרות:  

לרכישת ציוד תקשורת מתוצרת חברת HPE/Aruba (זוכה במכרז חשכ"ל לעניין זה)

היקף/תקופת ההתקשרות:

כמפורט בהחלטה. 

החלטת הועדה:

לאור הודעת החשכ"ל (הודעה 16.3.0.8 מיום 21.4.2020) על כך הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ) הזוכה במכרז מרכזי מס' 15-2015) עד ליום 30.4.2021 – מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן:

ועדת המכרזים מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הזוכה במכרז המרכזי הנ"ל לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי ממשלה מתוצרת HPe ARUBA, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23).

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל הנ"ל תעמוד בתוקפה (לרבות אפשרות האוניברסיטה להאריך את ההתקשרות ככל שהחשכ"ל מימש זכות ברירה הנתונה לו בהתקשרות זו והאריכה לתקופה נוספת), אך לא יותר משנתיים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ.

לאור סכום הפטור המדובר כפופה החלטה זו גם לאישור ועדת הפטור לפי תקנה 17(ג).

----

אישור ועדת הפטור לפי סמכותה בתקנה 17(ג): ביום 28.6.2020 אישרה ועדת הפטור את סיווג ההתקשרות עם חברת מטריקס אי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ (הזוכה במכרז המרכזי לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי למשרדי ממשלה מתוצרת HPe ARUBA), כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23) לתקופה בה ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל הנ"ל תעמוד בתוקפה (לרבות הארכותיה מעת לעת) אך לא יותר משנתיים ממועד החלטה זו ובהיקף כספי של עד 1,500,000 ₪ נוספים בתוספת מע"מ (בכפוף להסדרת תקציב מתאים).

----

ראו החלטה נוספת מיום 10.8.2021 [קישור]