הודעות/החלטות ועדת מכרזים

להתקנת תוכנת ADOBE המאפשרת צפיה בקבצים מסוג PDF לחץ כאן

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליח' המכרזים בטלפונים 03-5318717, 03-5318552, 03-7384557,  בפקס 03-5318717 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@biu.ac.il.

מספר תאריך החלטה פירוט
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/04/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4/4/2017

שם הספק: 

 רהיטי צרעה

נושא התקשרות ההמשך:

לאספקת ריהוט במסגרת פרוייקט הקמת הפקולטה לרפואה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם חברת רהיטי צרעה, כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הארכת ההתקשרות עם רהיטי צרעה, לאספקת ריהוט במסגרת פרוייקט הקמת הפקולטה לרפואה, בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד.

3.  האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וחסכון ורציפות ובשים לב כי הקבלן ערוך ליתן השירותים באופן מיידי כפי צרכי האוניברסיטה.

4. הספק ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. מפאת טיבו של האישור לסכום מירבי ולא לתקופה נקובה, לא יידרש הספק להסדיר אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופה הנוספת.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אפריל 2017) 04/04/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש אפריל 2017)

4.4.2017, קסלמן וקסלמן PWC: מימוש זכות הברירה האחרונה לתקופה שבין מאי 2017 ועד מאי 2018), בתנאים זהים, בכפוף לאישור חבר הנאמנים שיתכנס בחודש מאי.

20.4.2017, ועדת המכרזים עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומורה על מימוש זכות הברירה בכל אחת מן ההתקשרויות, כדלקמן: ס. כחילה + גליקום + מיתווך (מתכלים למדפסות) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 22.5.2018; קומפיוטרגרד (הפקת כרטיסי סטודנט) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 31.5.2018; אולטרה שי (תווי שי) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 16.6.2018. אפי פרינט + דפוס עמנואל + דפוס חבצלת + גסטליב + פוטו אור (שירותי דפוס), לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 29.12.2017. גילטק (תשתיות תקשורת) לתקופה בת 12 חודשים, עד ליום 21.4.2018.

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 04/04/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

4.4.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 23/4/2017)

שם הספק :

קסלמן וקסלמן PWC

הרחבת ההתקשרות:

עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים

תקופת ההרחבה:  

שתי תקופות ברירה נוספות, שתחילתן בחודש מאי 2018, בנות שנה אחת כ"א – ובסה"כ עד שנתיים נוספות (היינו, עד מאי 2020)

החלטת הועדה:  

1. בכפוף לאישור המנכ"ל - סיווג התקשרות המשך לשתי תקופות ברירה נוספות, שתחילתן בחודש מאי 2018, בנות שנה אחת כ"א – ובסה"כ עד שנתיים נוספות (היינו, עד מאי 2020), ובתנאי התקשרות זהים, עם משרד קסלמן וקסלמן, כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

2. מימוש כל אחת משתי תקופות הברירה במהלך תקופת התקשרות ההמשך, יעשה על ידי ועדת המכרזים ויהיה כפוף לאישור חבר הנאמנים.

3. משרד קסלמן וקסלמן ימציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ויחדשו שוב בסמוך לתחילת תקופת התקשרות ההמשך), וכן אישור כיסוי ביטוחי לתקופת התקשרות ההמשך. כמו כן ימציא תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (וישוב וימציאו בסמוך לתחילת תקופת התקשרות ההמשך).

4. יובהר למשרד קסלמן וקסלמן כי האוניברסיטה רשאית, אך לא מוטלת עליה כל חובה שהיא, לממש איזו מתקופת הברירה הכלולות בהתקשרות ההמשך.

--

אישור המנכ"ל ניתן ביום 23.4.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/03/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

28.3.2017

שם הספק:

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ.

נושא ההתקשרות:

שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות, ועד העובדים ואגף הממונה על השכר באוצר וכן לשם ייעוץ שוטף בתחום שכר וכוח אדם באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנה, מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.3.2018; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה:

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים בע"מ, כספק יחיד לשירותי יעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות, ועד העובדים ואגף הממונה על השכר באוצר וכן לשם ייעוץ שוטף בתחום שכר וכוח אדם באוניברסיטה, וזאת לתקופה של שנה, מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.3.2018; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 28/03/2017

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

28.3.2017

שם הספק:

חברת אורד מערכות בקרה

נושא ההתקשרות:

שירותי שירותי תחזוקה, שירות והקמה למערכות גילוי אש מתוצרת 'צרברוס' 

היקף/תקופת ההתקשרות:

5 שנים, וכמפורט בהחלטה להלן.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1.  הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת אורד מערכות בקרה, כספק יחיד לשירותי שירותי תחזוקה, שירות והקמה למערכות גילוי אש מתוצרת 'צרברוס', וזאת לתקופה של 5 שנים. תמורת סכום כולל וקבוע לשנה של 700 אש"ח כולל מע"מ (בשיעור 17%) המקיף גם מערכות המתווספות מדי שנה ללא עלות שירות נוספות, ולמחירון פריטים להקמת מערכות חדשות (לפי מו"מ) שיחול ל-5 שנים קדימה ללא שינוי.

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 21/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירות, תחזוקה ושידרוג תכנת ניהול מערכת בקרת / הרשאות כניסה

היקף ותקופת ההתקשרות:

היקף ההתקשרות עומד על 250 אש"ח בתוספת מע"מ.

מצורפת בזה חוות דעת של מר עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל התקשוב.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 20.4.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

האוניברסיטה יוצאת לחופשה בתאריכים 9 - 17 באפריל (כולל) ותשוב לעבודה שוטפת ביום 18 באפריל.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 14/03/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

14.3.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 5/4/2017)

שם הספק :

UP – אתי הופר

הרחבת ההתקשרות:

שירותי פרסום לאוניברסיטה.

תקופת ההרחבה:  

עד 31.12.2017, עם אפשרות להקדים את מועד סיום ההתקשרות בהודעה מראש של 90 ימים

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. אישור התקשרות המשך עם UP – אתי הופר, לתקופה נוספת שסיומה ביום 31.12.2017, עם אפשרות להקדים את מועד סיום ההתקשרות בהודעה מראש של 90 ימים.
 3. הספק ימציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן ימציא תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 5.4.2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת רכלבסקי ייעוץ, יזמות ופרויקטים  בע"מ

נושא ההתקשרות:

שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול ההסתדרות, ועד העובדים ואגף הממונה על השכר באוצר וכן לשם ייעוץ שוטף בתחום שכר וכוח אדם באוניברסיטה.

היקף ותקופת ההתקשרות:

שנה, מיום 1.4.2017 ועד ליום 31.3.2018; היקף ההתקשרות: 14,400 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.

מצורפת בזה חוות הדעת של מנחם גרינבלום, מנכ"ל האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 26.3.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 09/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת אורד מערכות בקרה

נושא ההתקשרות:

שירותי תחזוקה, שירות והקמה למערכות גילוי אש מתוצרת 'צרברוס'.

היקף ותקופת ההתקשרות:

5 שנים. תמורת סכום כולל וקבוע לשנה של 700 אש"ח כולל מע"מ (בשיעור 17%) המקיף גם מערכות המתווספות מדי שנה ללא עלות שירות נוספות, ולמחירון פריטים להקמת מערכות חדשות (לפי מו"מ) שיחול ל-5 שנים קדימה ללא שינוי.

מצורפת בזה חוות הדעת של עמיחי כהן, עוזר הסמנכ"ל לבינוי לעניני תקצוב ובקרה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 26.3.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-5318717. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 09/03/2017

 

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

תאריך ההחלטה:

9.3.2017

שם הספק:

חברת GEBULOT S.L (חברה הרשומה בספרד בבעלות יוסי בר-מגן).

נושא ההתקשרות:

שירותי גיוס משאבים מדרום אמריקה עבור אוניברסיטת בר אילן.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד יום 31.1.2019, עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת. תמורה: סכום קבוע + עמלות מסכומים שיגייס.

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת GEBULOT S.L (חברה הרשומה בספרד בבעלות יוסי בר-מגן), כספק יחיד לשירותי גיוס משאבים מדרום אמריקה עבור אוניברסיטת בר אילן, וזאת לתקופה שסיומה ביום 31.1.2019, עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת, תמורת סכום קבוע + עמלות מסכומים שיגייס.

2. הספק ימציא בעניינו תצהירים ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2017) 09/03/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש מרץ 2017)

9.3.2017, ישיבה יוניברסיטי (מעונות גרוס): הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת מימוש זכות הברירה השנייה והאחרונה לשנה אקדמית נוספת (מחזור 2017-2018).

14.3.2017, משרד אשכנזי זלצמן: ועדת המכרזים עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם משרד הפרסום אשכנזי זלצמן עד ליום 31.12.2017 עם אפשרות להקדים את מועד סיום ההתקשרות בהודעה מראש של 90 ימים. 

21.3.2017, פיינלאב בע"מ: ועדת המכרזים עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם פיינאלב בע"מ לשנה נוספת בתנאים זהים.

וועדת תשומות 28/02/2017 01/03/2017

ריכוז החלטות וועדת תשומות עד לתאריך 01/03/2017

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 07/02/2017

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

חברת GEBULOT S.L (חברה הרשומה בספרד בבעלות יוסי בר-מגן)

נושא ההתקשרות:

שירותי גיוס משאבים מדרום אמריקה עבור אוניברסיטת בר אילן.

היקף ותקופת ההתקשרות:

לתקופה שסיומה ביום 31.1.2019, עם זכות ברירה להארכתה בשנה נוספת. תמורת סכום קבוע + עמלות מסכומים שיגייס.

מצורפת בזה חוות הדעת של דר' מירב גלילי, ראש מערך פיתוח משאבים עולמי.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 28.2.2017, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

גרפיטי - מימוש זכות ברירה 07/02/2017

גרפיטי

 

ועדת המכרזים החליטה, בישיבתה ביום 7/2/2017

הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה של האוניברסיטה עם גרפיטי לאספקת ציוד משרדי לתקופה זהה לתקופת ההארכה שאושרה על ידי החשכ"ל, היינו עד ליום 31.7.2017. ההתקשרות תוארך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות של האוניברסיטה עם גרפיטי כפי שחלים כיום.

 

בהתאם להחלטתה מיום 4/6/2013 שאושרה על ידי ועדת הפטור (הודעת האינטרנט מצ"ב)

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 01/02/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

1/2/2017

שם הספק: 

חברת שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ.

נושא התקשרות ההמשך:

שירות תחזוקה לדיזל גנרטורים.

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

1.  סיווג התקשרות המשך עם חברת שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

2.  אישור הארכת ההתקשרות עם שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ, לשירות תחזוקה לדיזל גנרטורים, בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד.

3.  האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וחסכון ורציפות במתן שירות תחזוקת גנרטורים המזינים בשעת דחק חשמל לציוד חשוב למחקר באוניברסיטה ובשים לב כי הקבלן ערוך ליתן השירותים באופן מיידי ורציף כפי צרכי האוניברסיטה, ועד להכרזה על הזוכה במכרז הפומבי לשירות זהה שנסגר בימים אלו.

4. הספק ימציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. מפאת טיבו של האישור לסכום מירבי ולא לתקופה נקובה, לא יידרש הספק להסדיר אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופה הנוספת.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש פברואר 2017) 01/02/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש פברואר 2017)

7.2.2017, גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ: הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה של האוניברסיטה עם גרפיטי לאספקת ציוד משרדי לתקופה זהה לתקופת ההארכה שאושרה על ידי החשכ"ל, היינו עד ליום 31.7.2017. ההתקשרות תוארך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות של האוניברסיטה עם גרפיטי כפי שחלים כיום.

7.2.2017, מאיר שמחה: בכפוף לקבלת אישור המנכ"ל להמשך התקשרות זו, הועדה עושה שימוש בסמכותה בתקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם מר מאיר שמחה, לשירותי כתיבה באנגלית, לתקופה בת 12 חודשים נוספים, היינו עד ליום 17.3.18 (כולל). [המנכ"ל נתן אישורו ביום 13.2.2017].

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/01/2017

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

29.1.2017 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 14/2/2017)

שם הספק :

פז חברת נפט בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

אספקת דלק.

תקופת ההרחבה:  

6 חודשים נוספים (מיום 10.3.2017)

החלטת הועדה:  

הועדה רשמה לפניה את עמדת המנכ"ל התומך בתקופת התקשרות המשך בת 6 חודשים בלבד.

אי לכך, הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך, בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. אישור התקשרות המשך עם פז חברת נפט בע"מ, לתקופה נוספת של ששה חודשים.
 3. פז תמציא אישור ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות הנוספת. כמו כן תמציא תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 14.2.2017

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 17/01/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

17/1/2017

שם הספק: 

חברת וינטר הנדסה בע"מ

נושא התקשרות ההמשך:

טיפול, תיקון ואחזקת מערכות MPD לחיטוי מי השתיה

היקף/תקופת ההתקשרות:

עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

 1. סיווג התקשרות המשך עם חברת וינטר הנדסה בע"מ כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

 2. אישור הארכת ההתקשרות עם וינטר הנדסה בע"מ, לטיפול, תיקון ואחזקת מערכות MPD לחיטוי מי השתיה, בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד. האישור ניתן בשים לב לנימוקי יעילות וחסכון במתן השירותים החיוניים של אספקת מים באוניברסיטה מן הבארות המטוהרים ובשים לב כי הקבלן ערוך ליתן השירותים באופן מיידי ורציף כפי צרכי האוניברסיטה.

 3. וינטר הנדסה תמציא אישורים תקפים על ניכוי מס וניהול תקין של ספרים וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. כמו כן תמציא אישור כיסוי ביטוחי וכן ערבות ביצוע (ככל שנדרשו בהתקשרות המקורית עימה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 17/01/2017

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

17/1/2017(אישור מנכ"ל ניתן ביום 29/1/2017)

שם הספק :

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, זיפקום בע"מ, נס מטח בע"מ, ותים נטקום בע"מ.

הרחבת ההתקשרות:

לרכישה גם של שרתים.

תקופת ההרחבה:  

תקופה נוספת שסיומה ביום 31.12.2017 (ללא חריגה מתקופת ההתקשרות המקורית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1 מש"ח כולל מע"מ.

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן בכפוף לאישור מנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים), בכפוף לאישור המנכ"ל.
 2. אישור התקשרות המשך (הרחבת ההתקשרות לרכישה גם של שרתים) להתקשרות שנכרתה בעקבות מכרז 11/15 עם כל אחד מהספקים הבאים: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, זיפקום בע"מ, נס מטח בע"מ, ותים נטקום בע"מ, לתקופה נוספת שסיומה ביום 31.12.2017 (ללא חריגה מתקופת ההתקשרות המקורית) ובסכום מצטבר של רכישות שרתים מכל הספקים הנ"ל, שלא יעלה על 1 מש"ח כולל מע"מ.
 3. כל אחד מהספקים הנ"ל ימציא אישורי ניהול פנקסים וניכוי מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  לאור קיומם של אישור כיסוי ביטוחי וערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות המקורית, החופפת גם הרחבה זו, אין צורך בשינויים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 29/1/2017.

מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ינואר 2017) 01/01/2017

החלטות ועדת המכרזים בדבר מימוש זכויות ברירה לפי תקנה 6 (חודש ינואר 2017)

 

3.1.2017, גסטליט חיפה בע"מ, דפוס חבצלת (1972) בע"מ, דפוס אופסט עמנואל בע"מ, אפי פרינט בע"מ, פוטו אור אופסט בע"מ, יהלומי זיסמן שיבר בע"מ: הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם כל אחד מהספקים לעיל לתקופה של 12 חודשים נוספים באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 31/12/2017. 

10.1.2017, מיקוד חברה לשמירה: הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם חברת מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכוח אדם בע"מ, לאספקת שירותי אבטחה ושמירה בקמפוס רמת גן, לתקופה נוספת של שנה.  באופן שההתקשרות תעמוד בתוקפה עד ליום 14.1.2019.

17.1.2017 חיים זיסוביץ תקשורת: הועדה עושה שימוש בסמכותה לפי תקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם חיים זיסוביץ תקשורת לתקופה נוספת של 12 חודשים (עד 28.2.2018).

17.1.2017, אבנר אילון, מטלפרס ייצוא (1982) בע"מ: הועדה עושה שימוש בסמכותה בתקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה בהתקשרויות הבאות, כדלקמן: אבנר אילון: תכניתן חילן, מימוש זכות ברירה לתקופה בת 6 חודשים נוספים, היינו עד ליום 20.9.17 (כולל). מטלפרס ייצוא (1982) בע"מ: תחזוקת מערכת שחרור עשן, מימוש זכות ברירה לתקופה בת 12 חודשים נוספים, היינו עד ליום 30.5.17 (כולל).

24.1.2017 איי.אן.אס טק בע"מ: הועדה עושה שימוש בסמכותה בתקנה 6 ומאשרת את מימוש זכות הברירה עם איי. אן. אס. טק בע"מ, לתחזוקה ושירות של מערכות שו"ב של יחידות הוראה מולטימדיה בקמפוס רמת גן, לתקופה בת 12 חודשים נוספים, היינו עד ליום 27.1.2018 (כולל).

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 29/12/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

תאריך ההחלטה:

29/12/2016

 

שם הספק:   

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 

מהות ההתקשרות:  

שרתי BLADE מתוצרת LENOVO וכן ציוד אקטיבי לתחום ה-LAN.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

 

החלטת הועדה:

הוועדה מסווגת בזה את ההתקשרויות עם חברת הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, לצרכים המפורטים להלן, כפטורות ממכרז לפי תקנה 23(3) – התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד:

סל 1 – שרתי BLADE מתוצרת LENOVO לפי מכרז מרכזי 02-2014: בתנאים זהים.

ציוד אקטיבי לתחום ה-LAN לפי מכרז מרכזי 7-2008: בתנאים זהים

הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 13/12/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010. 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

13/12/2016

 

שם הספק

 פז חברת נפט בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:  

אספקת סולר.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת המכרז המרכזי (חשכ"ל), בתוקפה ולא יאוחר מיום 31/12/2017.

 

החלטת הועדה:

בכפוף לקבלת הסכמת חברת פז נפט בע"מ ואישור מינהל הרכש הממשלתי, הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת פז נפט בע"מ לצורך אספקת סולר, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23): התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד. 

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה ולא יאוחר מיום 31.12.2017.

הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 13/12/2016

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.


התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

 

תאריך ההחלטה:

13/12/2016

 

שם הספק:

מלון אורחים 'נווה שלום'.

 

מהות ההתקשרות:

שיכון 80 סטודנטים (משלחת ארכיאולוגית) מהאוניברסיטה במלון האורחים.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופה בת 4 שבועות בכל שנה ('מחזור חפירה'), למשך 4 שנים, ולא יאוחר מיום 31.7.2020.

 

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

 1. לאור ההסבר שהובא בפניה ולאחר שהשתכנעה כי התקיימו התנאים לכך, מאשרת הועדה סיווג ההתקשרות עם מלון אורחים 'נווה שלום' לשיכון 80 סטודנטים (משלחת ארכיאולוגית) מהאוניברסיטה במלון האורחים, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(13).
 2. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם מלון האורחים נווה שלום לתקופה בת 4 שבועות בכל שנה ('מחזור חפירה'), למשך 4 שנים, ולא יאוחר מיום 31.7.2020 וזאת בהתאם להצעת המחיר שהונחה בפני ועדת המכרזים.
 3. נותן השירות ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. תפורסם הודעת אינטרנט לפי תקנה 2(ח).
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 06/12/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

6/12/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 25/12/2016)

 

שם הספק:

אומ"ש שיווק והפצת מזון 1998 בע"מ

 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי אספקת מוצרי מכולת כגון מוצרי שתייה וכלים חד פעמיים לעובדים וללשכות.

 

תקופה:

עד 22.10.2017

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

 2. אישור התקשרות המשך עם אומ"ש שיווק והפצת מזון 1998 בע"מ, בדרך של הרחבת ההתקשרות לתקופה של שנה נוספת.

 3. הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

אישור המנכ"ל ניתן ביום 25/12/2016.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

 29/11/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 18/1/2017)

 

שם הספק :

שי לי גבעון

 

הרחבת ההתקשרות:

שירותי עריכת תוכן באנגלית.

 

תקופת ההרחבה:  

עד ליום 2/9/2017

 

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך לתקופה של שנה, עם שי לי גבעון (עוסקת עצמאית), בדרך של הארכת ההתקשרות עד ליום 2.9.2017, בתנאים זהים.
 3. תימסר הודעה מתאימה לנותנת השירותים, אשר תמציא אישור ותצהיר תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אישור המנכ"ל ניתן ביום 18/1/2017.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/11/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

תאריך ההחלטה:

21/11/2016

 

שם הספק:

משרד 'גלעד יחסי ממשל ולובי'.

 

נושא ההתקשרות:

שירותי לובינג ויחסי ממשל למרכז רקמן לקידום מעמד האישה.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

10 אש"ח בחודש כולל מע"מ; 3 שנים, עם שתי אופציות להארכת ההתקשרות בנות שנה אחת כ"א.

 

החלטת הוועדה

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם משרד גלעד יחסי ממשל ולובי כספק יחיד למתן שירותי לובינג ויחסי ממשל למרכז רקמן לקידום מעמד האישה. היקף/תקופת ההתקשרות: 10 אש"ח בחודש (כולל מע"מ); שלוש שנים עם שתי אופציות להארכת ההתקשרות בנות שנה אחת כ"א.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 15/11/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה:

15/11/2016

 

שם הספק:

שטראוס מים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:

תחזוקת מתקני מים 'תמי 4' תוך שמירה על תו תקן ישראלי 1505 (מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה) ותקן ישראלי 5452 (בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה).

 

היקף/תקופת ההתקשרות:

שנתיים. 82,000 ₪ לשנה.

 

החלטת הועדה,

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

 1. הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת שטראוס מים כספק יחיד לתחזוקת מתקני מים 'תמי 4' תוך שמירה על תו תקן ישראלי 1505 (מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה) ותקן ישראלי   5452(בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה).

 2. היקף/תקופת ההתקשרות: שנתיים. 82,000 ₪ לשנה.

 3. הספק ימציא בעניינו תצהיר ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 15/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך: לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

 

תאריך ההחלטה:

15/11/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 27/11/2016)

 

שם הספק :

משרד עו"ד עפר שפיר

 

הרחבת ההתקשרות:  

שירותים משפטיים וייצוג בדרישות עיריית רמת גן לגבי היטלי תיעול וסלילה ומים

 

היקף התקשרות:  

עד 275,000 אש"ח בתוספת מע"מ

 

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך עם משרד עו"ד עפר שפיר, להסכם למתן שירותים משפטיים וייצוג בדרישות תאגיד מי רמת גן, גם לדרישות עיריית רמת גן לגבי היטלי תיעול וסלילה ומים, בדרך של הרחבת ההתקשרות בסכום נוסף שלא יעלה על 275,000 אש"ח בתוספת מע"מ.
 3. תימסר הודעה מתאימה לנותן השירותים, אשר יידרש להמציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 27/11/2016.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 08/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

 8/11/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 1/12/2016)

שם הספק:

במה כהלכה ישראוונט הפקות בע"מ.

מהות ההתקשרות:

שירותי הפקת אירועי חבר הנאמנים ואירועי תדמית עבור מערך קשרי החוץ באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות:

תקופה מירבית של שנה, אשר תמומש בשתי פעימות כמפורט בהחלטה להלן.

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, ומטעמי יעילות וחסכון בשים לב כי הספק ערוך לתת את השירות ברציפות לאוניברסיטה ומפאת הצורך להחל כבר בעתיד המיידי בהכנות לארועי חבר הנאמנים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

 2. אישור התקשרות המשך עם הספק 'במה כהלכה ישראוונט הפקות בע"מ', בדרך של הרחבת ההתקשרות בתנאים זהים, לתקופה מירבית של שנה אשר תמומש בשתי פעימות: תחילה, פעימה בת 6 חודשי הארכת התקשרות, ופעימה שניה באישור סמנכ"ל התפעול בכתב (ללא צורך באישור נוסף מעבר לאישור זה של ועדת המכרזים) לתקופה בת 6 חודשים נוספים, אך לא מעבר ליום 1.10.2017.

 3. מטעמי חסכון ולבקשת המנכ"ל, יתקיים במקביל לפנייה אל המנכ"ל לאישורו (כנדרש בתקנה 3(4)(ב)(2)), מו"מ עם הספק לשם מתן הנחה לאוניברסיטה על מחירי ההתקשרות. ניהול המו"מ באחריות סגנית הנשיא לקשרי חוץ, ג'ודית חיימוף. תוצאות המו"מ ידווחו למנכ"ל.

 4. לאחר אישור המנכ"ל, ככל שיתקבל אישורו, תימסר הודעה מתאימה לספק. הספק יידרש להמציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. יובהר לספק כי אין האוניברסיטה מתחייבת לממש את הפעימה השנייה וכי מימושה נתון אך ורק להחלטתה ולפי צרכיה ושיקול דעתי הבלעדי.

 אישור המנכ"ל התקבל ביום 1/12/2016.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 01/11/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:

'גלעד יחסי ממשל ולובי'.

נושא ההתקשרות:

שירותי לובינג ויחסי ממשל למרכז רקמן לקידום מעמד האישה.

היקף ותקופת ההתקשרות:

10 אש"ח בחודש (כולל מע"מ); שלוש שנים עם שתי אופציות להארכת ההתקשרות בנות שנה אחת כ"א.

 

מצורפת בזה חוות הדעת של הנהלת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה (פרופ' הלפרין-קדרי, דר' שאול).

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 16/11/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@biu.ac.il  או באמצעות פקס: 03-7384323. על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/10/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 9/10/2016

שם הספק:  חברת בני ברקאי ברוקשטיין

נושא התקשרות ההמשך: מתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף/תקופת ההתקשרות: עד 50 אש"ח כולל מע"מ.

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת בזה כדלקמן:

 

 1. סיווג התקשרות המשך עם חברת בני ברקאי ברוקשטיין כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(1).

 

 1. אישור הארכת ההתקשרות עם נותן השירותים הנ"ל בסכום של עד 50 אש"ח כולל מע"מ בלבד. האישור ניתן בשים לב לנימוקי הדחיפות לקראת פתיחת שנת הלימודים והיות חודש אוקטובר גדוש בחופשות חגי תשרי.

 

 1. נותן השירותים ימציא אישור ותצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 29/09/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז 
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה:

29/9/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 25/10/2016)

שם הספק :

כמפורט להלן

 1. תחום השיפוצים: עובדיה אלפונס; גלעד דוגה; ירום אור.

 2. תחום האיטום: לוי אברהם; נסים חלבי.

 3. תחום האלומיניום: אלום בר; כלפון יוסף.

 4. תחום האלמטנטים המתועשים: אבי ישראלי; ירום אור.

 5. תחום החשמל: י.י.כהן; לב-אביר; פיוז.

 6. תחום מיזוג אוויר: תכלית הנדסה; א.מ. רון הנדסה.

 7. תחום נגרות: רהיטי שבח; שרת רהיטי נגרות; הראל מטבחים.

 8. תחום צבע: בצלאלי צדוק; ירום אור.

 9. תחום פיתוח: רפאל אלקבץ; עובדיה אלפונס.

 10. תחום תברואה: אדר אינסטלציה; רפאל אלקבץ; ירום אור

 

הרחבת ההתקשרות: ביצוע עבודות בינוי ושיפוצים.

 

תקופת ההרחבה:  

עד ליום 31/3/2017

 

החלטת הועדה:  

הועדה מאשרת כדלקמן:

לאחר ששקלה את הדברים, מחליטה הועדה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך עם כל אחד מקבלנים אלו, בדרך של הרחבת ההתקשרות עד ליום 31.3.2017, בתנאים זהים (מכרז מסגרת).
 3. תימסר הודעה מתאימה לכל קבלן. כל קבלן יידרש להמציא אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 25/10/2016.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 27/09/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק

שטראוס מים בע"מ

נושא ההתקשרות:

תחזוקת מתקני מים 'תמי 4' תוך שמירה על תו תקן ישראלי  1505(מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה) ותקן ישראלי  5452(בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה)

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת:

שנתיים. 82,000 ₪ לשנה.   

מצורפת בזה חוות דעתו של מר מנחם לאופר ומסמכים נלווים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן

וזאת עד לא יאוחר מיום 7/11/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@mail.biu.ac.il  או באמצעות פקס:03-7384323.

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

מסמכים

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 06/09/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 6/9/2016
 

שם הספק:

חברת בני ברקאי ברוקשטיין

נושא ההתקשרות:

מתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף/תקופת ההתקשרות:

3  שנים, עם זכות הארכה של שנתיים נוספות.   
49,500 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה. (לאחר הנחה בסך 8% בשל התקשרות של 3 שנים).

 

החלטת הוועדה,

לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות 3(18) ו-4 ואי קבלת כל פנייה או הודעה מצד אדם כלשהו בדבר קיומו של ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עד כה, משך למעלה מעשרה ימי עבודה: 

הועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת בני ברקאי ברוקשטיין כספק יחיד למתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף/תקופת ההתקשרות: 3  שנים נוספות עם זכות הארכה של שנתיים נוספות. 49,500 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה. (לאחר הנחה בסך 8% בשל התקשרות של 3 שנים).

הספק ימציא בעניינו תצהיר ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

תפורסם הודעת אינטרנט לפי תקנה 2(ח).

 

 

עדכון: ביום 6/12/2016 החליטה ועדת המכרזים שלא לשנות מהחלטתה זו (לאחר שבירור מעמיק שערכה בפנייה שנתקבלה בידיה, העלה כי לפונה אין מסוגלות לעמוד בדרישות העונות על צרכי האוניברסיטה).

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 16/08/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה:

16/8/2016

שם הספק:   

חברת הראל טכנולוגיות מידע.

מהות ההתקשרות:  

אספקת מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN – מערכות אחסון אחודות (תמיכה ב SAN ו NAS במערכת אחידה), מתוצרת חברת NetApp.

היקף/תקופת ההתקשרות:

כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת הראל טכנולוגיות מידע לצורך אספקת מערכות אחסון אחודות לסביבות ה OPEN – מערכות אחסון אחודות (תמיכה ב SAN ו NAS במערכת אחידה), מתוצרת חברת NetApp, כפטורה ממכרז לפי תקנה 3(23): התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד.  היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה. הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 16/08/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

תאריך ההחלטה: 16/8/2016

שם הספק:   אוליטק ש.ב.א בע"מ.

מהות ההתקשרות:  אספקת סורקים מדגם 'סורק שולחני ניצב' AV176U.

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת סיווג ההתקשרות עם חברת אוליטק ש.ב.א בע"מ לרכישת סורקים מדגם סורק שולחני ניצב AV176U, לפי תנאי מכרז חשכ"ל. הועדה רשמה בפניה את התנאים המטיבים שיינתנו לאוניברסיטה בהתקשרות זו בהיבטי עלות ותנאי תכולת השירות. היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה. הספק ימציא אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/08/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך: לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

 

תאריך ההחלטה:

16/8/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13/9/2016)

 

שם הספק :

 י. ינקוביץ

 

הרחבת ההתקשרות:  

עבודות הקמת קומה נוספת בבי'ח נהריה

 

היקף התקשרות:  

1.403 מש"ח כולל מע"מ

 

החלטת הועדה:  

לאחר ששקלה את הדברים, הועדה מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.

2. אישור התקשרות המשך עם הקבלן י. ינקוביץ, בדרך של הרחבת ההתקשרות לביצוע עבודות הקמת קומה נוספת בבי'ח נהריה, בסכום של 1.403 מש"ח כולל מע"מ, במחירים זהים למחירים שהושגו במסגרת המכרז (גילום הנחה שניתנה דאז בסך 8%). 

3. הקבלן ימציא אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

4. בשל סכום ההתקשרות הנמוך מ-1.5 מש"ח כולל מע"מ, לא נדרש אישור ועדת הפטור.

5. תפורסם הודעה לפי תקנה 2(ח) לאחר קבלת אישור המנכ"ל.

אישור המנכ"ל ניתן ביום 13/9/2016.

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 28/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:  בני ברקאי ברוקשטיין בע"מ.

נושא ההתקשרות: מתן שירות למערכת שו"ב של יחידות המולטימדיה בכיתות ההוראה באוניברסיטה (מערכת שהותאמה לצרכי האוניברסיטה).

היקף ותקופת ההתקשרות: 3 שנים נוספות עם זכות הארכה של שנתיים נוספות. 49,500 ₪ בתוספת מע"מ, לשנה. (הנחה בסך 8% תינתן בהתקשרות של 3 שנים). 

מצורפת בזה חוות דעתו של שמואל טייכמן, רמ"ח תחזוקה וכן מסמכים נלווים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 11/8/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@mail.biu.ac.il  או באמצעות פקס: 03-7384323 .

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף
הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 19/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  חברת ווי אנקור.

נושא ההתקשרות: אספקה ותחזוקה של מדף אחסון נוסף לתשתית האחסון מתוצרת חב' NetApp המותקנת ופועלת באוניברסיטה.

היקף ותקופת ההתקשרות: 81 אש"ח כולל מע"מ.

מצורפת בזה חוות דעתו של עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן וזאת עד לא יאוחר מיום 2/8/2016, באמצעות דוא"ל: Michrazim.log@mail.biu.ac.il  או באמצעות פקס: 03-7384323 .

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספרי טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

קובץ מצורף

 

 

**עדכון לפי החלטת ועדת המכרזים מיום 2/8/2016: האוניברסיטה שבה בה מכוונתה בהודעה זו להתקשר עם חברת ווי אנקור כספק יחיד לנושא ההתקשרות הנ"ל, ולפיכך הודעת אינטרנט זו ומבוטלת.

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 12/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 12/7/2016

שם הספק:  עו"ד פאול רויזמן

נושא התקשרות ההמשך: שירותי ייעוץ משפטי לועדת המשמעת.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 12/07/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 12/7/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 19/7/2016)

שם הספק: עלמה יועצים וניהול סחר חוץ בע"מ

מהות ההתקשרות: שירותי יעוץ בהיקפים משתנים על פי דרישה בתחומי רכש חו"ל ותהליכי יבוא.

היקף/תקופת ההתקשרות: עד ליום 31.12.2016, בתנאים זהים (מתכונת התקשרות לשירותי יעוץ בהיקפים משתנים על פי דרישה).

החלטת הועדה:  לאחר ששקלה את הדברים, הועדה מחליטה כדלקמן, בכפוף לאישור המנכ"ל:

 1. סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(2): התקשרות המשך.
 2. אישור התקשרות המשך עם היועץ: עלמה יועצים וניהול סחר חוץ בע"מ, בדרך של הרחבת ההתקשרות עד ליום 31.12.2016, בתנאים זהים (מתכונת התקשרות לשירותי יעוץ בהיקפים משתנים על פי דרישה).
 3. תימסר הודעה מתאימה ליועץ. היועץ ימציא אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 4. אישור המנכ"ל ניתן ביום 19/7/2016.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 21/06/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

 

תאריך ההחלטה: 21/6/2016

 

שם הספק: חברת רכלבסקי יעוץ יזמות ופרויקטים בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו), כספק יחיד.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: עד יום 31/3/2017 כולל. 

 

קובץ מצורף
הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 24/05/2016

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד
ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך.

לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 24/5/2016

שם הספק: עמותת בני עקיבא

מהות ההתקשרות: שיכון סטודנטים זרים אשר ילמדו באוניברסיטה בתכניות קיץ בהנדסה ובניהול ויישוב סכסוכים, במעונות בני עקיבא הסמוכים לאוניברסיטה.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 17/05/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 17/5/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 19/5/2016)

שם הספק : חברת אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום

הרחבת ההתקשרות: שירותי מיישם פיננסי לשדרוג מע' הברנט.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 10/05/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 10/5/2016

שם הספק:  מארש (ישראל).

נושא התקשרות ההמשך: לשירותי יעוץ ביטוחי.

היקף/תקופת ההתקשרות: 50 אש"ח כולל מע"מ.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 10/05/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 10/5/2016

שם הספק:  רכלבסקי יעוץ יזמות ופרויקטים בע"מ.

נושא התקשרות ההמשך: לשירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

היקף/תקופת ההתקשרות: 50 אש"ח כולל מע"מ.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 03/05/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 3/5/2016

שם הספק: משרד גלודפרב זליגמן ושות' (עו"ד רחל זכאי)

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג משפטי בנושא קרקעות האוניברסיטה. 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 9 19/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 19/4/2016

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג בתובענה שמבקשת הפקולטה להנדסה להגיש כנגד חברה עסקית.  

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 19/4/2016

שם הספק:  תאגיד אקומיוניטי.

נושא התקשרות ההמשך: פינוי פסולת אלקטרונית.

היקף/תקופת ההתקשרות: 12 חודשים, ללא עלות.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 19/4/2016

שם הספק:  משרד ש. הורביץ ושות' עו"ד

נושא התקשרות ההמשך: טיפול וייצוג משפטי בתביעת זיעור נ' האוניברסיטה.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 05/04/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה: 5/4/2016

שם הספק:   יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ

נושא ההתקשרות:  שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 05/04/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז,
או בתנאים המטיבים עם המוסד;

תאריך ההחלטה: 5/4/2016

שם הספק:   חברת דקל.

מהות ההתקשרות:  אספקת מאגר מחירים בתחום הבינוי והתחזוקה.

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז החשכ"ל, בתוקפה.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 05/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:  רכלבסקי יעוץ יזמות ופרויקטים בע"מ.

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: שנה, עד 31/3/2017 (כולל).

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 05/04/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

תאריך ההחלטה: 5/4/2016

שם הספק:  קיבוץ רבדים – 'לינה כפרית קיבוץ רבדים'.

נושא ההתקשרות:  אירוח העונה על צרכי המשלחת הארכיאולוגית תל צפית של המכון הארכיאולוגי באוניברסיטה.

היקף/תקופת ההתקשרות: שלושה מחזורי חפירה (יוני-יולי), היינו עד 31/7/2019.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 05/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 5/4/2016 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13/4/2016)

שם הספק : מטריקס אי.טי.

הרחבת ההתקשרות: רכישת רשיונות שימוש במכלול IBM PASSPORT ADVANTAGE.

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר פטור ממכרז - תקנה 40 05/04/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות בלא מכרז 
 

באישור המנהל הכללי, לאחר שנוכח לדעת שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת - לפי תקנה 40(ד) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תאריך ההחלטה: 5/4/2016 (אישור המנכ"ל ניתן ביום 13/4/2016)

נושא ההתקשרות: רכישת חשמל עבור קמפוסי רמת גן וצפת של האוניברסיטה

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר פטור ממכרז - תקנה 9 22/03/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז 
התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 22/3/2016

 

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג בהליך תביעה ייצוגית כנגד האוניברסיטה (סימן טוב נ' אונ' בר אילן).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/03/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

שם הספק:  יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות.

 

היקף ותקופת ההתקשרות: שנה, היקף ההתקשרות: 70 אש"ח לשנה בתוספת מע"מ.

 

קובץ מצורף

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 15/03/2016

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

שם הספק:  קיבוץ רבדים : 'לינה כפרית קיבוץ רבדים'.

נושא ההתקשרות: אספקת שירותי לינה והסעדה עבור משלחת חפירות תל צפית העונה על צרכי המשלחת הארכיאולוגית.

היקף ותקופת ההתקשרות: שלושה מחזורי חפירה (יוני-יולי), היינו עד 31/7/2019.  

קובץ הודעה על כוונה להתקשר כספק יחיד

חוות דעת

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 23/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

תאריך ההחלטה: 23/2/2015

 

שם הספק:  גוטליב, גרא אנגל ושות'

 

נושא התקשרות ההמשך: ליווי משפטי לעסקאות השקעה מסוג פרייבט אקוויטי וקרנות גידור.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: בסכום שאינו עולה על 50 אש"ח (כולל מע"מ).

 

קובץ מצורף

גרפיטי - מימוש זכות ברירה 23/02/2016

גרפיטי

 

ועדת המכרזים החליטה, בישיבתה ביום 23/2/2016

 

בכפוף לקבלת הסכמת חברת גרפיטי, הועדה מאשרת את מימוש זכות הברירה בתנאים זהים לתנאי החשכ"ל, עד ליום 1/2/2017. 

 

בהתאם להחלטתה מיום 4/6/2014 שאושרה על ידי ועדת הפטור (הודעת האינטרנט מצ"ב)

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז - תקנה 9 23/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

 

לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 23/2/2016

 

מהות ההתקשרות: טיפול וייצוג בהליך תביעה ייצוגית כנגד האוניברסיטה (סימן טוב נ' אונ' בר אילן).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז 08/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

 

לפי תקנה 9 (א) (ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 8/2/2016

 

שם הספק:  משרד עו"ד גיל רון,קינן ושות'

 

מהות ההתקשרות: ייצוג האוניברסיטה ובר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ, בתובענה שהוגשה על ידי מר. א. פיקארד ("נאמן מיידוף") כנגד האוניברסיטה. 

 

היקף כספי: משתנה לפי שעות, עם תקרת שכ"ט.

 

החלטת הועדה:  

 1. הועדה סיווגה את ההתקשרות כפטורה ממכרז לפי תקנה 9(א)(2).
 2. הועדה קבעה  לאחר שבחנה את האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות, כי בנסיבות העניין אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו ולפיכך התקיימו הנסיבות המנויות בתקנה 9(ג)(2). 
 3. הועדה שמה לנגד עיניה את עמדת ההנהלה.
 4. הועדה אישרה את הליך בחינת הצעות המחיר שהתקיים בהתאם לאמות המידה שנקבעו והכריזה על הצעת משרד גיל רון, קינן ושות' כהצעה הזוכה. סכומי ההצעה אינם מפורסמים כיוון שהוגדרו כסוד מסחרי על ידי המציעה.

המציעה תמציא אישור ותצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  

 

 

 

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 02/02/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 2/2/2015

 

שם הספק:  אימרקר קידום אתרים

 

נושא התקשרות ההמשך: פרסום אורגני לאתר האינטרנט של המכינה הקדם אקדמית

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/01/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:  אינג' שמואל גן אל.

 

נושא ההתקשרות: שירותי ייעוץ הנדסי בתחומים ופרויקטים מסוימים הקשורים לתחום מומחיותו:

מעונות הסטודנטים DBOT, הרכבת הקלה "קו סגול" ושירותים שונים הקשורים לבינוי, וטיפול בפרויקטים מול עירית רמת גן – כמפורט בנספח א'. 

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 19/01/2016

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

תאריך ההחלטה: 19/1/2016

 

שם הספק:  חברת אודיט בקרה וביקורת בע"מ

 

נושא התקשרות ההמשך: ביקורת בנושאי בטיחות, גהות וסביבה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 12/01/2016

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 12/1/2016

 

שם הספק:  דר' חיה שוורץ (עוסק)

 

נושא ההתקשרות:   
שירות מיידי לניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 22/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז,
או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:   כנפי משק תור בע"מ; אורטל תיירות ונופש בע"מ; אשת ארגון תיירות בע"מ;
                      מקום ערכים ויזמות אדם בנוף בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:   אשכול א': הדרכה, רווחה וגיבוש חברתי, פעולות הדרכה.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: לפי תנאי מכרז מרכזי חשכ"ל 21-2014 (רכישת שירותי ארגון וביצוע ימי עיון, פעילויות הדרכה, כנסים ואירועים).         

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:  חברת אלגרונט.

 

נושא התקשרות ההמשך: אחסון אתר אינטרנט של המכון לאינטגרציה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  דר' חיה שוורץ.

 

נושא ההתקשרות: שירות מיידי לניהול אקדמי ומקצועי של פרויקט המועדונים השיקומיים-תעסוקתיים לנכי צה"ל.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 22/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:   פז חברת נפט בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:  אספקת סולר.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: כל עוד ההתקשרות עם הספק במסגרת המכרז המרכזי (חשכ"ל), בתוקפה ולא יאוחר מיום 31/12/2016.

 

קובץ מצורף

אישור חברת פז מיום 7-1-2016

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 22/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015

 

שם הספק:  רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 22/12/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 29/12/2015)

 

שם הספק ומהות הההתקשרות: בראב מחשבים ישראל בע"מ

 

הרחבת ההתקשרות: שירותי מתכנת נוסף; וכן הדרכות והטמעות נדרשות נוספות וממשקים חדשים שנדרשים לקראת השקת המערכת (עלייה לאויר)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 22/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  אינג' שמואל גן אל.

 

נושא ההתקשרות: שירותי ייעוץ הנדסי בתחומים ופרויקטים מסוימים הקשורים לתחום מומחיותו:

מעונות הסטודנטים DBOT, הרכבת הקלה "קו סגול" ושירותים שונים הקשורים לבינוי, וטיפול בפרויקטים מול עירית רמת גן – כמפורט בנספח א'.

 

היקף ותקופת ההתקשרות: כמפורט בנספח א'.  

 

קובץ מצורף

חוות דעת מקצועית

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 02/12/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 2/12/2015

 

שם הספק:  גב' וירה מורביץ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי גיוס משאבים למען האוניברסיטה מתורמים ברחבי העולם, לרבות בקשר עם מהלכי גיוס תרומות תלויים ועומדים וכן עתידיים, וייעוץ מגביתי.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: 3 שנים עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בעד שנה נוספת.  

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 02/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  רכלבסקי יעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

קובץ מצורף

קובץ נוסף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 02/12/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 2/12/2015

 

שם הספק:  חברת טופ סולושינס.

 

נושא התקשרות ההמשך: ביצוע סקר רמת הוראה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 24/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 24/11/2015

 

שם הספק:  גב' ציפי משולם – למידה נכונה והצלחה בטוחה.

 

נושא התקשרות ההמשך: שירותי כתיבת חומרי לימוד תכניות לימוד בדרום אמריקה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 18/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 18/11/2015

 

שם הספק:  פוקוס שירותי ניהול פיננסי תפעולי בע"מ

 

נושא התקשרות ההמשך: ביקורת בנושא בינוי הפקולטה לרפואה בצפת.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: בסכום שאינו עולה על 50 אש"ח (כולל מע"מ).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 18/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  וירה מורביץ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי גיוס משאבים למען האוניברסיטה מתורמים ברחבי העולם, לרבות בקשר עם מהלכי גיוס תרומות תלויים ועומדים וכן עתידיים, וייעוץ מגביתי.

 

קובץ מצורף

קובץ נוסף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 11/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 4/11/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 1/12/2015)

 

שם הספק ומהות הההתקשרות: אופיר טורס, לכיש טורס

 

הרחבת ההתקשרות: שירותי סוכנות נסיעות ושירותי תיירות נלווים בחו"ל . הורחב גם לישראל.

 

הערכת היקף כספי (משתנה לפי צריכה בפועל): 24 חודשים.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(24) 04/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל או מחוצה לה

 

לפי תקנה 3(24) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 4/11/2015

 

שם הספק ומהות הההתקשרות: מכון ויצמן למדע – קבלת שירותים שונים לצרכי מחקר

 

תקופת והיקף ההתקשרות: 12 חודשים, בתעריף שיהיה מקובל במכון עבור השירות במועד ביצוע ההזמנה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 04/11/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  דיתי שרון יעוץ בע"מ
(הרוח החיה ומתן שירות אישי על ידי מר יובל רכלבסקי).

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: עד 31/3/2016 (כולל) עם זכות ברירה להארכה עד ליום 30/12/2016

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 9 28/10/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים

 

לפי תקנה 9(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 28/10/2015

 

שם הספק ומהות הההתקשרות:  משרד עו"ד עפר שפיר ושות'

 

מהות ההתקשרות: ליווי משפטי בתיק דרישת מי רמת גן. היקף כספי: משתנה לפי תוצאות עם תקרה שכ"ט.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 09/09/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה

 

תאריך ההחלטה: 9/9/2014

 

שם הספק:   נבו הוצאה לאור בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:  שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח וההוראה –  הוצאה לאור של שני ספרים:

פרופ' ליפשיץ/'הרכוש המשפחתי'

דר' לייסט/'המניע בדיני עונשין'

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 09/09/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 9/9/2015

 

שם הספק:  מר אמנון אשד

 

נושא התקשרות ההמשך: פיקוח על רכבים תפעוליים באוניברסיטה .

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 02/09/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק

אס.פי.אל. תוכנה בע"מ

סולבוקס דיגיטל בע"מ

קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

מוסט טכנולוגיות תכנה בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

ליה כהן (שם עסק לא רשום – פימנטו)

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

סי איי אס נטוורקינג בע"מ

לינווייט טכנולוגיות בע"מ

אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

ידיעון בע"מ

חדד רפאל (כינוי עסק: פורטיון  (4 tune

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

 

נושא ההתקשרות:   חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

 

היקף/תקופת ההתקשרות: תשע"ו-תשע"ז (30/9/2015-30/9/2017). היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כמפורט בטבלה המצורפת.

 

קובץ מצורף

 

קישור לטבלה

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 02/09/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 2/9/2015

 

שם הספק:  הועדה לאנרגיה אטומית – המרכז למחקר גרעיני שורק.

 

נושא ההתקשרות:   שירותים בנושא בטיחות קרינה מייננת.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 02/09/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 2/9/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 13/10/2015)

 

שם הספק ומהות הההתקשרות:
שי לי גבעון - שירותי כתיבת תכנים בשפה האנגלית

אורי הלל - שירותי כתיבת תכנים בשפה העברית

 

תקופת ההתקשרות: 12 חודשים נוספים (אורי הילל - 1/11/2016; שי לי גבעון – 1/9/2016)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 12/08/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק

אס.פי.אל. תוכנה בע"מ

סולבוקס דיגיטל בע"מ

קרדיט גארד בע"מ

חילן בע"מ

י.ב.מ ישראל בע"מ

איי.סי.אס קווסט בע"מ

יעל תכנה ומערכות בע"מ

תים נטקום בע"מ

אורקל ישראל בע"מ

רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מ

סי איי סופטוור ישראל בע"מ

מוסט טכנולוגיות תכנה בע"מ

נס א.ט. בע"מ

ג'יניוס 11 מערכות בע"מ

ליה כהן (שם עסק לא רשום – פימנטו)

ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

מ.י.ה מחשבים בע"מ

פרולינק ניהול זהויות בע"מ

סי איי אס נטוורקינג בע"מ

לינווייט טכנולוגיות בע"מ

אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום בע"מ

תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

נשיונל אינסטרומנטס ישראל בע"מ

ידיעון בע"מ

חדד רפאל (כינוי עסק: פורטיון  (4 tune

מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ

רפי טוביה

קונסיסט טכנולוגיות בע"מ

מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

ווי אנקור בע"מ

היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ

כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע"מ

תי אן אן טלקום בעמ

 

נושא ההתקשרות:   חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת. 

 

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: כמפורט בטבלה המצורפת.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 12/08/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

 

 

תאריך ההחלטה: 12/8/2015

 

שם הספק:  מחב"א

 

מהות ההתקשרות:  רישוי תוכנות שונות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(27) 12/08/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

 

 

תאריך ההחלטה: 12/8/2015

 

שם הספק:  מחב"א

 

מהות ההתקשרות:  תשתיות תקשורת (עורק אינטרנט).

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25) 02/08/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(25) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה

 

תאריך ההחלטה: 2/8/2015 (אישור מותלה של ועדת הפטור לפי תקנה 17(ג) ניתן ביום 13/8/2015. ביום 26/8/2015 דווח לועדת הפטור על קיום התנאי המתלה שקבעה)

 

שם נותן השירותים: י.מ לב שירותי ייעוץ בע"מ (בשליטת רו"ח יאיר שהרבני)

 

מהות ההתקשרות:  שיתוף פעולה בתחומי המחקר, הפיתוח וההוראה: שירותי הוראה, ריכוז מקצועי של תכניות לימודי תעודה.

 

היקף/תקופת ההתקשרות: 24 חודשים. 

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 30/07/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:    הועדה לאנרגיה אטומית – המרכז למחקר גרעיני שורק

 

נושא ההתקשרות:    שירותים בנושא בטיחות קרינה מייננת הכוללים: שירותי דוזימטריה אישית,

                                 כיול מכשירי ניטור, ביצוע בדיקות דליפה, ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

                                 כנדרש בתקנות.

 

היקף/תקופת ההתקשרות:   כ-60 אש"ח בתוספת מע"מ.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/07/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

שם הספק:  קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ.

 

נושא ההתקשרות:   הקמת מודול של ניטור מתגי תקשורת ובקרים ברשת בקרת מבנים של האוניברסיטה (משולב בתוכנה של קונטאל)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 15/07/2015

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד            
ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך. 

 

לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 15/7/2015

 

שם הספק: חברת בשן בר אילן שירותי ניהול בע"מ

 

מהות ההתקשרות: שיכון במעונות חברת בשן בר אילן שירותי ניהול בע"מ, עשרה (10) סטודנטים זרים אשר ילמדו באוניברסיטה, במסגרת תכנית לימודים IMBA

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(13) 15/07/2015

הודעת אינטרנט: החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות לשכירת מקרקעין או להרשאה לשימוש במקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד            
ששטח המקרקעין אינו עולה על 1,000 מ"ר ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי מוסמך. 

 

לפי תקנה 3(13) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 15/7/2015

 

שם הספק: חברת בשן בר אילן שירותי ניהול בע"מ

 

מהות ההתקשרות: שיכון במעונות חברת בשן בר אילן שירותי ניהול בע"מ, עשרה (10) סטודנטים זרים אשר ילמדו באוניברסיטה, במסגרת תכנית לימודים IMBA

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 01/07/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק: קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

 

נושא ההתקשרות: הקמת מודול של ניטור מתגי תקשורת ובקרים ברשת בקרת מבנים של האוניברסיטה (משולב בתוכנה של קונטאל).

 

היקף/תקופת ההתקשרות:  כ-63 אש"ח כולל מע"מ.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 23/06/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 23/6/2015  

 

שם הספק:   רות וזלמן עינב – אדריכלים.

 

נושא ההתקשרות:   שירותי אדריכלות בגין תוספת קומה ושיפוץ בנין המדרשה לבנות באוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 16/06/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך

 

לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 16/6/2015 (אישור מנכ"ל ניתן ביום 8/7/2015)

 

שם הספק: עלמה יועצים וניהול סחר חוץ בע"מ

 

מהות ההתקשרות: שירותי יעוץ בהיקפים משתנים על פי דרישה בתחומי רכש חו"ל ותהליכי יבוא.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 04/06/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:   זלמן ורות עינב – אדריכלים.

 

נושא ההתקשרות:   שירותי אדריכלות בגין תוספת קומה ושיפוץ בנין המדרשה לבנות באוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

 

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/05/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז 

 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

תאריך ההחלטה: 20/5/2015 [בהתאם להחלטת הועדה – מפורסם רק החל ביום 21/5/2015 כדי לוודא חלוף מלוא פרק הזמן שנקבע לקבלת פניות, ואי-קבלת פנייה כלשהי במסגרתו].

 

שם הספק:   יונה טילמן (עוסק).

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ניהול תכנית ברוקדייל באוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/05/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

תאריך ההחלטה: 20/5/2015 [בהתאם להחלטת הועדה – מפורסם רק החל ביום 21/5/2015 כדי לוודא חלוף מלוא פרק הזמן שנקבע לקבלת פניות, ואי-קבלת פנייה כלשהי במסגרתו].

 

שם הספק:   חברת קולסייט אחזקות בע"מ.

 

נושא ההתקשרות:   מכירה ולהטמעת מערכת תיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל אקדמיים.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/05/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4

 

תאריך ההחלטה: 20/5/2015 [בהתאם להחלטת הועדה – מפורסם רק החל ביום 21/5/2015 כדי לוודא חלוף מלוא פרק הזמן שנקבע לקבלת פניות, ואי-קבלת פנייה כלשהי במסגרתו].

 

שם הספק:   חברת קולסייט אחזקות בע"מ.

 

נושא ההתקשרות:   מכירה ולהטמעת מערכת תיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל אקדמיים.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 20/05/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010: התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 20/5/2015 [בהתאם להחלטת הועדה – מפורסם רק החל ביום 21/5/2015 כדי לוודא חלוף מלוא פרק הזמן שנקבע לקבלת פניות, ואי-קבלת פנייה כלשהי במסגרתו].

 

שם הספק:  רו"ח יאיר שהרבני.

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ניהול וריכוז המכינה ללימודי תעודה בחשבונאות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 12/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך - לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 12/5/2015   (אישור מנכ"ל ניתן ביום 2/7/2015)

 

שם הספק: רפאל בלומברג

 

מהות ההתקשרות: שירותי ייעוץ עיצוב ומיתוג של האוניברסיטה וניהול הפקות גרפיקה במערך קשרי חוץ.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 06/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא
ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:   יונה טילמן (עוסק).

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ניהול תכנית ברוקדייל באוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 06/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:   חברת קולסייט אחזקות בע"מ.

 

נושא ההתקשרות:   מכירה ולהטמעת מערכת תיעוד תפוקות מחקר של אנשי סגל אקדמיים.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 06/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  רו"ח יאיר שהרבני.

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ניהול וריכוז המכינה ללימודי תעודה בחשבונאות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(1) 04/05/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך  - לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 4/5/2015

 

שם הספק:   

פי. אס. סי שיטות סימון והחתמה בע"מ (נכרת בחודש יוני 2012, בעקבות מכרז 42/11, הסכם להכנת ולהתקנת שילוט פנים וחוץ עבור האוניברסיטה – סל 1 שילוט פנים)

ברעם פרסום מקורי בע"מ (נכרת בחודש יולי 2012, בעקבות מכרז 42/11, הסכם להכנת ולהתקנת שילוט פנים וחוץ עבור האוניברסיטה – סל 3 כרזות)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 27/04/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 27/4/2015

 

שם הספק:  רכלבסקי ייעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ

 

נושא ההתקשרות:   שירותי ייעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

היקף/תקופת ההתקשרות:  עד 30/9/2015.  

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 19/04/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 19/4/2015

 

שם הספק:  חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 31/03/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  רכלבסקי יעוץ יזמות ופרוייקטים בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי יעוץ וניהול מו"מ מול הממונה על השכר (מו"מ הנמצא בעיצומו).

 

היקף/תקופת ההתקשרות המבוקשת: עד 30/9/2015 (כולל)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 31/03/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

 

תאריך ההחלטה: 31/3/2015  (פורסם ביום 1/4/2015 בהתאם להחלטת הועדה)

 

שם הספק:  טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: אספקה, התקנה ושירות לתכנת USER1st - התאמות נגישות לפי דין של אתרי אינטרנט של האוניברסיטה לבעלי מוגבלות.

 

קובץ מצורף

 

הודעת אינטרנט בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תקנה 4 24/03/2015

הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים

 

לפי תקנות 3(18) ו-4 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

שם הספק:  חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ.

 

נושא ההתקשרות: שירותי איתור וליקוט קטעי עיתונות.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(23) 24/03/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

לפי תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם המוסד;

 

 

תאריך ההחלטה: 24/3/2015

 

שם הספק:   חברת נס א.ט. בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:   רכש, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM.

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(25)7 16/03/2015

 

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז 

 

לפי תקנה 3(27)((א)) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 - התקשרות עם תאגיד בת של המוסד להשכלה גבוהה

 

תאריך ההחלטה: 16/3/2015

 

שם הספק:  מחב"א

 

מהות ההתקשרות:  רכישת שירותי ענן.

 

קבוץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(18) 16/03/2015

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז
 

לפי תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010:
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 4;

 

תאריך ההחלטה: 16/3/2015

 

שם הספק:  מוטי משען [עוסק עצמאי]

 

נושא ההתקשרות: מתן שירותי ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר לנשיא אוניברסיטה.

 

קובץ מצורף

 

 
ביום 18/11/2015 הועדה עשתה שימוש בסמכותה לפי תקנה 14(12): לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה ואישרה את התיקון הבא: היקף התקשרות העדכני: 165 שעות לחודש (במקום 125 שעות לחודש), השווים לתמורה חודשית של 13,200 ₪ לחודש כולל מע"מ (במקום 10,000 ₪ כולל מע"מ לחודש); לא חל שינוי בתקופת ההתקשרות. 

 

הודעת אינטרנט למעלה מן הצורך בדבר הסבת התקשרות 24/02/2015

הודעת אינטרנט למעלה מן הצורך בדבר הסבת התקשרות

 

תאריך ההסבה: 24/2/2015

 

בעניין: חברת טריפל אר (המסבה), וחברת אלון ודורון הנדסה (הנסבה)

 

קובץ מצורף

הודעת אינטרנט בדבר סיווג התקשרות כפטורה ממכרז - תקנה 3(4)(ב)(2) 11/02/2015

הודעת אינטרנט בדבר החלטת ועדת המכרזים בדבר פטור מחובת מכרז
 

התקשרות המשך לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

 

תאריך ההחלטה: 11/2/2015    (אישור מנכ"ל ניתן ביום 9/3/2015)

 

שם הספק: משרד עריכת דין ש. הורביץ ושות'

 

קובץ מצורף

וועדת תשומות 30/10/2014 30/10/2014

ריכוז החלטות וועדות תשומות עד לתאריך 30/10/2014

פירוט ההחלטות

3/12 31/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 31/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_31.01.12.pdf

5/12 30/01/2012

ועדת מכרזים של האוניברסיטה אישרה התקשרות המשך ל- 4 חודשים על פי ההסכם עם חברת אורק  לאספקת נייר צילום ולפי אותם תנאיםעל פי תקנה 3 (4) (ב) (2)  בסכום של כ-200 אלף ש"ח ובאישור המנהל הכללי

2/12 17/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 17/01/2012:

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_17.01.12.pdf

1/12 03/01/2012

להלן פרוטוקול ועדת התשומות מיום 03/01/2012

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_03.01.12.pdf

10-11 27/12/2011

ועדת המכרזים אישרה התקשרות המשך עם הספקים הבאים להזמנות עד 50,000 ₪: א.נין נון, אומניטק, אי.אי.אם, חיון, מל"מ תים, נס מטח, קומפיוטרלנד. נימוק: האוניברסיטה פרסמה מכרז לציוד מחשוב, הליך אמור להסתיים תוך חודשיים. עד אז האוניברסיטה מעוניינת להמשיך לעבוד עם הספקים הנוכחים בהיקף של מעל 100,000 ₪ כדי לשמור על אחידות, וזאת עד לסיום המכרז.

11/11 20/12/2011

פרוטוקול וועדת תשומות מתאריך 20/12/2011

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_20.12.11.pdf

9/11 29/11/2011

פרוטוקול וועדת תשומות מתאריך 29/11/2011

 

/files/logistics/shared/vdt_tshvmvt_13.12.11.xls

 

6/11 26/09/2011

ועדת מכרזים של האוניברסיטה בישיבתה מה-26.9.2011 אישרה התקשרות המשך לשנה אחת עם חברת טלדור לתחזוקת מחשבים על סמך סעיף 3 (4) (ב) (2) בתקנות חובת מכרזים למוסדות להשכלה גבוהה. תקופת ההתקשרות של ההסכם הקיים עד 31.12.2011, ולאחר התקשרות המשך עד 31.12.2012. הנימוק להארכת ההסכם – רצף ואחידות בשירות שניתן היום לשביעות רצון האוניברסיטה.

7/11 26/09/2011

ועדת מכרזים של האוניברסיטה אישרה התקשרות עם חברת הראל מחשבים לרכישת מחשבים בשוטף עד להשלמת מכרז בנושא. חברת הראל היא זכיינית חשכ"ל האישור הוא על פי סעיף 3 (23) בתקנות חובת מכרזים למוסדות להשכלה גבוהה כאשר תנאי העסקה זהים או מיטבים לעומת תנאי החשכ"ל.

2 27/03/2011
ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם ספק יחיד להקמת חדר חשמל טרומי באתר הקמה לפקולטה לרפואה שלא אוניברסיטת בר-אילן בצפת – חברת ביתנית. קביעת החברה כספק יחיד מבוססת על מכתב שהתקבל מחברת החשמל.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לועדת מכרזים לכתובת michrazim.log@mail.biu.ac.il עד לתאריך 7 באפריל, 2011.

הנ"ל לפי סעיף 4 לתקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) – התש"ע-2010.

1/2011 26/01/2011

ועדת מכרזים אישרה התקשרות עם חברת גרפיטי לאספקת ציוד משרדי. לפי סעיף 3 (23) בתקנות חובות מכרזים (מוסדות להשכלה גבוהה) 2010- רשאית האוניברסיטה להתקשר עם מי שזכה במכרז מרכזי. לפי הודעה שקיבלה האוניברסיטה ממינהל הרכש, האוניברסיטה שויכה לחברת גרפיטי במכרז לציוד משרדי.